Quản trị vận hành

Please follow and like us:

Theo cách tiếp cận căn bản trong quản trị doanh nghiệp thì có bao nhiêu trụ cột căn bản?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 2
b. 4
c. 1
d. 3
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: 4

Đúng

Đoạn văn
Các nguyên tố nào sau đây không phải là một trong những trụ cột căn bản trong quản trị doanh nghiệp dự trên cơ sở quản trị vận hành?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Pháp luật
b. Tài Chính
c. Sản xuất
d. Marketing
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Pháp luật
3
Đúng

Đoạn văn
Quản trị vận hành là quá trình gồm bao nhiêu bước?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 5
b. 3
c. 2
d. 4
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: 5
4
Đúng

Đoạn văn
Bước nào sau đây không phải là quá trình của quản trị vận hành?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Hoạch định
b. sản xuất
c. Thiết kế
d. Điều hành
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: sản xuất
5
Đúng

Đoạn văn
Hoạt động quản trị vận hành bao gồm bao nhiêu quá trình?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 3
b. 1
c. 4
d. 2
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: 2
6
Đúng

Đoạn văn
Sản phẩm nào sau đây không phải là sản phẩm của quá trình sản xuất sản phẩm?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Bảng nhạc
b. Bàn ghế
c. Xe hơi
d. Tủ lạnh
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Bảng nhạc
7
Đúng

Đoạn văn
Một chiến lược có thể được hiểu như là những cách giải quyết, khả năng lựa chọn hoặc phương án hành động trong một tình huống. Đúng hay sai?

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Đúng’.
8
Đúng

Đoạn văn
Chiến lược chung của toàn doanh nghiệp nhằm giải quyết những giải pháp, các phương án hoạt động riêng của các bộ phận. Đúng hay sai?

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Sai’
9
Đúng

Đoạn văn
Lợi nhuận sẽ được tính bằng tổng doanh thu và chi phí, đúng hay sai?

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Sai’
10
Đúng

Đoạn văn
Để tối đa hóa lợi nhuận, công ty phải hoặc là tối đa hóa doanh thu hoặc tối đa hóa cho phí, đúng hay sai?

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Sai’
11
Đúng

Đoạn văn
Khi xét về chiến lược về chi phí, để có thể dẫn đầu về chi phí, công ty phải sản xuất một lượng lớn để bù trừ chi phí cố định khi đầu tư thiết bị và vận dụng ưu thế của tính kinh tế nhờ quy mô., đúng hay sai?

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Đúng’.
12
Đúng

Đoạn văn
Phương tiện để đạt tới việc dẫn đầu về giá cả bao gồm?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Hiện đại hóa nhà máy
b. xây dựng những trung tâm sản xuất khu vực
c. xây dựng những mối liên hệ kinh doanh và về cả công tác tiếp thị
d. Tất cả các câu trên
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả các câu trên
13
Đúng

Đoạn văn
Năng xuất phản ánh sự gia tăng về sản phẩm hoặc giá trị của quá trình sản xuất., đúng hay sai?

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Đúng’.
14
Đúng

Đoạn văn
Năng xuất được tính toán bằng cách so sánh giữa kết quả đạt được với nguồn lực đã phải bỏ ra., đúng hay sai?

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Đúng’.
15
Đúng

Đoạn văn
Năng xuất sẽ bằng số sản phẩm đã làm ra chia cho lượng đâu vào đã sử dụng, đúng hay sai?

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Đúng’.
16
Đúng

Đoạn văn
Vai trò của sản xuất và điều hành là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Biến đổi từ đầu vào thành đầu ra
b. Tạo ra giá trị
c. Trung tâm của các hoạt động kỹ thuật
d. Tất cả các câu trên
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả các câu trên
17
Đúng

Đoạn văn
Điều nào sau đây của một công ty làm cho nó tốt hơn bất kì một công ty nào khác?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Năng lực chủ đạo
b. Chiến lược định vị
c. Chất lượng đơn hang
d. Nhiệm vụ chính
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Năng lực chủ đạo
18
Đúng

Đoạn văn
Điều nào sau đây là đặc điểm của một sản phẩm hay dịch vụ tạo ra nên sự thành công của sản phẩm hay dịch vụ đó trên thị trường?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Năng lực khác biệt
b. Thành công của đơn hàng
c. Chất lượng đơn hàng.
d. Tầm nhìn
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Năng lực khác biệt
19
Đúng

Đoạn văn
Mục tiêu của quản lý điều hành nhằm

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Giảm chi phí
b. Tăng doanh thu
c. Chiềm giữ thị phần
d. Tất cả các câu trên đề đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả các câu trên đề đúng
0
Đúng
Đạt điểm 0,25 trên 0,25

Đoạn văn
Các hoạt động quản lý điều hành bao gồm các hoạt động sau, ngoại trừ

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Kiểm soát chất lượng
b. Quản lý tồn kho
c. Thiết lập nhu cầu
d. Tổ chức bố trí công việc
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Thiết lập nhu cầu
1
Đúng
Đạt điểm 0,25 trên 0,25

Đoạn văn
nhân tố nào sau đây ảnh hưởng trực tiếp đến việc chọn chiến lược và ra quyết định đựa trên cơ sở khoa học trong quản trị vận hành?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Các nhân tố về lượng
b. Các nhân tố chủ quan
c. Các nhân tố hữu hình
d. Các nhân tố cảm quan
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Các nhân tố về lượng

Chọn phương pháp dự báo nào không phải là định tính?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Delphi
b. Nghiên cứu thị trường
c. Ý kiến chuyên gia
d. Ý kiến khách hàng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Nghiên cứu thị trường

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Chọn câu trả lời nào mô tả tốt nhất định nghĩa của dự báo định tính

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Dự báo dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của chuyên gia
b. Phương pháp dự báo với thang 10 trong đó 1: Kém chất lượng, 10: Chất lượng tốt
c. Dự báo chất lượng sản phẩm mới
d. Dự báo dựa trên mô hình kinh tế lượng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Dự báo dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của chuyên gia
3
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Dự báo chuỗi thời gian dựa trên giả định rằng

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Phần dư không có phân phối chuẩn
b. Dữ liệu không có xu hướng
c. Dữ liệu dừng
d. Có tương quan giữa biến phụ thuộc sẽ dự báo với biến độc lập
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Dữ liệu dừng
4
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Lợi thế của dự báo chuỗi thời gian

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tổng chi phí nhỏ nhất
b. Đơn giản
c. Sai số dự báo
d. Chi phí xây dựng mô hình
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tổng chi phí nhỏ nhất
5
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Khi tiếp nhận dữ liệu sơ cấp cần quan tâm đến các tham số

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Độ tin cậy của dữ liệu
b. Phương pháp thu thập dữ liệu
c. Độ chính xác và tin cậy của dữ liệu
d. Độ chính xác của dữ liệu
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Độ chính xác và tin cậy của dữ liệu
6
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Bốn yêu cầu đối với dữ liệu sử dụng cho dự báo

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tin cậy, phù hợp, thời gian và nhất quán
b. Có nguồn gốc, phù hợp, nhất quán và cập nhật
c. Chính xác, nhất quán, đầy đủ và thời gian
d. Tin cậy, phù hợp, nhất quán và đầy đủ
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tin cậy, phù hợp, thời gian và nhất quán
7
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Vai trò của dự báo

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Xử lý dữ liệu thống kê
b. Thu thập nhu cầu khách hàng
c. Hỗ trợ ra quyết định
d. Quản lý tồn kho
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Hỗ trợ ra quyết định
8
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Những loại dữ liệu nào thường được sử dụng trong dự báo

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Nhu cầu khách hàng
b. Dữ liệu bảng
c. Chuỗi thời gian
d. Sản lượng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Chuỗi thời gian
9
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Lựa chọn phương pháp dự báo phụ thuộc vào các yếu tố

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Độ dài dự báo và trình độ người dự báo
b. Độ dài dữ liệu và biến động dữ liệu
c. Chuyển vận dữ liệu và yêu cầu đầu ra
d. Độ dài dự báo và chuyển vận dữ liệu
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Độ dài dự báo và trình độ người dự báo
10
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Người ta sử dụng dự báo ngắn hạn để

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Chuẩn bị tài chính, đặt mua vật tư
b. Định hướng công nghệ
c. Hoạch định nguồn nhân lực
d. Hoạch định chính sách
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Chuẩn bị tài chính, đặt mua vật tư

Có bao nhiêu căn cứ quan trọng mà nhà quản trị vận hành cần xem xét trong công tác thiết kế sản phẩm và dịch vụ.

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 4
b. 5
c. 3
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: 4

Đúng

Đoạn văn
Thiết kế sản phẩm và dịch vụ là quá trình vẽ nên hình dáng của sản phẩm.

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Sai’
3
Đúng

Đoạn văn
Dịch vụ hỗ trợ sản phẩm là vấn đề cần xem xét khi thiết kế sản phẩm và dịch vụ.

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Đúng’.
4
Đúng

Đoạn văn
Trong công tác thiết kế và phát triển sản phẩm – dịch vụ, nhà quản trị vận hành cần quan tâm đến việc lựa chọn mức giá phù hợp cho sản phẩm – dịch vụ.

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Đúng’.
5
Đúng

Đoạn văn
Nhãn mác trở thành một trong những nhân tố quan trọng cho________

Chọn một câu trả lời đúng:
a. chiến dịch marketing
b. thiết kế sản phẩm
c. Cả a và b đều sai
d. Cả a và b đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả a và b đều đúng
6
Đúng

Đoạn văn
Quá trình thiết kế sản phẩm nhằm xác định:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. nguyên liệu cần cho sản xuất
b. hình dáng của sản phẩm
c. Cả a và b đều đúng
d. Cả a và b đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả a và b đều đúng
7
Đúng

Đoạn văn
Thiết kế sản phẩm và dịch vụ:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. là quá trình quyết định đặc điểm và tính chất của sản phẩm và dựa vào đó để thiết kế sản phẩm
b. là cụ thể hoá các quy cách (hình dáng, kích thước, màu sẳc, mùi vị, …) của sản phẩm
c. Cả a và b đều sai
d. Cả a và b đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả a và b đều đúng
8
Đúng

Đoạn văn
Thiết kế sản phẩm và dịch vụ nhằm xác định:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Những loại nguyên liệu nào sẽ được sử dụng
b. Các yêu cầu tiêu chuẩn về đặc điểm sản phẩm
c. Cả a và b đều sai
d. Cả a và b đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả a và b đều đúng
9
Đúng

Đoạn văn
Những căn cứ trong thiết kế sản phẩm và dịch vụ:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. căn cứ liên quan đến chất lượng và đặc tính sản phẩm (bao gồm chất lượng sản phẩm, độ bền, độ tin cậy, và khả năng sửa chữa)
b. căn cứ vào hình thức bên ngoài của sản phẩm như kiểu dáng, nhãn mác, logo, và đóng gói bao bì
c. căn cứ vào thương hiệu và phong cách
d. Tất cả các câu trên
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả các câu trên
10
Đúng

Đoạn văn
Dịch vụ hỗ trợ sản phẩm là căn cứ quan trọng trong thiết kế sản phẩm và dịch vụ:

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Đúng’.
11
Đúng

Đoạn văn
Quy định các điều kiện làm việc, sức khỏe, an toàn và nhận thức về môi trường được gọi là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Qui trình sản xuất
b. Phân tích sản phẩm theo Giá trị
c. Bộ Quy tắc ứng xử
d. Đặc tính cấu trúc của sản phẩm
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Bộ Quy tắc ứng xử
12
Đúng

Đoạn văn
Quá trình quyết định đặc điểm và tính chất của sản phẩm là công tác:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thiết kế Qui trình sản xuất
b. Thiết kế sản phẩm và dịch vụ
c. Đặc tính cấu trúc của sản phẩm
d. Phân tích sản phẩm theo Giá trị
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Thiết kế sản phẩm và dịch vụ
13
Đúng

Đoạn văn
Một chỉ số đo lường tuổi đời hoạt động kỳ vọng của sản phẩm trong điều kiện tự nhiên hoặc có sức ép được gọi là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Độ bền
b. Độ đàn hồi
c. Tỉ số phát triển sản phẩm mới
d. Tuổi thọ sản phẩm
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Độ bền
14
Đúng

Đoạn văn
Đo lường mức độ dễ dàng của việc sửa chữa một sản phẩm khi nó gặp trục trặc hoặc hỏng hóc bằng các chỉ số về:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Qui trình sản xuất đơn giản
b. Khả năng sửa chữa
c. Sản xuất theo Module
d. Sản phẩm có ít đơn vị cấu thành
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Khả năng sửa chữa
15
Đúng

Đoạn văn
Chất lượng mà khách hàng mong đợi và cảm nhận thực tế về dịch vụ được cung cấp

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Kỹ năng của Nhân viên
b. Sự Đồng cảm
c. Chất lượng Sản phẩm
d. Chất lượng Dịch vụ
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Chất lượng Dịch vụ
16
Đúng

Đoạn văn
Năng lực thực hiện dịch vụ được mong đợi, đáng được tín nhiệm, đúng thời hạn và phù hợp thể hiện qua Đặc tính nào sau đây?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Sự hiểu biết, Kỹ năng của Nhân viên
b. Sự Đồng cảm
c. Độ tin cậy
d. Phản hồi
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Độ tin cậy
17
Đúng

Đoạn văn
Việc vận chuyển đúng số lượng hàng hóa tới các cửa hàng cần có trong khoảng thời gian phù hợp thể hiện qua Chức năng nào của Doanh nghiệp?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Cung ứng
b. Logistics
c. Phân phối
d. Sản xuất
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Phân phối
18
Đúng

Đoạn văn
Các mô tả bề ngoài và cảm giác mà sản phẩm đem lại cho người mua. Nó tạo nên một đặc điểm phân biệt khó có thể sao chép được gọi là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Phong cách
b. Tính Cảm thông
c. Bản vẽ thiết kế
d. Qui trình sản xuất
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Phong cách
19
Đúng

Đoạn văn
Trong Giai đoạn__________,sản phẩm trong giai đoạn này còn quá mới mẻ đối với thị trường nên doanh số tăng trưởng chậm

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Giới thiệu
b. Tăng trưởng
c. Bão hòa
d. Tất cả câu trên đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Giới thiệu
0
Đúng

Đoạn văn
Trong Giai đoạn _________ở giai đoạn này sản phẩm đã có nhiều đối thủ cạnh tranh, doanh số tăng chậm lại.

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Giới thiệu
b. Tăng trưởng
c. Bão hòa
d. Tất cả câu trên đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Bão hòa

Có 8 nhiệm vụ phải được thực hiện trên dây chuyền lắp ráp theo tuần tự và thời gian như sau:

Nhiệm vụ

Thời gian (giây)

Nhiệm vụ trước

A

50

B

40

C

20

A

D

45

C

E

20

C

F

25

D

G

10

E

H

35

B, F, G

Giả sử mục tiêu sản xuất là 400 đơn vị cho ngày làm việc 8 tiếng. Anh/Chị hãy xác định thời gian chu kỳ?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 72 giây
b. 75 giây
c. 70 giây
d. 60 giây
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: 72 giây

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Có 8 nhiệm vụ phải được thực hiện trên dây chuyền lắp ráp theo tuần tự và thời gian như sau:

Nhiệm vụ

Thời gian (giây)

Nhiệm vụ trước

A

50

B

40

C

20

A

D

45

C

E

20

C

F

25

D

G

10

E

H

35

B, F, G

Anh/Chị hãy xác định số lượng trạm cần thiết nếu mục tiêu sản xuất là 400 đơn vị cho ngày làm việc 8 tiếng?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 6
b. 5
c. 4
d. 3
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: 4
3
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Đoạn văn
Có 8 nhiệm vụ phải được thực hiện trên dây chuyền lắp ráp theo tuần tự và thời gian như sau:

Nhiệm vụ

Thời gian (giây)

Nhiệm vụ trước

A

50

B

40

C

20

A

D

45

C

E

20

C

F

25

D

G

10

E

H

35

B, F, G

Anh/Chị hãy sử dụng giải thuật thời gian gia công lớn nhất và cân bằng dây chuyền trong số lượng trạm tối thiểu để sản xuất 400 đơn vị mỗi ngày.

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Trạm 1: A, C, D; Trạm 2: E,F; Trạm 3: B,G; Trạm 4: H
b. Trạm 1: A, C; Trạm 2: B,D,F; Trạm 3: E,G; Trạm 4: H
c. Trạm 1: A, C; Trạm 2: D,F; Trạm 3: B,E,G; Trạm 4: H
d. Trạm 1: A, B; Trạm 2: D,F; Trạm 3: C,E,G; Trạm 4: H
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Trạm 1: A, C; Trạm 2: D,F; Trạm 3: B,E,G; Trạm 4: H
4
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Có các nhiệm vụ phải được thực hiện trên dây chuyền lắp ráp theo tuần tự và thời gian ở bảng số liệu sau. Giả sử mục tiêu sản xuất là 600 đơn vị cho ngày làm việc 8 tiếng.

Nhiệm vụ

Thời gian (giây)

Nhiệm vụ trước

A

28

B

13

C

35

B

D

11

A

E

20

C

F

6

D,E

G

23

F

H

25

F

I

37

G

J

11

G,H

K

27

I,J

Anh/Chị hãy xác định thời gian chu kỳ?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 45 giây
b. 50 giây
c. 48 giây
d. 62 giây
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: 48 giây
5
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Có các nhiệm vụ phải được thực hiện trên dây chuyền lắp ráp theo tuần tự và thời gian ở bảng số liệu sau. Giả sử mục tiêu sản xuất là 600 đơn vị cho ngày làm việc 8 tiếng.

Nhiệm vụ

Thời gian (giây)

Nhiệm vụ trước

A

28

B

13

C

35

B

D

11

A

E

20

C

F

6

D,E

G

23

F

H

25

F

I

37

G

J

11

G,H

K

27

I,J

Anh/Chị hãy xác định số lượng trạm cần thiết?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 4
b. 3
c. 6
d. 5
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: 5
6
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Có các nhiệm vụ phải được thực hiện trên dây chuyền lắp ráp theo tuần tự và thời gian ở bảng số liệu sau. Giả sử mục tiêu sản xuất là 600 đơn vị cho ngày làm việc 8 tiếng.

Nhiệm vụ

Thời gian (giây)

Nhiệm vụ trước

A

28

B

13

C

35

B

D

11

A

E

20

C

F

6

D,E

G

23

F

H

25

F

I

37

G

J

11

G,H

K

27

I,J

Anh/Chị hãy sử dụng giải thuật thời gian gia công lớn nhất và cân bằng dây chuyền trong số lượng trạm tối thiểu để sản xuất 600 đơn vị mỗi ngày.

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Trạm 1: A, B; Trạm 2: C,D; Trạm 3: E; Trạm 4: F,H; Trạm 5: G,I; Trạm 6: J,K
b. Trạm 1: A, B; Trạm 2: C,D; Trạm 3: F,E; Trạm 4: G,H; Trạm 5: I,J; Trạm 6: K
c. Trạm 1: A, B; Trạm 2: C,D; Trạm 3: E,F; Trạm 4: H,G; Trạm 5: I,J; Trạm 6: K
d. Trạm 1: A, B; Trạm 2: C,D,E; Trạm 3: F; Trạm 4: H,G; Trạm 5: I,J; Trạm 6: K
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Trạm 1: A, B; Trạm 2: C,D; Trạm 3: E,F; Trạm 4: H,G; Trạm 5: I,J; Trạm 6: K
7
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Có các nhiệm vụ phải được thực hiện trên dây chuyền lắp ráp theo tuần tự và thời gian ở bảng số liệu sau. Giả sử mục tiêu sản xuất là 600 đơn vị cho ngày làm việc 8 tiếng.

Nhiệm vụ

Thời gian (giây)

Nhiệm vụ trước

A

28

B

13

C

35

B

D

11

A

E

20

C

F

6

D,E

G

23

F

H

25

F

I

37

G

J

11

G,H

K

27

I,J

Anh/Chị hãy sử dụng giải thuật số công việc theo sau nhiều nhất và cân bằng dây chuyền trong số lượng trạm tối thiểu để sản xuất 600 đơn vị mỗi ngày.

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Trạm 1: B,C; Trạm 2: A,E; Trạm 3: D,F; Trạm 4: G,H,J; Trạm 5: I; Trạm 6: K
b. Trạm 1: B,C ; Trạm 2: A,E; Trạm 3: D,F,G; Trạm 4: H,J; Trạm 5: I; Trạm 6: K
c. Trạm 1: A, B; Trạm 2: C,D; Trạm 3: E; Trạm 4: F,H; Trạm 5: G,I; Trạm 6: J,K
d. Trạm 1: B,A; Trạm 2: C,D; Trạm 3: D,F,G; Trạm 4: H,I; Trạm 5: J; Trạm 6: K
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Trạm 1: B,C ; Trạm 2: A,E; Trạm 3: D,F,G; Trạm 4: H,J; Trạm 5: I; Trạm 6: K
8
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Trong quy trình thực hiện xác định địa diểm kinh doanh của công ty thông thường bao gồm bao nhiêu bước?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 7
b. 4
c. 6
d. 5
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: 4
9
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Việc tính toán các chỉ tiêu về mặt kinh tế và dựa trên cơ sở đó chúng ta sẽ so sánh với hệ thống chỉ tiêu của từng phương án và tìm ra phương án có lợi nhất. Đây là nội dung hoạt động của bước thứ mấy trong quy trình xác định địa điểm kinh doanh?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Bước 4
b. Bước 2
c. Bước 3
d. Bước 1
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Bước 4
10
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Khi tiến hành bố trí mặt bằng, người thực hiện phải đảm bảo thứ tự các bộ phận được sắp xếp theo trình tự của quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, các bộ phận có quan hệ trực tiếp trao đổi thành phẩm lẫn nhau nên bố trí cạnh nhau. Đây là yêu cầu thuộc nguyên tắc:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Đảm bảo khả năng mở rộng sản xuất
b. Đảm bảo an toàn
c. Tận dụng hợp lý không gian
d. Tuân thủ quy trình công nghệ sản xuất
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tuân thủ quy trình công nghệ sản xuất

Có bao nhiêu biện pháp điều chỉnh công suất (những chiến lược đơn thuần túy)?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 6
b. 5
c. 7
d. 8
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: 8

Đúng

Đoạn văn
Loại nào sau đây không phải là chiến lược đơn thuần túy?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Các chiến lược chủ động (tác động vào nhu cầu)
b. Các chiến lược bị động (tác động vào cung)
c. Các chiến lược bị động (tác động vào nhu cầu)
d. Câu A và B
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Các chiến lược bị động (tác động vào nhu cầu)
3
Đúng

Đoạn văn
Chiến lược nào sau đây không phải là chiến lược đơn thuần túy?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Sử dụng hợp đồng bên ngoài với thầu phụ.
b. Vay tiền ngân hàng
c. Thay đổi số lượng lao động
d. Làm thêm giờ
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Vay tiền ngân hàng
4
Đúng

Đoạn văn
Các chiến lược nào sau đây là chiến lược chủ động?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Sản xuất sản phẩm hổn hợp theo mùa
b. Làm thêm giờ
c. Thay đổi mức tồn kho
d. Thay đổi số lượng lao động
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Sản xuất sản phẩm hổn hợp theo mùa
5
Đúng

Đoạn văn
Các chiến lược nào sau đây không phải là chiến lược chủ động?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Đơn hàng chịu
b. Sản xuất sản phẩm hổn hợp theo mùa
c. Sử dụng nhân viên bán thời gian
d. Chiến lược tang giá hoặc kéo dài chu kì phân phối
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Sử dụng nhân viên bán thời gian
6
Đúng

Đoạn văn
Hoạch định tổng hợp có kế hoạch trung hạn là bao lâu:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 3 tháng đến 27 tháng
b. 3 tháng đến 9 tháng
c. 3 tháng đến 18 tháng
d. 2 tháng đến 6 tháng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: 3 tháng đến 18 tháng
7
Đúng

Đoạn văn
Mục tiêu nào sau đây không phải là mục tiêu của hoạch định tổng hợp?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tối đa hóa chi phí, giảm thiểu lợi nhuận
b. Giảm chi phí tồn kho
c. Tận dụng tối đa năng lực của nhà máy, máy móc thiết bị
d. Tối đa hóa dịch vụ khách hang
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tối đa hóa chi phí, giảm thiểu lợi nhuận
8
Đúng

Đoạn văn
Chi phí trong hoạch định tổng hợp là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Chi phí tồn kho
b. Chi phí sản xuất ngoài giờ
c. Chi phí tiền thưởng
d. Câu A và B đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Câu A và B đúng
9
Đúng

Đoạn văn
Có bao nhiêu chiến lược tác động vào cung:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 5
b. 6
c. 4
d. 7
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: 5
10
Đúng

Đoạn văn
chiến lược nào sau đây là chiến lược thụ động:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thay đổi số lượng lao động
b. Chiến lược tang giá hoặc kéo dài chu kì phân phối.
c. Đơn hàng chịu
d. Tất cả các câu trên đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Thay đổi số lượng lao động
11
Đúng

Đoạn văn
Phương pháp biểu đồ và đồ thị được hiểu là người ta đem biểu diễn các mức nhu cầu của các thời kì khác nhau lên đồ thị, thông qua đó phát triển chiến lược.

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Đúng’.
12
Đúng

Đoạn văn
Hoạch định tổng hợp bao gồm tất cả những điểm nào sau đây, ngoại trừ?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thuê sa thải nhân công
b. Thiết lập tồn kho
c. Mua thiết bị mới
d. Thầu thuê bên ngoài
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Mua thiết bị mới
13
Đúng

Đoạn văn
Chiến lược nào được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của thị trường?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Giữ nguyên tài nguyên đáp ứng cho nhu cầu cao và trả hang về khi cần
b. Tang giảm giờ làm việc và thầu thuê bân ngoài
c. Thuê mướn nhân công hay dùng công nhân bán thời gian
d. Sản xuất sản lượng ổn định và sử dụng tồn kho để đáp ứng cho các biến động.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Sản xuất sản lượng ổn định và sử dụng tồn kho để đáp ứng cho các biến động.
14
Đúng

Đoạn văn
Tất cả các phất biểu liên quan đến mức độ sản xuất là đúng, ngoại trừ:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Chiến lược sản xuất sử dụng tồn kho để đáp ứng biến động của nhu cầu
b. Chi phí chủ yếu là tồn kho
c. Chiến lược sản xuất với sản lượng ổn định
d. Chi phí chủ yếu của mức độ sản xuất là thuê mướn nhân công hay sa thải.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Chi phí chủ yếu của mức độ sản xuất là thuê mướn nhân công hay sa thải.
15
Đúng

Đoạn văn
Sử dụng quảng cáo hay khuyến mãi để gia tăng nhu cầu trong thời gian thấp điểm là chiến lược bị động?

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Sai’
16
Đúng

Đoạn văn
Sử dụng hợp đồng bên ngoài với nhà thầu phụ là một trong những phương pháp tác động vào nhu cầu?

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Sai’
17
Đúng

Đoạn văn
Nhửng chiến lược nào sau đây là chiến lược thụ động (tác động vào cung)

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thay đổi mức tồn kho
b. Xây thêm nhà xưởng, mua thiết bị hiện đại
c. Sử dụng nhân viên bán thời gian
d. Câu A và C đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Câu A và C đều đúng
18
Đúng

Đoạn văn
Mục tiêu của Hoạch định tổng hợp là đáp ứng nhu cầu của dự báo mà có thể giảm thiểu chi phí cho thời kỳ hoạch định?

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Đúng’.
19
Đúng

Đoạn văn
Hoạch định tổng hợp làm giảm thiểu chi phí qua thời kỳ hoạch định bằng cách điều chỉnh?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Mức biến động lao động
b. Công việc ngoài giờ
c. Tỉ lệ sản xuất
d. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả các đáp án trên đều đúng
0
Đúng

Đoạn văn
Việc thay đổi mức tồn kho nhằm mục đích?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Gia tăng mức tồn kho trong giai đoạn có lượng cầu thấp để đáp ứng các giai đoạn có lượng cầu cao trong tương lai
b. Gia tăng các chi phí có liên quan đến tồn kho, bảo hiểm, nâng chuyển, hàng bị lỗi thời, và vốn đầu tư
c. Sự thiếu hụt hàng có thể làm mất doanh thu do thời gian chờ dài hơn và mức phục vụ khách hàng kém hơn
d. Tất cả các đáp trên đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả các đáp trên đều đúng

Những nội dung dưới đây là lợi ích dành cho doanh nghiệp khi thực hiện quản trị tồn kho hiệu quả, ngoại trừ:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Giảm chi phí đặt hàng
b. Tăng cường hiệu quả quảng cáo
c. Tăng hiệu quả sản xuất
d. Tránh các khoản lỗ
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tăng cường hiệu quả quảng cáo

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Chi phí lưu trữ hàng tôn kho thường được chia thành mấy loại;

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 3
b. 4
c. 2
d. 5
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: 2
3
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Trong các phương pháp sắp xếp hàng hóa thông dụng, phương pháp mặt hàng nào thì để chỗ đó và có hiển thị cố định vị trí được gọi là phương pháp:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Location free
b. Location fix
c. Fix location
d. Free location
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Fix location
4
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Thông số _________ cho biết số lần mà hàng hóa tồn kho bình quân của một công ty luân chuyển trong kỳ kho hàng của một công ty

Chọn một câu trả lời đúng:
a. IT
b. IP
c. DSI
d. INV
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: IT
5
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Chỉ số “thời gian thanh lý hàng tồn kho” cho các nhà đầu tư biết về ____________ cần thiết để công ty có thể thanh lý được hết số lượng hàng tồn kho của mình (bao gồm cả hàng hoá còn đang trong quá trình sản xuất)

Chọn một câu trả lời đúng:
a. khoảng thời gian
b. lãi suất phù hợp
c. Lượng hàng tối ưu
d. khoảng cách vận chuyển
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: khoảng thời gian
6
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Hệ số ___________ được xác định bằng giá vốn hàng bán chia cho bình quân hàng tồn kho.

Chọn một câu trả lời đúng:
a. IT
b. INV
c. IP
d. DSI
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: IT
7
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Hệ số ____________ được xác định bằng cách lấy tổng giá trị hàng tồn kho chia cho chi phí bán hàng và nhân với 365

Chọn một câu trả lời đúng:
a. IT
b. IP
c. DSI
d. INV
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: DSI
8
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Nếu một công ty có giá trị thời gian thanh lý hàng tồn kho là ___________, tương ứng công ty cần có hơn 92 ngày để thanh lý được tất cả lượng hàng tồn kho của mình

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 91
b. 92.3
c. 92
d. 91.6
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: 92.3
9
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Phương pháp sắp xếp hàng hóa không cố định vị trí cho mặt hàng nào, tất cả các vị trí đều được đánh ký hiệu như A1, A2, B1, B2… và được hiển thị trên sơ đồ kho. Đây là phương pháp sắp xếp

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Fix location
b. Location free
c. Location fix
d. Free location
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Free location
10
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Một công ty trong năm 2016 có tổng giá vốn hàng bán là 2 tỷ đồng và lượng hàng tồn kho bình quân là 20 triệu sản phẩm. Vậy hệ số xoay vòng hàng tồn kho của công ty sẽ là bao nhiêu?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 50
b. 10
c. 1000
d. 100
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: 100

MRP có thể:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tính toán nhu cầu nguyên vật liệu cần cho sản xuất
b. Giám sát các lệnh đặt hàng
c. Giảm thiểu lượng dự trữ nguyên vật liệu
d. Tất cả các câu trên
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả các câu trên

Đúng

Đoạn văn
Thiết kế sản phẩm và dịch vụ là quá trình vẽ nên hình dáng của sản phẩm

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Sai’
3
Đúng

Đoạn văn
Thiết lập lịch trình sử dụng nguyên vật liệu, nhân công, máy móc thiết bị có thể

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Giảm thời gian sản xuất
b. Giảm thời gian lắp đặt
c. Giảm thời gian di chuyển
d. Giảm thời gian chờ
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Giảm thời gian chờ
4
Đúng

Đoạn văn
Khi các máy móc thiết bị được bố trí gần nhau hơn có thể :

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Giảm thời gian chờ
b. Giảm thời gian di chuyển
c. Giảm thời gian lắp đặt
d. Giảm thời gian sản xuất
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Giảm thời gian di chuyển
5
Đúng

Đoạn văn
Nhãn mác trở thành một trong những nhân tố quan trọng cho________

Chọn một câu trả lời đúng:
a. chiến dịch marketing
b. thiết kế sản phẩm
c. Cả a và b đều sai
d. Cả a và b đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả a và b đều đúng
6
Đúng

Đoạn văn
Quá trình thiết kế sản phẩm nhằm xác định:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. nguyên liệu cần cho sản xuất
b. hình dáng của sản phẩm
c. Cả a và b đều đúng
d. Cả a và b đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả a và b đều đúng
7
Đúng

Đoạn văn
Việc ứng dụng chương trình quản lý ERP sẽ________

Chọn một câu trả lời đúng:
a. góp phần nâng cao hoạt động quản lý, quy trình kinh doanh, dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn quốc tế.
b. giúp hoàn thiện hơn bộ máy vận hành, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ và chăm sóc khách hàng
c. Cả a và b đều đúng
d. Cả a và b đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả a và b đều đúng
8
Đúng

Đoạn văn
Hoạch định nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) có chức năng ________

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Quản lý bán hàng, quản lý mua hàng
b. Quản lý nhân sự, tài chính
c. Quản lý quan hệ khách hàng
d. Tất cả các câu trên
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả các câu trên
9
Đúng

Đoạn văn
Ứng dụng hoạch định ________ sẽ giảm thời gian tìm số liệu để viết báo cáo

Chọn một câu trả lời đúng:
a. MRP
b. ERP
c. Cả a và b đều đúng
d. Cả a và b đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: ERP
10
Đúng

Đoạn văn
Ứng dụng hoạch định ________ có thể tiết kiệm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh

Chọn một câu trả lời đúng:
a. MRP
b. ERP
c. Cả a và b đều đúng
d. Cả a và b đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả a và b đều đúng
11
Đúng

Đoạn văn
Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. xác định khối lượng nguyên vật liệu cần thiết và thời điểm cần có khối lượng nguyên vật liệu đó nhằm tạo ra các sản phẩm cho khách hàng
b. xác định các chi tiết cần thiết và thời điểm cần có nhằm tạo ra các sản phẩm cho khách hàng
c. Cả a và b đều đúng
d. Cả a và b đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: xác định khối lượng nguyên vật liệu cần thiết và thời điểm cần có khối lượng nguyên vật liệu đó nhằm tạo ra các sản phẩm cho khách hàng
12
Đúng

Đoạn văn
Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu để:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Lên lịch thời gian phát đơn hàng bổ sung
b. Lên lịch thời gian sản xuất
c. Cả a và b đều đúng
d. Cả a và b đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả a và b đều đúng
13
Đúng

Đoạn văn
Cấu trúc cây sản phẩm:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. cho biết thông tin về số lượng của các bộ phận để tạo nên 1 sản phẩm
b. cung cấp thông tin để tính toán các nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất một số lượng sản phẩm cho trước
c. xác định nhu cầu dự kiến về các chi tiết, bộ phận ở cấp thấp hơn theo cấu trúc cây của sản phẩm
d. Tất cả các câu trên
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả các câu trên
14
Đúng

Đoạn văn
Nhu cầu độc lập:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. là nhu cầu sản phẩm cuối cùng và các chi tiết bộ phận mà khách hàng đặt hoặc dùng để thay thế
b. phụ thuộc vào độ chính xác của công tác dự báo
c. Cả a và b đều đúng
d. Cả a và b đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả a và b đều đúng
15
Đúng

Đoạn văn
Nhu cầu phụ thuộc:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. là những nhu cầu thứ sinh chúng là những bộ phận, chi tiết, nguyên vật liệu dùng trong quá trình sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm cuối cùng
b. được xác định thông qua công tác dự báo, đơn đặt hàng, kế hoạch, dự trữ và lịch trình sản xuất
c. Cả a và b đều đúng
d. Cả a và b đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả a và b đều đúng
16
Đúng

Đoạn văn
Bảng kế hoạch nguyên vật liệu cho chúng ta thông tin:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. những loại nguyên liệu, chi tiết, bộ phận gì cần cho sản xuất
b. số lượng nguyên liệu, chi tiết, bộ phận gì cần cho sản xuất
c. thời gian cần nguyên liệu, chi tiết, bộ phận cho sản xuất
d. Tất cả các câu trên
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả các câu trên
17
Đúng

Đoạn văn
Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. một hệ thống ứng dụng phần mềm đa phân hệ, tích hợp theo một kiên trúc tổng thể, giúp doanh nghiệp hoạch định, thực hiện, kiểm soảt, và ra quyết định.
b. hệ thống hoá mọi hoạt động của một công ty, từ quản trị nguồn nhân lực, quản lý dây chuyền sản xuất và cung ứng vật tư, quản trị tài chính nội bộ, đến việc bán hàng, marketing sản phẩm, trao đổi với đối tác, khách hàng
c. một thuật ngữ được dùng liên quan đến mọi hoạt động của doanh nghiệp, do phần mềm máy tính hỗ trợ và thực hiện các qui trình xử lý một cách tự động hoá, để giúp cho các doanh nghiệp quản lý các hoạt động then chốt
d. Tất cả các câu trên
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả các câu trên
18
Đúng

Đoạn văn
Các lợi ích mà hoạch định nguồn lực doanh nghiệp mang lại:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. giúp doanh nghiệp quản trị hiệu quả quan hệ với khách hàng, các đối tác trong chuỗi cung ứng
b. giúp tự động hóa các quy trình kế toán
c. tổng hợp dữ liệu quan trọng và quản trị tốt hơn các mối quan hệ trọng yếu của doanh nghiệp
d. Tất cả các câu trên
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả các câu trên
19
Đúng

Đoạn văn
Việc ứng dụng hoạch định nguồn lực doanh nghiệp đòi hỏi:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Việc ứng dụng ERP vào hoạt động quản trị vận hành đòi hỏi chúng ta phải biến nguồn lực này thành tài nguyên
b. phải thiết lập các quy trình khai thác đạt hiệu năng cao nhất
c. luôn cập nhật thông tin một cách chính xác, kịp thời về tình trạng nguồn lực của mình.
d. Tất cả các câu trên
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả các câu trên
0
Đúng

Đoạn văn
Ưu điểm của việc ứng dụng hoạch định nguồn lực doanh nghiệp là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. tích hợp toàn bộ ứng dụng quản lý sản xuất kinh doanh vào một hệ thống duy nhất
b. có thể tự động hoá các quy trình quản lý
c. tiết kiệm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp
d. Tất cả các câu trên
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả các câu trên

SPT là nguyên tắc:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Công việc có thời hạn hoàn thành sớm nhất sẽ được ưu tiên chọn làm trước
b. Công việc có thời gian thực hiện ngắn nhất được ưu tiên cho làm trước
c. Công việc có thời gian thực hiện dài nhất được cho làm trước
d. Công việc được đặt hàng trước làm trước
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Công việc có thời gian thực hiện ngắn nhất được ưu tiên cho làm trước

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Theo nguyên tắc thời gian giao hàng sớm nhất (EDD), người quản lý muốn:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Giảm thời gian trễ đơn hàng
b. Giảm thời gian gia công
c. Giảm tồn kho đơn hàng
d. Câu a, b, c đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Giảm thời gian trễ đơn hàng
3
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Nguyên tắc tốt nhất được áp dụng để thiểu số công việc nằm trong hệ thống là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. SPT
b. LPT
c. FCFS
d. EDD
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: SPT
4
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Nguyên tắc có ưu điểm làm vừa lòng khách hàng nhất là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. LPT
b. EDD
c. SPT
d. FCFS
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: FCFS
5
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Nguyên tắc Johnson dùng để:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Sắp xếp 2 công việc trên 2 máy
b. Sắp xếp 3 công việc trên 2 máy
c. Sắp xếp 4 công việc trên 2 máy
d. Cả a,b,c đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả a,b,c đều đúng
6
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Để phân công 2 công việc cho 2 máy trong trường hợp các máy có tính năng thay thế lẫn nhau và mỗi công việc chỉ cần bố trí trên 1 máy, ta dùng:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thuật toán Hungary
b. Các nguyên tắc FCFS, EDD, LPT, SPT
c. Nguyên tắc Johnson
d. Cả a, b, c đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Thuật toán Hungary
7
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Để phân công 2 công việc cho 2 máy trong trường hợp các máy không có tính năng thay thế lẫn nhau và mỗi công việc phải thực hiện trên cả 2 máy, ta dùng:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Nguyên tắc Johnson
b. Các nguyên tắc FCFS, EDD, LPT, SPT
c. Thuật toán Hungary
d. Cả a, b, c đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Nguyên tắc Johnson
8
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Nhược điểm của sơ đồ găng là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Phức tạp, khó vẽ
b. Không thấy rõ tổng thời gian hoàn thành của tất cả các công việc
c. Không thấy rõ mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc
d. Không nhìn thấy rõ các công việc và thời gian thực hiện của chúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Không thấy rõ mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc
9
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
“Chọn số nhỏ nhất trong hàng, lấy tất cả các số trong hàng trừ đi số nhỏ nhất đó”, đây là một trong các bước của:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thuật toán Hungary
b. Nguyên tắc Johnson
c. Phương pháp sơ đồ PERT
d. Nguyên tắc SPT
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Thuật toán Hungary
10
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn
Ý nghĩa của đường găng:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Cho biết tổng thời gian ngắn nhất để thực hiện chương trình
b. Cho biết tổng chi phí mà doanh nghiệp phải trả
c. Cho biết tổng nhân lực mà doanh nghiệp cần có để thực hiện chương trình
d. Cả a, b, c đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cho biết tổng thời gian ngắn nhất để thực hiện chương trình

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *