Những điểm cần lưu ý giải pháp thu hút FDI từ EU

Please follow and like us:

Câu hỏi. Những điểm cần lưu ý giải pháp thu hút FDI từ EU.

  1. Giải pháp từ phía nhà nước

– Nhà nước tạo môi trường đầu tư hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư của EU: Đảm bảo sự ổn định về chính trị, kinh tế, xã hội; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp về đầu tư theo hướng đồng bộ và hấp dẫn; Cải cách thủ tục hành chính theo hướng gọn nhẹ, tránh rườm rà…

– Tiếp tục đầu tư xây dựng mới, xây dựng lại kết cấu hạ tầng ngày hiện đại, đạt trình độ quốc tế. Chú trọng đến kết cấu hạ tầng xã hội như hệ thống giáo dục, y tế, bảo hiểm…

– Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, xác định các ngành, lĩnh vực, địa bàn ưu tiên đầu tư và cung cấp thông tin đầy đủ giúp cho các nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn các dự án phù hợp

– Chính phủ cần ban hành các chính sách khuyến khích về thuế gồm thuế chuyển lợi nhuận về nước và thuế thu nhập cá nhân đối với các nhà đầu tư nước ngoài nhằm kích thích thu hút đầu tư.

– Chính phủ cần nâng cao các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các nhà đầu tư, tạo sự an toàn khi họ đầu tư vào Việt Nam.

– Thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết của Việt nam với các tổ chức quốc tế và EU

– Thực hiện chống tham nhũng một cách hiệu quả…

– Cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn giải quyết các thủ tục đầu tư và quản lý dự án để đảm bảo đội ngũ cán bộ này vừa có đức lại vừa có tài, có thể giúp thu hút ngày càng nhiều hơn FDI

  1. Giải pháp từ phía doanh nghiệp

Các doanh nghiệp cần chủ động hơn nữa trong việc xúc tiến thu hút vốn FDI như: Xây dựng các trang Web riêng giới thiệu về công ty; Tham gia các hội chợ và diễn đàn doanh nghiệp quốc tế; Nắm bắt kịp  thời các chủ trương và chính sách của nhà nước đối với các doanh nghiệp FDI..

– Các doanh nghiệp cần chủ động đầu máy móc, công nghệ nhằm nâng cao năng sức lao động, tạo nên những sản phẩm có chất lượng tốt để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp

– Lao động là một trong những nhân tố rất quan trọng quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp, chính vì vậy mà các doanh nghiệp cần chú trọng hơn nữa đến công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng để tăng thêm sức hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *