So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa hai hệ thống MPS và SNA

Please follow and like us:

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa hai hệ thống MPS và SNA

– MPS (Material Product System) Hệ thống sản xuất vật chất là hệ thống chỉ tiêu kinh tế tổng hợp được trình bày dưới dạng bảng cân đối, phản ánh hoạt động của toàn bộ nền kinh tế bao gồm các yếu tố, kết quả của hoạt động sản xuất, quá trình phân phối, sử dụng sản phẩm và các mối quan hệ cân đối của quá trình tái sản xuất. MPS được xây dựng dựa trên lý luận tái sản xuất của K.Marx. Đã từng được sử dụng ở Việt Nam những năm 80 của thế kỷ 20 để phản ánh hoạt động kinh tế của đất nước.

– SNA (System of National Accounts) Hệ thống tài khoản quốc gia là hệ thống tài
khoản có liên hệ hữu cơ với nhau, bao gồm các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, trình bày dưới dạng tài khoản nhằm phản ánh quá trình tái sản xuất sản phẩm xã hội (sản xuất, phân phối và sử dụng) và tổng sản phẩm quốc nội trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm). SNA được áp dụng ở Việt Nam ngày 25/12/1992 thay cho MPS theo Quyết định số 183/TTg của Chính phủ.

MPS và SNA là hai kiểu tổ chức khác nhau để hạch toán nền KTQD.

– Sự giống nhau của MPS và SNA
:
• Đều do cơ quan thống kê nhà nước thực hiện.

• Đều nhằm mục đích hạch toán nền KTQD, là công cụ tổ chức quản lý nền KTQD.

• Đều dựa trên nguyên tắc cân đối.

– Sự khác nhau của MPS và SNA

• Dựa trên những tiền đề khác nhau: MPS chủ yếu dựa trên tiền đề lý luận về
sản xuất vật chất, SNA dựa trên lý luận về toàn bộ sản xuất bao gồm cả sản
xuất vật chất và sản xuất dịch vụ.

• Hai hệ thống còn khác nhau về định nghĩa nền KTQD. Theo MPS thì nền
KTQD được xét theo lãnh thổ địa lý. Còn theo SNA thì nền KTQD được xét
theo lãnh thổ kinh tế.

• SNA nhấn mạnh hơn việc xem xét quá trình tái sản xuất trên phương diện giá
trị.
• MPS còn bao gồm các bảng cân đối về các điều kiện sản xuất: Lao động, Tài
sản cố định….

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *