Mô hình kiến trúc đám mây của NIST

Please follow and like us:

Mô hình kiến trúc đám mây của NIST

 • Mô hình kiến trúc điện toán đám mây của NIST phân thành mô hình kiến trúc dịch vụ (3 dịch vụ) và mô hình kiến trúc triển khai (4 mô hình triển khai) dựa trên 5 đặc tính cốt lõi của điện toán đám mây.
 • Mô hình kiến trúc dịch vụ bao gồm:
  • IaaS (Infrastructure as a Service): dịch vụ cơ sở hạ tầng.
  • PaaS (Platform as a Service): dịch vụ nền tảng.
  • SaaS (Software as a Service): dịch vụ phần mềm.
 • Mô hình kiến trúc triển khai bao gồm:
  • Đám mây riêng.
  • Đám mây công cộng.
  • Đám mây lai.
  • Đám mây cộng đồng.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *