Phân biệt giữa tư bản ứng trước và chi phí tư bản (chí phí sản xuất tư bản chủ nghĩa)?

Please follow and like us:

Phân biệt giữa tư bản ứng trước và chi phí tư bản (chí phí sản xuất tư bản chủ nghĩa)?

1. Tư bản ứng trước: là chi phí tư bản mà nhà tư bản ứng trước để mua TLSX và sức lao động để sản xuất ra hàng hóa.
Tư bản ứng trước bao gồm:
– Tư bản bất biến là tư bản ứng trước để mua TLSX (máy móc, thiết bị, nguyên vậtliệu, nhiên liệu…), trong quá trình sản xuất, giá trị của TLSX được bảo toàn (bằng lao động cụ thể của công nhân, giá trị của TLSX được chuyển vào sản phẩm mới). Ký hiệu là C.
– Tư bản khả biến là tư bản ứng trước của nhà tư bản để mua sức lao động, bằng sức lao động của mình thì người lao động không chỉ tạo ra giá trị để bù đắp cho sức lao động của họ mà còn tạo ra giá trị mới , giá trị thặng dư cho nhà tư bản. ký hiệu là V2. Chi phí sản xuất TBCN là chi phí về tư bản mà nhà tư bản ứng ra để mua TLSX (c) và mua sức lao động (v) để sản xuất ra hàng hóa.
-Chi phí sản xuất TBCN được ký hiệu là k, khi đó: k=c+v
Nếu đưa khái niệm chi phí sản xuất TBCN vào thì giá trị hàng hóa được chuyển hóa thành W=k+m
Trên thực tế thì tư bản sản xuất được chia thành tư bản lưu động và tư bản cố định cho nên chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa luôn luôn nhỏ hơn tư bản ứng trước.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *