Sơ lược về sự phát triển của thống kê học

Please follow and like us:

Sơ lược về sự phát triển của thống kê học
Trong các chế độ nô lệ, phong kiến, người ta chỉ mới thống kê các chỉ tiêu hiện vật, đơn giản. Thống kê học phát triển nhanh, phong phú cả về tổ chức, cũng như phương pháp luận và hệ thống chỉ tiêu trong nền kinh tế thị trường.Thuật ngữ “thống kê” thường dùng với hai nghĩa:Một là, thống kê là các con số được ghi chép để phản ánh các hiện tượng tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế và xã hội, như số liệu về mưa – nắng, về dân số, về GDP, về dịch bệnh; hai là, thống kê được hiểu là khoa học nghiên cứu các phương pháp thu thập, xử lý và phân tích mặt lượng(thể hiện qua các con số) của những hiện tượng để tìm hiểu bản chất và tính quy luật vốn có của chúng (mặt chất) trong những điều kiện địa điểm và thời gian cụ thể.TK học là một khoa học rất rộng lớn vì bất cứ hiện tượng và quá trình nào đều cần và có thể áp dụng các công cụ của TK học nhằm giúp cho qúa trình nhận thức được chính xác và sâu sắc, có thể đi sâu nghiên cứu các mối liên hệ bên trong.
Thống kê kinh tế nghiên cứu sự vận động của nền kinh tế quốc dân nói chung.Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trungchủ yếu tính các chỉ tiêu trong lĩnh vực sản xuất vật chất, nặng về hình thái hiện vật.. TK kinh tế trong nền kinh tế thị trường phát triển đa dạng, thâm nhập vào mọi lĩnh vực của nền kinh tế, nó quan tâm cả hình thái hiện vật lẫn giá trị. Chịu sự tác động của các quy luật giá trịvà nhiều quy luật kinh tế, xã hội khác, các hiện tượng trong nền kinh tế thị trường có sự vận động phức tạp, đa chiều, nên TK kinh tếphải phát triển các phương pháp nghiên cứu đáp ứng được yêu cầu khách quan đó.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *