Giá trị sử dụng của hàng hóa nhằm thỏa mãn nhu cầu của người sản xuất ra hàng hóa đó

Please follow and like us:

“Giá trị sử dụng của hàng hóa nhằm thỏa mãn nhu cầu của người sản xuất ra hàng hóa đó” là sai. Vì:
– Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bán. Sản phẩm của lao động chỉ mang hình thái hàng hóa khi được trao đổi, mua bán trên thị trường.
– Giá trị sử dụng của hàng hóa là công dụng của vật phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người; có thể là nhu cầu vật chất hoặc tinh thần; có thể là nhu cầu tiêu dùng cá nhân hoặc tiêu dùng cho sản xuất.
– Giá trị sử dụng là thuộc tính gắn liền với vật thể hàng hóa, nhưng không phải là giá trị sử dụng cho bản thân người sản xuất ra hàng hóa, mà là giá trị sử dụng cho người khác, cho người mua, tức là giá trị sử dụng xã hội. Để giá trị sử dụng của hàng hóa đi vào tiêu dùng thì trước tiên hàng hóa phải được trao đổi, mua bán trên thị trường.
Vì vậy, câu “Giá trị sử dụng của hàng hóa nhằm thỏa mãn nhu cầu của người sản xuất ra hàng hóa đó” là sai. Nếu giá trị sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu của người sản xuất thì chỉ là giá trị sử dụng của một vật phẩm chứ không phải giá trị sử dụng của hàng hóa.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *