Câu hỏi triết

Please follow and like us:

                                        CÂU HỎI

  1. Mối quan hệ duy vật, duy tâm, ứng dụng trong cuộc sống mỗi học viên
  2. Mối qh phương pháp biện chứng, siêu hình. ứng dụng trong cuộc sống mỗi học viên
  3. Tính quy luật của LS Triết học, ứng dụng trong cuộc sống mỗi học viên
  4. Tính quy luật trong sự PT của LS triết học. ứng dụng trong cuộc sống mỗi học viên
  5. Tư tưởng triết học VN, ứng dụng trong cuộc sống mỗi học viên

Hướng Dẫn

-Củng cố mở rộng kiến thức môn học

-Rèn luyện kharnawng và PT năng lực nhận thức

-củng cố các phẩm chất của nhà KH(sáng tạo, dùng cảm ,trung thực)

Quy Trình( Bước thể hiện)

B1:Lựa chọn đề tài, viết đề cương sơ bộ

B2:Viết đề cương chi tiết

B3: Viết bản thảo

B4 Bản chính thức

Lưu ý; tùy ĐK khả năng bản thân

Y/C: Giấy A4 1 mặt, theo tính mặc địnhTrình bày văn bản

Giãn dòng 1,3-1,5

Cỡ chữ 12-13

Đóng thành tập,bìa giấy lucky, bọc ninon

Trang bìa

Trên cùng: Bộ GDĐT

TRường

Giữa trang bìa:TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC

Đề tài….

Dịch  sang phải ; tác giả.mã học viên, lớp, đt

Hướng dẫn KH

Địa điểm tgia hoàn thành

Phụ bìa. Bỏ tên người làm bài, hướng dẫn còn lại giống trang bìa

Mục lục giàn ý

Lời giới thiệu, cảm ơn

 Nội dung 12-15trang

Phụ lục những hình ảnh,, bảng biểu

Tài liệu tham khảo( có trích dẫn vào bài viết khoảng 15TL)

Thư mục(nếu có)

Y/C: Nội dung thể hiệ dưới dạng nghị luận XH(báo cáo khoa học)

A: Nêu ý nghĩa và tính cấp thiết của đề tài

B:1.Cơ sở khoa học:+Lý luận

                                  + Cơ sở thực tế

2:Thực trạng của vấn đề

-tành công, ưu điểm

-Hạn chế, nhược điểm

-Nguyên nhân

3:Các giải pháp đề xuất

 Phát huy những thành công, hạn chế, năng lực thích ứng môi trường

C: Kết luận:

Tóm tắt lại những phần đãtrình bày ở trên  và chỉ ra những hạn chế cần nghiên cứu

Nêu tình cảm thái độ đối với việc đang viết

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *