Luật dân sự 1

Please follow and like us:

Luật dân sự 1

Xem full: https://www.quantri123.com/luat-dan-su-1-full/

Facebook: Tại đây

Chấm dứt quyền đối với bất động sản liền kề trong những trường hợp nào sau đây :
Select one:
a. Theo thỏa thuận của các bên
b. Việc sử dụng, khai thác bất động sản không còn làm phát sinh nhu cầu hưởng quyền
c. Bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền thuộc sở hữu của một người
d. Bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền thuộc sở hữu của một người; việc sử dụng, khai thác bất động sản không còn làm phát sinh nhu cầu hưởng quyền; theo thỏa thuận của các bên hoặc trường hợp khác theo quy định của luật.
Phản hồi
Phương án đúng là: Bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền thuộc sở hữu của một người; việc sử dụng, khai thác bất động sản không còn làm phát sinh nhu cầu hưởng quyền; theo thỏa thuận của các bên hoặc trường hợp khác theo quy định của luật. Vì: Xem Điều 256 BLDS2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền thuộc sở hữu của một người; việc sử dụng, khai thác bất động sản không còn làm phát sinh nhu cầu hưởng quyền; theo thỏa thuận của các bên hoặc trường hợp khác theo quy định của luật.

Quyền sở hữu được bảo vệ bởi biện pháp:
Select one:
a. . Các biện pháp dân sự, hành chính, hình sự
b. . Hành chính
c. . Hình sự
d. . Dân sự
Phản hồi
Đáp án: D. Tuỳ thuộc vào hành vi xâm phạm quyền sở hữu.Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: . Các biện pháp dân sự, hành chính, hình sự

Thời hạn xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên sau khi đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật
Select one:
a. Sau 2 năm
b. Sau 3 năm
c. Sau 1 năm
d. Sau 15 tháng
Phản hồi
Phương án đúng là: Sau 1 năm.Vì Xem Khoản 2 Điều 230 BLDS 2015.

The correct answer is: Sau 1 năm

Quyền hưởng dụng bao gồm những quyền của chủ thể đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong một thời hạn nhất định :
Select one:
a. Quyền khai thác công dụng tài sản
b. Quyền khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản.
c. Quyền sở hữu đối với tài sản
d. Quyền hưởng hoa lợi, lợi tức
Phản hồi
Phương án đúng là: Quyền khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản. Vì: Xem Điều 257 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Quyền khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản.

Thời hạn của quyền bề mặt:
Select one:
a. Theo di chúc nhưng không vượt quá thời hạn của quyền sử dụng đất
b. Do các bên thỏa thuận và phù hợp với quy định của luật
c. Do các bên thỏa thuận
d. Do pháp luật quy định
Phản hồi
Phương án đúng là: Do các bên thỏa thuận và phù hợp với quy định của luật. Vì: Xem Khoản 1 Điều 270 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Do các bên thỏa thuận và phù hợp với quy định của luật

Quyền bề mặt là:
Select one:
a. Quyền của một chủ thể đối với khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất mà quyền sử dụng đất đó thuộc về chủ thể khác.
b. Quyền của một chủ thể đối với mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất mà quyền sử dụng đất đó thuộc về chủ thể khác.
c. Quyền của chủ sở hữu đối với mặt đất.mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất.
d. Quyền của một chủ thể đối với mặt đất, mặt nước mà quyền đó thuộc về chủ thể khác.
Phản hồi
Phương án đúng là: Quyền của một chủ thể đối với mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất mà quyền sử dụng đất đó thuộc về chủ thể khác. Vì: Xem Điều 267 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Quyền của một chủ thể đối với mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất mà quyền sử dụng đất đó thuộc về chủ thể khác.

Người không phải chủ sở hữu có quyền định đoạt tài sản hay không ?
Select one:
a. Không thể có quyền định đoạt tài sản
b. Được quyền định đoạt nhiều hơn chủ sở hữu
c. Có thể có quyền định đoạt tài sản
d. Chỉ được định đoạt một phần theo thỏa thuận trong giao kết
Phản hồi
Phương án đúng là: Có thể có quyền định đoạt tài sản. Vì: Xem Điều 195 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Có thể có quyền định đoạt tài sản

Tài sản theo quy định của pháp luật dân sự bao gồm những loại nào, chọn phương án đúng nhất:
Select one:
a. Giấy tờ có giá
b. Vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản
c. Ngoại tệ
d. Vật
Phản hồi
Phương án đúng là: Vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Vì Xem Điều 105 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản

Việc chiếm hữu tài sản trong trường hợp nào sau đây là không hợp pháp:
Select one:
a. . Người chiếm hữu ngay tình.
b. . Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản;
c. . Người chiếm hữu không ngay tình;
d. . Người chiếm hữu được chủ sở hữu giao quản lý tài sản;
Phản hồi
Đáp án: B. Xem phân loại chiếm hữu.Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: . Người chiếm hữu không ngay tình;

Sở hữu chung của vợ chồng thuộc loại sở hữu nào, chọn phương án đúng nhất :
Select one:
a. Sở hữu chung hợp nhất
b. Sở hữu chung hợp nhất không thể phân chia
c. Sở hữu chung tập thể
d. Sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia
Phản hồi
Phương án đúng là: Sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia. Vì: Xem Điều 213 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia

Quyền khác đối với tài sản theo quy định của pháp luật dân sự là các quyền nào sau đây :
Select one:
a. Quyền lưu cư
b. Quyền chiếm hữu
c. Quyền bề mặt, quyền hưởng dụng, quyền đối với bất động sản liền kề
d. Quyền định đoạt
Phản hồi
Phương án đúng là: Quyền bề mặt, quyền hưởng dụng, quyền đối với bất động sản liền kề. Vì: Xem Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Quyền bề mặt, quyền hưởng dụng, quyền đối với bất động sản liền kề

Vật tiêu hao được hiểu là:
Select one:
a. Vật khi đã qua một lần sử dụng thì mất đi hoặc không giữ được tính chất, hình dáng và tính năng sử dụng ban đầu.
b. Vật bị mất đi khi đã sử dụng một lần hoặc nhiều lần
c. Chỉ là những vật mất đi khi đã qua một lần sử dụng
d. Vật có thể được sử dụng qua nhiều lần
Phản hồi
Phương án đúng là: Vật khi đã qua một lần sử dụng thì mất đi hoặc không giữ được tính chất, hình dáng và tính năng sử dụng ban đầu. Vì: Xem Khoản 1 Điều 112 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Vật khi đã qua một lần sử dụng thì mất đi hoặc không giữ được tính chất, hình dáng và tính năng sử dụng ban đầu.

Quyền nào sau đây của chủ thể được thực hiện trực tiếp trên tài sản:
Select one:
a. . Quyền đối với bất động sản liền kề
b. . Quyền hưởng dụng tài sản
c. . Quyền hưởng dụng tài sản, quyền bề mặt, quyền đối với bất động sản liền kề
d. . Quyền bề mặt
Phản hồi
Đáp án: D. Vì đây là các vật quyền. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: . Quyền hưởng dụng tài sản, quyền bề mặt, quyền đối với bất động sản liền kề

Thời điểm xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác bỏ quên là:
Select one:
a. . Thời điểm do các chủ thể thoả thuận;
b. . Có thể xác định thời điểm nói trên trong các trường hợp cụ thể.
c. . Thời điểm tài sản được phát hiện;
d. . Thời điểm do luật quy định;
Phản hồi
Đáp án: C. Theo quy định tại Điều 230 BLDS 2015.Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: . Thời điểm do luật quy định;

Quyền nào sau đây của chủ thể không được thực hiện trực tiếp trên tài sản:
Select one:
a. . Quyền bề mặt
b. . Quyền đòi tài sản từ con nợ
c. . Quyền hưởng dụng tài sản
d. . Quyền đối với bất động sản liền kề.
Phản hồi
Đáp án: C. Vì các trường hợp khác là vật quyền còn quyền đòi nợ là trái quyền. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: . Quyền đòi tài sản từ con nợ

Nếu có sự xâm phạm đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng thì quyền dân sự của cá nhân được pháp luật dân sự quy định như thế nào?
Select one:
a. . Sẽ bị hạn chế
b. . Hoàn toàn bị hạn chế
c. . Có thể bị hạn chế
d. . Không bị hạn chế
Phản hồi
Đáp án: A. Xem Khoản 2 Điều 2 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: . Có thể bị hạn chế

Đối tượng điều chỉnh của luật dân sự
Select one:
a. Quan hệ nhân thân
b. Quan hệ về nhân thân và tài sản giữa các chủ thể độc lập về mặt pháp lý
c. Quan hệ mệnh lệnh phục tùng bằng sức mệnh cưỡng chế của Nhà nước
d. Quan hệ tài sản
Phản hồi
Phương án đúng là: Quan hệ về nhân thân và tài sản giữa các chủ thể độc lập về mặt pháp lý. Vì Xem Điều 1 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Quan hệ về nhân thân và tài sản giữa các chủ thể độc lập về mặt pháp lý

Phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự được áp dụng cho quan hệ pháp luật nào sau đây:

Select one:
a. . A bị Toà án quyết định phạt 5 triệu do phạm tội đánh bạc;
b. . A nộp lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp;
c. . A lập di chúc quyết định việc chia tài sản của mình sau khi chết.
d. . A nộp 4 triệu đồng tiền thuế;
Phản hồi
Đáp án: A được quyền thể hiện ý chí của mình mà không phụ thuộc vào ý chí của chủ thể khác. Xem đặc điểm của đối tượng, phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: . A lập di chúc quyết định việc chia tài sản của mình sau khi chết.

Vị trí của luật dân sự trong hệ thống pháp luật
Select one:
a. Luật chung của hệ thống pháp luật
b. Luật chung của hệ thông luật tư và hệ thống pháp luật
c. Luật chung trong hệ thống luật tư
d. Luật công
Phản hồi
Phương án đúng là: Luật chung của hệ thông luật tư và hệ thống pháp luật.Vì Xem Khoản 1 Điều 4 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Luật chung của hệ thông luật tư và hệ thống pháp luật

Quan hệ dân sự được hình thành trên cơ sở nào?
Select one:
a. Độc lập về tài sản
b. Bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm
c. Bình đẳng
d. Tự do ý chí
Phản hồi
Phương án đúng là: Bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm. Vì Xem Điều 1 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm

Căn cứ xác lập quyền, nghĩa vụ dân sự được hình thành từ các giao dịch dân sự thỏa mãn điều kiện nào sau đây, chọn phương án trả lời đúng nhất?
Select one:
a. . Chỉ khi giao dịch đó hợp pháp, có hiệu lực pháp luật
b. . Theo ý chí của bên thứ ba có liên quan
c. . Được các bên thỏa thuận
d. . Theo thỏa thuận của các bên và Nhà nước.
Phản hồi
Đáp án: C. Vì các quyền và nghĩa vụ dân sự được hình thành từ giao dịch dân sự chỉ được pháp luật thừa nhận và bảo đảm thực hiện nếu giao dịch đó hợp pháp và có hiệu lực pháp luật. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: . Chỉ khi giao dịch đó hợp pháp, có hiệu lực pháp luật

Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự không bao gồm:
Select one:
a. . Quan hệ giữa Nhà nước và cá nhân;
b. . Quan hệ có tính chất chấp hành và điều hành;
c. . Quan hệ tài sản và nhân thân.
d. . Quan hệ giữa pháp nhân và cá nhân ;
Phản hồi
Đáp án: C. Xem đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: . Quan hệ có tính chất chấp hành và điều hành;

Phương thức nào dưới đây là phương thức bảo vệ quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân theo quy định của pháp luật dân sự, chọn phương án đúng nhất?
Select one:
a. Cách chức
b. Phạt tù có thời hạn
c. Trục xuất
d. Quyền tự bảo vệ hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bảo vệ quyền dân sự
Phản hồi
Phương án đúng là: Vì: Xem Điều 11 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Quyền tự bảo vệ hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bảo vệ quyền dân sự

Phương pháp điều chỉnh chủ yếu của ngành luật dân sự
Select one:
a. Mệnh lệnh
b. Bình đẳng, thỏa thuận
c. Bình đẳng thỏa thuận và phục tùng
d. Phục tùng
Phản hồi
Phương án đúng là: Bình đẳng, thỏa thuận. Vì Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Bình đẳng, thỏa thuận

Phương pháp thoả thuận được áp dụng trong quan hệ pháp luật nào sau đây:
Select one:
a. . A nộp 4 triệu đồng tiền thuế;
b. . A nộp lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp;
c. . A mua một tài sản của B;
d. . A bị Toà án quyết định phạt 5 triệu do phạm tội đánh bạc.
Phản hồi
Đáp án: A. Vì quan hệ này thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự, các quan hệ xã hội còn lại không thể hiện sự bình đẳng về mặt pháp lý giữa các chủ thể.
Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: . A mua một tài sản của B;

Thứ tự áp dụng các loại nguồn trong trường hợp nào sau đây là đúng:
Select one:
a. . Tập quán, án lệ, văn bản quy phạm pháp luật;
b. . Án lệ, tập quán, văn bản quy phạm pháp luật.
c. . Văn bản quy phạm pháp luật, tập quán, án lệ;
d. . Văn bản quy phạm pháp luật, án lệ, tập quán;
Phản hồi
Đáp án: C. Xem Điều 6 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: . Văn bản quy phạm pháp luật, tập quán, án lệ;

Trong các quan hệ pháp luật sau đây, quan hệ xã hội nào thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự:
Select one:
a. . Do lấy trộm tài sản của A, B đã bị Toà án kết án 3 năm tù.
b. . Bà T đến cơ quan thuế quận H để nộp trước bạ cho chiếc xe của bà mới mua.
c. . Ông M bị UBND phường xử phạt vì có hành vi vứt rác thải làm ô nhiễm môi trường.
d. . Uỷ ban nhân dân tỉnh X mua 10 chiếc máy tính của công ty Y để trang bị cho Văn phòng của Uỷ ban.
Phản hồi
Đáp án: B. Vì đây là quan hệ xã hội phát sinh trên cơ sở sự bình đẳng, thoả thuận của các bên. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: . Uỷ ban nhân dân tỉnh X mua 10 chiếc máy tính của công ty Y để trang bị cho Văn phòng của Uỷ ban.

Nguồn của Luật Dân sự bao gồm:
Select one:
a. . Văn bản quy phạm pháp luật và án lệ;
b. . Ngoài các nguồn kể trên còn có các nguồn khác.
c. . Bộ luật Dân sự và tập quán;
d. . Các Bộ luật, tập quán, án lệ;
Phản hồi
Đáp án: D Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: . Ngoài các nguồn kể trên còn có các nguồn khác.

Theo pháp luật hiện hành, quy phạm pháp luật dân sự bao gồm :
Select one:
a. . Các quy phạm tuỳ nghi, quy phạm mệnh lệnh và quy phạm đặc biệt.
b. . Các quy phạm tuỳ nghi thoả thuận và tuỳ nghi lựa chọn;
c. . Các quy phạm tuỳ nghi và quy phạm mệnh lệnh;
d. C. Các quy phạm mệnh lệnh và quy phạm tuỳ nghi thoả thuận;
Phản hồi
Đáp án: D. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: . Các quy phạm tuỳ nghi, quy phạm mệnh lệnh và quy phạm đặc biệt.

Nguyên tắc nào dưới đây không phải nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự:
Select one:
a. Nguyên tắc tự do, tự nguyện
b. Nguyên tắc bình đẳng
c. Nguyên tắc chấp hành mệnh lệnh
d. Nguyên tắc thiện chí trung thực
Phản hồi
Phương án đúng là: Nguyên tắc chấp hành mệnh lệnh.Vì: Xem Điều 3 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Nguyên tắc chấp hành mệnh lệnh

Đại diện của pháp nhân có thể là:
Select one:
a. Đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền
b. Đại diện theo quy định của tổ chức
c. Đại diện của chủ sở hữu
d. Đại diện tập thể
Phản hồi
Phương án đúng là: Đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền. Vì Xem Điều 85 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền

Pháp nhân thương mại là pháp nhân:
Select one:
a. Mục đích chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên
b. Mục đích chính là tìm kiếm lợi nhuận
c. Mục đích công ích
d. Mục đích chia lợi nhuận cho mọi người dân
Phản hồi
Phương án đúng là: Mục đích chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên. Vì Xem Khoản 1 Điều 75 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Mục đích chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên

Trụ sở của pháp nhân phải đặt tại:
Select one:
a. Nơi đặt chi nhánh
b. Nơi đặt văn phòng đại diện
c. Nơi kinh doanh của pháp nhân
d. Nơi đặt cơ quan điều hành của pháp nhân
Phản hồi
Phương án đúng là: Nơi đặt cơ quan điều hành của pháp nhân. Vì Xem Khoản 1 Điều 79 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Nơi đặt cơ quan điều hành của pháp nhân

Chủ thể nào sau đây không có người giám hộ:
Select one:
a. . Người khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi;
b. . Người mất năng lực hành vi dân sự;
c. . Người chưa thành niên;
d. . Người hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Phản hồi
Đáp án: D. Xem Điều 47 BLDS năm 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: . Người hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Bộ luật dân sự 2015 quy định trường hợp nào phải được khai sinh và khai tử
Select one:
a. Trẻ sơ sinh chết ngay sau khi sinh
b. Trẻ sơ sinh sống được 36 giờ sau khi sinh ra
c. Trẻ sơ sinh sống được 48 giờ sau khi sinh ra
d. Trẻ sơ sinh sống được 24 giờ sau khi sinh ra
Phản hồi
Phương án đúng là: Trẻ sơ sinh sống được 24 giờ sau khi sinh ra. Vì Xem Khoản 3 Điều 30 BLDS 2015.

The correct answer is: Trẻ sơ sinh sống được 24 giờ sau khi sinh ra

Bộ luật dân sự quy định pháp nhân thương mại là pháp nhân có đặc điểm nào sau đây, chọn phương án đúng nhất?
Select one:
a. Mục đích công ích
b. Mục đích chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên
c. Mục đích tìm kiếm lợi nhuận
d. Mục đích tư lợi
Phản hồi
Phương án đúng là: Mục đích chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên. Vì Xem Khoản 1 Điều 75 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Mục đích chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên

Chủ thể nào sau đây là người giám hộ:
Select one:
a. . Tuyết là vợ của Tiến được Toà án chỉ định là người đại diện cho Tiến do Tiến nghiện ma tuý.
b. . Bình là người được ông Cường (Giám đốc công ty) uỷ quyền giao kết hợp đồng;
c. . Không có người giám hộ trong các quan hệ nói trên.
d. . Nam là bố của Minh 15 tuổi;
Phản hồi
Đáp án: D. Xem người cần được giám hộ tại Điều 47 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: . Không có người giám hộ trong các quan hệ nói trên.

Người có quyền, lợi ích liên quan yêu cầu Tòa án tuyên bố một người bị biệt tích là :
Select one:
a. Chỉ những người thân thích thuộc hành thừa kế thứ nhất
b. Bất kỳ ai
c. Người có quyền, lợi ích liên quan
d. Chỉ những người đang có giao dịch dân sự với người đó.
Phản hồi
Phương án đúng là: Người có quyền, lợi ích liên quan. Vì Xem Khoản 1 Điều 68 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Người có quyền, lợi ích liên quan

Năng lực pháp luật của pháp nhân phát sinh từ thời điểm nào:
Select one:
a. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc từ thời điểm ghi vào sổ đăng k‎ý nếu pháp nhân phải đăng k‎ý hoạt động.
b. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập
c. Từ thời điểm ghi vào sổ đăng ký
d. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập
Phản hồi
Phương án đúng là: Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc từ thời điểm ghi vào sổ đăng k‎ý nếu pháp nhân phải đăng k‎ý hoạt động. Vì Xem Khoản 2 Điều 86 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc từ thời điểm ghi vào sổ đăng k‎ý nếu pháp nhân phải đăng k‎ý hoạt động.

So với BLDS 2005 thì BLDS 2015 lần đầu tiên có quy định về việc nào:
Select one:
a. Việc chuyển đổi giới tính
b. Việc hiến tặng bộ phận cơ thể
c. Việc sử dụng hình ảnh
d. Việc xác định lại giới tính
Phản hồi
Phương án đúng là: Việc chuyển đổi giới tính. Vì Xem Điều 37 BLDS 2015

The correct answer is: Việc chuyển đổi giới tính

BLDS 2015 quy định tài sản của pháp nhân bao gồm
Select one:
a. Vốn góp của thành viên
b. Vốn góp của chủ sở hữu
c. Vốn góp của chủ sở hữu, sáng lập viên, thành viên của pháp nhân và tài sản mà pháp nhân xác lập quyền sở hữu
d. Vốn góp của chủ sở hữu và sáng lập viên
Phản hồi
Phương án đúng là: Vốn góp của chủ sở hữu, sáng lập viên, thành viên của pháp nhân và tài sản mà pháp nhân xác lập quyền sở hữu. Vì Xem Điều 81 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Vốn góp của chủ sở hữu, sáng lập viên, thành viên của pháp nhân và tài sản mà pháp nhân xác lập quyền sở hữu

Điều kiện để tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
Select one:
a. Bị bệnh tâm thần
b. Nghiện ma túy hoặc các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản và có đơn yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan
c. Nghiện các chất kích thích khác
d. Nghiện ma túy hoặc chất kích thích khác
Phản hồi
Phương án đúng là: Nghiện ma túy hoặc các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản và có đơn yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan. Vì Xem Khoản 1 Điều 24 BLDS 2015.Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Nghiện ma túy hoặc các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản và có đơn yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan

Năng lực pháp luật của pháp nhân chấm dứt khi nào
Select one:
a. Vĩnh viễn tồn tại
b. Kể từ thời điểm chấm dứt pháp nhân
c. Theo cơ quan nhà nước quyết định
d. Bất kể khi nào
Phản hồi
Phương án đúng là: Kể từ thời điểm chấm dứt pháp nhân. Vì: Xem Khoản 3 Điều 86 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Kể từ thời điểm chấm dứt pháp nhân

Người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết nếu không có tin xác thực là còn sống trong trường hợp nào:
Select one:
a. 6 tháng kể từ ngày thiên tai chấm dứt
b. 2 năm kể từ ngày thiên tai chấm dứt
c. 18 tháng kể từ ngày thiên tai chấm dứt
d. 1 năm kể từ ngày thiên tai chấm dứt
Phản hồi
Phương án đúng là: 2 năm kể từ ngày thiên tai chấm dứt. Vì Xem điểm c Khoản 1 Điều 71 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: 2 năm kể từ ngày thiên tai chấm dứt

Giao dịch dân sự của người chưa đủ 6 tuổi do:
Select one:
a. Người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện
b. Do Nhà nước quyết định
c. Bản thân người đó thực hiện với giao dịch lớn với mục đích thương mại
d. Bản thân người đó xác lập, thực hiện đối với những giao dịch nhỏ phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.
Phản hồi
Phương án đúng là: Người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện. Vì Xem Khoản 2 Điều 21 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện

Giao dịch dân sự giữa người giám hộ và người được giám hộ có liên quan đến tài sản của người được giám hộ:
Select one:
a. Vô hiệu, trừ trường hợp giao dịch được thực hiện vì lợi ích của người được giám hộ và có sự đồng y của người giám sát việc giám hộ.
b. Nếu vì lợi ích của người được giám hộ
c. Luôn vô hiệu
d. Không vô hiệu nếu được giám sát việc giám hộ đồng ‎y
Phản hồi
Phương án đúng là: Vô hiệu, trừ trường hợp giao dịch được thực hiện vì lợi ích của người được giám hộ và có sự đồng y của người giám sát việc giám hộ. Vì Xem Khoản 1 Điều 125 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS

The correct answer is: Vô hiệu, trừ trường hợp giao dịch được thực hiện vì lợi ích của người được giám hộ và có sự đồng y của người giám sát việc giám hộ.

Người đại diện theo pháp luật phải có:
Select one:
a. Năng lực hành vi dân sự đầy đủ
b. Năng lực pháp luật
c. Đủ năng lực nhận thức
d. Đủ tuổi theo quy định
Phản hồi
Phương án đúng là: Năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Vì Xem Điều 136 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Năng lực hành vi dân sự đầy đủ

Điều kiện nào sau đây là điều kiện để giao dịch dân sự có hiệu lực:
Select one:
a. Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện
b. Chủ thể tham gia bị cưỡng ép
c. Chủ thể bị lừa dối dẫn đến tham gia giao dịch
d. Chủ thể tham gia bị mất năng lực hành vi
Phản hồi
Phương án đúng là: Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện. Vì Xem Khoản 1 Điều 117 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện

Trong các giao dịch dân sự vô hiệu sau đây, giao dịch dân sự nào là giao dịch dân sự vô hiệu tuyệt đối?

:: LDS.B3.062:: Trong các giao dịch dân sự vô hiệu sau đây, giao dịch dân sự nào là giao dịch dân sự vô hiệu tương đối?
{
~. Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm đạo đức xã hội ;
=. Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối;
~. Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật;
~. Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo.
####
Đáp án: B. Xem phân loại giao dịch dân sự vô hiệu. Tham khảo Bài giảng LDS 1

}
:: LDS.B3.063:: Trong pháp luật dân sự, ý chí của chủ thể nào sau đây là quan trọng nhất trong việc quyết định áp dụng thời hiệu:
{
=. Bên được hưởng quyền do thời hiệu;
~. Bên phải chịu sự bất lợi do áp dụng thời hiệu;
~.Toà án giải quyết vụ việc của các bên;
~. Tất cả các chủ thể trên.
####
Đáp án: A. Xem vấn đề quyền áp dụng thời hiệu. Tham khảo Bài giảng LDS 1

}
Select one:
a. . Giao dịch dân sự vô hiệu do nhầm lẫn;
b. . Giao dịch dân sự vô hiệu do người bị hạn chế năng lực hành vi xác lập .
c. . Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật;
d. . Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối;
Phản hồi
Đáp án: C. Xem phân loại giao dịch dân sự vô hiệu. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: . Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật;

Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng chứng thực thì:
Select one:
a. Tùy theo giá trị hợp đồng mà Tòa án quyết định
b. Tòa án tuyên vô hiệu do vi phạm hình thức
c. Một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.
d. Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu buộc các bên thực hiện quy định về hình thức trong một thời hạn
Phản hồi
Phương án đúng là: Một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Vì Xem Khoản 2 Điều 129 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.

Giao dịch dân sự là:
Select one:
a. Hành vi song phương
b. Hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương
c. Hợp đồng
d. Hành vi pháp lý đơn phương
Phản hồi
Phương án đúng là: Hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương. Vì: Điều 116 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương

Thời hiệu bao gồm những loại nào:
Select one:
a. Thời hiệu khởi kiện và thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự
b. Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự
c. Thời hiệu hưởng quyền dân sự
d. Thời hiệu hưởng quyền dân sự; thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự; thời hiệu khởi kiện và thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự.
Phản hồi
Phương án đúng là: Thời hiệu hưởng quyền dân sự; thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự; thời hiệu khởi kiện và thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự. Vì: Xem Điều 150 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Thời hiệu hưởng quyền dân sự; thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự; thời hiệu khởi kiện và thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự.

Cách tính thời hiệu được tính:
Select one:
a. Từ sau ngày đầu tiên của thời hiệu
b. Theo thỏa thuận
c. Từ thời điểm bắt đầu ngày đầu tiên của thời hiệu và chấm dứt tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hiệu
d. Theo quy định của Tòa án
Phản hồi
Phương án đúng là: Từ thời điểm bắt đầu ngày đầu tiên của thời hiệu và chấm dứt tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hiệu. Vì Xem Điều 151 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Từ thời điểm bắt đầu ngày đầu tiên của thời hiệu và chấm dứt tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hiệu

Giao dịch dân sự được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định của luật thì:
Select one:
a. Cơ quan có thẩm quyền bắt buộc các bên thực hiện quy định về hình thức
b. Trường hợp một hoặc các bên đã thực hiện được ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một trong các bên Tòa án quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch.
c. Tùy đối tượng hợp đồng mà Tòa án ra quyết định
d. Giao dịch vô hiệu do không tuân thủ về hình thức
Phản hồi
Phương án đúng là: Trường hợp một hoặc các bên đã thực hiện được ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một trong các bên Tòa án quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch. Vì Xem Khoản 1 Điều 129 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Trường hợp một hoặc các bên đã thực hiện được ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một trong các bên Tòa án quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch.

Trong trường hợp các bên thỏa thuận thời hạn là nửa năm thì khoảng thời gian được xác định là:
Select one:
a. Theo thỏa thuận của các bên
b. 183 ngày
c. 185 ngày
d. 180 ngày
Phản hồi
Phương án đúng là: 180 ngày. Vì: Xem Điều 146 BLDS2015. Tham khảo Bài giảng LDS

The correct answer is: 180 ngày

Giải thích giao dich dân sự có nội dung không rõ ràng, khó hiểu, được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau thì có thể được giải thích thế nào?
Select one:
a. Theo nghĩa tương tự với mục đích của giao dịch
b. Theo nghĩa của bên có quyền trong giao dịch
c. Theo nghĩa của bên có nghĩa vụ trong giao dịch
d. Theo ‎ý chí đích thực của các bên khi xác lập giao dịch
Phản hồi
Phương án đúng là: Theo ‎ý chí đích thực của các bên khi xác lập giao dịch. Vì Căn cứ Khoản 1 Điều121 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Theo ‎ý chí đích thực của các bên khi xác lập giao dịch

Thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng là khoảng thời gian:
Select one:
a. Theo thỏa thuận của các bên
b. Không được tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án
c. Được tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án
d. Theo Tòa án quyết định
Phản hồi
Phương án đúng là: Không được tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án. Vì: Xem Điều 156 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: Không được tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án

Người đại diện nào sau đây không phải là người giám hộ:
Select one:
a. . Người đại diện cho người khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi;
b. . Cha, mẹ đại diện cho con dưới 18 tuổi;
c. . Người đại diện cho người bị mất năng lực hành vi;
d. . Anh đại diện cho em dưới 18 tuổi.
Phản hồi
Đáp án: C. Xem người đại diện tại Điều 136 BLDS 2015 và người được giám hộ tại Điều 47 BLDS 2015.Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: . Cha, mẹ đại diện cho con dưới 18 tuổi;

Trong các trường hợp sau, người đại diện nào là người giám hộ?
Select one:
a. . Người đại diện xác lập do uỷ quyền của người được đại diện.
b. . Người đại diện của người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi;
c. . Người đại diện cho người bị hạn chế năng lực hành vi;
d. . Người đại diện con chưa thành niên;
Phản hồi
Đáp án: C. Xem người đại diện tại Điều 136, 138 BLDS 2015 và người được giám hộ tại Điều 47 BLDS 2015.Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: . Người đại diện của người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi;

Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu tương đối là bao nhiêu năm:
Select one:
a. 3 tháng
b. 18 tháng
c. 1 năm
d. 2 năm
Phản hồi
Phương án đúng là: 2 năm. Vì Xem Khoản 1 Điều 132 BLDS 2015. Các trường hợp vô hiệu có thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định tại các điều 125,126,127,128 và 129 BLDS 2015. Tham khảo Bài giảng LDS 1

The correct answer is: 2 năm

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *