Kế toán quản trị elolms

Please follow and like us:

Nếu không thực hiện kế toán quản trị

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Công ty không đáp ứng được yêu cầu của cổ đông
b. Công ty sẽ bị phạt hành chính vì không tuân thủ các qui định của nhà nước
c. Công ty sẽ không có thông tin để ra quyết định kinh tế
d. Công ty không có một hệ thống thông tin kế toán hiệu quả
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Công ty không có một hệ thống thông tin kế toán hiệu quả
2
Đúng

Đoạn văn
Kế toán quản trị không có đặc điểm nào sau đây?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thông tin thích hợp
b. Thông tin kịp thời
c. Thông tin có định hướng tương lai
d. Thông tin có tính khách quan
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Thông tin có tính khách quan
3
Đúng

Đoạn văn
Lập dự toán sản xuất từng mặt hàng là công việc thuộc chức năng quản lý nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Ra quyết định
b. Hoạch định
c. Kiểm soát
d. Điều hành
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Hoạch định
4
Đúng

Đoạn văn
Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của thông tin kế toán quản trị

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Kịp thời
b. Thích hợp
c. Chính xác
d. Dễ hiểu
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Chính xác
5
Đúng

Đoạn văn
Cần loại bỏ các sản phẩm mà không có khả năng sinh lời trong năm qua thuộc chức năng quản lý nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Ra quyết định
b. Hoạch định
c. Kiểm soát
d. Điều hành
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Kiểm soát
6
Đúng

Đoạn văn
Dự kiến xây dựng thêm một phân xưởng sản xuất sản phẩm để gia tăng sản lượng bán ra thuộc chức năng quản lý nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Hoạch định
b. Kiểm soát
c. Ra quyết định
d. Điều hành
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Hoạch định
7
Đúng

Đoạn văn
Bạn đang dự định tăng sản lượng sản xuất với việc chọn phương án thuê ngoài gia công chứ không mở rộng phân xưởng sản xuất. Công việc này thuộc chức năng quản lý nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Ra quyết định
b. Điều hành
c. Hoạch định
d. Kiểm soát
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Ra quyết định
8
Đúng

Đoạn văn
Nội dung nào sau đây không phải là mục tiêu của kế toán quản trị

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thúc đẩy nhà quản lý đạt được mục tiêu của tổ chức
b. Cung cấp thông tin cho các nhà quản lý
c. Trợ giúp nhà quản lý trong việc điều hành và kiểm soát
d. Đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp như là một tổng thể
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp như là một tổng thể
9
Đúng

Đoạn văn
Nhân tố nào sau đây không thúc đẩy sự phát triển của kế toán quản trị

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Sự thay đổi của các hệ thống sản xuất
b. Sự ra đời của các tổ chức nghề nghiệp về kế toán
c. Sự phát triển của công nghệ thông tin
d. Ngành dịch vụ ngày càng phát triển
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Sự ra đời của các tổ chức nghề nghiệp về kế toán
10
Đúng

Đoạn văn
Nội dung nào sau đây không thuộc lĩnh vực kế toán quản trị?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Phân tích thông tin báo cáo tài chính cho các quyết định đầu tư trên thị trường chứng khoán
b. Phân tích biến động doanh thu
c. Đánh giá thành quả hoạt động của các bộ phận trực thuộc đơn vị
d. Lập dự toán sản xuất
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Phân tích thông tin báo cáo tài chính cho các quyết định đầu tư trên thị trường chứng khoán

Thông thường, giá cả được quyết định bởi:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thị trường
b. Khách hàng
c. Nhà cung cấp
d. Nhà quản trị
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Thị trường
2
Đúng

Đoạn văn
Việc xác định chi phí mục tiêu nhằm:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tìm hiểu mức chi phí tối thiểu để sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ
b. Đảm bảo đạt lợi nhuận mong muốn
c. Cho biết doanh nghiệp có khả năng thành công với sản phẩm mới
d. Đánh giá thành quả quản lý của nhà quản trị cấp cao
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Đảm bảo đạt lợi nhuận mong muốn
3
Đúng

Đoạn văn
Khi định giá trong trường hợp đặc biệt, phương pháp định giá nào sau đây nên được áp dụng:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Định giá bán tối ưu
b. Định giá trên cơ sở biến phí
c. Định giá trên cở nhu cầu thị trường
d. Định giá trên cơ sở thoả thuận
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Định giá trên cơ sở biến phí
4
Đúng

Đoạn văn
Chi phí nền theo phương pháp định giá trực tiếp bao gồm:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Biến phí trong sản xuất và ngoài sản xuất
b. Biến phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp
c. Biến phí ngoài sản xuất
d. Biến phí sản xuất sản phẩm hoàn thành
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Biến phí trong sản xuất và ngoài sản xuất
5
Đúng

Đoạn văn
Công ty có thông tin về sản phẩm mới cung cấp như sau:

– Tổng chi phí nền:180 ngđ

– Số tiền bổ sung: 40 ngđ

Tỷ lệ bổ sung trên chi phí nền sẽ là

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 22,22%
b. 44,44%
c. 33,33%
d. 55,55%
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: 22,22%
6
Đúng

Đoạn văn
Công ty Hoa Mai chuyên sản xuất sản phẩm rờ ruột xe gắn máy. Mức sản xuất và tiêu thụ mỗi năm là 800.000 sản phẩm, tài sản đầu tư là 50.000.000ngđ, biến phí nguyên vật liệu mỗi sản phẩm là 40ngđ, biến phí nhân công trực tiếp là 10ngđ mỗi sản phẩm, biến phí sản xuất chung là 30ngđ mỗi sản phẩm, định phí sản xuất chung mỗi năm là 20.000.000ngđ, biến phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp mỗi sản phẩm là 20ngđ, định phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp mỗi năm là 35.000.000ngđ. ROI mong muốn ở mức 10%. Công ty định giá trên cơ sở biến phí. Tỷ lệ bổ sung sẽ là

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 75%
b. 85%
c. 65%
d. 55%
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: 75%
7
Đúng

Đoạn văn
Xí nghiệp Minh Tiến dự kiến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm M. Tài sản cần đầu tư cho sản xuất – kinh doanh là 2.500.000 ngđ. Biến phí một đơn vị sản phẩm là 25 ngđ. Tổng định phí sản xuất chung là 500,000 ngđ. Tổng định phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp là 750.000 ngđ. ROI mong muốn là 25%. Xí nghiệp định giá theo phương pháp trực tiếp (còn gọi là định giá theo biến phí). Tỷ lệ bổ sung (tỷ lệ số tiền tăng thêm) trên chi phí nền để tính ra giá bán là 20%. Sản lượng tiêu thụ mong đợi của xí nghiệp là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 200.000 sản phẩm
b. 150.000 sản phẩm
c. 380.000 sản phẩm
d. 375.000 sản phẩm
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: 375.000 sản phẩm
8
Đúng

Đoạn văn
Cơ sở dịch vụ sửa chữa thiết bị di động Bạch Long có 10 công nhân sửa chữa, với mức lương 20 ngđ/1h. Tiền lương phục vụ quản lý hoạt động sửa chữa ước tính bằng 40% tiền lương trực tiếp. Chi phí khác phục vụ sửa chữa ước tính 10 ngđ/1h. Lợi nhuận mong muốn cho 1h sửa chữa là 5 ngđ. Các khoản trích trên tiền lương theo tỷ lệ 22%. Giá một giờ công sửa chữa là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 58 ngđ
b. 49,16 ngđ
c. 35,16 ngđ
d. 43 ngđ
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: 49,16 ngđ
9
Đúng

Đoạn văn
Cơ sở dch vụ sửa chữa xe ô tô Phước Thịnh có 5 công nhân sửa chữa, với mức lương 70 ngđ/1h. Tiền lương phục vụ quản lý hoạt động sửa chữa 10 ngđ/1h. Chi phí khác phục vụ sửa chữa ước tính 15/1h. Lợi nhuận mong muốn cho 1h sửa chữa là 10 ngđ. Dự kiến giá trị vật liệu sử dụng trong năm là 4.000.000 ngđ, tiền lương nhân viên kinh doanh và quản lý vật liệu ước tính 120.000 ngđ/năm, chi phí phục vụ quản lý vật liệu 80.000 ngđ, và lợi nhuận mong muốn từ hoạt động kinh doanh vật liệu sửa chữa 20% giá trị vật liệu sử dụng. Các khoản tiền lương đã bao gồm các mức trích theo lương. Một công việc sửa chữa tốn 20 giờ công và vật liệu cung cấp là 3.000 ngđ thì sẽ được tính giá:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 5.120 ngđ
b. 4.850 ngđ
c. 5.850 ngđ
d. 5.475 ngđ
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: 5.850 ngđ
10
Đúng

Đoạn văn
Công ty Hải Duyên chuyên sản xuất và kinh doanh sản phẩm M. Trong năm, công ty sản xuất và tiêu thụ 10.000 sản phẩm với giá bán 170 ngđ/sản phẩm. Biến phí sản xuất và tiêu thụ 1 sản phẩm M bao gồm:

– Nguyên vật liệu trực tiếp: 30 ngđ

– Nhân công trực tiếp: 50 ngđ

– Sản xuất chung: 20 ngđ

– Bán hàng và quản lý doanh nghiệp: 10 ngđ

Tổng định phí trong kỳ bằng 55.000 ngđ. Công ty vừa nhận một hợp đồng từ khách hàng vãng lai cho 2.000 sản phẩm M. Hiện công ty vẫn còn năng suất thừa nên việc nhận hợp đồng này sẽ không làm phát sinh thêm định phí. Giá trị tối thiểu cho hợp đồng này sẽ là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 200.000 ngđ
b. 220.000 ngđ
c. 231.000 ngđ
d. 340.000 ngđ
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: 220.000 ngđ

Trong quá trình ra quyết định, nhà quản lý cần phân loại chi phí thành:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thông tin định tính
b. Thông tin định lượng
c. Chi phí cơ hội, chi phí chênh lệch, và chi phí chìm
d. Thông tin tài chính và thông tin phi tài chính
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Chi phí cơ hội, chi phí chênh lệch, và chi phí chìm
2
Đúng

Đoạn văn
Công ty Hoàng Mã đang tự sản xuất 6.500 vi mạch cho máy tính K2000 với biến phí đơn vị là 18.000 đồng và tổng định phí là 60.000.000 đồng. Ngoài ra, bộ phận sản xuất vi mạch còn được phân bổ 20.000.000 đồng định phí từ định phí chung của công ty. Hoàng Mã nhận được lời chào bán vi mạch trên từ nhà cung cấp bên ngoài với giá bán là 30.000 đồng/vi mạch. Hoàng Mã nên:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tự sản xuất vi mạch này
b. Xem xét 20.000.000đ định phí được phân bổ như một thông tin thích hợp cho việc ra quyết định
c. Không quan tâm đến lời chào hàng từ nhà cung cấp bên ngoài vì đây là thông tin không thích hợp cho việc ra quyết định
d. Mua vi mạch này từ nhà cung cấp bên ngoài với giá 30.000 đồng/vi mạch
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Tự sản xuất vi mạch này
3
Đúng

Đoạn văn
Sản phẩm M300 được sản xuất với biến phí đơn vị là 16.000 đồng và tổng định phí là 80.000.000 đồng. Giá bán của M300 là 40.000 đồng. Một khách hàng nước ngoài đặt mua 3.000 sản phẩm này với giá mua là 30.000 đồng/sản phẩm. Chi phí vận chuyển lô hàng này đi bán là 5.000.000 đồng. Nếu đơn hàng này được chấp nhận sản xuất và tiêu thụ khi năng lực sản xuất còn thừa thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Giảm đi 30.000.000 đồng
b. Giảm đi 27.000.000 đồng
c. Tăng thêm 42.000.000 đồng
d. Tăng thêm 37.000.000 đồng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Tăng thêm 37.000.000 đồng
4
Đúng

Đoạn văn
Thông tinh thích hợp trong quyết định mua ngoài hay tự sản xuất bao gồm

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Giá mua một đơn vị sản phẩm từ nhà cung cấp bên ngoài
b. Định phí sản xuất
c. Biến phí sản xuất
d. a, b, và c đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: a, b, và c đều đúng
5
Đúng

Đoạn văn
Trong quyết định tiếp tục chế biến hay bán tại điểm rẽ, một doanh nghiệp nên bán ngay tại điểm rẽ mà không nên tiếp tục chế biến khi:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. tổng chi phí sản xuất trước và sau điểm rẽ cao hơn doanh thu tăng thêm
b. biến phí sản xuất để có được sản phẩm sau điểm rẽ cao hơn doanh thu tăng thêm
c. định phí sản xuất để có được sản phẩm sau điểm rẽ cao hơn doanh thu tăng thêm
d. chi phí tăng thêm từ việc tiếp tục chế biến cao hơn doanh thu tăng thêm
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: chi phí tăng thêm từ việc tiếp tục chế biến cao hơn doanh thu tăng thêm
6
Đúng

Đoạn văn
Trong quá trình ra quyết định giữ lại máy cũ hay mua máy mới để phục vụ sản xuất, chi phí khấu hao của máy cũ được xem là (biết rằng khấu hao theo đường thẳng của 2 máy lần lượt là 20.000.000đ và 22.000.000đ mỗi năm):

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Chi phí chênh lệch
b. Chi phí chìm
c. Chi phí cơ hội
d. Chi phí biên
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Chi phí chênh lệch
7
Đúng

Đoạn văn
Nếu một hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp đa ngành nghề đang chịu thua lỗ được quyết định cho ngừng hoạt động thì:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. định phí phát sinh trực tiếp từ hoạt động kinh doanh đó sẽ phải phân bổ lại cho các hoạt động kinh doanh khác
b. ợi nhuận toàn doanh nghiệp sẽ luôn luôn tăng lên
c. một phần định phí của doanh nghiệp phân bổ cho hoạt động kinh doanh đó sẽ phải phân bổ lại cho các hoạt động kinh doanh khác
d. lợi nhuận toàn doanh nghiệp sẽ luôn luôn giảm xuống
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: một phần định phí của doanh nghiệp phân bổ cho hoạt động kinh doanh đó sẽ phải phân bổ lại cho các hoạt động kinh doanh khác
8
Đúng

Đoạn văn
Một hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp có thông tin tài chính sau:

Doanh thu

20.000.000

Biến phí

14.000.000

Định phí

7.000.000

Nếu hoạt động kinh doanh này bị loại bỏ và chỉ 50% định phí là định phí không thể tránh khỏi thì lợi nhuận toàn doanh nghiệp sẽ:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. giảm đi 1.000.000 đồng
b. tăng thêm 1.000.000 đồng
c. giảm đi 2.500.000 đồng
d. tăng thêm 2.500.000 đồng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: giảm đi 2.500.000 đồng
9
Đúng

Đoạn văn
Công ty Duy Tâm có tài liệu như sau:

Sản phẩm X

Sản phẩm Y

Sản phẩm Z

Giá bán một sản phẩm

400

600

500

Biến phí một sản phẩm

200

360

230

Giờ máy sản xuất một sản phẩm (giờ)

20

40

50

Định phí sản xuất chung 1 năm

200,000

Giờ máy sản xuất giới hạn 1 năm (giờ)

80,000

Nếu sản lượng tiêu thụ không giới hạn thì Duy Tâm nên sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Sản phẩm X
b. Sản phẩm Y
c. Sản phẩm Z
d. Cả ba sản phẩm X, Y, Z vì sản lượng tiêu thụ không giới hạn
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Sản phẩm X
10
Đúng

Đoạn văn
Công ty Duy Tâm có tài liệu như sau:

Sản phẩm X

Sản phẩm Y

Sản phẩm Z

Giá bán một sản phẩm

400

600

500

Biến phí một sản phẩm

200

360

230

Giờ máy sản xuất một sản phẩm (giờ)

20

40

50

Định phí sản xuất chung 1 năm

200,000

Giờ máy sản xuất giới hạn 1 năm (giờ)

80,000

Nếu mỗi loại sản phẩm có thể tiêu thụ được 1.500 sản phẩm mỗi năm, thì Duy Tâm nên sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nào?
Chọn một câu trả lời đúng:
a. Sản phẩm X và Y
b. Sản phẩm Y và Z
c. Sản phẩm X và Z
d. Cả ba sản phẩm X, Y, Z
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Sản phẩm X và Y

Biến phí:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. tỉ lệ nghịch với mức độ hoạt động
b. sẽ giảm khi mức độ hoạt động tăng
c. sẽ không thay đổi khi mức độ hoạt động tăng
d. sẽ tăng khi mức độ hoạt động tăng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: sẽ tăng khi mức độ hoạt động tăng
2
Đúng

Đoạn văn
Chi phí ban đầu không bao gồm khoản mục chi phí nào sau đây:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Định phí.
b. Chi phí sản xuất chung.
c. Chi phí hỗn hợp.
d. Biến phí.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Chi phí sản xuất chung.
3
Đúng

Đoạn văn
Chi phí chuyển đổi không bao gồm khoản mục chi phí nào sau đây:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Chi phí sản xuất chung.
b. Biến phì nguyên vật liệu trực tiếp.
c. Định phí nhân công trực tiếp.
d. Biến phí nhân công trực tiếp.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Biến phì nguyên vật liệu trực tiếp.
4
Đúng

Đoạn văn
Khoản mục nào sau đây là chi phí gián tiếp nếu sản lượng sản xuất là mức độ hoạt động:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Lương công nhân phục vụ sản xuất.
b. Lương công nhân sản xuất
c. Tiền thưởng cho công nhân sản xuất tính trên sản lượng thành phẩm.
d. Các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Lương công nhân phục vụ sản xuất.
5
Đúng

Đoạn văn
Chi phí nào sau đây không thích hợp cho việc ra quyết định.

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Định phí
b. Chi phí cơ hội
c. Chi phí chênh lệch
d. Chi phí chìm.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Chi phí chìm.
6
Đúng

Đoạn văn
Giả sử bạn đang cân nhắc xem sẽ di chuyển đến trường bằng xe bus hay xe gắn máy mà bạn đang sở hữu, chi phí nào sau đây là chi phí không cần được xem xét trong quyết định này:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Phí gửi xe gắn máy
b. Tiền vé xe bus
c. Giá mua của xe gắn máy
d. Tiền xăng xe gắn máy
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Giá mua của xe gắn máy
7
Đúng

Đoạn văn
Chi phí nào sau đây sẽ không phát sinh trong sản xuất:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Biến phí.
b. Định phí.
c. Chi phí thời kỳ
d. Chi phí gián tiếp.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Chi phí thời kỳ
8
Đúng

Đoạn văn
Chi phí hỗn hợp có cách ứng xử đối với mức độ hoạt động tương tự như:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Biến phí.
b. Định phí.
c. Cả biến phí lẫn định phí.
d. Biến phí cấp bậc.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Cả biến phí lẫn định phí.
9
Đúng

Đoạn văn
Khi sản lượng sản xuất tăng lên nhưng vẫn chưa vượt qua khỏi mức sản lượng tối đa của phạm vi phù hợp, tổng biến phí cấp bậc sẽ:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Không thay đổi.
b. Giảm xuống theo tỉ lệ nghịch với sản lượng sản xuất.
c. Tăng lên theo tỉ lệ thuận với sản lượng sản xuất.
d. Nhảy lên một mức tổng chi phí mới.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Không thay đổi.
10
Đúng

Đoạn văn
Khi đánh giá hiệu quả hoạt động của một đơn vị cấp dưới, nhà quản lý cấp trên không nên xem xét đến:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Chi phí có thể tránh khỏi.
b. Chi phí không thể tránh khỏi.
c. Chi phí có thể kiểm soát được bởi đơn vị đó.
d. Chi phí không thể kiểm soát được bởi đơn vị đó.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Chi phí không thể kiểm soát được bởi đơn vị đó.

Trong kỳ, doanh thu bằng 500.000.000 đồng, biến phí bằng 200.000.000 đồng và định phí bằng 240.000.000 đồng. Tỷ lệ số dư đảm phí sẽ là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 60%
b. 48%
c. 52%
d. 40%
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: 60%
2
Đúng

Đoạn văn
Sản phẩm M có giá bán là 32ngđ, biến phí đơn vị là 24ngđ. Biết rằng định phí trong kỳ bằng 480.000ngđ, sản lượng hoà vốn sẽ bằng:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 90.000 sản phẩm
b. 60.000 sản phẩm
c. 70.000 sản phẩm
d. 80.000 sản phẩm
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: 60.000 sản phẩm
3
Đúng

Đoạn văn
Công ty Z71 trong kỳ có doanh thu 600.000ngđ, biến phí 240.000ngđ và định phí 160.000. Độ lớn của đòn bẩy hoạt động của công ty sẽ bằng:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 1,2
b. 4,0
c. 0,8
d. 1,8
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: 1,8
4
Đúng

Đoạn văn
Công ty ABC dự định bán 100.000 sản phẩm A với giá 40 ngđ/sản phẩm. Tỷ lệ số dư đảm phí đang ở mức 20%. Giả sử công ty ABC đang hòa vốn tại mức tiêu thụ này, định phí sẽ là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 1.200.000ngđ
b. 800.000ngđ
c. 600.000ngđ
d. 4.000.000ngđ
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: 800.000ngđ
5
Đúng

Đoạn văn
Công ty B có doanh thu hòa vốn là 1.000.000ngđ, và định phí là 300.000ngđ. Nếu biến phí đơn vị là 7ngđ, thì giá bán đơn vị sẽ là

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 100ngđ
b. 25ngđ
c. 10ngđ
d. 15ngđ
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: 10ngđ
6
Đúng

Đoạn văn
Công ty E có doanh thu hòa vốn là 1.700.000ngđ, và định phí là 850.000ngđ, biến phí đơn vị là 50ngđ. Nếu sản lượng tiêu thụ trong quý I là 74.500 đơn vị, thì lợi nhuận thuần của đơn vị là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 1.350.000ngđ
b. 3.882.288ngđ
c. 4.200.882ngđ
d. 2.875.000ngđ
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: 2.875.000ngđ
7
Đúng

Đoạn văn
Công ty M có doanh thu hòa vốn là 2.500.000ngđ, và định phí là 1.000.000ngđ. Nếu biến phí đơn vị là 38ngđ, và trong kỳ tiêu thụ được 60.000 đơn vị thì doanh thu an toàn sẽ là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 1.300.000ngđ
b. 1.500.000ngđ
c. 1.400.000ngđ
d. 1.200.000ngđ
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: 1.300.000ngđ
8
Đúng

Đoạn văn
Sản phẩm X có giá bán đơn vị 40ngđ, tỷ lệ biến phí bằng 60%, sản phẩm Y có giá bán đơn vị 60ngđ, tỷ lệ biến phí 40%. Tổng định phí trung bình tháng 1.900.000ngđ. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ trong tháng là 90.000 đơn vị X, và 60.000 đơn vị Y. Nếu kết cấu hàng bán không đổi, doanh thu hoà vốn chung sẽ là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 4.200.000ngđ
b. 2.300.000ngđ
c. 3.800.000ngđ
d. 1.900.000ngđ
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: 3.800.000ngđ
9
Đúng

Đoạn văn
Sản phẩm A có giá bán đơn vị 75ngđ, tỷ lệ biến phí bằng 60%, sản phẩm B có giá bán đơn vị 50ngđ, tỷ lệ biến phí 50%. Tổng định phí trung bình tháng 1.200.000ngđ. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ trong tháng là 50.000 đơn vị A, và 50.000 đơn vị B. Giả sử sản lượng tiêu thụ trong tháng tới vẫn là 100.000 đơn vị, nhà quản trị mong muốn mức tăng thêm lợi nhuận là 150.000ngđ, sản lượng tiêu thụ của A, và B lần lượt là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 35.000 đơn vị và 65.000 đơn vị
b. 72.000 đơn vị và 28.000 đơn vị
c. 55.000 đơn vị và 45.000 đơn vị
d. 80.000 đơn vị và 20.000 đơn vị.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: 80.000 đơn vị và 20.000 đơn vị.
10
Đúng

Đoạn văn
Cửa hàng X kinh doanh xe ô-tô, giá bán trung bình 1 xe là 600.000ngđ, giá vốn nhận từ nhà sản xuất là 290.000ngđ. Hàng tháng, Cửa hàng phải chi trả tiền thuê mặt bằng và chi phí tiện ích 1.100.000ngđ triệu, tiền lương nhân viên bán hàng 75.000ngđ. Ngoài tiền lương, nhân viên bán hàng được hưởng hoa hồng 10.000ngđ trên mỗi chiếc xe bán được. Chi phí quảng cáo hàng tháng là 25.000ngđ. Thuế suất TNDN là 25%. Số lượng xe cần bán để hòa vốn là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 4 xe
b. 5 xe
c. 3 xe
d. 6 xe
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: 4 xe

Mục đích của dự toán sản xuất là nhằm:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Dự toán số lượng sản phẩm cần sản xuất để đảm bảo tiêu thụ và dự trữ cuối kỳ.
b. Dự toán tồn kho sản phẩm
c. Dự toán số tiền phải trả trong kỳ
d. Dự toán số tiền thu được trong kỳ
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Dự toán số lượng sản phẩm cần sản xuất để đảm bảo tiêu thụ và dự trữ cuối kỳ.
2
Đúng

Đoạn văn
Dự toán ngân sách do người quản lý từng cấp lập có nhược điểm là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Không thúc đẩy các bộ phận hướng đến mục tiêu chung.
b. Chính xác hơn vì người quản lý biết rõ về đơn vị mình
c. Người quản lý các cấp bậc đều tham gia và phải cố gắng thực hiện
d. Dự toán chính xác hơn, có căn cứ để đánh giá trách nhiệm người quản lý
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Không thúc đẩy các bộ phận hướng đến mục tiêu chung.
3
Đúng

Đoạn văn
Phát biểu nào sau đây không đúng:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Lập dự toán ngân sách là nhằm phát hiện những yếu kém trước khi thực hiện
b. Lập dự toán ngân sách là nhằm tăng doanh thu ở tất cả các bộ phận trong công ty.
c. Lập dự toán ngân sách là nhằm thúc đẩy phối hợp hoạt động của các bộ phận
d. Lập dự toán ngân sách là nhằm hoạch định mục tiêu thực hiện, có căn cứ để đánh giá trách nhiệm
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Lập dự toán ngân sách là nhằm tăng doanh thu ở tất cả các bộ phận trong công ty.
4
Đúng

Đoạn văn
Một doanh nghiệp dự kiến bán 48.000 sản phẩm trong tháng, nếu số lượng hàng tồn kho đầu tháng là 10.000 và cuối tháng là 8.000 thi trong tháng, công ty phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 48.000 sản phẩm
b. 47.000 sản phẩm
c. 49.000 sản phẩm
d. 46.000 sản phẩm
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: 46.000 sản phẩm
5
Đúng

Đoạn văn
Công ty Quốc An bán một loại sản phẩm có định mức tồn kho vào cuối mỗi tháng là 20% lượng bán ra trong tháng sau. Lượng bán ra dự kiến trong các tháng của quý 4 như sau:
Tháng 10: 80.000 sản phẩm

Tháng 11: 120.000 sản phẩm

Tháng 12: 100.000 sản phẩm

Số lượng sản phẩm cần sản xuất trong tháng 11 sẽ là:
Chọn một câu trả lời đúng:
a. 116.000 sản phẩm
b. 120.000 sản phẩm
c. 140.000 sản phẩm
d. 100.000 sản phẩm
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: 116.000 sản phẩm
6
Đúng

Đoạn văn
Công ty An Quốc có dự kiến về số lượng các khoản tồn kho đầu và cuối tháng 4 như sau:

Ngày 01/04

Ngày 31/04

Đơn vị

NVLtt

80.000

100.000

(kg)

SP dở dang

20.000

20.000

(cái)

Thành phẩm

160.000

100.000

(cái)

Cứ 2 kg NVL sẽ sản xuất được 1 sản phẩm. Nếu công ty dự kiến bán ra trong tháng 4 là 960.000 sản phẩm thì phải sản xuất trong tháng bao nhiêu sản phẩm?
Chọn một câu trả lời đúng:
a. 940.000 sản phẩm
b. 920.000 sản phẩm
c. 900.000 sản phẩm
d.

800.000 sản phẩm
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: 900.000 sản phẩm
7
Đúng

Đoạn văn
Công ty Thanh Hà có dự kiến sản xuất trong năm như sau:

Số lượng sản phẩm sản xuất

Quý I

Quý II

Quý III

Quý IV

40.000

48.000

64.000

56.000

Cứ 5 kg NVL sẽ sản xuất được 1 sản phẩm. NVL tồn kho đầu năm là 5.000 kg. Tồn kho NVL cuối quý phải bằng 10% lượng NVL sử dụng trong quý kế tiếp. Số lượng NVL cần mua trong Quý II sẽ là:
Chọn một câu trả lời đúng:
a. 250.000 kg
b. 254.000 kg
c. 248.000 kg
d. 252.000 kg
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: 248.000 kg
8
Đúng

Đoạn văn
Công ty Thành Danh bán một loại sản phẩm có doanh thu dự kiến trong tháng 5 là 1.200.000đ. Lãi gộp ước tính là 30% doanh thu. Nếu lợi nhuận trong tháng 5 ước tính là 160.000đ thì chi phí bán hàng và quản lý sẽ là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 180.000 đồng
b. 300.000 đồng
c. 200.000 đồng
d. 250.000 đồng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: 200.000 đồng
9
Đúng

Đoạn văn
50% doanh thu trong tháng của công ty Phát Đạt thu được bằng tiền, phần còn lại là bán chịu. 70% số bán chịu sẽ thu được trong tháng bán hàng, 20% thu trong tháng tiếp theo, 5% sẽ thu trong tháng sau đó nữa, phần còn lại xem như không thu được. Doanh thu ước tính trong các tháng tới như sau:

Tổng doanh thu

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

140.000.000

120.000.000

160.000.000

Hãy tính tổng số tiền thực thu trong tháng 3?
Chọn một câu trả lời đúng:
a. 151.500.000 đồng
b. 140.000.000 đồng
c. 170.000.000 đồng
d. 150.000.000 đồng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: 151.500.000 đồng
10
Đúng

Đoạn văn
Công ty Phước Lộc có số dư của tiền vào ngày 01/08 là 36.000.000đ. Công ty ước lượng tiền tồn quỹ tối thiếu là 24.000.000. Trong tháng 8, công ty ước tính số tiền thu được từ khách hàng là 180.000.000. Theo dự kiến, số tiền thực chi trong tháng là 208.000.000. Công ty sẽ phải vay bao nhiêu trong tháng 8?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 16.000.000 đồng
b. 10.000.000 đồng
c. 17.000.000 đồng
d. 15.000.000 đồng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: 16.000.000 đồng

Tỷ lệ khách hàng phàn nàn do giao hàng không đúng hạn là một chỉ tiêu đánh giá tình hình hoạt động của bộ phận giao hàng của công ty. Hay cho biết bộ phận này được phân loại là trung tâm trách nhiệm nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Trung tâm chi phí linh hoạt
b. Trung tâm lợi nhuận
c. Trung tâm chi phí định mức
d. Trung tâm doanh thu
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Trung tâm chi phí định mức
2
Đúng

Đoạn văn
Khả năng sinh lời là một tiêu chí để đánh giá trung tâm trách nhiệm nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Trung tâm lợi nhuận
b. Trung tâm doanh thu
c. Trung tâm chi phí
d. Trung tâm đầu tư
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Trung tâm lợi nhuận
3
Đúng

Đoạn văn
Công ty M có 2 bộ phận M và N. Bộ phận N sản xuất ra một linh kiện mà bộ phận M cần sử dụng. Biết biến phí sản xuất một linh kiện là 5.000đ, chi phí toàn bộ là 8.000đ/linh kiện và bán ra trên thị trường với giá 10.000đ/linh kiện. Mức giá chuyển giao thấp nhất là bao nhiêu nếu N muốn có lợi nhuận 40% biến phí. Biết rằng N chưa sử dụng hết công suất của bộ phận mình và mức sản lượng hiện tại đã vượt xa điểm hòa vốn

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 10.000đ
b. 9.000đ
c. 5.000đ
d. 7.000đ
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: 7.000đ
4
Đúng

Đoạn văn
Số dư bộ phận là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Chênh lệch giữa doanh thu bộ phận và biến phí bộ phận
b. Chênh lệch giữa định phí bộ phận kiểm soát được và định phí bộ phận không kiểm soát được
c. Chênh lệch giữa số dư bộ phận có thể kiểm soát và định phí bộ phận không thể kiểm soát
d. Chênh lệch giữa số dư đảm phí bộ phận và định phí bộ phận có thể kiểm soát
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Chênh lệch giữa số dư bộ phận có thể kiểm soát và định phí bộ phận không thể kiểm soát
5
Đúng

Đoạn văn
Thước đo thành quả của trung tâm đầu tư ROI không có đặc điểm nào sau đây:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Phù hợp với mô hình dòng tiền
b. Chú trọng đến lợi nhuận ngắn hạn
c. Thuận tiện khi so sánh với chi phí sử dụng vốn vì có kết cấu tương đồng
d. Dễ dàng tính toán và thuận tiện khi so sánh với chi phí sử dụng vốn
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Phù hợp với mô hình dòng tiền
6
Đúng

Đoạn văn
Phát biểu nào sau đây không đúng?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Người quản lý trung tâm doanh thu chỉ quan tâm đến việc tạo ra doanh thu, không quan tâm đến chi phí phát sinh trong bộ phận mình
b. Trung tâm doanh thu được đánh giá bằng cách so sánh giữa doanh thu thực tế và doanh thu dự toán
c. Người quản lý trung tâm doanh thu chỉ chịu trách nhiệm về doanh thu, không chịu trách nhiệm về lợi nhuận gộp của các mặt hàng bán ra
d. Trung tâm doanh thu có thể trở thành trung tâm lợi nhuận nếu nhà quản lý được quyền quyết định cả về đầu vào của sản phẩm do đơn vị mình bán ra
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Người quản lý trung tâm doanh thu chỉ quan tâm đến việc tạo ra doanh thu, không quan tâm đến chi phí phát sinh trong bộ phận mình
7
Đúng

Đoạn văn
Trung tâm đầu tư là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Trung tâm mà người quản lý được trao một sự linh hoạt tối đa trong việc đưa ra các quyết định ngắn hạn và dài hạn.
b. Trung tâm chỉ chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bộ phận mình ra bên ngoài sao cho có hiệu quả.
c. Sự mở rộng của trung tâm lợi nhuận, trong đó lợi nhuận được đánh giá bằng cách so sánh với tài sản đầu tư vào trung tâm.
d. Trung tâm được đánh giá bởi thước đo ROI và RI.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Trung tâm chỉ chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bộ phận mình ra bên ngoài sao cho có hiệu quả.
8
Đúng

Đoạn văn
Phát biểu nào sau đây đúng khi nói đến khái niệm kế toán trách nhiệm.

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Kế toán trách nhiệm xuất hiện trong tất cả các tổ chức để đánh giá trách nhiệm của những nhà quản lý
b. Kế toán trách nhiệm muốn đề cập đến những người kế toán làm việc có trách nhiệm và có đạo đức nghề nghiệp
c. Kế toán trách nhiệm chỉ xuất hiện ở các tổ chức có phân quyền quản lý
d. Kế toán trách nhiệm liệt kê trách nhiệm của người quản lý bộ phận
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Kế toán trách nhiệm chỉ xuất hiện ở các tổ chức có phân quyền quản lý
9
Đúng

Đoạn văn
Công ty EPS có kế hoạch đầu tư vào một dự án lớn với tài sản hoạt động là 20.000 triệu đồng, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm A, có đơn giá bán 48.000đ, biến phí đơn vị 36.000đ. Tổng định phí 4.050 triệu đồng, trong đó chi phí lãi vay là 18.004 ngàn đồng. Biết thời gian hoàn vốn đầu tư là 8 năm. Hãy tính số lượng sản phẩm cần sản xuất và tiêu thụ

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 208.333 đơn vị
b. Không đủ dữ liệu để tính
c. 545.833 đơn vị
d. 544.333 đơn vị
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: 544.333 đơn vị
10
Đúng

Đoạn văn
Công ty W đang đầu tư cho 3 Chi nhánh M, N, và P có kết quả hoạt động đầu tư năm 20×6 như sau (ĐVT: Triệu đồng)

Có một dự án với tài sản đầu tư 500, thời gian hoàn vốn 6 năm 8 tháng. Hãy cho biết chi nhánh nào nên đầu tư vào dự án này nếu nhà quản lý bị đánh giá theo ROI?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Cả 3 chi nhánh
b. Chi nhánh M
c. Chi nhánh P
d. Chi nhánh N
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Chi nhánh P

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *