Nguyên lý CB của CN Mác – Lênin 1TX LLNL01

Please follow and like us:
Trọn bộ tài liệu trắc nghiệm các ngành: Quản trị kinh doanh, luật kinh tế, kế toán, CNTT, Luật dân sự… 3.000k/ Bộ/ ngành! Bạn, anh chị nào có nhu cầu liên hệ em nhé. FACEBOOK : tại đây

Nhận dịnh nào sau đây đúng nhất?
Select one:
a. Từ trực quan sinh động đến tưduy trừu tượng, từ tưduy trừu tượng đến cảm giác đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện thực khách quan.
b. Từ trực quan sinh động đến tưduy trừu tượng, từ tưduy trừu tượng đến thực tiễn đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện thực khách quan.
c. Từ trực quan đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến chân lý đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện thực khách quan.
d. Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu t¬ượng, từ tư duy trừu t¬ượng đến khái niệm – đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện thực khách quan.
Phản hồi
Phương án đúng là: Từ trực quan sinh động đến tưduy trừu tượng, từ tưduy trừu tượng đến thực tiễn đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện thực khách quan.Vì Đó là sự khẳng định của V.I.Lênin.Sự khẳng định này phù hợp với biện chứng của quá trình nhận thức theo quan điểm duy vật biện chứng. Tham khảo Xem V.3.a. Quan điểm của Lênin về con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý (GT.tr114-119)

The correct answer is: Từ trực quan sinh động đến tưduy trừu tượng, từ tưduy trừu tượng đến thực tiễn đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện thực khách quan.

Nhận dịnh nào sau đây đúng nhất?
Select one:
a. Cái riêng không tồn tại khách quan.
b. Cái riêng có thể tồn tại khách quan.
c. Cái riêng không thể tồn tại khách quan.
d. Cái riêng tồn tại khách quan.
Phản hồi
Phương án đúng là: Cái riêng tồn tại khách quan.Vì Phạm trù cái riêng dùng để chỉ một sự vật, một hiện tượng, một quá trình nhất định. Sự vật, hiện tượng, quá trình nhất định đó tồn tại khách quan, do vậy, cái riêng cũng tồn tại khách quan.Tham khảo Xem III.1. Cái riêng và cái chung (GT. tr 77-79).

The correct answer is: Cái riêng tồn tại khách quan.

Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin Tiêu chuẩn khách quan để phân biệt các thời đại kinh tế là:
Select one:
a. người lao động.
b. sản phẩm được sản xuất ra trong quá trình lao động.
c. công cụ lao động.
d. đối tượng lao động.
Phản hồi
Phương án đúng là: công cụ lao động.Vì Căn cứ vào khái niệm và cấu trúc của lực lượng sản xuất ta thấy công cụ lao động là nhân tố phản ánh rõ nhất trình độ phát triển của LLSX và thể hiện tiêu biểu trình độ chinh phục giới tự nhiên. Tham khảo Xem I.2.a. Khái niệm lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất (GT. tr 131-132).

The correct answer is: công cụ lao động.

Những năng lực tự nhiên vốn có của con người chỉ được bộc lộ căn bản trong:
Select one:
a. Hoạt động bản năng và hoạt động thực tiễn của con người.
b. Hoạt động bản năng, hoạt động xã hội và hoạt động thực tiễn của con người.
c. Hoạt động bản năng và hoạt động xã hội của con người.
d. Hoạt động xã hội và hoạt động thực tiễn của con người.
Phản hồi
Phương án đúng là: Hoạt động xã hội và hoạt động thực tiễn của con người.Vì Đây là hoạt động đặc trưng và cơ bản nhất của con người. Tham khảo Xem VI.1b. Bản chất con người (GT. 172-176)

The correct answer is: Hoạt động xã hội và hoạt động thực tiễn của con người.

Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin: Trình độ của lực lượng sản xuất thể hiện ở:
Select one:
a. Trình độ công cụ lao động và người lao động; Trình độ tổ chức và phân công lao động xã hội; Trình độ ứng dung khoa học công nghệ vào sản xuất.
b. Trình độ ứng dung khoa học công nghệ vào sản xuất.
c. Trình độ công cụ lao động và người lao động.
d. Trình độ tổ chức và phân công lao động xã hội.
Phản hồi
Phương án đúng là: Trình độ công cụ lao động và người lao động; Trình độ tổ chức và phân công lao động xã hội; Trình độ ứng dung khoa học công nghệ vào sản xuất.Vì Trình độ của lực lượng sản xuất thể hiện thông qua các yếu tố cấu thành nó và thông qua các mắt khâu kết hợp các yếu tố đó. Tham khảo Xem I.2.a. Khái niệm lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất (Gt. tr 131-132).

The correct answer is: Trình độ công cụ lao động và người lao động; Trình độ tổ chức và phân công lao động xã hội; Trình độ ứng dung khoa học công nghệ vào sản xuất.

Trong mối quan hệ với lực lượng sản xuất, thì quan hệ sản xuất:
Select one:
a. tuy phụ thuộc, nhưng có tính độc lập tương đối.
b. hoàn toàn phụ thuộc.
c. hoàn toàn độc lập.
d. giữ vai trò quyết định.
Phản hồi
Phương án đúng là: tuy phụ thuộc, nhưng có tính độc lập tương đối.Vì mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là mối quan hệ mâu thuẫn biện chứng. Tham khảo Xem I.2.b. Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất (GT tr.133-136)

The correct answer is: tuy phụ thuộc, nhưng có tính độc lập tương đối.

Chọn phương án chính xác theo quan điểm của triết học Mác – Lênin Ý thức xã hội:
Select one:
a. chỉ có tâm lý xã hội là phụ thuộc vào tồn tại xã hội vì nó là sự phản ánh trực tiếp đối với tồn tại xã hội.
b. luôn luôn phụ thuộc vào tồn tại xã hội.
c. hoàn toàn không phụ thuộc vào tồn tại xã hội.
d. phụ thuộc vào tồn tại xã hội nhưng cũng có tính độc lập tương đối so với tồn tại xã hội.
Phản hồi
Phương án đúng là: phụ thuộc vào tồn tại xã hội nhưng cũng có tính độc lập tương đối so với tồn tại xã hội.Vì Ý thức xã hội là sự phản ánh tồn tại xã hội nên bị tồn tại xã hội quyết định. Tuy nhiên, bản thân ý thức xã hội cũng là hiện tượng trong thế giới này, và giống như mọi hiện tượng khác nó có tính độc lập tương đối. Tham khảo Xem III.1. Khái niệm ý thức xã hội, tồn tại xã hội. và III.2. tính độc lập tương đối của ý thức xã hội (GT. tr 142-152

The correct answer is: phụ thuộc vào tồn tại xã hội nhưng cũng có tính độc lập tương đối so với tồn tại xã hội.

Hêghen là người đầu tiên:
Select one:
a. trình bày một cách bao quát vả có ý thức những hình thái vận động chung của phép biện chứng
b. sử dụng thuật ngữ “Phép biện chứng”.
c. nghiên cứu và trình bày một cách rõ ràng về phép biện chứng.
d. xây dựng phép biện chứng duy tâm.
Phản hồi
Phương án đúng là: trình bày một cách bao quát vả có ý thức những hình thái vận động chung của phép biện chứng.Vì Nghiên cứu tư tưởng biện chứng của các nhà triết học trong lịch sử chúng ta thấy rằng Hêghen là người đầu tiên trình bày một cách bao quát vả có ý thức những hình thái vận động chung của phép biện chứng. Tham khảo Xem I.1.b. Các hình thức cơ bản của phép biện chứng (GT. tr 62-66)

The correct answer is: trình bày một cách bao quát vả có ý thức những hình thái vận động chung của phép biện chứng

theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử Giai cấp nắm giữ quyền lực nhà nước là giai cấp:
Select one:
a. Có học thức nhất.
b. Nắm giữ tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội.
c. Đại biểu cho ý chí của các cộng đồng xã hội.
d. Cách mạng nhất.
Phản hồi
Phương án đúng là: Nắm giữ tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội.Vì Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, kinh tế quyết định chính trị. Tham khảo Xem II.2. Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng (GT tr. 139-141)

The correct answer is: Nắm giữ tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội.

Theo chủ nghĩa duy vật lịch sử, thì tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội. Điều đó có nghĩa là:
Select one:
a. tồn tại xã hội mà thay đổi thì ý thức xã hội phải thay đổi theo ngay lập tức.
b. xét đến cùng, ý thức xã hội phải phù hợp với tồn tại xã hội.
c. bất cứ hình thái ý thức xã hội nào cũng phản ánh trực tiếp tồn tại xã hội.
d. ý thức xã hội không thể vượt trước tồn tại xã hội.
Phản hồi
Phương án đúng là: xét đến cùng, ý thức xã hội phải phù hợp với tồn tại xã hội.Vì Ý thức xã hội là sự phản ánh tồn tại xã hội, do tồn tại xã hội quyết định nhưng nó cũng có tính độc lập tương đối. Tham khảo Xem III.1. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội.(GT. tr 142-146) và III.2 tính độc lập tương đối của ý thức xã hội (GT. Tr. 146-152).

The correct answer is: xét đến cùng, ý thức xã hội phải phù hợp với tồn tại xã hội.

Nguồn gốc trực tiếp của sự phân hóa giai cấp trong xã hội là do:
Select one:
a. không xác định.
b. bạo lực.
c. bất bình đẳng tự nhiên.
d. chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.
Phản hồi
Phương án đúng là: chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.Vì Chỉ có như vậy thì địa vị của những người lao động trong quá trình sản xuất vật chất mới khác nhau, giai cấp mới xuất hiện và tồn tại được. Tham khảo Xem V.1.a. Khái niệm giai cấp. (GT. tr 160).

The correct answer is: chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.

Nhận dịnh nào sau đây đúng nhất?

Select one:
a. Bản chất và hiện tượng đều mang tính khách quan và tồn tại bên trong sự vật.
b. Bản chất và hiện tượng đều mang tính khách quan và tồn tại bên ngoài sự vật.
c. Bản chất và hiện tượng đều mang tính khách quan. Hiện tượng là cái bên trong, còn bản chất bộc lộ ra bên ngoài.
d. Bản chất và hiện tượng đều mang tính khách quan. Bản chất là cái bên trong, còn hiện tượng bộc lộ ra bên ngoài.
Phản hồi
Phương án đúng là: Bản chất và hiện tượng đều mang tính khách quan. Bản chất là cái bên trong, còn hiện tượng bộc lộ ra bên ngoài.Vì Bản chất là khái niệm được dùng để chỉ tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định ở bên trong sự vật, còn hiện tượng là sự biểu hiện ra bên ngoài của cái bản chất => cả bản chất và hiện tượng đều mang tính khách quan; bản chất là cái bên trong, còn hiện tượng bộc lộ ra bên ngoài. Tham khảo Xem III.5. Bản chất và hiện tượng (GT. tr 85-86).

The correct answer is: Bản chất và hiện tượng đều mang tính khách quan. Bản chất là cái bên trong, còn hiện tượng bộc lộ ra bên ngoài.

Các mối liên hệ khác nhau có vai trò như thế nào đối với các sự vật, hiện tượng?

Select one:
a. Giống nhau về bản chất, khác nhau về biểu hiện.
b. Có vai trò khác nhau.
c. Có vai trò giống nhau.
d. Giống nhau về biểu hiện, khác nhau về bản chất.
Phản hồi
Phương án đúng là: Có vai trò khác nhau.Vì Tồn tại khách quan là tồn tại bên ngoài ý thức con người, không phụ thuộc vào ý thức của con người. Tham khảo Xem II.1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến (GT. tr 69-72)

The correct answer is: Có vai trò khác nhau.

Sự thay đổi kiến trúc thượng tầng chỉ có nguyên nhân từ sự thay đổi của cơ sở hạ tầng”. Ý kiến đó có đúng không?

Select one:
a. Sai, vì dù cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng nhưng kiến trúc thượng tầng có tính độc lập tương đối. đúng
b. Đúng vì cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng.
c. Đúng, vì cơ sở hạ tầng như thế nào thì kiến trúc thượng tầng như thế ấy.
d. Sai, vì kiến trúc thượng tầng có tính độc lập tương đối.
Phản hồi
Phương án đúng là: Sai, vì dù cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng nhưng kiến trúc thượng tầng có tính độc lập tương đối.Vì Dù cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng nhưng kiến trúc thượng tầng có tính độc lập tương đối. Tham khảo Xem II.2. Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng (GT tr. 139-141).

The correct answer is: Sai, vì dù cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng nhưng kiến trúc thượng tầng có tính độc lập tương đối.

Bài học kinh nghiệm từ sự đổi mới ở nước ta là:
Biện chứng khách quan là biện chứng của:
Các hình thức cơ bản của nhận thức lý tính là:
Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật là:
Các nhân tố nào sau đây được bao gồm trong khái niệm lực lượng sản xuất?
Các phạm trù của triết học phản ánh những mối liên hệ thuộc lĩnh vực nào của hiện thực?
Các yếu tố cơ bản của tồn tại xã hội bao gồm:
Câu nào sau đây thể hiện đúng nhất quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?
Câu nào sau đây thể hiện đúng nhất quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?
Câu nào sau đây thể hiện quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử?
Chất là tính quy định vốn có của sự vật (hiện tượng), phân biệt sự vật (hiện tượng) này với sự vật khác (hiện tượng). Vì vậy, chất:
Chọn câu trả lời đúng:
Cơ sở lý luận khoa học của Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam là:
Chọn câu trả lời đúng phản ánh nội dung cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác-Lênin.
Chủ nghĩa Mác- Lênin là:
Chọn câu trả lời đúng:
Phát kiến vĩ đại nhất của C.Mác trên lĩnh vực nghiên cứu triết học và kinh tế chính trị là:
Chọn nhận định nào là của K. Mác khi bàn về vấn đề con người là chủ thể của lịch sử?
Chọn phương án chính xác theo quan điểm của triết học Mác – Lênin Trong xã hội có giai cấp ý thức xã hội:
Chọn phương án chính xác: Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin Tư liệu sản xuất bao gồm:
Chọn phương án chính xác: Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin Tư liệu sản xuất bao gồm:
Chọn phương án chính xác: Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin Tư liệu sản xuất bao gồm:
Chọn phương án chính xác:
Trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta, chúng ta cần phải tiến hành:
Chọn phương án đúng về số hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy tâm trong lịch sử triết học?
Chủ nghĩa duy tâm là học thuyết triết học cho rằng:
Chủ nghĩa duy tâm là khuynh hướng triết học:
Chủ nghĩa duy tâm là khuynh hướng triết học:
Chủ nghĩa duy tâm là khuynh hướng triết học:
Chủ nghĩa duy vật là học thuyết triết học cho rằng:
Chủ nghĩa duy vật trước Mác đóng vai trò quyết định trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo, nhưng còn hạn chế ở tính:
Chủ nghĩa Mác – Lênin bao gồm mấy bộ phận cấu thành, là những bộ phận nào?
Chủ nghĩa Mác – Lênin bao gồm mấy bộ phận cấu thành, là những bộ phận nào?
Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết do:
Có bao nhiêu hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất theo quan điểm duy vật biện chứng?
Con đường biện chứng của nhận thức chân lý, nhận thức hiện thực khách quan là:
Cơ sở lý luận khoa học triết học của đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay là:
Điểm chung trong quan điểm của các nhà triết học duy vật thời kì cổ đại về vật chất là:
Điểm chung trong quan điểm của các nhà triết học duy vật thời kì cổ đại về vật chất là:
Điểm chung trong quan niệm của các nhà triết học duy vật thời kỳ cổ đại về vật chất là:
Giữa hai phương diện tự nhiên và xã hội của con người, phương diện nào là đặc trưng bản chất của con người?
Giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất mặt nào giữ vai trò quyết định?
Hai hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy tâm là:
Hạn chế trong quan điểm của các nhà triết học duy vật thời cận đại Tây Âu là ở chỗ coi vận động:
Hãy chỉ ra luận điểm thể hiện lập trường triết học duy tâm:
Hãy chỉ ra luận điểm thể hiện lập trường triết học duy tâm:
Hãy chỉ ra sai lầm của các nhà triết học thế kỉ XVII – XVIII trong quan niệm về vật chất.
heo quan điểm của triết học Mác – Lênin xét đến cùng nhân tố quyết định đến sự thắng lợi của một trật tự xã hội mới nhất định là:
Hệ thống triết học nào coi ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan?
Khái niệm ý thức xã hội dùng để chỉ:
Khi khoa học tự nhiên phát hiện ra tia X, ra hiện tượng phóng xạ, ra điện tử là một thành phần cấu tạo nên nguyên tử, theo Lênin điều đó chứng tỏ gì?
Mác coi các quan hệ sản xuất là “cơ sở hạ tầng” của xã hội, vì các quan hệ sản xuất là các quan hệ:
Mác và Ăngghen đã kế thừa ở Hêghen và Phoi ơ bắc:
Mâu thuẫn, xung đột trong lĩnh vực tư tưởng – chính trị là:
Ngôn ngữ đóng vai trò là:
Nhận dịnh nào sau đây đúng nhất?
Nhận dịnh nào sau đây đúng nhất?
Nhận định nào đúng:
Bộ phận lý luận giữ vai trò là thế giới quan và phương pháp luận chung nhất của chủ nghĩa Mác- Lênin là:
Nhận định nào là đúng nhất?
Nhận định nào sau đây diễn đạt chưa chuẩn xác về chủ nghĩa Mác:
Nhận định nào sau đây diễn đạt chưa chuẩn xác về chủ nghĩa Mác:
Nhận định nào sau đây diễn đạt chưa chuẩn xác về chủ nghĩa Mác:
Nhận định nào sau đây là đúng nhất về nội dung và cấu trúc logic: Chủ nghĩa Mác- Lênin được cấu thành từ ba bộ phận lý luận cơ bản là
Nhận định nào sau đây là đúng nhất về nội dung và cấu trúc logic: Chủ nghĩa Mác- Lênin được cấu thành từ ba bộ phận lý luận cơ bản là:
Nhận định: “Quần chúng nhân dân là lực lượng sáng tạo chân chính ra lịch sử” đã không dựa vào căn cứ nào:
Những nhà triết học nào cho rằng bản chất của thế giới là vật chất thì thuộc về phái:
Những yếu tố của ý thức xã hội thường có xu hướng lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội là:
Phép biện chứng cổ đại là biện chứng
Phép biện chứng của triết học Hê ghen là:
Phép biện chứng duy vật là môn khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và phát triển của:
Phép biện chứng thực sự mang tính khoa học là:
Phủ định biện chứng có hai đặc điểm cơ bản là:
Phương án nào sau dây không phải là nội dung triết học khi bàn về con người?
Phương án nào sau đây là đúng nhất?
Quan điểm duy vật lịch sử trong việc giải thích các hiện tượng thuộc đời sống ý thức xã hội là:
Quan điểm toàn diện là ý nghĩa phương pháp luận được rút ra trực tiếp từ:
“Quan điểm về đời sống, về thực tiễn, phải là quan điểm thứ nhất và cơ bản của lý luận về nhận thức”.
Tác giả của câu trích trên là:
Quan hệ sản xuất nếu phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất, thì:
Quan niệm nào khẳng định giữa các sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan luôn luôn tồn tại trong tính quy định và tương tác, làm biến đổi lẫn nhau?
Quan niệm nào khẳng định giữa các sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan luôn luôn tồn tại trong tính quy định và tương tác, làm biến đổi lẫn nhau?
Quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại chỉ ra:
Quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại chỉ ra:
Quy luật nào được Lênin gọi là “hạt nhân” của phép biện chứng?
Quy luật phủ định của phủ định chỉ ra:
Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập chỉ ra:
rong mối quan hệ với lực lượng sản xuất, thì quan hệ sản xuất bao giờ cũng:
Sản xuất vật chất là hoạt động của con người nhằm mục đích cải biến:
Sản xuất vật chất là hoạt động của con người nhằm mục đích cải biến:
Sản xuất vật chất là hoạt động của con người nhằm mục đích cải biến:
Sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội là một quá trình lịch sử – tự nhiên. Điều đó có nghĩa là:
Sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội là một quá trình lịch sử – tự nhiên. Điều đó có nghĩa là:
Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, thì thế giới thống nhất ở:
Theo C.Mác quan hệ sản xuất là “xiềng xích” của lực lượng sản xuất khi nào?
Theo Lênin thì người ta được coi là các giai cấp khác nhau trước hết và chủ yếu là do:
Theo Mác và Ăngghen thì điểm khác nhau căn bản, phân biệt loài người với loài vật là:
Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, đứng im:
Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử, phương án nào sau đây không đúng?
Theo quan điểm của chủ nghia duy vật lịch sử về bản chất và vai trò của cách mạng xã hội
Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin, đặc trưng nào trong các đặc trưng sau của giai cấp giữ vai trò chi phối các đặc trưng khác của giai cấp:
Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin, đặc trưng nào trong các đặc trưng sau của giai cấp giữ vai trò chi phối các đặc trưng khác của giai cấp:
Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin, giữa sự vật và tư tưởng về sự vật có điểm chung là vì:
Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin kiến trúc thượng tầng xã hội bao gồm:
Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin sự khác nhau căn bản giữa các giai cấp là:
Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin sự khác nhau căn bản giữa các giai cấp là:
Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin sự khác nhau căn bản giữa các giai cấp là:
Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin Tiêu chuẩn khách quan để phân biệt các chế độ xã hội:
Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin Tiêu chuẩn khách quan để phân biệt các chế độ xã hội:
Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin yếu tố nào giữ vai trò quyết định trong tồn tại xã hội?
Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin ý thức là:
Theo quan điểm duy vật lịch sử, nguồn gốc, động lực cơ bản nhất của mọi quá trình phát triển xã hội là:
Thuộc tính cơ bản nhất của vật chất nhờ đó phân biệt vật chất với ý thức đã được Lê nin xác định trong định nghĩa vật chất là thuộc tính
Thuyết không thể biết cho rằng con người:
Tìm con số đúng về số hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử triết học?
“Tinh thần chẳng qua là vật chất được di chuyển vào trong bộ óc của con người và được cải biến đi ở trong đó”, nhận định này là của :
Triết học có chức năng cơ bản nào?
Trong các tác phẩm kinh điển sau đây, tác phẩm nào được đánh giá là văn kiện đầu tiên có tính cương lĩnh của chủ nghĩa Mác, thể hiện sự chín muồi về mặt thế giới quan mới của C.Mác và Ph.Ăngghen:
Trong các tác phẩm kinh điển sau đây, tác phẩm nào được thể hiện tập trung việc Lê nin đã kế thừa và phát triển quan niệm của chủ nghĩa Mác về vật chất, về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, tồn tại xã hội và ý thức xã hội?
Trong các tác phẩm kinh điển sau đây, tác phẩm nào được thể hiện tập trung việc Lê nin đã kế thừa và phát triển quan niệm của chủ nghĩa Mác về vật chất, về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, tồn tại xã hội và ý thức xã hội?
Trong các tác phẩm sau đây, tác phẩm nào thể hiện tập trung đầy đủ nhất các nội dung lý luận kinh tế chính trị học của chủ nghĩa Mác? Tác phẩm đó của ai?
Trong chủ nghĩa Mác-Lênin, bộ phận lý luận có chức năng làm sáng tỏ bản chất và những quy luật chung nhất của mọi sự vận động, phát triển của thế giới là bộ phận lý luận:
Trong chủ nghĩa Mác-Lênin, bộ phận lý luận có chức năng làm sáng tỏ bản chất và những quy luật chung nhất của mọi sự vận động, phát triển của thế giới là bộ phận lý luận:
Trong khái niệm hình thái kinh tế – xã hội, Mác khái quát một cấu trúc xã hội bao gồm các mặt cơ bản là:
Trong mối quan hệ giữa các hình thức cơ bản của thực tiễn, thì:
Trong mối quan hệ giữa nội dung và hình thức thì:
Trong phép biện chứng, khái niệm mâu thuẫn dùng để chỉ:
Trong phép biện chứng, khái niệm mâu thuẫn dùng để chỉ:
Trong quan hệ sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quyết định?
Vai trò quyết định của thực tiễn đối với nhận thức thể hiện ở chỗ nó là:
Vật chất tồn tại khách quan có nghĩa là nó:
Vật chất tồn tại khách quan có nghĩa là nó tồn tại:
Yếu tố nào đóng vai trò quan trọng nhất trong cấu trúc của lực lượng sản xuất?
Ý thức tiểu nông chỉ là sản phẩm của:
Đối tượng nghiên cứu của triết học Mác – Lênin:

Select one:
a. Nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy trên lập trường duy vật biện chứng khoa học. đúng
b. Là phạm trù ý thức.
c. Là mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.
d. Là phạm trù vật chất.
Phản hồi
Phương án đúng là: Nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy trên lập trường duy vật biện chứng khoa học.Vì Đối tượng nghiên cứu của triết học nói chung là những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy. Mỗi trường phái triết học nghiên cứu vấn đề đó trên các lập trường khác nhau. Triết học Mác – Lênin nghiên cứu vấn đề đó trên lập trường duy vật biện chứng khoa học. Tham khảo: Xem I. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng (GT. tr 35-39).

The correct answer is: Nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy trên lập trường duy vật biện chứng khoa học.

Trong một mâu thuẫn thì:

Select one:
a. sự thống nhất của các mặt đối lập là tương đối, còn sự đấu tranh của các mặt đối lập là tuyệt đối. Đúng
b. sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là tương đối.
c. sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là tuyệt đối.
d. sự thống nhất của các mặt đối lập là tuyệt đối, còn sự đấu tranh của các mặt đối lập là tương đối.
Phản hồi
Phương án đúng là: sự thống nhất của các mặt đối lập là tương đối, còn sự đấu tranh của các mặt đối lập là tuyệt đối.Vì Sự thống nhất được hiểu là sự liện hệ, rằng buộc, không tách rời nhau, quy định lẫn nhau của các mặt đối lập, mặt này lấy mặt kia làm tiền đề tồn tại. Do vây, sự thống nhất của các mặt đối lập tồn tại gắn liền với sự tồn tại của mâu thuân, khi mâu thuẫn đó không tồn tại, thể thống nhất này cũng không tồn tại nữa. Sự đấu tranh của các mặt đối lập là sự bài trừ, phủ định lẫn nhau của các mặt đối lập nên nó diễn ra ngay trong thể thống nhất của các mặt đối lập và cả sự chuyển hóa của chúng. Tham khảo Xem IV.2. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập (GT. tr 95-100).

The correct answer is: sự thống nhất của các mặt đối lập là tương đối, còn sự đấu tranh của các mặt đối lập là tuyệt đối.

Nhận dịnh nào sau đây đúng nhất?

Select one:
a. Tất nhiên là cái do nguyên nhân cơ bản, bên trong, còn ngẫu nhiên là cái do nguyên nhân không cơ bản, bên ngoài gây nên. Đúng
b. Tất nhiên là cái có nguyên nhân, còn ngẫu nhiên cái không có nguyên nhân.
c. Tất nhiên là cái phải có, còn ngẫu nhiên là cái có thể không.
d. Cả cái tất nhiên và ngẫu nhiên đều là cái không có nguyên nhân.
Phản hồi
Phương án đúng là: Tất nhiên là cái do nguyên nhân cơ bản, bên trong, còn ngẫu nhiên là cái do nguyên nhân không cơ bản, bên ngoài gây nên.Vì Theo định nghĩa cái tất nhiên dùng để chỉ cái do những nguyên nhân cơ bản, bên trong của kết cấu vật chất quyết định, còn cái ngẫu nhiên dùng để chỉ cái do các nguyên nhân bên ngoài gây nên. Tham khảo Xem III.3.Tất nhiên và ngẫu nhiên (GT. tr 82-83).

The correct answer is: Tất nhiên là cái do nguyên nhân cơ bản, bên trong, còn ngẫu nhiên là cái do nguyên nhân không cơ bản, bên ngoài gây nên.

Tồn tại khách quan là tồn tại bên ngoài ý thức con người, không phụ thuộc vào ý thức của con người.
Tham khảo: Xem II.1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến (GT. tr 69-72)

Select one:
a. Cả lĩnh vực xã hội và lĩnh vực tự nhiên.
b. Cả lĩnh vực xã hội và lĩnh vực tư duy.
c. Cả lĩnh vực tự nhiên, lĩnh vực xã hội và lĩnh vực tư duy. Đúng
d. Cả lĩnh vực tự nhiên và lĩnh vực tư duy.
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả lĩnh vực tự nhiên, lĩnh vực xã hội và lĩnh vực tư duy.Vì Phạm trù triết học là phạm trù chung nhất, phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ cơ bản và phổ biến nhất của toàn bộ thế giới. Tham khảo Xem II.1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến (GT. tr 69-72)

The correct answer is: Cả lĩnh vực tự nhiên, lĩnh vực xã hội và lĩnh vực tư duy.

Nhận dịnh nào sau đây đúng nhất?

Select one:
a. Sự biến đổi, phát triển của sự vật không phải bao giờ cũng bắt đầu từ sự biến đổi, phát triển của nội dung.
b. Sự biến đổi, phát triển của sự vật đôi khi cũng bắt đầu từ sự biến đổi phát triển của nội dung.
c. Sự biến đổi, phát triển của sự vật bao giờ cũng kết thúc từ sự biến đổi phát triển của nội dung.
d. Sự biến đổi, phát triển của sự vật bao giờ cũng bắt đầu từ sự biến đổi phát triển của nội dung. Đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Sự biến đổi, phát triển của sự vật bao giờ cũng bắt đầu từ sự biến đổi phát triển của nội dung.Vì Trong mối quan hệ giữa nội dung và hình thức thì nội dung quyết định hình thức. Khuynh hướng chủ đạo của nội dung là là biến đổi, còn hình thức ổn định tương đối. Tham khảo Xem III.4.b. Quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức (GT.tr 83-85).

The correct answer is: Sự biến đổi, phát triển của sự vật bao giờ cũng bắt đầu từ sự biến đổi phát triển của nội dung.

Tính cụ thể của chân lý có nghĩa là:

Select one:
a. sự thật phải được kiểm tra.
b. mỗi tri thức đúng đắn chỉ trong những không gian, thời gian xác định. đúng
c. không thể hiểu được các khái niệm trừu tượng.
d. mọi hiểu biết phải đầy đủ, chi tiết.
Phản hồi
Phương án đúng là: mỗi tri thức đúng đắn chỉ trong những không gian, thời gian xác định.Vì Chân lý (tri thức) phản ánh các sư vật, hiện tượng khách quan, có nội dung phù hợp với các sư vật, hiện tượng khách quan đó. Mà các sư vật, hiện tượng khách quan luôn tồn tại trong những khoảng thời gian, không gian xác định với những đặc trưng, tính chất xác định. Do vậy, chân lý luôn là cụ thể, mỗi tri thức về sự vật, hiện tượng chỉ đúng đắn trong những không gian, thời gian xác định. Tham khảo Xem V.2.b. Chân lý và vai trò của chân lý đối với thực tiễn (Gt. tr 119-124)

The correct answer is: mỗi tri thức đúng đắn chỉ trong những không gian, thời gian xác định.

Các hình thức cơ bản của nhận thức cảm tính là:

Select one:
a. cảm giác, tri giác và trực giác.
b. cảm giác, tri giác và kinh nghiệm.
c. cảm giác, tri giác và biểu tượng. đúng
d. cảm giác, cảm tưởng và ấn tượng.
Phản hồi
Phương án đúng là: cảm giác, tri giác và biểu tượng.Vì Nhận thức là quá trình đi từ biết ít đến biết nhiều, từ biết chưa đầy đủ đến ngày càng đầy đủ hơn. Nhận thức trải qua 2 giai đoạn – hai trình độ nhận thức cảm tính và lý tính. Nhận thức cảm tính đi từ cảm giác – những tri thức phiến diện, cảm tính về sự vật đến tri giác – sư tổng hợp các cảm giác, rồi phát triển lên thành biểu tượng. Tham khảo XemV.2.a. Quan điểm của V.I. Lênin về con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý (GT. Tr 114-119).

The correct answer is: cảm giác, tri giác và biểu tượng.

Nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính:

Select one:
a. khác nhau về chất nhưng không thống nhất với nhau.
b. không khác nhau về chất và thống nhất với nhau.
c. khác nhau về chất nhưng không thống nhất với nhau.
d. khác nhau về chất nhưng thống nhất với nhau. Đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: khác nhau về chất nhưng thống nhất với nhau.Vì Nhận thức cảm tính và lý tính là hai giai đoạn cao, thấp của quá trình nhận thức khác nhau.Chúng có cùng cơ sở, động lực, mục đích và tiêu chuẩn kiểm tra: thực tiễn; có cùng đối tượng phản ánh… thống nhất với nhau. Tham khảo Xem V.3. Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý (GT.tr115-119).

The correct answer is: khác nhau về chất nhưng thống nhất với nhau.

Nhận dịnh nào sau đây đúng nhất?

Select one:
a. Nhận thức là một quá trình phản ánh tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc con người trên cơ sở thực tiễn, nhằm sáng tạo ra những tri thức về thế giới khách quan. đáp án đúng
b. Nhận thức là một quá trình phản ánh tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc con người nhằm sáng tạo ra những tri thức về thế giới khách quan.
c. Nhận thức là quá trình hoạt động kiến tạo tri thức khoa học.
d. Nhận thức là quá trình khái quát những bản chất, quy luật của các sự vật hiện tượng.
Phản hồi
Phương án đúng là: Nhận thức là một quá trình phản ánh tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc con người trên cơ sở thực tiễn, nhằm sáng tạo ra những tri thức về thế giới khách quan.Vì Nhận thức là quá trình phản ánh thế giới khách quan bởi con người.Chủ thể của hoạt động này: con người có ý thức. Đối tượng: thế giới vật chất. Cơ sở: hoạt động thực tiễn. Sản phẩm: Tri thức – hình ảnh tinh thần về thế giới vật chất. Tham khảo XemV.1.b. Nhận thức và các trình độ nhận thức (GT. tr 108-111)

The correct answer is: Nhận thức là một quá trình phản ánh tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc con người trên cơ sở thực tiễn, nhằm sáng tạo ra những tri thức về thế giới khách quan.

Cơ sở của mối liên hệ qua lại giữa các sự vật hiện tượng là:

Select one:
a. tính đồng nhất vật chất của thế giới
b. tính thống nhất vật chất của thế giới. đáp án đúng
c. tính thuần nhất vật chất của thế giới.
d. tính vật chất của thế giới.
Phản hồi
Phương án đúng là: tính thống nhất vật chất của thế giới.Vì Thế giới là một chỉnh thể thống nhất và mỗi sự vật, hiện tượng chỉ là những bộ phận cấu thành thế giới đó. Chính tính thống nhất vật chất này đã “buộc” các sự vật, hiện tượng trong thế giới có liên hệ với nhau. Tham khảo Xem II.1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến (GT. tr 69-72).

The correct answer is: tính thống nhất vật chất của thế giới.

Nhận định nào sau đây là chính xác?

Select one:
a. Liên hệ phổ biến là khái niệm nói lên rằng, mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới dù đa dạng phong phú nhưng đều nằm trong mối liên hệ với các sự vật hiện tượng khác.
b. Liên hệ phổ biến là khái niệm nói lên rằng, mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới dù đa dạng phong phú nhưng chịu sự tác động, quy định của các sự vật hiện tượng khác.
c. Liên hệ phổ biến là khái niệm nói lên rằng, mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới dù đa dạng phong phú nhưng đều nằm trong mối liên hệ với các sự vật hiện tượng khác, đều chịu sự tác động, quy định của các sự vật hiện tượng khác và có thể chuyển hóa thành các sự vật hiện tượng khác. đúng
d. Liên hệ phổ biến là khái niệm nói lên rằng, mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới đều nằm trong mối liên hệ với các sự vật, hiện tượng khác.
Phản hồi
Phương án đúng là: Liên hệ phổ biến là khái niệm nói lên rằng, mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới dù đa dạng phong phú nhưng đều nằm trong mối liên hệ với các sự vật hiện tượng khác, đều chịu sự tác động, quy định của các sự vật hiện tượng khác và có thể chuyển hóa thành các sự vật hiện tượng khác.Vì Thế giới là một chỉnh thể thống nhất và mỗi sự vật, hiện tượng chỉ là những bộ phận cấu thành thế giới đó. Do vây, dù đa dạng phong phú nhưng các sự vật, hiện tượng đều nằm trong mối liên hệ với các sự vật hiện tượng khác, đều chịu sự tác động, quy định của các sự vật hiện tượng khác và có thể chuyển hóa thành các sự vật hiện tượng khác. Tham khảo Xem II.1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến (GT. tr 69-72).

The correct answer is: Liên hệ phổ biến là khái niệm nói lên rằng, mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới dù đa dạng phong phú nhưng đều nằm trong mối liên hệ với các sự vật hiện tượng khác, đều chịu sự tác động, quy định của các sự vật hiện tượng khác và có thể chuyển hóa thành các sự vật hiện tượng khác.

Nhận dịnh nào sau đây đúng nhất?

Select one:
a. Các phạm trù là sản phẩm nhận thức của con người, do đó chúng không thể không phụ thuộc vào con người.
b. Các phạm trù là sản phẩm nhận thức của con người, nhưng chúng không phụ thuộc vào con người. đúng
c. Các phạm trù là sản phẩm nhận thức của con người, do đó chúng phụ thuộc vào con người.
d. Các phạm trù không là sản phẩm nhận thức của con người, do đó chúng không phụ thuộc vào con người.
Phản hồi
Phương án đúng là: Các phạm trù là sản phẩm nhận thức của con người, như¬ng chúng không phụ thuộc vào con người.Vì Các phạm trù, xét về bản chất là tri thức, tức là sự phản ánh thế giới bởi con người. Chúng là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan; nội dung của chúng do thế giới khách quan quy định. Tham khảo Xem III. Các phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật. (GT tr78)

The correct answer is: Các phạm trù là sản phẩm nhận thức của con người, nhưng chúng không phụ thuộc vào con người.

Vận động hiểu theo nghĩa chung nhất, bao gồm:

Select one:
a. sự thay đổi vị trí trong không gian và thời gian.
b. mọi sự thay đổi và mọi quá trình. đúng
c. sự di chuyển vị trí trong không gian.
d. sự thay đổi vị trí.
Phản hồi
Phương án đúng là: mọi sự thay đổi và mọi quá trình.Vì Theo nghĩa này (triết học) khái niệm vận động phải phản ánh được thuộc tính chung nhất của mọi dạng vận động cụ thể. Tham khảo: Xem II.1.b. Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất (GT. Tr 44-47)

The correct answer is: mọi sự thay đổi và mọi quá trình.

Vận động

Select one:
a. là phạm trù chỉ mọi sự biến đổi nói chung, từ sự thay đổi vị trí đơn giản đến tư duy. đúng
b. là phạm trù chỉ mọi sự biến đổi của các vật thể.
c. là phạm trù chỉ mọi sự biến đổi nói chung, từ vị trí này đến vị trí khác.
d. là phạm trù chỉ mọi sự biến đổi của tư¬ duy nói chung.
Phản hồi
Phương án đúng là: là phạm trù chỉ mọi sự biến đổi nói chung, từ sự thay đổi vị trí đơn giản đến tư duy.Vì Vận động được hiểu theo nghĩa chung nhất, tức là theo quan điểm triết học bao quát mọi hình thức vận động của thế giới vật chất. Tham khảo Xem II.1.b. Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất (GT.Tr 44-47).

The correct answer is: là phạm trù chỉ mọi sự biến đổi nói chung, từ sự thay đổi vị trí đơn giản đến tư duy.

Nhận dịnh nào sau đây đúng nhất?

Select one:
a. Có một số những thay đổi về lượng làm thay đổi chất của sự vật (hiện tượng).
b. Tất cả những thay đổi về lượng làm thay đổi căn bản chất của sự vật (hiện tượng).
c. Những thay đổi về lượng đạt đến một mức độ (giới hạn) nhất định sẽ làm thay đổi chất của sự vật (hiện tượng). đúng
d. Bất kể những thay đổi về lượng như thế nào cũng không làm thay đổi chất sự vật (hiện tượng).
Phản hồi
Phương án đúng là: Những thay đổi về lượng đạt đến một mức độ (giới hạn) nhất định sẽ làm thay đổi chất của sự vật (hiện tượng).Vì Chất và lượng thống nhất biện chứng với nhau.Trong một giới họn nhất định (giới hạn độ) sự thay đổi về lượng chưa làm cho chất thay đổi căn bản. Khi lưượng thay đổi thay đổi đạt đến một mức độ (giới hạn) nhất định sẽ làm thay đổi chất của sự vật (hiện tượng). Tham khảo Xem IV.1.b. Quan hệ biện chứng giữa chất và lượng (GT. tr 92-93)

The correct answer is: Những thay đổi về lượng đạt đến một mức độ (giới hạn) nhất định sẽ làm thay đổi chất của sự vật (hiện tượng).

Phép biện chứng cổ đại là:

Select one:
a. Biện chứng chủ quan.
b. Biện chứng duy tâm.
c. Biện chứng tự phát. đúng
d. Biện chứng duy vật khoa học.
Phản hồi
Phương án đúng là: Biện chứng tự phát.Vì Ra đời trong điều kiện trình độ nhận thức và thực tiễn của con người còn hết sức hạn chế các nhà triết học xuát phát từ quan sát thế giới mà phát hiện ra tính chất biện chứng của thế giới. Tham khảo Xem I.1.b. Các hình thức cơ bản của phép biện chứng (GT. tr 62-66)

The correct answer is: Biện chứng tự phát.

Nhận định nào sau đây là sai?

Select one:
a. Vật chất tồn tại thông qua những dạng cụ thể của nó.
b. Vật chất không phải chỉ có một dạng tồn tại là vật thể.
c. Vật thể là dạng cụ thể của vật chất.
d. Vật thể không phải là vật chất. Đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Vật thể không phải là vật chất.Vì Vật thể chỉ là một trong những dạng tồn tại cụ thể của vạt chất. Tham khảo Xem II.1.a. Phạm trù vật chất (GT. tr 39-44).

The correct answer is: Vật thể không phải là vật chất.

 

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *