Chức năng của tiền theo quan điểm của những nhà kinh tế học? Trong các chức năng đó, chức năng nào là quan trọng nhất?

Please follow and like us:

Chức năng của tiền theo quan điểm của những nhà kinh tế học? Trong các chức năng đó, chức năng nào là quan trọng nhất?

Quan điểm của P.Smuelson: “tiền chính là thứ dầu bôi trơn “trong các guồng máy luân chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất để đi đến nơi tiêu dùng.

Quan điểm của M. Freidman và các nhà kinh tế học hiện đại: ” tiền là các phương tiện thanh toán” và có thể thực hiện được các chức năng làm trung gian trao đổi, các đơn vị tính toán và có thể tích lũy của cải. Tiền tệ ra đời là kết quả tất yếu của sự phát triển nền kinh tế thị trường hiện đại.

Phân tích các chức năng (theo quan điểm của Karl Marx) sau đây:

 1. Chức năng làm thước đo giá trị.
 • tiền phải có giá trị thực sự
 • tiền phải được xác định đơn vị thong qua tiêu chuẩn giá cả hay hàm lượng vàng của một đơn vị tiền tệ do NN quy định
 • dùng tiền làm đơn vị đánh giá sẽ thuận lợi rất nhiều cho quá trình trao đổi hàng hóa, giảm được chi phí trong trao đổi do giảm được số giá cần xem xét
 1. Chức năng làm phương tiện lưu thông.
 • Hàng hóa và tiền tệ vận động song song và ngược chiều nhau (H – T – H)
 • Không nhất thiết phải là tiền thực chất vì nó nằm trong tay mỗi người trong chốc lát
 1. Chức năng làm phương tiện thanh toán.
 • Tiền sử dụng để kết thúc các khoản nợ
 • Hàng hóa và tiền tệ có thể vận hành độc lập
 • Không nhất thiết phải là “tiền thực chất”
 1. Chức năng làm phương tiện cất trữ.
 • Tiền trở thành của cải để dành hay dự phòng
 • Đồng tiền phải có giá trị thực sự
 1. Chức năng làm tiền tệ thế giới.
 • Là phương tiện mua chung, di chuyển của cải giữa các quốc gia
 • Để đạt được sự thống nhất giữa các nền KT, tiền phải là tiền vàng

 

Dù cho là tiền ở bất kỳ hình thức nào, dù là vỏ sò, hoặc đá, vàng trong nền kinh tế, nó có 3 chức năng hàng đầu là phương tiện trao đổi, đơn vị tính toán, và là nơi lưu giữ gía trị. Trong 3 chức năng này, chức năng là phương tiện trao đổi là quan trong nhất vì chính là yếu tố phân biệt tiền với những tài sản khác như cổ phiếu, trái phiếu, hoặc bất động sản. Vì với chức năng này là một phương tiện trao đổi, tiền tệ được sử dụng như một vật môi giới trung gian trong việc trao đổi các hàng hoá, dịch vụ. Đây là chức năng đầu tiên của tiền tệ, nó phản ánh lý do tại sao tiền tệ lại xuất hiện và tồn tại trong nền kinh tế hàng hoá

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *