Ông A là thành viên hợp danh của công ty hợp danh X. Đầu năm 2019, ông A bị chết trong một vụ tai nạn giao thông. Anh B là người thừa kế duy nhất của ông A 16 tuổi.

Please follow and like us:

Ông A là thành viên hợp danh của công ty hợp danh X. Đầu năm 2019, ông A bị chết trong một vụ tai nạn giao thông. Anh B là người thừa kế duy nhất của ông A 16 tuổi.

Có quan điểm cho rằng, trong trường hợp này,B đương nhiên trở thành thành viên hợp danh của công ty X. Bạn hãy bình luận về quan điểm đó.

Có gì khác trong trường hợp ông A là thành viên góp vốn của công ty hợp danh X.

Theo như Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh được quy định tại Điều 176 Luật Doanh nghiệp năm 2014:
– Trường hợp thành viên hợp danh chết thì người thừa kế của thành viên được hưởng phần giá trị tài sản tại công ty sau khi đã trừ đi phần nợ thuộc trách nhiệm của thành viên đó. Người thừa kế có thể trở thành thành viên hợp danh nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận.
Tuy nhiên vì Anh B mới có 16 tuổi và có thể chưa đủ những điều kiện để trở thành thành viên hợp danh ,
-Vì ngoài những điều kiện chung mà pháp luật quy định đối
với thành viên công ty, thành viên hợp danh còn phải có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp. Đối với công ty kinh doanh những ngành nghề pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề thì tất cả các thành viên hợp danh đều phải có chứng chỉ
hành nghề. Đối với công ty hợp danh kinh doanh các ngành, nghề khác, thì thành viên hợp danh phải là người đã được đào tạo về ngành, nghề đó.
Tất cả các thành viên hợp danh đều có quyền quản lý công ty; tiến hành các hoạt động kinh doanh nhân danh công ty và cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty bằng toàn bộ tài sản của mình.
Vì vậy Anh B chỉ có thể trở thành thành viên góp vốn của công ty .

+Trong trường hợp ông A chỉ là thành viên Góp Vốn của công ty thì Anh B có thể được chia lợi nhuận.
Thành viên góp vốn chỉ để hưởng lãi nên họ có quyền được chia lợi nhuận theo tỷ lệ được quy định tại Điều lệ công ty. Thành viên góp vốn không tham gia quản lý công ty và không hoạt động kinh doanh nhân danh công ty. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên góp vốn được quy định tại Điều 182 Luật doanh nghiệp năm 2014.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *