Phân biệt các kiểu lớp: lớp thực thể, lớp biên, lớp điều khiển và lớp trừu tượng?

Please follow and like us:

Phân biệt các kiểu lớp: lớp thực thể, lớp biên, lớp điều khiển và lớp trừu tượng?

– Lớp thực thể: là lớp đại diện cho các thực thể chứa thông tin về các đối tượng xác định nào đó

– Lớp biên (lớp giao diện): là lớp nằm ở ranh giới giữa hệ thống với môi trường bên ngoài, thực hiện vai trò nhận yêu cầu trực tiếp từ các tác nhân và chuyển các yêu cầu đó cho các lớp bên trong hệ thống

– Lớp điều khiển: thực hiện các chức năng điều khiển hoạt động của hệ thống ứng với các chức năng cụ thể nào đó với một nhóm các lớp biên hoặc lớp thực thể xác định

– Lớp trừu tượng: Trong 1 số trường hợp, một số lớp có thể có các thuộc tính chung hoạt phương thức chun. Khi đó , để tiện cho việc cài đặt, người thiết kế sẽ bổ sung thêm lơp trừu tượng(lớp không có đối tượng).Lớp từu tượng không đại diện cho 1 thực thể tham gia trong hoạt động của hệ thống(hoặc chỉ có thuộc tính mà không có phương thức, hoặc ngược lại)

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *