Lý thuyết tài chính tiền tệ 1 TX NHLT01

Please follow and like us:

Liên hệ thanh toán và nhận pass:Tại đây
Xem full:

https://www.quantri123.com/ly-thuyet-tai-chinh-tien-te_109_neu/

Ngân hàng thương mại được hiểu là:

Select one:
a. Là một doanh nghiệp Nhà nước chuyên môn hoá trong lĩnh vực huy động tiền gửi tiết kiệm và cho vay
b. Là một tổ chức tài chính trung gian, thực hiện hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ vì mục tiêu có lợi nhuận đúng
d. Là một tổng công ty
Phản hồi
Phương án đúng là: Là một tổ chức tài chính trung gian, thực hiện hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ vì mục tiêu có lợi nhuận.Vì theo khái niệm về ngân hàng thương mại
Tham khảo: mục 9.5. hoạt động của ngân hàng thương mại

The correct answer is: Là một tổ chức tài chính trung gian, thực hiện hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ vì mục tiêu có lợi nhuận

Khi tính thanh khoản của trái phiếu tăng lên thì lãi suất:

Select one:
a. Tăng lên do cung về trái phiếu giảm
b. Giảm xuống do cung về trái phiếu tăng
c. Tăng lên do cầu về trái phiếu giảm
d. Giảm xuống do cầu về trái phiếu tăng đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Giảm xuống do cầu về trái phiếu tăng.Vì tính thanh khoản là một đặc điểm hấp dẫn của trái phiếu đối với các nhà đầu tư. Khi tính thanh khoản của trái phiếu tăng lên sẽ làm cho các nhà đó làm cho đường cầu trái phiếu tăng lên, làm lãi suất cân bằng của trái phiếu giảm xuống
Tham khảo: giáo trình, mục 8.4. các yếu tố tác động đến lãi suất
The correct answer is: Giảm xuống do cầu về trái phiếu tăng

Lãi suất danh nghĩa là:
Select one:

a. Lãi suất ghi trên hợp đồng kinh tế
b. Lãi suất do Ngân hàng Trung ương công bố
c. Lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại sau khi trừ đi tỷ lệ lạm phát
d. Lãi suất tiền gửi của ngân hàng thương mại sau khi trừ đi tỷ lệ lạm phát
Phản hồi
Phương án đúng là: Lãi suất ghi trên hợp đồng kinh tế.Vì đây là lãi suất thỏa thuận giữa người cho vay và người đi vay
Tham khảo: giáo trình, mục 8.2. Một số phân biệt về lãi suất

The correct answer is: Lãi suất ghi trên hợp đồng kinh tế

Nếu $22.050 là số tiền phải trả sau 2 năm cho một khoản vay đơn $20.000 nhận được ngày hôm nay, lãi suất của món vay đó sẽ là:
Select one:

a. 20%
b. 5%
c. 15%
d. 10%
Phản hồi
Phương án đúng là: 5%.Vì theo công thức tính giá trị hiện tại
$20.000 = $22.050/(1+i)2
 i = 5%
Tham khảo: giáo trình, mục 8.2. Một số phân biệt về lãi suất

The correct answer is: 5%

Ảnh hưởng của việc mua trên thị trường mở của NHTW phụ thuộc vào việc người bán sử dụng số tiền thu được từ việc bán chứng khoán cho NHTW như thế nào. Nếu số tiền đó được giữ dưới dạng tiền gửi thanh toán thì việc NHTW mua trên thị trường mở

Ba chủ thể tham gia vào quá trình cung ứng tiền tệ gồm
Bảng cân đối tài sản của ngân hàng thương mại là
Bởi vì tiền được sử dụng như là đơn vị đo lường giá trị, tiền sẽ
Các bộ phận của hệ thống tài chính bao gồm
Chế độ tiền pháp định có đặc điểm là
Chính phủ phát hành trái phiếu bán trên thị trường tài chính là để
Chủ thể có khả năng phát hành cổ phiếu là
Chủ thể có nguồn cung ứng vốn chủ yếu trên thị trường tài chính là
Chủ thể nào sau đây là chủ sở hữu doanh nghiệp
Chủ thể nào sau đây nắm giữ nhiều nhất tín phiếu Kho bạc Nhà nước
Chủ thể tham gia vào thị trường tài chính không vì mục đích lợi nhuận là
Chức năng cơ bản của thị trường tài chính là
Chứng chỉ (hoặc bút toán ghi sổ) chứng nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần tài sản và thu nhập của doanh nghiệp được gọi là
Chứng chỉ xác nhận quyền đòi nợ của nhà đầu tư đối với nhà phát hành được gọi là
Công cụ nào sau đây của chính sách tiền tệ không làm thay đổi cơ số tiền tệ?
Công cụ quan trọng nhất của chính sách tiền tệ là
Công cụ quan trọng nhất trên thị trường tiền tệ là
Công cụ tài chính có tính an toàn cao nhất trên thị trường là
Công cụ tài chính nào dưới đây có thu nhập ít phụ thuộc lãi suất
Công ty chứng khoán thực hiện mua, bán chứng khoán bằng nguồn vốn của mình nhằm
Cổ phiếu là công cụ được mua bán rộng rãi trên
Cơ số tiền tệ giảm xuống khi
Cơ số tiền tệ tăng lên khi
Dựa vào phương thức trả lãi, trái phiếu được phân loại thành
Đặc điểm nào sau đây không phải đặc điểm của các công cụ trên thị trường tiền tệ
Đặc trưng nào không đúng đối với cổ đông ưu đãi
Để bảo vệ lợi ích cho người gửi tiền, Ngân hàng Trung ương sẽ yêu cầu ngân hàng thương mại
Để được ngân hàng đóng dấu chấp nhận lên hối phiếu, công ty phát hành phải đóng phí bảo lãnh. Phí này được tính trên
Để làm gia tăng quy mô vốn chủ sở hữu, các ngân hàng thương mại có thể thực hiện những hoạt động sau
Để một hàng hoá có thể trở thành tiền, hàng hoá đó phải
Điểm khác biệt quan trọng của công ty tài chính so với ngân hàng thương mại
Định nghĩa tiền tệ thể hiện tốt nhất chức năng phương tiện trao đổi là
Đối với các món vay đơn, lãi suất đơn so với lãi suất hoàn vốn sẽ
Giả sử nền kinh tế không sử dụng tiền, nếu trong nền kinh tế có 4 loại hàng hoá thì số lượng giá trong nền kinh tế sẽ là
Giả sử nền kinh tế không sử dụng tiền, nếu trong nền kinh tế có 10 loại hàng hoá thì số lượng giá trong nền kinh tế sẽ là
Giá trị hiện tại của một khoản thanh toán nhận được trong tương lai sẽ thay đổi như thế nào khi lãi suất tăng
Giấy đòi nợ do người bán phát hành yêu cầu người mua thanh toán một khoản tiền vào một thời gian xác định được gọi là
Giấy nhận nợ do người mua phát hành trong đó cam kết sẽ thanh toán một khoản tiền cho người bán vào một thời gian xác định được gọi là
Hạn chế tín dụng trong nội dung quản lý tiền cho vay của ngân hàng thương mại là việc ngân hàng thương mại
Hành động “vay nóng” từ các quỹ tín dụng đen là cách tài trợ vốn trên
Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại chỉ tập trung cho các khách hàng vay với thời hạn trung và dài hạn
Hoạt động của các quỹ đầu tư giúp các nhà đầu tư
Hoạt động của công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán sẽ
Hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán là hoạt động trên
Hoạt động đầu tư của ngân hàng thương mại chỉ tập trung cho chứng khoán Chính phủ
Hoạt động trên thị trường OTC là hoạt động trên
Hối phiếu được ngân hàng chấp nhận do
Khả năng sinh lời của Tín phiếu kho bạc so với Chứng chỉ tiền gửi
Khi có sự tăng lên của thâm hụt ngân sách nhà nước, lãi suất trên thị trường sẽ
Khi cổ phiếu được tiếp tục mua bán rộng rãi trên thị trường cấp hai thì
Khi dân chúng dự đoán có sự tăng giá mạnh trên thị trường cổ phiếu trong thời gian tới, giá cả trên thị trường trái phiếu sẽ thay đổi
Khi doanh nghiệp quyết định tài trợ vốn bằng cách phát hành trái phiếu, doanh nghiệp đã tham gia vào
Khi lãi suất trên thị trường tăng lên thì
Khi một ngân hàng bán một chứng khoán chính phủ từ NHTW, nếu như mọi yếu tố khác không thay đổi thì
Khi NHTW bán 400 tỷ tín phiếu kho bạc cho ngân hàng Đệ Nhất, bảng cân đối kế toán của NHTW sẽ thay đổi như sau
Khi NHTW bán chứng khoán chính phủ cho các tổ chức tài chính thì
Khi NHTW cho vay chiết khấu, khoản mục nào trong bảng cân đối kế toán của NHTW sẽ thay đổi
Khi NHTW mua $100 chứng khoán từ ngân hàng Đệ Nhất, tiền gửi có khả năng phát séc trong hệ thống ngân hàng
Khi NHTW mua $100 chứng khoán từ ngân hàng Đệ Nhất, tiền gửi có khả năng phát séc trong hệ thống ngân hàng sẽ
Khi NHTW mua 100 tỷ tín phiếu kho bạc từ ngân hàng Đệ Nhất, bảng cân đối kế toán của NHTW sẽ thay đổi như sau
Khi NHTW thực thi chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, lượng tiền cung ứng và lãi suất trong nền kinh tế sẽ thay đổi như sau
Khi NHTW thực thi chính sách tiền tệ nhằm mục tiêu tạo mức công ăn việc làm cao, lượng tiền cung ứng và lãi suất trong nền kinh tế sẽ thay đổi như sau
Khi tính thanh khoản của trái phiếu tăng lên thì lãi suất
Khi tỷ lệ sinh lời từ việc nắm giữ trái phiếu tăng lên so với các tài sản khác thì
Khi tỷ suất đầu tư cận biên trong nền kinh tế tăng lên thì lãi suất
Khoản mục nào sau đây được liệt kê bên tài sản của ngân hàng
Khoản mục nào sau đây được thể hiện bên Nợ trong bảng cân đối kế toán của ngân hàng
Khoản mục tài sản nào có tính thanh khoản cao nhất
Lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại đối với những món vay khác nhau sẽ phụ thuộc vào
Lãi suất làm cân bằng giá trị hiện tại của các khoản thanh toán nhận được trong tương lai với giá trị hôm nay của khoản tín dụng được gọi là
Là một phương tiện lưu trữ giá trị, tiền sẽ
Lượng tiền cung ứng sẽ giảm xuống khi:
Lượng tiền cung ứng sẽ giảm xuống khi
Lượng tiền cung ứng sẽ tăng lên khi
Lượng tiền cung ứng sẽ thay đổi như thế nào khi NHTW bán ra 200 tỷ tín phiếu kho bạc, biết rằng tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 5% và các NHTM không nắm giữ dự trữ vượt mức
Lượng tiền cung ứng sẽ thay đổi như thế nào khi NHTW bán ra 500 tỷ tín phiếu kho bạc, biết rằng tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 5%
Lượng tiền cung ứng sẽ thay đổi như thế nào khi NHTW mua vào 500 tỷ tín phiếu kho bạc, biết rằng tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 5%
Lượng tiền cung ứng sẽ thay đổi như thế nào khi NHTW mua vào 500 tỷ tín phiếu kho bạc, biết rằng tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 10%
Mệnh đề nào không đúng trong các mệnh đề sau đây?
Mệnh đề nào sau đâu là đúng khi nói về cổ phiếu ưu đãi
Mệnh đề nào sau đây không đúng khi nói về cổ phiếu thường?
Mệnh đề nào sau đây không đúng về chế độ tiền pháp định
Mệnh đề nào sau đây không đúng về ưu điểm của nghiệp vụ thị trường mở
Mệnh đề nào sau đây là đúng khi nói về cổ phiếu ưu đãi?
Mệnh đề nào sau đây là đúng với lãi suất
Một khoản cho vay có lãi suất hoàn vốn là 10%. Số tiền thu được qua từng năm lần lượt là $1100, $1210 và $1331. Tính giá trị hiện tại của khoản đầu tư
Một sự giảm xuống trong mức giá cả sẽ
Một tín phiếu kho bạc kỳ hạn một năm mệnh giá $100 đang được bán với giá $90. Lãi suất hoàn vốn mà nhà đầu tư thu được nếu mua loại tín phiếu này là
Một trái phiếu chính phủ có mệnh giá là $3,000. Số tiền coupon được trả cố định hàng năm, lãi suất coupon là 5%. Trái phiếu này đáo hạn sau 3 năm. Với lãi suất hoàn vốn là 10%, thị giá của trái phiếu sẽ là
Một trái phiếu có mệnh giá 1000đ, lãi suất trả hàng năm (lãi suất coupon) là 10%, kỳ hạn 3 năm. Trái phiếu đang được bán bằng với mệnh giá. Tính lãi suất hoàn vốn của trái phiếu
Một trái phiếu hiện tại đang được bán với giá cao hơn mệnh giá thì
Một trong những biện pháp sẽ gia tăng vốn nợ của ngân hàng thương mại là
Mục tiêu nào dưới đây không phải là mục tiêu của chính sách tiền tệ
Nếu $22,050 là số tiền phải trả sau 2 năm cho một khoản vay đơn $20,000 nhận được ngày hôm nay, lãi suất của món vay đó sẽ là
Nếu dự trữ trong hệ thống ngân hàng tăng lên $100 thì tiền gửi thanh toán tăng lên $100, khi đó tỷ lệ dự trữ bắt buộc là
Nếu dự trữ trong hệ thống ngân hàng tăng lên $100 thì tiền gửi thanh toán tăng lên $2000, khi đó tỷ lệ dự trữ bắt buộc là
Nếu một chứng khoán trả $55 một năm và $133 sau ba năm, giá trị hiện tại của chứng khoán đó là $150 nếu lãi suất là
Nếu một chứng khoán trả $110 sau 1 năm và $121 cho năm tiếp theo, lãi suất hoàn vốn của chứng khoán đó là bao nhiêu nếu nó được bán với giá $200
Nếu một chứng khoán trả $110 sau 1 năm và $121 cho năm tiếp theo, lãi suất hoàn vốn của chứng khoán đó là bao nhiêu nếu nó được bán với giá $200?
Nếu một trái phiếu có lãi suất coupon trả hàng năm là 5%, kỳ hạn 4 năm, mệnh giá $1000. Nếu các trái phiếu tương tự đang được bán với mức lợi tức là 8% thì trái phiếu này sẽ được bán với giá
Nếu một trái phiếu có lãi suất coupon trả hàng năm là 5%, kỳ hạn 4 năm, mệnh giá $1000. Nếu các trái phiếu tương tự đang được bán với mức lợi tức là 8% thì trái phiếu này sẽ được bán với giá bao nhiêu
Nếu NHTW quyết định giảm dự trữ trong hệ thống ngân hàng thương mại, nó có thể thực hiện bằng cách
Nếu tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 10%, số nhân tiền đơn giản sẽ là
Nếu tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 15%, số nhân tiền đơn giản sẽ là
Ngày 17/04/2010, một người gửi $1000 tiết kiệm kỳ hạn 1 năm, lãi suất tiền gửi là 7%/năm. Tính số tiền người đó nhận được khi tất toán số tiết kiệm vào ngày 17/04/2013
Ngân hàng thương mại có tỷ lệ dự trữ vượt quá tại mức
Nguồn vốn của ngân hàng thương mại chủ yếu dưới hình thức phát hành trái phiếu
Người dân vẫn nắm giữ tiền kể cả trong thời kỳ có lạm phát cao, khi mà các tài sản khác có khả năng thực hiện chức năng lưu trữ giá trị tốt hơn tiền rất nhiều. Điều này có thể được giải thích bởi vì tiền
Nhà của một người là
Nhìn chung đầu tư vào nhà máy và thiết bị sẽ tăng lên nếu
Nhu cầu mua trái phiếu sẽ tăng lên khi
Những hoạt động nào sau đây của NHTW sẽ làm tăng lãi suất
Ông Hải mua vé ca nhạc bằng thẻ ghi nợ là một ví dụ về chức năng gì của tiền tệ
Phương án nào dưới đây không đúng về tín phiếu kho bạc
Rủi ro mất vốn khi cho vay đòi hỏi các ngân hàng thương mại phải lựa chọn khách hàng có ít rủi ro nhất
Số nhân tiền tăng lên khi
Sự an toàn và hiệu quả trong kinh doanh của ngân hàng thương mại phải là
Sự tồn tại song song giữa kênh tài chính trực tiếp và kênh tài chính gián tiếp là vì
Tài sản thế chấp giúp ngân hàng thương mại tăng hiệu quả quản lý tiền cho vay
Thị giá của các công cụ trên thị trường tiền tệ ít dao động bởi vì
Thị trường tài chính thực hiện chức năng
Thị trường tài trợ vốn trực tiếp cho chủ thể phát hành là
Thời gian nhận các khoản thanh toán trong tương lai tăng lên sẽ ảnh hưởng tới giá trị hiện tại của các khoản thanh toán đó
Thời gian nhận các khoản thanh toán trong tương lai tăng lên sẽ ảnh hưởng tới giá trị hiện tại của các khoản thanh toán đó như thế nào
Thu nhập nhận được từ việc đầu tư vào cổ phiếu phụ thuộc vào
Tiền dự trữ và việc quản lý dòng tiền rút ra nhằm
Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại NHTW sẽ là
Tiền gửi giao dịch của khách hàng tại ngân hàng thương mại để
Tình huống nào thì người cho vay sẽ có lợi nhất
Tình huống nào thì người đi vay sẽ có lợi nhất
Tính lãi suất hoàn vốn của một tín phiếu kho bạc Mỹ giảm giá (trái phiếu chiết khấu hay trái phiếu zero – coupon), có mệnh giá $1,000, sẽ đáo hạn trong một năm tới và được bán với giá ban đầu là $800
Tính lãi suất hoàn vốn của trái phiếu coupon B, mệnh giá 100 nghìn, thời hạn 2 năm, lãi suất coupon 10%, đang được bán với giá 95 nghìn
Tính lãi suất hoàn vốn hiện hành của một trái phiếu consol đang được bán với giá $3000 có tiền thanh toán coupon hàng năm là $150
Tính thanh khoản của một loại tài sản được xác định bởi
Tính tiền lãi một người nhận được vào năm thứ 5 nếu trong năm đầu tiên người đo cho vay 130 triệu với lãi suất 10%/ năm biết rằng tiền lãi được tính theo cách tính lãi đơn
Tính tỷ suất lợi nhuận của một trái phiếu mua đầu kỳ với giá $1500, cuối kỳ bán lại với giá $1520 nghìn đồng, trong kỳ được nhận tiền lãi là $50
Tín phiếu kho bạc do
Tín phiếu kho bạc được phát hành theo hình thức chiết khấu là loại tín phiếu
Tổ chức nào sau đâu không phải là tổ chức tài chính trung gian
Tổ chức nào sau đây không phải là tổ chức tài chính trung gian?
Trái phiếu có khả năng chuyển đổi
Trong bảng cân đối kế toán của ngân hàng trung ương, khoản mục tiền mặt đang lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng nằm ở:
Trong các chức năng của tiền, chức năng để phân biệt tiền với các tài sản khác là chức năng
Trong các trái phiếu có mệnh giá $1,000 sau đây, trái phiếu nào sẽ có lãi suất hoàn vốn cao nhất
Trong các trái phiếu có mệnh giá $1,000 sau đây, trái phiếu nào sẽ có lãi suất hoàn vốn thấp nhất
Trong các trái phiếu có mệnh giá $5000 sau đây, trái phiếu nào sẽ có lãi suất hoàn vốn cao nhất
Trong chế độ tiền pháp định, giá trị của tiền tệ phụ thuộc vào
Trong chế độ tiền tệ, yếu tố thường thay đổi là
Trong mô hình tạo tiền đơn giản, nếu tiền gửi thanh toán giảm $500 và tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 10% sẽ chỉ ra rằng NHTW đã
Trong mô hình tạo tiền đơn giản, nếu tiền gửi thanh toán giảm $1000 và tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 10% sẽ chỉ ra rằng NHTW đã
Trong mô hình tạo tiền đơn giản, nếu tiền gửi thanh toán tăng $1000 và tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 20% sẽ chỉ ra rằng NHTW đã
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với ngân hàng thương mại nhất thiết phải là
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng sẽ làm cho
Tỷ lệ nợ quá hạn của một ngân hàng thương mại được xác định bằng
Ưu điểm quan trọng nhất của chính sách chiết khấu là NHTW có thể sử dụng nó để
Vấn đề nảy sinh trong nền kinh tế không có tiền là
Vốn chủ sở hữu của ngân hàng thương mại cổ phần được hình thành do
Vốn chủ sở hữu của ngân hàng thương mại sẽ tăng lên khi được bổ sung từ
Với lãi suất là 6%, giá trị hiện tại của $100 nhận được sau 1 năm là
Với tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 10%, một khoản tiền gửi vào ngân hàng 100 triệu sẽ giúp ngân hàng cho vay tối đa số tiền
Xác định giá của một trái phiếu doanh nghiệp có mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất coupon 12%/ năm, kỳ hạn 5 năm, lãi suất trên thị trường là 15%/ năm
Xác định giá của trái phiếu chính phủ có mệnh giá 1000 đồng, kỳ hạn 6 năm, lãi suất trả hàng năm là 12%. Lãi suất thị trường hiện tại là 8%/ năm
Xác định giá của trái phiếu chính phủ có mệnh giá 1000 đồng, kỳ hạn 6 năm, lãi suất trả hàng năm là 12%. Lãi suất thị trường hiện tại là 8%/ năm.
Xác định giá của trái phiếu chính phủ có mệnh giá 1000 đồng, kỳ hạn 6 năm, lãi suất trả hàng năm là 12%. Lãi suất thị trường hiện tại là 15%/ năm
Xác định giá của trái phiếu chính phủ có mệnh giá 1000 đồng, kỳ hạn 7 năm, lãi suất trả hàng năm là 12%. Lãi suất thị trường hiện tại là 8%/ năm
Xác định giá của trái phiếu chính phủKhi một ngân hàng mua một chứng khoán chính phủ từ NHTW, nếu như mọi yếu tố khác không thay đổi thì
Xác định tỷ lệ lợi tức của một cổ phiếu được mua với giá $25 và sau đó bán lại với giá $40, biết rằng trong thời gian nắm giữ cổ phiếu, người đó không nhận được cổ tức
Yếu tố nào không làm dịch chuyển đường cầu của vốn cho vay
Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng tới lãi suất thực

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *