Quản trị tác nghiệp 1 – TX QTKD03

Please follow and like us:

Quản trị tác nghiệp full: https://www.quantri123.com/quan-tri-tac-nghiep-1-amu-new/
Face: https://www.facebook.com/quantri123com
Anh Tùng có ý định mở cửa hàng kinh doanh xe đạp. Theo dự tính, thị trường xe đạp hiện nay khá bấp bênh. Anh dự định xem xét và cân nhắc để chọn một trong hai phương án là xây dựng quy mô vừa hoặc quy mô nhỏ.

Với doanh nghiệp quy mô vừa, nếu thị trường thuận lợi thì anh có thể lãi 150 triệu đồng/năm. Ngược lại, anh sẽ bị lỗ 100 triệu đồng.

Với doanh nghiệp quy mô nhỏ, nếu thị trường thuận lợi thì anh có thể lãi 70 triệu đồng/năm. Ngược lại, anh sẽ bị thua lỗ 50 triệu đồng.

Nếu anh Tùng là người rất sợ mạo hiểm, không dám đương đầu với rủi ro thì quyết định của anh sẽ là:

ản phẩm A của một công ty có chi phí cố định (FC) = 1000 USD/năm; Chi phí biến đổi/đơn vị sản phẩm (V) = 2 USD/đơn vị sản phẩm; Giá bán (P) = 4 USD/sản phẩm.

Vậy điểm hòa vốn theo sản lượng sẽ là:

Bạn hãy điền vào ô chỗ câu trả lời phù hợp nhất khi nói đến khái niệm về quản trị sản xuất.
Bạn sẽ ưu tiên yếu tố nào dưới đây nhất khi có nhu cầu tìm địa điểm để mở một siêu thị?
Bố trí mặt bằng sản xuất không được đề cập tới trong những trường hợp nào dưới đây?
Bố trí theo công nghệ còn được gọi bằng thuật ngữ nào khác dưới đây?
Bố trí theo dây chuyền hoàn thiện còn được gọi bằng thuật ngữ nào khác dưới đây?
Bước công việc nào dưới đây không nằm trong quy trình dự báo?
Các hình thức bố trí sản xuất cơ bản không bao gồm hình thức nào dưới đây?
Các hình thức bố trí sản xuất hỗn hợp không bao gồm hình thức nào dưới đây?
Cách tiến hành phương pháp biểu đồ và phân tích chiến lược không có bước nào dưới đây?
Các nhân tố nào trong các nhân tố sau đây không ảnh hưởng đến công suất của doanh nghiệp?
Các yêu cầu và căn cứ khi lựa chọn phương án công suất không bao gồm yếu tố nào dưới đây?
Các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất sẽ không bao gồm yếu tố nào dưới đây?
Các yếu tố thuộc đầu vào của quản trị sản xuất không bao gồm những yếu tố nào dưới đây?
Câu nói nào trong các câu nói sau đây là đúng khi nói về thước đo độ lệch tuyệt đối trung bình MAD “Mean Absolute Deviation”?
Chiến lược bị động trong hoạch định tổng hợp là chiến lược nào dưới đây?
Chiến lược bị động trong hoạch định tổng hợp là chiến lược nào dưới đây?
Chiến lược chủ động trong hoạch định tổng hợp là chiến lược nào dưới đây?
Chiến lược nào dưới đây được hiểu là chiến lược bị động trong hoạch định tổng hợp?
Chiến lược nào dưới đây được hiểu là chiến lược chủ động trong hoạch định tổng hợp?
Chiến lược nào trong các chiến lược sau đây không được nói đến khi tiến hành hoạch định tổng hợp?
Chiến lược thay đổi lao động theo mức cầu có ưu điểm nào dưới đây?
Chiến lược thay đổi nhân lực theo mức cầu không phù hợp với doanh nghiệp nào dưới đây?
Chi phí dự trữ hàng hóa không bao gồm những chi phí sau đây?
Chi phí lưu kho trong quản trị hàng dự trữ không bao gồm những chi phí nào dưới đây?
Chi phí nào dưới đây không thuộc Chiến lược thay đổi mức dự trữ?
Chỉ tiêu giá trị kỳ vọng bằng tiền (EMV) được sử dụng khi ra quyết định trong trường hợp nào dưới đây?
Chỉ tiêu MAD còn được gọi với thuật ngữ nào dưới đây?
Chỉ tiêu mức hiệu quả của công suất sẽ được tính như thế nào?
Chỉ tiêu nào dưới đây không được dùng để so sánh các phương pháp dự báo và chọn ra phương pháp dự báo chính xác nhất?
Chỉ tiêu tín hiệu theo dõi âm thể hiện điều nào dưới đây?
Chỉ tiêu tín hiệu theo dõi dương thể hiện điều nào dưới đây?

Công suất thiết kế của một dây chuyền sản xuất là 80 sản phẩm/ngày. Công suất hiệu quả là 40 sản phẩm/ngày và sản lượng hiện tại là 36 sản phẩm/ngày.

Vạy mức hiệu quả của dây chuyềnsẽ là:

Công suất thiết kế của một dây chuyền sản xuất là 80 sản phẩm/ngày. Công suất hiệu quả là 40 sản phẩm/ngày và sản lượng hiện tại là 36 sản phẩm/ngày.

Vậy mức sử dụng của dây chuyềnsẽ là:

Công thức để dự báo theo phương pháp san bằng số mũ giản đơn nào dưới đây chưa chính xác?
Công thức để xác định xu hướng theo phương pháp dự báo san bằng số có điều chỉnh xu hướng nào dưới đây là đúng?
Công thức nào dưới đây không được sử dụng để tính năng lực sản xuất theo phương pháp đường cong kinh nghiệm?

Tn = T1 x N

Vì: Công thức tổng quát để tính cho công việc thứ n theo đường cong kinh nghiệm.

Công thức tính thời gian giữa 2 lần đặt hàng của mô hình EOQ sẽ được tính như thế nào?

Công thức tính tổng chi phí về hàng dự trữ:

được sử dụng cho phương pháp dự trữ nào dưới đây?

Công ty A cần tiến hành lựa chọn các phương án công suất trong điều kiện không chắc chắn. Sau khi phân tích tình hình và tính toán giá trị mong đợi thu được của từng phương án trong các tình huống cụ thể, các số liệu được cho ở bảng sau:

phương án M.

Trong trường hợp sử dụng chỉ tiêu May rủi ngang nhau công ty A sẽ chọn phương án nào dưới đây?

Công ty A cần tiến hành lựa chọn các phương án công suất trong điều kiện không chắc chắn. Sau khi phân tích tình hình và tính toán giá trị mong đợi thu được của từng phương án trong các tình huống cụ thể, các số liệu được cho ở bảng sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Phương án

Lợi nhuận theo thị trường

Rất thuận lợi

Thuận lợi

Không thuận lợi

M

200

100

-10

N

100

50

0

P

100

40

-5

Q

150

80

20

Trong trường hợp sử dụng chỉ tiêu Maximin công ty A sẽ chọn phương án nào dưới đây?

Công ty A cần tiến hành lựa chọn các phương án công suất trong điều kiện không chắc chắn. Sau khi phân tích tình hình và tính toán giá trị mong đợi thu được của từng phương án trong các tình huống cụ thể, các số liệu được cho ở bảng sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Phương án

Lợi nhuận theo thị trường

Rất thuận lợi

Thuận lợi

Không thuận lợi

M

200

100

-10

N

100

50

0

P

100

40

-5

Q

150

80

20

Trong trường hợp sử dụng chỉ tiêu May rủi ngang nhau công ty A sẽ chọn phương án nào dưới đây?

Công ty A cần tiến hành lựa chọn các phương án công suất trong điều kiện rủi ro. Sau khi phân tích tình hình và tính toán giá trị mong đợi thu được của từng phương án trong các tình huống cụ thể cũng như xác suất có thể xảy ra đối với từng tình huống, các số liệu được cho ở bảng sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Vậy công ty sẽ quyết định lựa chọn phương án nào dưới đây?

Công ty A có khả năng sản xuất với tốc độ 500 chiếc một ngày và nhu cầu sử dụng trong năm là 50.000 chiếc. Cho biết chi phí dự trữ là 1 USD/sản phẩm, chi phí mỗi lần đặt hàng là 20 USD. Công ty làm việc 250 ngày/năm. Vậy lượng đặt hàng tối ưu sẽ là:
Công ty A có nhu cầu về nguyên vật liệu X là 5000 sản phẩm/năm với giá bán mỗi sản phẩm là 10 USD, chi phí đặt hàng mỗi lần là 50 USD và chi phí dự trữ là 10% so với giá bán. Thời gian từ khi đặt hàng đến khi nhận được là 3 ngày. Số ngày doanh nghiệp sản xuất trong năm là 300 ngày. Vậy điểm đặt hàng lại của doanh nghiệp này sẽ ở mức:
Công ty A có nhu cầu về nguyên vật liệu X là 5000 sản phẩm/năm với giá bán mỗi sản phẩm là 10 USD, chi phí đặt hàng mỗi lần là 50 USD và chi phí dự trữ là 10% so với giá bán. Thời gian từ khi đặt hàng đến khi nhận được là 3 ngày. Số ngày doanh nghiệp sản xuất trong năm là 300 ngày. Vậy thời gian trung bình cho mỗi lần đặt hàng sẽ là:
Công ty A có nhu cầu về nguyên vật liệu X là 5000 sản phẩm/năm với giá bán mỗi sản phẩm là 10 USD, chi phí đặt hàng mỗi lần là 50 USD và chi phí dự trữ là 10% so với giá bán. Thời gian từ khi đặt hàng đến khi nhận được là 3 ngày. Vậy lượng đặt hàng tối ưu sẽ là:
Công ty A có nhu cầu về nguyên vật liệu X là 5000 sản phẩm/năm với giá bán mỗi sản phẩm là 10 USD, chi phí đặt hàng mỗi lần là 50 USD và chi phí dự trữ là 10% so với giá bán. Thời gian từ khi đặt hàng đến khi nhận được là 3 ngày. Vậy số đơn đặt hàng tối ưu sẽ là:
Công ty A đang lựa chọn 1 trong 2 phương án. Phương án 1, nếu đặt hàng từ 249 sản phẩm trở xuống thì phải chịu mức giá là 52 USD/chiếc. Phương án 2 nếu đặt hàng từ chiếc thứ 250 trở lên sẽ được giảm xuống chỉ còn 50 USD/chiếc. Biết rằng nhu cầu về sản phẩm là 10.000 cái/năm. Chi phí đặt hàng là 20 USD/đơn hàng và chi phí lưu kho bằng 20% giá mua. Lượng đặt hàng tối ưu của phương án 2 sẽ là:
Công Ty Hoa Thịnh đang định lựa chọn một trong những đia điểm dưới đây để xây dựng nhà máy. Công ty đã dự tính chi phí đối với các địa điểm này như sau:

Sai. Đáp án đúng là: Tại P.

Vì: Xác định tổng chi phí của từng vùng định lựa chọn:

TCM = 30.000 + 4×2.000 = 38.000 USD

TCN = 50.000 + 3,5×2.000 = 57.000 USD

TCP = 20.000 + 8×2.000 = 36.000 USD

Công ty nên đặt nhà máy sản xuất tại địa điểm P.

Cửa hàng bán xăng A95 có chi phí cố định là 10.000 USD/năm; chi phí biến đổi trên một lít xăng bán được là 1,2 USD; giá bán một lít xăng là 2 USD. Vậy lượng xăng bán được trong năm để đạt điểm hòa vốn sẽ là:
Cửa hàng bán xăng A95 có chi phí cố định là 10.000 USD/năm; chi phí biến đổi trên một lít xăng bán được là 1,2 USD; giá bán một lít xăng là 2 USD. Vậy lượng xăng bán được trong năm để đạt điểm hòa vốn sẽ là:
Dịch vụ thường là:
Doanh nghiệp An Phú sản xuất ô tô tải có khối lượng sản xuất hàng năm là 1800 xe. Tổng chi phí cố định hàng năm của công ty là 80 tỷ đồng. Giá bán một xe là 350 triệu. Chi phí biến đổi tính trên một xe tải là 310 triệu đồng. Theo bạn, Công ty trên đây có điểm hoà vốn là:
“Dòng di chuyển của sản phẩm có thể theo một đường thằng hoặc đường gấp khúc hoặc có dạng chữ U, chữ L, W, M hay xương cá”. Đây là đặc điểm của hình thức bố trí nào?
Đặc điểm của chiến lược thay đổi mức dự trữ bao gồm nội dung nào dưới đây?
Đặc điểm của chiến lược thuê gia công bên ngoài sẽ không bao gồm nội dung nào dưới đây?
Đặc điểm của chính sách tác động đến cầu trong hoạch định tổng hợp không bao gồm nội dung nào dưới đây?
Đặc điểm của sản xuất đơn chiếc không bao gồm yếu tố nào dưới đây?
Đặc điểm của sản xuất hàng loạt không bao gồm yếu tố nào dưới đây?
Đặc điểm không có chế tạo thử nghiệm trước khi đưa vào sản xuất phù hợp với loại hình sản xuất nào dưới đây?
Đặc điểm nào dưới đây không phù hợp với quá trình sản xuất liên tục?
Đặc điểm nào sau đây không phù hợp với sản phẩm?
Để bố trí mặt bằng sản xuất theo nguyên tắc bố trí theo quá trình không thể áp dụng phương pháp nào dưới đây?
Để sản xuất một chiếc đàn điện người ta cần phải thực hiện qua 11 bước công việc. Tổng thời gian thực hiện của các bước công việc là 12 phút, số lượng sản phẩm được tạo ra trong một ca (8 tiếng) là 200 sản phẩm. Thời gian chu kỳ trong trường hợp này sẽ là:
Để sản xuất thùng chứa nhiên liệu thứ nhất cho tàu con thoi của NASA cần phải hao phí mất 400 giờ công lao động. Với mức tỷ lệ kinh nghiệm là 80%, Hệ số góc đường cong kinh nghiệm 0,381; Tổng thời gian C = 10.485. Vậy thời gian để sản xuất 20 thùng sẽ là:

Đáp án đúng là: 4.194 giờ.

Vì: T20 = T1xC = 400 giờ x 10.485 = 4.194 giờ.

Để sản xuất thùng chứa nhiên liệu thứ nhất cho tàu con thoi của NASA cần phải hao phí mất 400 giờ công lao động. Với mức tỷ lệ kinh nghiệm là 80%, Hệ số góc đường cong kinh nghiệm 0,381. Vậy thời gian để sản xuất thùng thứ 20 sẽ là:
Để tiến hành thiết kế bố trí mặt bằng sản xuất theo quá trình, không cần thiết phải thu thập và phân tích những thông tin nào dưới đây?
Điều kiện để áp dụng phương pháp dự trữ theo mô hình EOQ không bao gồm yếu tố nào sau đây?
Điều kiện để áp dụng phương pháp dự trữ theo mô hình POQ không bao gồm yếu tố nào sau đây?

Giả sử cho biết doanh thu của công ty A trong các năm trước tương ứng với số lần quảng cáo trên báo được cho trong bảng dưới đây:

Với X là biến độc lập (số lần quảng cáo trên ti vi) và Y là biến phụ thuộc (doanh số). Hàm xu hướng của trường hợp này sẽ là:

Giả sử cho biết số lượng sản phẩm của công ty A từ tháng 1 đến tháng 8 lần lượt như sau (đơn vị tính nghìn sản phẩm):

30;32;42;42;44;46;46;50

Nếu chọn phương pháp bình quân di động giản đơn 3 tháng thì MAD của bài toán này sẽ là:

Giả sử cho biết số lượng sản phẩm của công ty A từ tháng 1 đến tháng 8 lần lượt như sau (đơn vị tính nghìn sản phẩm):

30;32;42;42;44;46;46;50

Nếu chọn phương pháp bình quân di động giản đơn 4 tháng với trọng số tháng gần nhất với tháng dự báo, trọng số là 0,5; tháng trước tháng dự báo 1 tháng, trọng số là 0,3; tháng trước tháng dự báo 2 tháng, trọng số là 0,2 và tháng trước tháng dự báo 4 tháng là 0,1 thì dự báo về lượng bán trong tháng 9 sẽ là:

Giả sử cho biết số lượng sản phẩm của công ty A từ tháng 1 đến tháng 8 lần lượt như sau (đơn vị tính nghìn sản phẩm):

30;32;42;42;44;46;46;50

Nếu chọn phương pháp hoạch định xu hướng để dự báo sản lượng thì hệ số a (intercept) của bài toán sẽ là:

Giả sử cho biết số lượng sản phẩm của công ty A từ tháng 1 đến tháng 8 lần lượt như sau (đơn vị tính nghìn sản phẩm):

30;32;42;42;44;46;46;50

Nếu chọn phương pháp hoạch định xu hướng để dự báo sản lượng thì hệ số b (slope) của bài toán sẽ là:

Hàm xu hướng trong phương pháp dự báo hoạch định xu hướng có dạng y= a+ b (t) thì trong đó t được hiểu là:
Hạn chế mối liên hệ trực tiếp giữa các cá nhân với nhau, không ảnh hưởng bởi người có ưu thế trong nhóm là ưu điểm của phương pháp dự báo nào dưới đây?
Hãng điện tử A đang có kế hoạch xây dựng thêm một nhà máy sản xuất mới. Hãng đang lựa chọn xem xét một trong 4 địa điểm để đặt nhà máy. Bảng dưới đây cho biết các nhân tố liên quan đến lựa chọn nhà máy, điểm số và trọng số thể hiện mức độ quan trọng của các nhân tố:

Đáp án đúng là: phương án M.

Vì:

Lấy điểm số x trọng số của từng địa điểm.

Địa điểm M = 5×0,2 + 3×0,2 + 5×0,25 + 5×0,2 + 2×0,1 + 5×0,05 = 4,3.

Địa điểm N = 4×0,2 + 4×0,2 + 3×0,25 + 4×0,2 + 5×0,1 + 3×0,05 = 3,8.

Địa điểm P = 4×0,2 + 2×0,2 + 4×0,25 + 3×0,2 + 5×0,1 + 4×0,05 = 3,5.

Địa điểm Q = 5×0,2 + 3×0,2 + 4×0,25 + 3×0,2 + 4×0,1 + 2×0,05 = 3,7.

Phương án M có tổng số điểm sau khi nhân với trọng số lớn nhất (4,3) nên công ty sẽ đặt nhà máy mới tại M.

Hệ số tương quan hồi quy (r) được sử dụng để đánh giá phương pháp dự báo nào dưới đây?
“Hình thức sản xuất diễn ra trong các doanh nghiệp có số chủng loại sản xuất nhiều nhưng sản lượng mỗi loại được sản xuất rất nhỏ. Quá trình sản xuất không lập lại, thường được tiến hành một lần” phù hợp với loại hình sản xuất nào dưới đây?
“Hình thức sản xuất diễn ra trong các doanh nghiệp có số chủng loại sản xuất nhiều nhưng sản lượng mỗi loại được sản xuất rất nhỏ. Quá trình sản xuất không lập lại, thường được tiến hành một lần” phù hợp với loại hình sản xuất nào dưới đây?
“Hình thức tổ chức sản xuất ở đó người ta xử lý gia công, chế biến nhiều loại sản phẩm với khối lượng sản phẩm mỗi loại tương đối nhỏ.Việc sản xuất được tiến hành một cách gián đoạn.” phù hợp với hình thức sản xuất nào dưới đây?
Hoạch định tổng hợp được hiểu là loại kế hoạch nào dưới đây?
Hoạch định tổng hợp không bao gồm nhiệm vụ nào dưới đây?
Hoạch định tổng hợp không đề cập đến chiến lược nào dưới đây?
Hoạch định tổng hợp liên quan đến việc xác định sản lượng và thời gian sản xuất trong:
Kế hoạch dài hạn trong quản trị tác nghiệp không bao gồm các nội dung nào dưới đây?
Kế hoạch nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới là loại dự báo nào dưới đây?
Kế hoạch trung hạn không bao gồm các hoạt động nào dưới đây?
Khái niệm nào dưới đây được định nghĩa về năng lực sản xuất của doanh nghiệp?
Khái niệm nào dưới đây sẽ được coi là đúng nhất? Dự báo là:
Khi áp dụng phương pháp “Cân bằng tối ưu” trong hoạch định tổng hợp, sẽ không cần thông tin nào dưới đây?
Khi áp dụng phương pháp “Cân bằng tối ưu” trong hoạch định tổng hợp, sẽ không cần thông tin nào dưới đây?
Khi áp dụng phương pháp “Cân bằng tối ưu” trong hoạch định tổng hợp, sẽ không cần thông tin nào dưới đây?
Khi áp dụng phương pháp “Cân bằng tối ưu” trong hoạch định tổng hợp, sẽ không cần thông tin nào dưới đây?
Khi hệ số tương quan (r) bằng 0 thể hiện điều gì dưới đây?
Khi hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, cấp 0 trong sơ đồ kết cấu của sản phẩm được hiểu là:
Khi nghiên cứu để tìm địa điểm đặt nhà máy sản xuất xi măng, bạn sẽ quan tâm đến yếu tố nào dưới đây nhất?
Khi phân loại các chiến lược hoạch định tổng hợp sẽ không có chiến lược nào dưới đây?
Khi phân loại công suất, sẽ không có những loại công suất nào dưới đây?
Khối lượng đường thực tế bán được của một cửa hàng kinh doanh trong tháng 11 là 15 tấn. Khối lượng dự báo của tháng đó là 14,5 tấn. Số tấn đường dự báo bán được của cửa hàng trong tháng 12 sẽ là bao nhiêu nếu bạn dùng phương pháp san bằng mũ để dự báo? Biết rằng, hệ số san bằng mũ là 0,1.
Lý thuyết “Quản trị lao động khoa học” của tác giả nào dưới đây?
Lý thuyết “Quản trị lao động khoa học” của tác giả nào dưới đây?
Mô hình bố trí mặt bằng của một siêu thị phù hợp với loại hình bố trí nào dưới đây?
Mô hình bố trí mặt bằng của một siêu thị phù hợp với loại hình bố trí nào dưới đây?
Mô hình dự trữ EOQ giống với mô hình POQ ở những điềm nào dưới đây?
Mô hình dự trữ EOQ giống với mô hình POQ ở những điềm nào dưới đây?
Mô hình khấu trừ theo sản lượng có những đặc điểm nào dưới đây?
Một phương pháp dự báo tốt khi tín hiệu theo dõi có dấu hiệu nào dưới đây?
Một sản phẩm phải qua 9 bước công việc trên dây chuyền sản xuất với trình tự và thời gian thực hiện như sau:

Đáp án đúng là: 7 nơi.

Vì:

Tck= 8×60/40= 12

Nmin = Nthực tế = 7 nơi

Mục tiêu của quản trị tác nghiệp bao gồm nội dung nào dưới đây?
Mục tiêu nào dưới đây chưa hoàn toàn chính xác khi đề cập về mục tiêu của quản trị tác nghiệp?
Muốn sử dụng phương pháp phân tích điểm hoà vốn cần phải đánh giá được những yếu tố nào dưới đây?
Nếu phân loại dự báo theo nội dung công việc cần dự báo sẽ không có loại dự báo nào dưới đây?
Nguyên tắc nào dưới đây không được coi là nguyên tắc bố trí cân bằng dây chuyền?
Nhân tố nào dưới đây ảnh hưởng đến phương pháp dự báo?
Nhân tố nào dưới đây không được coi là nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn địa điểm định vị doanh nghiệp?
Những điểm khác biệt giữa quá trình sản xuất và quá trình cung cấp dịch vụ thường không bao gồm:
Những nguyên tắc nào dưới đây không được đề cập đến trong bố trí mặt bằng sản xuất?
Những nhân tố nào dưới đây không ảnh hưởng đến quản trị công suất?
Những tình huống nào dưới đây không được coi là định vị doanh nghiệp?
Những yếu tố nào sau đây không được sử dụng để xác định nhu cầu thực tế trong hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu?
Những yếu tố nào trong các yếu tố sau đây không thuộc nội dung của định vị doanh nghiệp?
Nhược điểm của chiến lược thay đổi cường độ lao động là:
Nhược điểm của chiến lược “thay đổi nhân lực theo mức cầu” trong hoạch định tổng hợp là:
Nhược điểm của hình thức bố trí theo quá trình không đề cập đến yếu tố nào dưới đây?
Nhược điểm của hình thức bố trí theo vị trí cố định không đề cập đến yếu tố nào dưới đây?
Nhược điểm của phương pháp bình quân sẽ không có yếu tố nào dưới đây?
Nội dung của quản trị tác nghiệp không bao gồm những yếu tố nào dưới đây?
Nội dung nào dưới đây không thuộc nội dung của quản trị sản xất và tác nghiệp?
Nội dung nào trong các nội dung sau đây không thuộc nội dung của quản trị tác nghiệp?
Nút hình vuông trong sơ đồ cây quyết định đựợc gọi là gì?

ông Ty Hoa Thịnh đang định lựa chọn một trong những đia điểm dưới đây để xây dựng nhà máy. Công ty đã dự tính chi phí đối với các địa điểm này như sau:

Địa điểm

Chi phí cố định hàng tháng

Chi phí biến đổi/sản phẩm

M

30.000 USD

4 USD

N

50.000 USD

3,5 USD

P

20.000 USD

8 USD

Trong trường hợp công ty dự báo nhu cầu sản xuất ở mức 2.000 sản phẩm/tháng, công ty nên đặt địa điểm tại đâu?

Phát minh máy se sợi là của tác giả nào dưới đây?
Phát triển sản phẩm mới thuộc loại kế hoạch nào dưới đây?
Phân xưởng A sản xuất đơn vị sản phẩm thứ nhất hết 125 giờ công lao động, với tỷ lệ kinh nghiệm 85%. Vậy thời gian hao phí để sản xuất ra đơn vị sản phẩm thứ 4 sẽ là:
Phương án nào dưới đây sai khi xác định lượng tiếp nhận đặt hàng theo kế hoạch?
Phương án nào trong các phương án sau đây không đúng khi nói về điểm hoà vốn?
Phương pháp cân bằng tối ưu ứng dụng phương pháp nào dưới đây?
Phương pháp chuyên gia (Delphi) trong dự báo có những nhược điểm gì?
Phương pháp dự báo định lượng không có phương pháp nào dưới đây?
Phương pháp dự báo định tính không bao gồm phương pháp nào dưới đây?
Phương pháp dự báo định tính thường được áp dụng trong trường hợp nào dưới đây?
Phương pháp định tính của Richard Muther được áp dụng để bố trí mặt bằng sản xuất cho loại hình nào dưới đây?
Phương pháp MRP được sử dụng để:
Phương pháp nào dưới đây được coi là phương pháp dự báo định tính?
Phương pháp nào dưới đây không đề cập đến khi định vị doanh nghiệp?
Phương pháp nào dưới đây không được đề cập đến trong hoạch định năng lực sản xuất?
Phương pháp nào dưới đây không sử dụng để lựa chọn địa điểm đinh vị doanh nghiệp?
Phương pháp nào dưới đây không sử dụng để lựa chọn địa điểm đinh vị doanh nghiệp?
Phương pháp tọa độ trung tâm được sử dụng để:

Qua 7 tháng kinh doanh của cửa hàng A có ghi lại số thúng sơn mã XX với khối lượng bán được lần lượt qua các tháng như sau:

Nếu sử dụng phương pháp bình quân di động giản đơn 3 tháng với trọng số lần lượt là 1, 2 và 3 thì chỉ số MAD trong trường hợp này sẽ là:

Quan điểm của người có quyền lực thường ảnh hưởng tới các cán bộ dự báo là nhược điểm của phương pháp dự báo nào dưới đây?
Quản trị tác nghiệp bao gồm những mục tiêu nào sau đây?
Quản trị tác nghiệp có mâu thuẫn với các chức năng nào dưới đây?
Quá trình chế biến còn được gọi với thuật ngữ nào dưới đây?
“Quá trình lao động được hợp lý hoá thông qua việc quan sát, ghi chép, đánh giá, phân tích và cải tiến các phương pháp làm việc. Công việc được phân chia nhỏ thành những bước đơn giản giao cho một cá nhân thực hiện” là phương pháp quản lý của tác giả nào dưới đây?
Quá trình lắp ráp còn được gọi với thuật ngữ nào dưới đây?
Quá trình sản xuất phân kỳ còn được hiểu là thuật ngữ nào dưới đây?
Quy trình thực hiện và cách tính của phương pháp hoạch định xu hướng trong dự báo gần giống với phương pháp nào dưới đây?
Ra quyết định trong điều kiện chắc chắn sử dụng các chỉ tiêu nào dưới đây?
Sai số dự báo được đo bằng công thức nào dưới đây?

Nhu cầu dự báo trừ đi nhu cầu thực tế.

Vì: Sai số dự báo = Fi – Ai

Fi: nhu cầu dự báo

Ai: nhu cầu thực tế

Sản phẩm A của một công ty có chi phí cố định (FC) = 1000 USD/năm; Chi phí biến đổi/đơn vị sản phẩm (V) = 2 USD/đơn vị sản phẩm; Giá bán (P) = 4 USD/sản phẩm.

Sản phẩm A của một công ty có chi phí cố định (FC) = 1000 USD/năm; Chi phí biến đổi/đơn vị sản phẩm (V) = 2 USD/đơn vị sản phẩm; Giá bán (P) = 4 USD/sản phẩm.

Vậy điểm hòa vốn theo doanh thu sẽ là:

Sản phẩm A của một công ty có chi phí cố định (FC) = 1000 USD/năm; Chi phí biến đổi/đơn vị sản phẩm (V) = 2 USD/đơn vị sản phẩm; Giá bán (P) = 4 USD/sản phẩm.

Vậy điểm hòa vốn theo sản lượng sẽ là:

Sản phẩm A của một công ty có chi phí cố định (FC) = 1000 USD/năm; Chi phí biến đổi/đơn vị sản phẩm (V) = 2 USD/đơn vị sản phẩm; Giá bán (P) = 4 USD/sản phẩm.

Vậy điểm hòa vốn theo sản lượng sẽ là:

Sản phẩm A đươc sản xuất trên một dây chuyền sản xuất, biết rằng thời gian thực hiện của tất cả các công việc là 62 phút, số lượng sản phẩm được tạo ra trong một ca (8 tiếng) là 40 sản phẩm. Số nơi làm việc tối thiểu trong trường hợp này sẽ là:

Đáp án đúng là: 6 nơi.

Vì: Thời gian chu kỳ = Tổng thời gian thực trong 1 ca làm việc chia cho khả năng sản xuất mỗi ca = (8×60)/40 = 12 phút.

Số nơi làm việc tối thiểu = Thời gian thực hiện tất cả các công việc/Thời gian chu kỳ = 62/12= 5,17 nên phải làm tròn thành 6 nơi.

Sản phẩm A đươc thực hiện qua 9 bước công việc trên một dây chuyền sản xuất. Biết rằng số lượng sản phẩm được tạo ra trong một ca (8 tiếng) là 40 sản phẩm. Thời gian chu kỳ trong trường hợp này là:
Sản xuất đơn chiếc có đặc điểm cơ bản là:
Sản xuất hàng loạt, sản xuất liên tục, sản xuất với khối lượng lớn phù hợp với hình thức bố trí nào dưới đây?
Số liệu về lượng hàng bán được của cửa hàng kinh doanh xe đạp Minh Hương các tháng 7, 8 và 9 lần lượt là: 25, 30 và 28. Nếu dùng phương pháp bình quân di động 3 tháng có trọng số và trọng số như sau: tháng gần nhất với tháng dự báo, trọng số là 0,5; tháng trước tháng dự báo 1 tháng, trọng số là 0,3; tháng trước tháng dự báo 2 tháng, trọng số là 0,2 thì dự báo về lượng bán tháng 10 là:
Số nơi làm việc tối thiểu để thực hiện các công việc được xác định như sau:
Số xăng thực tế bán của công ty trong tháng 10 là 15 triệu lít. Số dự báo của tháng đó là 14,7 triệu lít. Số xăng dự báo bán được của công ty trong tháng 11 sẽ là bao nhiêu nếu bạn dùng phương pháp san bằng mũ để dự báo? Biết rằng, hệ số san bằng mũ là 0,9.
Sử dụng phương pháp biểu đồ và phân tích chiến lược sẽ không áp dụng cho chiến lược thuần túy nào dưới đây?
Thay đổi giờ làm việc thuộc loại kế hoạch nào dưới đây?
Theo lịch sử phát triển của quản trị sản xuất thì xu hướng của quản trị sản xuất trong giai đoạn tới sẽ là:
Theo phương pháp bố trí theo quá trình, nếu có 5 bộ phận thì về lý thuyết sẽ có bao nhiêu phương án bố trí?
Tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm là:
Tổng chi phí hàng dự trữ đối với mô hình EOQ sẽ là:
Trong các phương pháp dự báo bình quân sẽ không có những phương pháp nào dưới đây?
Trong mô hình phân tích A, B, C, câu nào trong các câu sau đây là sai?
Trong phương pháp phân tích mối quan hệ nhân quả, chỉ tiêu hệ số tương quan (r) = 1 thể hiện điều gì dưới đây?
Trong quản trị hàng dự trữ, phân tích A, B, C được xây dựng dựa vào mối quan hệ giữa:
Ưu điểm bố trí theo nhóm không đề cập đến yếu tố nào dưới đây?
Ưu điểm của chiến lược “sử dụng lao động thuê ngoài” trong hoạch định tổng hợp là:
Ưu điểm của hình thức bố trí theo quá trình không đề cập đến yếu tố nào dưới đây?
Ưu điểm của hình thức bố trí theo sản phẩm không đề cập đến yếu tố nào dưới đây?

Đáp án đúng là:Tính linh hoạt cao.

Vì:

Ưu điểm của hình thức này là:

– Chi phí đơn vị sản phẩm thấp;

– Giảm bớt khoảng cách vận chuyển nguyên vật liệu;

– Giảm bớt khối lượng lao động trong quá trình;

– Giảm thời gian gia công và tổng thời gian sản xuất;

– Đơn giản hóa các bước thực hiện công việc;

– Hệ thống sản xuất ít khi bị ngừng vì những trục trặc của máy móc thiết bị và con người.

Ưu điểm của sản xuất sản phẩm hỗn hợp theo mùa là:
Ưu điểm không cần thay đổi hoặc chỉ thay đổi lực lượng lao động từ từ là của chiến lược:
Ưu điểm nào sau đây không được đề cập đến khi ứng dụng phương pháp MRP trong hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu?
Việc sản xuất, lắp ráp và chế tạo ra một chiếc tàu được hiểu là sản xuất:
Yếu tố nào dưới đây được coi là sự khác biệt giữa mô hình EOQ và POQ trong quản trị hàng dự trữ?
Yếu tố nào dưới đây không ảnh hưởng đến quản trị và lựa chọn công suất?
Yếu tố nào dưới đây không được coi là xu hướng của quản trị sản xuất và tác nghiệp?
Yếu tố nào dưới đây không được đề cập đến trong vai trò của hàng dự trữ của một doanh nghiệp?

Quản trị tác nghiệp có mâu thuẫn với các chức năng nào dưới đây?
Select one:
a. Quản trị tài chính và kế toán.
b. Quản trị marketing
c. Quản trị tài chính và quản trị marketing.
d. Quản trị nhân sự và quản trị thông tin.
Phản hồi
Phương án đúng là: Quản trị tài chính và quản trị marketing. Vì: Quản trị tác nghiệp có mối quan hệ với chức năng quản trị marketing và quản trị tài chính. Tham khảo Nội dung trong bài text chương 1: Mục Vai trò và mối quan hệ giữa quản trị tác nghiệp với các chức năng quản trị khác

The correct answer is: Quản trị tài chính và quản trị marketing.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *