Quy luật ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam gồm mấy nhân tố? Đó là những nhân tố nào?

Please follow and like us:

Quy luật ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam gồm mấy nhân tố? Đó là những nhân tố nào?

+ Xác lập sự lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng Việt Nam. Chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành về mọi mặt, đủ sức lãnh đạo cách mạng nước ta.
+ Mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ của dân tộc Việt nam.
+ Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới.
Như vậy sự ra đời của Đảng là đòi hỏi khách quan của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước của dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của Đảng chịu sự tác động của nhiều nhân tố cả quốc tế và trong nước, cả chủ quan lẫn khách quan trong đó vai trò của lãnh tụ
Nguyễn Ái Quốc là rất to lớn. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của 3 yếu tố: Chủ nghĩa Mac- Lê nin, phong trào Công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
Ngay từ khi mới ra đời Đảng đã có đường lối đúng đắn, sáng tạo thể hiện ở bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên.
Đảng cộng sản Viêt nam ra đời và nắm giữ ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt nam đã mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ của dân tộc Việt nam.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *