Cho biết nội dung, yêu cầu và cơ chế vận hoạt động của quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hóa?

Please follow and like us:

Cho biết nội dung, yêu cầu và cơ chế vận hoạt động của quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hóa?
Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hóa là quy luật giá trị. Ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hóa thì ở đó có quy luật giá trị. Quy luật giá trị là quy luật chi phối cơ chế thị trường và các quy luật kinh tế khác.
– Nội dung, yêu cẩu:
+ Quy luật giá trị yêu cầu việc sản xuất và trao đổi hàng hóa phải được tiến hành trên cơ sở của hao phí lao động xã hội cần thiết.
+ Trong sản xuất, người sản xuất muốn bán được hàng hóa trên thị trường thì lượng giá trị của một hàng hóa cá biệt phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết.
+ Trong trao đổi, phải tiến hành theo nguyên tắc ngang giá, lấy giá trị xã hội làm cơ sở, không dựa trên giá trị cá biệt.
– Cơ chế vận động:
Quy luật giá trị hoạt động và phát huy tác dụng thông qua sự vận động của giá cả xung quanh giá trị dưới sự tác động của quan hệ cung – cầu. giá cả thị trường lên xuống xoay quanh giá trị hàng hóa trở thành cơ chế tác động của quy luật giá trị. Những người sản xuất và trao đổi hàng hóa phải tuân theo mệnh lệnh của giá cả thịt trường.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *