Nhiệm vụ của thống kê kinh tế là

Please follow and like us:

*Nhiệm vụ của thống kê kinh tế là:
-Đảm bảo cung cấp thông tin kinh tế phục vụ quản lý nhà nước, hoạch định và thi hành các chính sách, chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, chương trình về kinh tế.
– Đảm bảo thông tin cho các tổ chức kinh tế, các DN, các nhà quản trị về thị trường và phát triển trong từng lĩnh vực, từng ngành trong việc hoạch định và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảm bảo thông tin vĩ mô cơ bản về xu hướng phát triển chủ yếu của các vấn đề KT- XH cho các cơ quan NCKH, các tổ chức chính trị xã hội và cá nhân.
Thống kê kinh tế sử dụng các phương pháp về thu thập dữ liệu, phân tổ, tổng hợp và các phân tích thống kê, đặc biệt là sử dụng rộng rãi phương pháp chỉ số trong nghiên cứu và phân tích các vấn đề kinh tế thuộc đối tượng nghiên cứu.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *