Mục đích của việc ban hành và sử dụng các nguyên tắc kế toán là gì

Please follow and like us:

Mục đích của việc ban hành và sử dụng các nguyên tắc kế toán là:
-Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh sẽ tuân theo tư tưởng chủ đạo và định hướng cơ bản được thể hiện xuyên suốt toàn bộ hoặc một giai đoạn nhất định trong thực hiện các hoạt động kế toán .
-Đối với với cơ quan kiểm tra sẽ trên nguyên tắc ban hành và sử dụng kế toán sẽ kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy trình kế toán.
Ưu đãi ngay 80%: Tại đây

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *