Luật kinh doanh elolms

Please follow and like us:

Chọn nhận định sai

Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Quan hệ phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động
b. Quan hệ phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế giữa các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế với các chủ thể kinh doanh
c. Nhóm quan hệ phát sinh giữa các chủ thể kinh doanh trong quá trình kinh doanh
d. Quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh giữa công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã và thành viên, cổ đông
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Quan hệ phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động
Câu hỏi 2
Đúng
Đạt điểm 2,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Chọn nhận định đúng

Phương pháp điều chỉnh chủ yếu của môn học luật kinh tế là:
Chọn một câu trả lời đúng:
a. Phương pháp quyền uy
b. Phương pháp mệnh lệnh
c. Phương pháp thống kê
d. Phương pháp bình đẳng- thỏa thuận
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Phương pháp bình đẳng- thỏa thuận
Câu hỏi 3
Đúng
Đạt điểm 2,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Văn bản luật nào sau đây không phải là nguồn luật áp dụng của môn học luật kinh tế

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Bộ luật Dân sự
b. Luật Phá sản
c. Luật Hình sự
d. Luật Trọng tài thương mại
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Luật Hình sự
Câu hỏi 4
Đúng
Đạt điểm 2,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Nội dung nào sau đây không được tìm hiểu, nghiên cứu trong môn học luật kinh tế

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Pháp luật về tố tụng hình sự
b. Pháp luật về chủ thể kinh doanh
c. Pháp luật về hợp đồng thương mại
d. Pháp luật về phá sản
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Pháp luật về tố tụng hình sự
Câu hỏi 5
Đúng
Đạt điểm 2,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Chủ thể nào sau đây tham gia vào quan hệ của luật kinh tế

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Doanh nghiệp
b. Sở kế hoạch và đầu tư
c. Hộ kinh doanh
d. Tất cả a, b, c đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Tất cả a, b, c đều đúng

Trong cuộc họp hội đồng thành viên của công ty TNHH 1 thành viên có chủ sở hữu là tổ chức:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Số phiếu biểu quyết của mỗi thành viên tương ứng với phần vốn góp
b. Số phiếu biểu quyết của mỗi thành viên được quy định tại điều lệ công ty
c. Mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết có giá trị ngang nhau
d. Mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết có giá trị ngang nhau nếu điều lệ công ty không có quy định khác
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết có giá trị ngang nhau nếu điều lệ công ty không có quy định khác
Câu hỏi 2
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Hình thức nào sau đây không phải là tổ chức lại DN

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Mua lại DN
b. Chuyển đổi DN
c. Tách DN
d. Hợp nhất DN
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Mua lại DN
Câu hỏi 3
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Là người có số cổ phần cao nhất trong công ty
b. Là người được Ban giám đốc ủng hộ
c. Là người được Hội đồng quản trị bầu trong số các thành viên Hội đồng quản trị
d. Các câu trên đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Là người được Hội đồng quản trị bầu trong số các thành viên Hội đồng quản trị
Câu hỏi 4
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Công ty TNHH 1 thành viên được đầu tư vốn

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thành lập DNTN
b. Làm thành viên công ty HD
c. Làm cổ đông công ty CP
d. Tất cả đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Làm cổ đông công ty CP
Câu hỏi 5
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
DN nào sau đây không được thuê giám đốc

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Doanh nghiệp tư nhân
b. Công ty HD
c. Công ty TNHH
d. Công ty CP
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Công ty HD
Câu hỏi 6
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Đối tượng nào sau đây phải chịu trách nhiệm vô hạn về các nghĩa vụ của DN:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thành viên công ty HD
b. Chủ DNTN
c. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty CP
d. Cá nhân là chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Chủ DNTN
Câu hỏi 7
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Mỗi cá nhân, thành viên hộ gia đình:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi một huyện
b. Chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi một tỉnh
c. Chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc
d. Được đăng ký hộ kinh doanh với số lượng không hạn chế
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc
Câu hỏi 8
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Cổ tức chia cho các cổ đông trong công ty cổ phần được quyết định bởi

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Đại hội đồng cổ đông
b. Hội đồng Quản trị
c. Chủ tịch Hội đồng Quản trị
d. Ban Giám đốc
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Đại hội đồng cổ đông
Câu hỏi 9
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Hợp tác xã:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân
b. Là tổ chức kinh tế nhưng không phải là DN
c. Là tổ chức kinh tế có ít nhất 7 thành viên
d. Tất cả đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Tất cả đều đúng
Câu hỏi 10
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Chủ DNTN

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Phải ghi số vốn đầu tư vào điều lệ DN
b. Phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho DN đối với vốn đầu tư vào DN
c. Có quyền tăng nhưng không được giảm vốn đầu tư
d. Có quyền quyết định về mô hình tổ chức quản lý của DN
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Có quyền quyết định về mô hình tổ chức quản lý của DN

Chuyển khẩu là hình thức của hợp đồng:
Chọn một câu trả lời đúng:
a. Mua bán hàng hóa
b. Cung ứng dịch vụ
c. Chuyển giao công nghệ
d. Mua bán hàng hóa quốc tế
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Mua bán hàng hóa quốc tế
Câu hỏi 2
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm là:
Chọn một câu trả lời đúng:
a. Do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng
b. Do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác
c. Do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác
d. Không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác
Câu hỏi 3
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm trong các trường hợp sau:
Chọn một câu trả lời đúng:
a. Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thoả thuận
b. Xảy ra sự kiện bất khả kháng
c. Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia
d. Tất cả đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Tất cả đều đúng
Câu hỏi 4
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Vi phạm cơ bản sẽ bị áp dụng hình thức chế tài nào:
Chọn một câu trả lời đúng:
a. Hủy hợp đồng
b. Buộc thực hiện đúng hợp đồng
c. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng
d. a, c là đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: a, c là đúng
Câu hỏi 5
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Trường hợp nào sau đây thì làm cho hợp đồng dân sự vô hiệu
Chọn một câu trả lời đúng:
a. Do giả tạo
b. Do không tuân theo hình thức hợp đồng
c. Do hợp đồng bị vi phạm
d. Do một bên của hợp đồng là thương nhân
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Do giả tạo

Thời hạn tối đa để thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của DN, HTX trong một vụ phá sản là

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 1 năm
b. 2 năm
c. 3 năm
d. 4 năm
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: 3 năm
Câu hỏi 2
Đúng
Đạt điểm 2,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Đối tượng áp dụng của Luật phá sản là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. HTX và các DN
b. Cá nhân, tổ chức có ĐKKD
c. Cả a và b đều đúng
d.

Cả a và b đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: HTX và các DN
Câu hỏi 3
Đúng
Đạt điểm 2,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Thành phần có quyền tham dự hội nghị chủ nợ:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Cổ đông công ty cổ phần
b. Thành viên hợp danh của công ty hợp danh
c. Chủ doanh nghiệp mất khả năng thanh toán
d. Đại diện người lao động
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Đại diện người lao động
Câu hỏi 4
Đúng
Đạt điểm 2,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Nếu tài sản Doanh nghiệp phá sản không đủ thanh toán nợ không bảo đảm thì

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Mỗi chủ nợ được một phần khoản nợ theo tỉ lệ nợ
b. Chủ nợ có tên đứng đầu danh sách chủ nợ được ưu tiên
c. Chủ nợ có khoản nợ ít được ưu tiên
d. Chủ nợ có khoản nợ nhiều được ưu tiên
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Mỗi chủ nợ được một phần khoản nợ theo tỉ lệ nợ
Câu hỏi 5
Đúng
Đạt điểm 2,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Doanh nghiệp và HTX đã có quyết định mở thủ tục phá sản thì:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Ngừng ngay mọi hoạt động
b. Có quyền hoạt động độc lập
c. Có quyền từ chối đòi nợ
d. Hoạt động dưới sự giám sát của thẩm phán và quản tài viên, doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Hoạt động dưới sự giám sát của thẩm phán và quản tài viên, doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản

Thỏa thuận trọng tài được lập bằng hình thức:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thỏa thuận miệng (lời nói)
b. Văn bản
c. Cả a và b đều đúng
d. Cả a và b đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Văn bản
Câu hỏi 2
Đúng
Đạt điểm 2,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại khi các bên không tự thương lượng, hoà giải được:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Cơ quan đăng ký kinh doanh
b. Toà án nhân dân
c. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
d. Công an
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Toà án nhân dân
Câu hỏi 3
Đúng
Đạt điểm 2,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Điều kiện để trung tâm trọng tài thụ lý giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Có đơn yêu cầu giải quyết của một bên
b. Có sự thoả thuận trọng tài của các bên và đơn khởi kiện của nguyên đơn
c. Có quyết định của toà án giao vụ việc cho trong tài giải quyết
d. Không cần điều kiện
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Có sự thoả thuận trọng tài của các bên và đơn khởi kiện của nguyên đơn
Câu hỏi 4
Đúng
Đạt điểm 2,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Mục đích của việc phúc thẩm các bản án hoặc quyết định cấp sơ thẩm, nhằm

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Sửa chữa sai lầm của toà cấp dưới từ khi bản án chưa có hiệu lực
b. Kiểm tra việc xét xử của toà cấp dưới
c. Thay đổi bản án sơ thẩm
d. Bảo vệ toà cấp dưới
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Sửa chữa sai lầm của toà cấp dưới từ khi bản án chưa có hiệu lực
Câu hỏi 5
Đúng
Đạt điểm 2,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Giải quyết tranh chấp kinh doanh theo tố tụng tại toà án, thì người có quyền kháng cáo là

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Viện kiểm sát cùng cấp toà án
b. Viện kiểm sát cấp trên
c. Các đương sự
d. Toà án cấp trên
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Các đương sự

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *