Phân biệt các khái niệm : mức tiêu dùng NVL,định mức tiêu dùng NVL,công tác định mức tiêu dùng NVL.Mối lien hệ giữa chúng

Please follow and like us:

Phân biệt các khái niệm : mức tiêu dùng NVL,định mức tiêu dùng NVL,công tác định mức tiêu dùng NVL.Mối lien hệ giữa chúng

Các khái niệm

Mức tiêu dùng nguyên vật liệu là lượng nguyên vật liệu tối đa cho phép để chế tạo ra một đơn vị sản phẩm (hoặc một chi tiết sản phẩm, hoặc hoàn thành một khối lượng công việc) với chất lượng quy định có tính đến tiến bộ khoa học công nghệ và trình độ quản trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thời kỳ nhất định.

Định mức tiêu dùng nguyên vật liệu:

là hoạt động có tổ chức có kế hoạch của người quản lý nhằm xác định chi phí vật tư để Sx ra SP theo 1phương pháp khoa học có tính  đến thực tế SX.Là  công việc tính toán xây dựng các mức

Công tác định mức tiêu dùng NVL:

là  quá trình hoạt động có tổ chức, có kế hoạch dựa trên các điều kiện kinh tế, kỹ thuật, công nghệ của quá trình sản xuất để xây dựng ra các mức tiêu dùng NVL và áp dụng  vào SXKD gồm : dự thảo tính toán xây dựng các mức, tổ chức xét duyệt mức, ban hành (phổ biến) mức cho các đơn vị thực hiện… và áp dụng các mức ấy vào trong sản xuất của các đơn vị thời kỳ kế hoạch.

 

Mức Định mức
Đối tượng Lượng hao phí tối đa cho phép Hoạt động của con người
Chất lượng Thể hiện qua tính chất Phụ thuộc vào trình độ của người xây dựng
Mối quan hệ Sp của định mức Sản sinh ra mức

 

Mối liên hệ giữa các khái niệm

3KN có mối liên hệ chặt chẽ với nhau là cơ sở của nhau.Mức tiêu dùng NVL là cơ sở lý luận trực tiếp mang tính khoa học,trên cơ sở đó hoạt động định mức tiêu dùng NVL mới được thực hiện theo 1 phương pháp khoa học nhằm xây dựng tính toán các mức cụ thể. Tiếp đó Công tác định mức tiêu dùng NVL lại áp dụng các mức vào thực tiễn sản xuất,quản lý các mức và định mức nhằm tiết kiệm tối ưu NVL trong sản xuất.

 

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *