Bài tập thống kê tham khảo

Please follow and like us:

Có tài liệu điều tra thống kê tình hình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp công nghiệp năm 2014 như sau:

ĐV: Triệu đồng

TT CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ
1 Doanh thu tiêu thụ SP hoạt động SX chính 2535
2 Doanh thu tiêu thụ SP hoạt động SX phụ 180
3 Doanh thu bán phế liệu phế phẩm 100
4 Giá trị thành phẩm tồn kho đầu kỳ 200
5 Giá trị thành phẩm tồn kho cuối kỳ 150
6 Giá trị SP dở dang đầu kỳ 280
7 Giá trị SP dở dang cuối kỳ 300
8 Giá trị NVL dự trữ cho SX tồn kho đầu kỳ 50
9 Chi phí SX phát sinh trong kỳ
9.1 Chi phí NVL chính 800
9.2 Chi phí NVL phụ 200
9.3 Chi phí điện năng, chất đốt 100
9.4 Chi phí về công cụ lao động nhỏ 50
9.5 Chi phí vật chất cho công tác quản lý 50
9.6 Chi phí vật chất khác 100
9.7 Chi phí quảng cáo 10
9.8 Chi phí đào tạo thuê ngoài 15
9.9 Chi nghiên cứu khoa học 20
9.10 Chi tiền công tiền lương 200
9.11 Chi thưởng sáng kiến 10
9.12 Chi bồi dưỡng ca 3, chi Lễ, Tết cho người LĐ 20
9.13 Chi BHXH doanh nghiệp trả thay người LĐ 20
9.14 Các khoản chi dịch vụ khác 50
9.15 Khấu hao TSCĐ 100
  1. Biết rằng giá trị sản xuất (GO) của doanh nghiệp các năm trước đó như sau

Năm                    2010                 2011                   2012                      2013

GO (triệu đ)        1850                  2015                  2510                      2670

Yêu cầu:

  1. Tính các chỉ tiêu GO, VA, NVA năm 2014 theo các phương pháp đã học
  2. Tính các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian của GO từ 2010 đên 2014, trình bày kết quả bằng bảng thống kê
  3. Dự báo GO mà doanh nghiệp có thể đạt được năm 2015, 2016, 2017 dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân và tốc độ phát triển bình quân.
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *