Hiện nay cần có những biện pháp gì để thực hiện có hiệu quả chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam?  

Please follow and like us:

Câu hỏi: Hiện nay cần có những biện pháp gì để thực hiện có hiệu quả chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam?

 

Trả lời:

Trong tiến trình hội nhập hiện nay, Việt Nam đặt ưu tiên cao cho việc thực hiện chính sách kinh tế đối ngoại nhằm mở rộng và đa dạng hoá thị trường, tranh thủ vốn, kinh nghiệm quản lý và khoa học công nghệ tiên tiên cho sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, chính phủ đã đề ra một số giải pháp chủ yếu sau đây:

– Chính phủ cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện hệ thống chính sách, lành mạnh hóa môi trường kinh doanh, chống tham nhũng, quan liêu, phải quyết liệt trong việc sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, khắc phục sự chồng chéo, kém hiệu quả trên tinh thần chuyển mạnh từ thiên hướng “quản lý” sang nhiệm vụ “phục vụ” người dân và doanh nghiệp là chính.

– Chú trọng vai trò của các đối tác bên ngoài, đặc biệt là các thiết chế quốc tế và các doanh nghiệp nước ngoài nhằm cải cách và đổi mới chính sách, thể chế và luật lệ trong nước sao cho phù hợp với luật lệ và quy định quốc tế, giảm thiểu chi phí giao dịch và tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, trong đó nhà nước chỉ giữ vai trò quản lý, định hướng và hỗ trợ cho sự phát triển của nền kinh tế.

– Xây dựng và nâng cấp cơ sở hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội, tích cực đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, xây dựng các cơ sở kiểm soát chặt chẽ các khâu sản xuất nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn hàng xuất khẩu trên các thị trường.

– Xây dựng và hoàn thiện các dịch vụ hỗ trợ phát triển lĩnh vực kinh tế đối ngoại như dịch vụ tư vấn pháp luật, tư vấn việc làm,tư vấn sản xuất và tiêu thụ, cục xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư nhằm cung cấp thông tin nhanh và chính xác từ các thị trường tiềm năng.

– Cùng với các giải pháp nêu trên, Việt Nam cũng cần cải cách các chính sách kinh tế cho phù hợp với yêu cầu đổi mới và xu thế phát triển của khu vực và thế giới, cải cách và phát triển hệ thống ngân hàng – tài chính hiện đại hơn nhằm tạo điều kiện về vốn cũng như những giao dịch cho các nhà kinh doanh, cải tổ hệ thống doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và hoạt động của chúng.

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *