Nội dung quan điểm tư tưởng HCM về một số chuẩn mực đạo đức cơ bản và các nguyên tắc xây dựng đạo đức.

Please follow and like us:

Nội dung quan điểm tư tưởng HCM về một số chuẩn mực đạo đức cơ bản và các nguyên tắc xây dựng đạo đức.

  1. Quan điểm về chuẩn mực đạo đức CM

        Một là, trung với nước, hiếu với dân.

        Từ khái niệm cũ “trung với vua, hiếu với cha mẹ” trong tư tưởng  đạo đức truyền thống của Việt Nam và phương Đông, HCM đưa vào đó một nội dung mới, phản ánh đạo đức ngày nay cao rộng hơn là “Trung với nước hiếu với dân”. Đó là một cuộc cách mạng trong quan niệm đạo đức.

   Người nói: “ Đạo đức cũ như người đầu ngược xuống đất chân chống lên trời, Đạo đức như người hai chân đứng vững được dưới đất, đầu ngửng lên trời”

   Trung với nước, hiếu với dân là phẩm chất  đạo đức quan trọng nhất, bao trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác. Ở đây trung với nước phải gắn liền với hiếu với dân, vì nước là của dân và dân là chủ của đất nước…

     Trung với nước là tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng và giữ nước, trung thành với con đường đi lên của đất nước, là suốt đời phấn đấu cho Đảng, cho cách mạng.

     Hiếu với dân thể hiện ở chỗ thương dân, tin dân, phục vụ nhân dân hết lòng. Phải gần dân, kính trọng học tập nhân dân, phải dựa vào dân, cái thiện dân sinh, lấy dân làm gốc.

     Để làm được như vậy, phải gần dân, kính trọng và học tập nhân dân, phải dựa vào dân và lấy dân làm gốc. Đối với cán bộ lãnh đạo phải nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, thường xuyên cải thiện dân sinh và nâng cao dân trí.

     Hai là, Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

      Đây là phẩm chất gắn liền với hoạt động hằng ngày của mỗi người, là đại cương của đạo đức HCM, là một biểu hiện cụ thể, một nội dung phẩm chất “trung với nước, hiếu với dân”

       Cần là siêng năng, chăm chỉ, lao động có kế hoạch, có hiệu quả, có năng suất cao với tinh thần tự lực cánh sinh

        Kiệm là tiết kiệm (tiết kiệm về thời gian, công sức, của cải..) của nước, của dân, “không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi”, không phô trương hình thức, không liên hoan chè chén lu bù.

        Liêm là luôn tôn trọng của công và của dân. Phải “trong sạch, không tham lam” tiền của, địa vị, danh tiếng.

       Chính là thẳng thắn, đứng đắn.  Đối với mình, không tự cao, tự đại, luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ, luôn kiểm điểm mình để phát huy điều hay, sửa đổi điều dở. Đối với người, không nịnh hót người trên, xem khinh người dưới; luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, không dối trá, lừa lọc. Đối với việc, để việc công lên trên việc tư, làm việc gì cho đến nơi, đến chốn, không ngại khó, nguy hiểm, cố gắng làm việc tốt cho dân cho nước.

      Cần, kiệm, liêm, chính càng cần thiết đối với người cán bộ, đảng viên. Nếu đảng viên mắc sai lầm thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhiệm vụ của cách mạng. Cần, kiệm, liêm, chính còn là thước đo sự giàu có về vật chất, vững mạnh về tinh thần, sự văn minh của dân tộc. “Nó” là cái cần thiết để “làm việc, làm người, làm cán bộ, để phụng sự Đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại”.

        Chí công vô tư là công bằng, công tâm, không thiên tư, thiên vị; làm việc gì cũng không nghĩ đến mình trước, chỉ biết vì Đảng, vì dân tộc, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, nêu cao chủ nghĩa tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân.

       Thứ ba là yêu thương con người , sống có tình nghĩa

       HCM xác định đây là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. Yêu thương con người trong tư tưởng đạo đức HCM xuất phát từ truyền thống nhân nghĩa của dân tộc, kết hợp với chủ nghĩa nhân văn của nhân loại, chủ nghĩa nhân đạo cộng sản. Hồ Chí Minh coi yêu thương con người là phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. Yêu thương con người thể hiện mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân trong quan hệ xã hội.

         Tình yêu thương đó là những tình cảm rộng lớn, trước hết dành cho những người nghèo khổ, những người bị mất quyền, những ngườ bị áp bức, bị bóc lột không phân biệt màu da, dân tộc. Tình yêu thương con người phải được xây dựng trên lập trường giai cấp công nhân, thể hiện trên mối quan hệ hằng ngày với bạn bè, đồng chí, anh em… Nó đòi hỏi mỗi người phải nghiêm khắc với mình, độ lượng với người khác. Phải có tình nhân ái với cả những sai lầm, đã nhận rõ và cố gắng sữa chữa, đánh thức những gì tốt đẹp của mỗi con người.

        Thứ tư là có tinh thần quốc tế trong sáng.

        Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự thống nhất,  hòa quyện giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Chủ nghĩa quốc tế là một trong những đặc điểm quan trọng nhất của đạo đức CSCN , bắt nguồn từ bản chất quốc tế của giai cấp công nhân và của xã hội XHCN

    Nội dung chủ nghĩa quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh rất rộng lớn và sâu sắc. Đó là sự tôn trọng thương yêu tất cả các dân tộc, nhân dân các nước, đoàn kết với giai cấp vô sản thế giới, với tất cả các dân tộc… Chống lại mọi sự chia rẽ, hằn thù, bất bình đẳng và phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, sôvanh, biệt lập và chủ nghĩa bành trướng bá quyền…HCM chủ trương giúp bạn là tự giúp mìn.h

       Đoàn kết quốc tế nhằm thực hiện mục tiêu lớn của thời đại là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, là hợp tác và hữu nghị theo tinh thần: Bốn phương vô sản, bể đều là anh em. Hồ Chí Minh đã dày công xây đắp tinh thần hữu nghị giữa nhân dân Việt nam và nhân dân thế giưới, đã tạo ra một kiểu quan hệ quốc tế mới: đối thoại thay cho đỗi đầu, nhằm kiến tạo một nền văn hóa hòa bình nhân loại

  1. Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới

       Một là, Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo dức

        Nói đi đôi với làm HCM coi đây là nguyên tắc quan trọng bậc nhất trong xây dựng một nền đạo đức mới với Hồ Chí Minh chính là tấm gương sáng tuyệt vời

        Nêu gương về đạo đức là một nét đẹp của tuyền thống văn hóa phương Đông. Nói đi đôi với làm phải gắn liền với nêu gương về đạo đức: “Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm và đối với họ tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”

        HCM cho rằng, hơn bất cứ một lĩnh vự nào khác, trong việc xây dựng một nền đạo đức mới đạo đức cánh mạng phải chú trọng đến “đạo làm gương”. Phải chú ý phát hiện, xây dựng những điển hình người tốt, việc tốt rất gần gũi trong đời thường, trong các lĩnh vực lao động sản xuất, trong chiến đấu, trong học tập…

       Như vậy, một nền đạo đức mới chỉ có thể được xây dựng trên một cái nền rộng lớn, vững chắc khi những chuẩn mực đạo đức trở thành hành vi đạo đức hằng ngày của toàn xã hội.

       Hai là xây đi đôi với chống

       Trong cuộc sống hằng ngày những hiện tượng tốt-xấu , đúng-sai, cái đạo đức và cái võ thướng đan xen nhau, đối chọi nhau thông qua hành vi của con người. Do đó, xây phải đi đôi với chống, muốn xây phải chống, chống nhằm mục đích xây.

       Xây dựng đạo đức mới trước hết phải được tiến hành bằng việc giáo dục những phẩm chất, những đạo đức mới. Việc giáo dục phải phù hợp với từng giai đoạn, lứa tuổi, nghề nghiệp, giai cấp, môi trường. Phải khơi dậy được ý chí đạo đức lành mạnh ở mỗi người: “ Mỗi con người đều có cái thiện và cái ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng”

       Xây phải đi dôi với chống, với việc loại bỏ cái sai, xấu, vô đạo đức trong đời sống hằng ngày. Phải kiên trì mục tiêu chống chủ nghĩa đế quốc, chống những thói quen, tập quán lạc hậu và loại trừ chủ nghĩa cá nhân.

        Ba là phải tu dưỡng đạo đức suốt đời

        Một nền đạo đức mới chỉ được xây dựng trên cơ sở tự giác tu dưỡng đạo đức của mỗi người. Khổng tử nói: “Chính tâm, tư nhân…” .Hồ Chí Minh chỉ rõ “Chính tâm tu nhân là cải tạo. Cải tạo cũng phải trường kỳ gian khổ, vì đó là một cuộc cánh mạng trong bản thân mỗi con người. Bồi dưỡng tư tưởng mới để đánh thắng tư tưởng cũ, đoạn tuyệt với con người cũ để trở thành con người mới không phải là một công việc dễ dàng…Dù khoa khăn gian khổ nhưng muốn cải tạo thì nhất định thành công”. Đạo đức cánh mạng là đạo đức dấn thân, đáo đức trong hành động vì độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. “Đạo đức cánh mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong.”

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *