Những đặc điểm cơ bản thu hút và sủ dụng vốn FDI tại Việt Nam

Please follow and like us:

Câu hỏi. Những đặc điểm cơ bản thu hút và sủ dụng vốn FDI tại Việt Nam.                  

 1. Ưu điểm
 • Số lượng các dự án FDI đi vào triển khai thực hiện ngày càng nhiều, vốn thực hiện cơ bản đều tăng qua các năm
 • Tỷ lệ giải ngân vồn điều kiện mới luôn duy trì ở mức cao từ giai đoạn 1997 đến nay
 • Vốn đăng ký bổ sung của các dự án FDI đang thực hiện liên tục tăng suốt giai đoạn từ 2000 đến nay và luoon chiếm tỷ lệ cao so với vốn đăng ký mới
 • Các dự án đầu tư theo hai hình thức BBC ( hợp đồng hợp tác kinh doanh) và BOT ( xây dựng thực hiện và chuyển giao) có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức trung bình của cả nước đặc biệt các dự án FDI theo hình thức BBC có vốn thực hiện cao hơn cả số lượng đăng ký
 1. Nhược điểm
 • Kết quả thu hút FDI vẫn còn chưa tương xứng với nhu cầu huy động vốn đáp ứng cho tăng trưởng kinh tế, chưa tương xứng với tiềm năng của đất nước
 • Tỷ trong vốn FDI trên tổng vốn đầu tư xã hội có xu hướng giảm do mức độ tăng trưởng thấp hơn mức tăng vốn đầu tư trong nước
 • Vốn đăng ký không ổn định qua các năm và có xu hướng giảm
 • Vốn FDI phân bổ chưa hợp lý giữa các ngành và khu vức đầu tư, tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp xây dựng
 • Chưa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chuyển giao công nghệ tư nước ngoài, chủ yếu chuyển giao nội bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Sự liên kết giữa khu vực FDI và nền kinh tế trong nước còn nhiều hạn chế, sự liên kết giữa khu vực kinh tế nước ngoài và kinh tế trong nước còn thiếu đồng bộ
 • Một số dự án kém hiệu quả và đi đến phá sản

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *