Khái niệm kế thừa trong lập trình hướng đối tượng có tương đương với quan hệ khái quát hoá giữa các lớp trong UML không? Tại sao?

Please follow and like us:

Khái niệm kế thừa trong lập trình hướng đối tượng có tương đương với quan hệ khái quát hoá giữa các lớp trong UML không? Tại sao?

– Kế thừa trong lập trình hướng đối tượng tương đương với quan hệ khái quát hóa giữa các lớp trong UML

Vì khái quát hóa là mối quan hệ giữa một lớp có các đặc trưng mang tính khái quát cao hơn và một lớp có tính chất đặc biệt hơn. Bản chất là sự kế thừa từ một lớp khác.

Ví dụ lớp người có các đặc trưng như tên, tuổi, năm sinh và lớp khách hàng kế thừa lớp người có mã khách hàng, mã hóa đơn

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *