Ngữ âm lý thuyết – EN10 – Đáp án trắc nghiệm

Please follow and like us:

Ngữ âm lý thuyết – EN10

Tham gia nhóm chia sẻ tài liệu: Tại đây

Xem thêm: Tại đây

Ngữ âm lý thuyết – EN10 là một môn học trong chương trình đào tạo từ xa ngành ngôn ngữ anh của trường HOU. Dưới đây là một số tổng hợp của về đáp án của môn Ngữ âm lý thuyết – EN10 hi vọng giúp bạn học tập hiệu quả hơn.

Theo dõi quantri123.com trên facebook để nhận được thông báo bài đăng sớm nhất. Hãy chia sẻ câu trả lời của bạn ở phần comment nhé, càng nhiều đáp án điểm càng cao!

https://www.facebook.com/quantri123com/

Bài luyện tập trắc nghiệm 01

The word that begins with a voiceless velar consonant is:

Chọn một câu trả lời:
a. know Câu trả lời không đúng !!
b. cot Câu trả lời đúng
c. gnat Câu trả lời không đúng !!
d. got Câu trả lời không đúng

Circle the word that begins with a voiceless labiodental fricative consonant.

Chọn một câu trả lời:
a. vat
b. than
c. shine
d. feast Câu trả lời đúng

The phonemic transcription for the last sound of “bleached” is……….

Chọn một câu trả lời:
a. / d /
b. / t / Câu trả lời đúng
c. / id /

Circle the word that the consonant in the middle is a voiced velar nasal consonant.

Chọn một câu trả lời:
a. bigger
b. thinner
c. longing Câu trả lời đúng
d. swimming

The vowel in the third syllable of the word “solidarity” is ………

Chọn một câu trả lời:
a. low, front Câu trả lời đúng
b. short, central
c. mid, central
d. low, central Câu trả lời không đúng

The phoneme that does not belong to the class of sounds all sharing one or more common properties is …….

Chọn một câu trả lời:
a. / j /
b. / w /
c. / r /
d. / ʃ / Câu trả lời đúng

The phoneme that does not belong to the class of sounds all sharing one or more common properties is …….

Chọn một câu trả lời:
a. / ʒ / Câu trả lời đúng
b. / d /
c. / s/
d. / l /

The phoneme that does not belong to the class of sounds all sharing one or more common properties is …….

Chọn một câu trả lời:
a. / n /
b. / d /
c. / k / Câu trả lời đúng
d. / t / Câu trả lời không đúng

The phoneme that does not belong to the class of sounds all sharing one or more common properties is …….

Chọn một câu trả lời:
a. / b / Câu trả lời không đúng
b. / d / Câu trả lời không đúng
c. / g / Câu trả lời không đúng
d. / s / Câu trả lời đúng

The phoneme that does not belong to the class of sounds all sharing one or more common properties is …….

Chọn một câu trả lời:
a. / s / Câu trả lời không đúng
b. / f / Câu trả lời không đúng
c. / / Câu trả lời không đúng
d. / ð / Câu trả lời đúng

The phoneme that does not belong to the class of sounds all sharing one or more common properties is …….

Chọn một câu trả lời:
a. / ð / Câu trả lời không đúng
b. / / Câu trả lời đúng
c. / z / Câu trả lời không đúng
d. / v / Câu trả lời không đúng

The phoneme that does not belong to the class of sounds all sharing one or more common properties is …….

Chọn một câu trả lời:
a. / b /
b. / p /
c. / t / Câu trả lời đúng
d. . / m / Câu trả lời không đúng

The phoneme that does not belong to the class of sounds all sharing one or more common properties is …….

Chọn một câu trả lời:
a. / r/ Câu trả lời đúng
b. / ʤ / Câu trả lời không đúng
c. / ʒ / Câu trả lời không đúng
d. . / ʧ / Câu trả lời không đúng

The phoneme that does not belong to the class of sounds all sharing one or more common properties is …….

Chọn một câu trả lời:
a. / m / Câu trả lời không đúng
b. / w / Câu trả lời đúng
c. / n / Câu trả lời không đúng
d. / ŋ / Câu trả lời không đúng

Circle the word that ends with a voiceless dental fricative consonant.

Chọn một câu trả lời:
a. wife Câu trả lời không đúng
b. with Câu trả lời đúng
c. breathe
d. bombs Câu trả lời không đúng

Circle the word that ends with a voiced alveolar nasal consonant.

Chọn một câu trả lời:
a. mining
b. bat
c. known Câu trả lời đúng
d. picked

Circle the word that the consonant in the middle is a voiceless velar plosive cosonant.

Chọn một câu trả lời:
a. talking Câu trả lời đúng
b. ladder
c. passive
d. telling

The word in which the consonant in the middle is voiced alveolar fricative is:

Chọn một câu trả lời:
a. razor Câu trả lời đúng
b. father
c. ladder Câu trả lời không đúng
d. leisure

The word that begins with a voiceless alveolar stop consonant is:

Chọn một câu trả lời:
a. lead
b. nine
c. time Câu trả lời đúng
d. sick

Circle the word that the consonant in the middle is a voiced palato-alveolar fricative.

Chọn một câu trả lời:
a. teaching
b. judging
c. vision Câu trả lời đúng
d. wishing

The word in which the consonant in the middle is voiceless labio-dental fricative is:

Chọn một câu trả lời:
a. closing
b. either
c. loving
d. coughing Câu trả lời đúng

The word that begins with a voiced labio-dental consonant is:

Chọn một câu trả lời:
a. that
b. fight
c. chat
d. vine Câu trả lời  đúng

The word that begins with a voiced alveolar plosive consonant is:

Chọn một câu trả lời:
a. keep
b. day Câu trả lời đúng
c. glad Câu trả lời không đúng
d. sip

Circle the word that begins with a voiced velar plosive consonant.

Chọn một câu trả lời:
a. goggle Câu trả lời đúng
b. could
c. gnat
d. want

The vowel sound in the second syllable of the word “provocative” is ………

Chọn một câu trả lời:
a. / Ɔ: /
b. . / ə /
c. / Ɔ / Câu trả lời đúng
d. / ə: /

Circle the word that ends with a voiced palato-alveolar affricate consonant.

Chọn một câu trả lời:
a. speech
b. judged
c. manage Câu trả lời đúng
d. clothe

The phonemic transcription for the last sound of “breath” is……….

Chọn một câu trả lời:
a. / θ / Câu trả lời đúng
b. / ð /
c. / h /

Circle the palato-alveolar voiceless fricative:

Chọn một câu trả lời:
a. / ʤ /
b. / ʒ /
c. / ʃ / Câu trả lời đúng
d. / ʧ /
e.

The initial sound of the second syllable of the word “acknowledge” is ………

Chọn một câu trả lời:
a. velar, plosive Câu trả lời không đúng
b. voiceless, plosive
c. alveolar, plosive
d. voiced, nasal Câu trả lời đúng

The phonemic transcription for the first sound of “ought” is……….

Chọn một câu trả lời:
a. / o / Câu trả lời không đúng
b. / Ɔ: / Câu trả lời đúng
c. / Ɔ /

The vowel sound in the second syllable of the word “sedative” is ………

Chọn một câu trả lời:
a. / æ /
b. / ə / Câu trả lời đúng
c. / e /
d. / ei /

The phonemic transcription for the first sound of “Thomas” is……….

Chọn một câu trả lời:
a. / ð /
b. / t / Câu trả lời đúng
c. //th/ Câu trả lời không đúng
d. / θ /

Circle the word that ends with a voiceless labio-dental fricative consonant.

Chọn một câu trả lời:
a. vests
b. . lines
c. tough Câu trả lời đúng
d. believe

Circle the word that begins with a voiceless alveolar fricative consonant.

Chọn một câu trả lời:
a. sky Câu trả lời đúng
b. kind
c. lateral
d. word

The phonemic transcription for the first sound of “jeans” is……….

Chọn một câu trả lời:
a. / ʤ / Câu trả lời đúng
b. / ʧ /
c. . / z /
d. . / j /

The word in which the consonant in the middle is voiceless dental fricative is:

Chọn một câu trả lời:
a. nothing Câu trả lời đúng
b. within Câu trả lời không đúng
c. longing Câu trả lời không đúng
d. laughing Câu trả lời không đúng

The word that ends with a voiced velar nasal consonant is:

Chọn một câu trả lời:
a. handbag
b. long Câu trả lời đúng
c. line
d. kick

Circle the word that begins with a voiced labio-dental fricative consonant.

Chọn một câu trả lời:
a. sure
b. vine Câu trả lời đúng
c. sent
d. thy

The word that contains low front unrounded vowel is:

Chọn một câu trả lời:
a. born Câu trả lời không đúng
b. ban Câu trả lời đúng
c. balm
d. coin Câu trả lời không đúng

The phonemic transcription for the first sound of “physics” is……….

Chọn một câu trả lời:
a. / f / Câu trả lời đúng
b. / p /
c. / ph /

The word in which the consonant in the middle is voiced palato-alveolar fricative is:

Chọn một câu trả lời:
a. racing Câu trả lời không đúng
b. breathing
c. pleasure Câu trả lời  đúng
d. pension

The word that begins with a voiceless bilabial consonant is:

Chọn một câu trả lời:
a. said
b. pay Câu trả lời đúng
c. bat
d. mate

The word that begins with a voiced bilabial plosive is:

.

Chọn một câu trả lời:
a. meat
b. guy
c. beat Câu trả lời đúng
d. kite

Ngữ âm lý thuyết – EN10

Bài luyện tập trắc nghiệm 02

The stress pattern of the word afternoon is:

Chọn một câu trả lời:
a. /, _ _ ‘ _ / Câu trả lời đúng
b. / _’ _ _ /
c. / _ _ ‘ _ /
d. / ‘ _ _ _ /

The stress pattern of the word indistinguishable is:

Chọn một câu trả lời:
a. / _ _ ‘ _ _ _ _ /
b. /, _ _ ‘ _ _ _ _ /
c. /, _ _ _ ‘ _ _ _ / Câu trả lời không đúng
d. /_ _ _ ‘ _ _ _ / Câu trả lời không đúng

Fill in the gaps in the sentences.
Phonetically, a syllable is a unit which consists of a ….. as the centre and/or onsonant(s) before and after it.

Chọn một câu trả lời:
a. phoneme Câu trả lời không đúng
b. consonant
c. allophone
d. vowel Câu trả lời đúng

The word dynamic is pronounced as:

Chọn một câu trả lời:
a. /di’næmik/ Câu trả lời không đúng
b. /’dainəmik/
c. /dai’næmik/ Câu trả lời đúng
d. /di’neimik/ Câu trả lời không đúng

The word administrative is pronounced as:

Chọn một câu trả lời:
a. / ,ædmi’nistrətiv /
b. / əd’ministrətiv / Câu trả lời đúng
c. / ədmi’nistrətiv /
d. / ‘ædministrətiv /

The word presidential is pronounced as:

Chọn một câu trả lời:
a. /,prezi’dentl/ Câu trả lời không đúng
b. /,prezi’den∫l/
c. /,presi’dentl/ Câu trả lời không đúng
d. /,presi’dentiəl/

Fill in the gaps in the sentences.
When there are three consonants at the beginning of a syllable, the first consonant must be an …..

Chọn một câu trả lời:
a. /l/
b. /s/ Câu trả lời đúng
c. /m/ Câu trả lời không đúng
d. /n/

Fill in the gaps in the sentences.
A group of consonants at the beginning or end of a syllable is called a consonant ……

Chọn một câu trả lời:
a. cluster Câu trả lời đúng
b. initial
c. coda
d. onset

The word reliable is pronounced as:

Chọn một câu trả lời:
a. /re’laiəbl/
b. /’reliəbl/
c. /ri’laiəbl/ Câu trả lời đúng
d. /re’laieibl/

Fill in the gaps in the sentences.
A syllable can be part of a …… or it can coincide with a word.

Chọn một câu trả lời:
a. sentence
b. phrase
c. word Câu trả lời đúng
d. clause

Fill in the gaps in the sentences.
In a three-consonant sequence at the end of a syllable, such as ‘banks’ bæŋks we say that the ŋ is in ……….. position,.

Chọn một câu trả lời:
a. final Câu trả lời không đúng
b. medial Câu trả lời đúng
c. initio-final Câu trả lời không đúng
d. inital

Fill in the gaps in the sentences.
In the three-consonant sequences at the beginning of a syllable like ‘spray’ spreɪ we say that the s consonant is in ………..position.

Chọn một câu trả lời:
a. final Câu trả lời không đúng
b. initio-final
c. initial Câu trả lời đúng
d. medial

The word narrative is pronounced as:

Chọn một câu trả lời:
a. / nə’rætiv/
b. / ‘næreitiv/
c. / ‘nærətiv/ Câu trả lời đúng
d. . / nə’reitiv/

The word vacillate is pronounced as:

Chọn một câu trả lời:
a. /,væsi’leit/
b. /’væsileit/ Câu trả lời đúng
c. /vəsi’leit/
d. /’væsilət/ Câu trả lời không đúng

The word superimpose is pronounced as:

Chọn một câu trả lời:
a. /,sju:pə’rimpəuz/
b. /’sju:pəimpəus/
c. /,sju:pə’impəus/
d. /,sju:pərim’pəuz/ Câu trả lời đúng

The word selectivity is pronounced as:

Chọn một câu trả lời:
a. / sə,lek’tivəti /
b. /,silek’tivəti / Câu trả lời đúng
c. / silik’tivəti / Câu trả lời không đúng
d. /si,lek’tiviti /

Ngữ âm lý thuyết – EN10

Bài luyện tập trắc nghiệm 03

Fill in the gaps in the sentences.
According to the English phonological rules, the sound shown by “t” in “last week” can be:

Chọn một câu trả lời:
a. elided Câu trả lời đúng
b. assimilated
c. aspirated
d. linked Câu trả lời không đúng

Fill in the gaps in the sentences.
According to the English phonological rules, the sound shown by “r” in “for Ann” can be:

Chọn một câu trả lời:
a. assimilated
b. linked Câu trả lời đúng
c. aspirated
d. elided

Fill in the gaps in the sentences.
The weak form of a word is used when it is ……… and not ……….

Chọn một câu trả lời:
a. stressed, initial Câu trả lời không đúng
b. unstressed, initial Câu trả lời không đúng
c. . stressed, final Câu trả lời không đúng
d. unstressed, final Câu trả lời đúng

Fill in the gaps in the sentences.
If the ……… content word of an utterance is a repetition of one that has already occurred in the utterance, the penultimate …….. word takes the tonic.

Chọn một câu trả lời:
a. last, content Câu trả lời đúng
b. final, grammatical Câu trả lời không đúng
c. last, grammatical
d. final, content Câu trả lời không đúng

Fill in the gaps in the sentences.
According to the English phonological rules, the sound shown by “n” in “ten keys” can be:

Chọn một câu trả lời:
a. assimilated Câu trả lời đúng
b. aspirated Câu trả lời không đúng
c. elided Câu trả lời không đúng
d. linked Câu trả lời không đúng

Fill in the gaps in the sentences.
/ r / may be pronounced in:

Chọn một câu trả lời:
a. for hours and hours Câu trả lời đúng
b. our house
c. for one or two
d. . for you and me

Fill in the gaps in the sentences.
/ r / may be pronounced in:

Chọn một câu trả lời:
a. for years and years
b. her young son
c. score one
d. her English Câu trả lời đúng

Fill in the gaps in the sentences.
There may be elision and assimilation in saying:

Chọn một câu trả lời:
a. left wing
b. strictly Câu trả lời không đúng
c. wind mill Câu trả lời đúng
d. Saint George Câu trả lời không đúng

Fill in the gaps in the sentences.
There may be elision and assimilation in saying:

Chọn một câu trả lời:
a. closed book
b. ground cover Câu trả lời đúng
c. cents
d. chest nut

Ngữ âm lý thuyết – EN10

Bài luyện tập trắc nghiệm 04

Fill in the gaps in the sentences.
When you say “Don’t be too long” as a pleading request ……… is used.

Chọn một câu trả lời:
a. the take off Câu trả lời không đúng
b. the dive Câu trả lời đúng
c. the glide down Câu trả lời không đúng
d. the glide up Câu trả lời không đúng

Fill in the gaps in the sentences.
The falling intonation is used in……

Chọn một câu trả lời:
a. Don’t be late. (strong command) Câu trả lời đúng
b. You like English? Câu trả lời không đúng
c. Really?
d. How’s your wife?

Fill in the gaps in the sentences.
The rising intonation is not used in …..

Chọn một câu trả lời:
a. This time we say nothing. Câu trả lời đúng
b. You went there?
c. Good morning!
d. Where does his live?

Fill in the gaps in the sentences.
The rising intonation is used in …..

Chọn một câu trả lời:
a. You did it.
b. Don’t worry Câu trả lời không đúng
c. I shan’t be long. Câu trả lời đúng
d. (in an examination) Time’s nearly over. Câu trả lời không đúng

Fill in the gaps in the sentences.
The rising intonation is often used in …..

Chọn một câu trả lời:
a. Take it and go out
b. What a beautiful girl! Câu trả lời không đúng
c. It’s a very hot today. Câu trả lời không đúng
d. Are you ready? Câu trả lời đúng

Fill in the gaps in the sentences.
If you say “You’ll be late” as a warning ………. Is used.

Chọn một câu trả lời:
a. the glide up Câu trả lời không đúng
b. the dive
c. the take off Câu trả lời không đúng
d. the glide down

Fill in the gaps in the sentences.
The falling intonation is used in……

Chọn một câu trả lời:
a. What a very nice dress! Câu trả lời đúng
b. You want me to lend you it?
c. Can you help me?
d. Good night! Câu trả lời không đúng

Choose the best answer to fill in the blank:
The strong form of a word is used when it is ………. or when it is at the end of a sentence or when it is said in isolation.

Chọn một câu trả lời:
a. unstressed
b. final
c. stressed Câu trả lời đúng
d. zero

Choose the best answer to fill in the blank:
Assimilation is the influence of one ……………… upon another neighbouring phoneme, so that they become more alike.

Chọn một câu trả lời:
a. phoneme
b. syllable Câu trả lời không đúng
c. vowel Câu trả lời không đúng
d. consonant

Fill in the gaps in the sentences.
The take off is used in ………….

Chọn một câu trả lời:
a. Close your book
b. Thank you very much for your advice!
c. You can take it if you really like it. Câu trả lời không đúng
d. I don’t want to go anyway. Câu trả lời đúng

Fill in the gaps in the sentences.
For Tag-question, when you don’t want to force the other person to agree with you, but to give his/her opinion, use ……….

Chọn một câu trả lời:
a. glide up
b. dive
c. take off Câu trả lời đúng
d. glide down

Fill in the gaps in the sentences.
If someone says “Good day, sir!” unexpectedly, he uses ………

Chọn một câu trả lời:
a. the glide up Câu trả lời đúng
b. the glide down Câu trả lời không đúng
c. the take off
d. the dive

Choose the best answer to fill in the blank:
Elision is the complete ……….. of a sound.

Chọn một câu trả lời:
a. presence Câu trả lời không đúng
b. lack
c. disapearance Câu trả lời đúng
d. apearance Câu trả lời không đúng

Choose the best answer to fill in the blank:
A …………. is the smallest unit of sound in a language which can distinguish two words.

Chọn một câu trả lời:
a. letter
b. word
c. phoneme Câu trả lời đúng
d. phrase

Choose the best answer to fill in the blank:
Elision is typical of rapid casual speech. Foreign learners do not need to learn to produce ………, but the perception of elision is important

Chọn một câu trả lời:
a. elision Câu trả lời đúng
b. rhythm
c. linking
d. assimilation

Choose the best answer to fill in the blank:
Only the ………. words like auxiliary verbs, pronouns, prepositions, conjunctions may have the weak forms.

Chọn một câu trả lời:
a. semantic
b. content Câu trả lời không đúng
c. functional Câu trả lời đúng
d. grammar

Choose the best answer to fill in the blank:
Consonants are classed as VOICED if they are produced with vibration of the ………. and VOICELESS if they are produced without vibration.

Chọn một câu trả lời:
a. tounge
b. nose
c. mouth
d. vocal cords Câu trả lời đúng

Choose the best answer to fill in the blank:
A ………….. is a sound in producing it the airstream coming from the lungs is stopped, impeded, constricted or otherwise interfered with in its passage to the outside air.

Chọn một câu trả lời:
a. vowel
b. consonant Câu trả lời đúng
c. allophone
d. minimal pair

Choose the best answer to fill in the blank:
Assimilation is more likely to be found in …….., casual speech and less likely in slow, careful speech

Chọn một câu trả lời:
a. rapid Câu trả lời đúng
b. spoken Câu trả lời không đúng
c. written Câu trả lời không đúng
d. slow Câu trả lời không đúng

Fill in the gaps in the sentences.
The falling intonation is not used in……

Chọn một câu trả lời:
a. Wonderful! Câu trả lời không đúng
b. Only when the wind blows. Câu trả lời đúng
c. I’ll phone you tomorrow. Câu trả lời không đúng
d. Did you?

Choose the best answer to fill in the blank:
Stress is the degree of force used in producing a …….. ..

Chọn một câu trả lời:
a. clause
b. phrase
c. word
d. syllable Câu trả lời đúng

Choose the best answer to fill in the blank:
The ………..words like nouns, adjectives, verbs, adverbs have no weak forms.

Chọn một câu trả lời:
a. semantic
b. functional Câu trả lời không đúng
c. content Câu trả lời đúng
d. grammar Câu trả lời không đúng

Fill in the gaps in the sentences.
The falling intonation is not used in……

Chọn một câu trả lời:
a. Thank you very much!
b. They did a very good job on it.
c. Did you see him leave the house? Câu trả lời đúng
d. Who on earth was that?

Fill in the gaps in the sentences.
Use ………. when wh-questions sound more business-like and the speaker is only interested in the subject, not the person spoken to.

Chọn một câu trả lời:
a. glide down Câu trả lời đúng
b. glide up
c. take off
d. dive

Fill in the gaps in the sentences.
When someone says “I don’t think so” as a grumble, he/she uses ………..

Chọn một câu trả lời:
a. the glide up
b. the dive
c. the glide down
d. the take off Câu trả lời đúng

Choose the best answer to fill in the blank:
A ………. is a speech sound in which the airstream from the lungs is not blocked in any way in the mouth or throat and which is usually pronounced with vibration of the vocal cords.

Chọn một câu trả lời:
a. A syllable
b. A vowel Câu trả lời đúng
c. A consonant
d. A word

Choose the best answer to fill in the blank:
Syllabic consonants are the ones which can form syllable without ……

Chọn một câu trả lời:
a. A syllable
b. A consonant
c. A vowel Câu trả lời đúng
d. A word

Fill in the gaps in the sentences.
The dive is used in …..

Chọn một câu trả lời:
a. I need a couple of shirts.
b. Really?
c. I didn’t hurt you.
d. Do mention my name if you like Câu trả lời  đúng

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *