Biểu đồ trạng thái là gì? Mục đích của biểu đồ trạng thái?

Please follow and like us:

Biểu đồ trạng thái là gì? Mục đích của biểu đồ trạng thái?

Biểu đồ trạng thái mô tả các thông tin về các trạng thái khác nhau của đối tượng, biểu diễn các trạng thái và sự chuyển tiếp giữa các trạng thái của các đối tượng trong 1 lớp xác định, hoạt động của đối tượng trong mỗi trạng thái ra sao.Thông thường, mỗi lớp sẽ có 1 biểu đồ trạng thái.

Biểu đồ trạng thái thể hiện chu kỳ hoạt động của đối tượng, các hệ thống con và của cả hệ thống, từ khi chúng được tạo ra cho đến khi kết thúc.

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *