Luật kinh doanh 2023

Please follow and like us:

Luật kinh doanh
Chọn nhận định sai

Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Quan hệ phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động
b. Quan hệ phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế giữa các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế với các chủ thể kinh doanh
c. Nhóm quan hệ phát sinh giữa các chủ thể kinh doanh trong quá trình kinh doanh
d. Quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh giữa công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã và thành viên, cổ đông
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Quan hệ phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động

Phương pháp điều chỉnh chủ yếu của môn học luật kinh tế là:
Chọn một câu trả lời đúng:
a. Phương pháp quyền uy
b. Phương pháp mệnh lệnh
c. Phương pháp thống kê
d. Phương pháp bình đẳng- thỏa thuận
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Phương pháp bình đẳng- thỏa thuận

Văn bản luật nào sau đây không phải là nguồn luật áp dụng của môn học luật kinh tế

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Bộ luật Dân sự
b. Luật Phá sản
c. Luật Hình sự
d. Luật Trọng tài thương mại
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Luật Hình sự

Nội dung nào sau đây không được tìm hiểu, nghiên cứu trong môn học luật kinh tế

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Pháp luật về tố tụng hình sự
b. Pháp luật về chủ thể kinh doanh
c. Pháp luật về hợp đồng thương mại
d. Pháp luật về phá sản
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Pháp luật về tố tụng hình sự

Chủ thể nào sau đây tham gia vào quan hệ của luật kinh tế

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Doanh nghiệp
b. Sở kế hoạch và đầu tư
c. Hộ kinh doanh
d. Tất cả a, b, c đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Tất cả a, b, c đều đúng

Trong cuộc họp hội đồng thành viên của công ty TNHH 1 thành viên có chủ sở hữu là tổ chức:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Số phiếu biểu quyết của mỗi thành viên tương ứng với phần vốn góp
b. Số phiếu biểu quyết của mỗi thành viên được quy định tại điều lệ công ty
c. Mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết có giá trị ngang nhau
d. Mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết có giá trị ngang nhau nếu điều lệ công ty không có quy định khác
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết có giá trị ngang nhau nếu điều lệ công ty không có quy định khác

Hình thức nào sau đây không phải là tổ chức lại DN

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Mua lại DN
b. Chuyển đổi DN
c. Tách DN
d. Hợp nhất DN
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Mua lại DN

Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Là người có số cổ phần cao nhất trong công ty
b. Là người được Ban giám đốc ủng hộ
c. Là người được Hội đồng quản trị bầu trong số các thành viên Hội đồng quản trị
d. Các câu trên đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Là người được Hội đồng quản trị bầu trong số các thành viên Hội đồng quản trị

Công ty TNHH 1 thành viên được đầu tư vốn

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thành lập DNTN
b. Làm thành viên công ty HD
c. Làm cổ đông công ty CP
d. Tất cả đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Làm cổ đông công ty CP

DN nào sau đây không được thuê giám đốc

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Doanh nghiệp tư nhân
b. Công ty HD
c. Công ty TNHH
d. Công ty CP
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Công ty HD

Đối tượng nào sau đây phải chịu trách nhiệm vô hạn về các nghĩa vụ của DN:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thành viên công ty HD
b. Chủ DNTN
c. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty CP
d. Cá nhân là chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Chủ DNTN

Mỗi cá nhân, thành viên hộ gia đình:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi một huyện
b. Chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi một tỉnh
c. Chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc
d. Được đăng ký hộ kinh doanh với số lượng không hạn chế
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc

Cổ tức chia cho các cổ đông trong công ty cổ phần được quyết định bởi

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Đại hội đồng cổ đông
b. Hội đồng Quản trị
c. Chủ tịch Hội đồng Quản trị
d. Ban Giám đốc
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Đại hội đồng cổ đông

Hợp tác xã:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân
b. Là tổ chức kinh tế nhưng không phải là DN
c. Là tổ chức kinh tế có ít nhất 7 thành viên
d. Tất cả đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Tất cả đều đúng

Chủ DNTN

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Phải ghi số vốn đầu tư vào điều lệ DN
b. Phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho DN đối với vốn đầu tư vào DN
c. Có quyền tăng nhưng không được giảm vốn đầu tư
d. Có quyền quyết định về mô hình tổ chức quản lý của DN
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Có quyền quyết định về mô hình tổ chức quản lý của DN

Chuyển khẩu là hình thức của hợp đồng:
Chọn một câu trả lời đúng:
a. Mua bán hàng hóa
b. Cung ứng dịch vụ
c. Chuyển giao công nghệ
d. Mua bán hàng hóa quốc tế
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Mua bán hàng hóa quốc tế

Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm là:
Chọn một câu trả lời đúng:
a. Do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng
b. Do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác
c. Do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác
d. Không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

Bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm trong các trường hợp sau:
Chọn một câu trả lời đúng:
a. Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thoả thuận
b. Xảy ra sự kiện bất khả kháng
c. Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia
d. Tất cả đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Tất cả đều đúng

Vi phạm cơ bản sẽ bị áp dụng hình thức chế tài nào:
Chọn một câu trả lời đúng:
a. Hủy hợp đồng
b. Buộc thực hiện đúng hợp đồng
c. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng
d. a, c là đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: a, c là đúng

Trường hợp nào sau đây thì làm cho hợp đồng dân sự vô hiệu
Chọn một câu trả lời đúng:
a. Do giả tạo
b. Do không tuân theo hình thức hợp đồng
c. Do hợp đồng bị vi phạm
d. Do một bên của hợp đồng là thương nhân
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Do giả tạo

Thời hạn tối đa để thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của DN, HTX trong một vụ phá sản là

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 1 năm
b. 2 năm
c. 3 năm
d. 4 năm
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: 3 năm

Đối tượng áp dụng của Luật phá sản là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. HTX và các DN
b. Cá nhân, tổ chức có ĐKKD
c. Cả a và b đều đúng
d.

Cả a và b đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: HTX và các DN

Thành phần có quyền tham dự hội nghị chủ nợ:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Cổ đông công ty cổ phần
b. Thành viên hợp danh của công ty hợp danh
c. Chủ doanh nghiệp mất khả năng thanh toán
d. Đại diện người lao động
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Đại diện người lao động

Nếu tài sản Doanh nghiệp phá sản không đủ thanh toán nợ không bảo đảm thì

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Mỗi chủ nợ được một phần khoản nợ theo tỉ lệ nợ
b. Chủ nợ có tên đứng đầu danh sách chủ nợ được ưu tiên
c. Chủ nợ có khoản nợ ít được ưu tiên
d. Chủ nợ có khoản nợ nhiều được ưu tiên
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Mỗi chủ nợ được một phần khoản nợ theo tỉ lệ nợ

Doanh nghiệp và HTX đã có quyết định mở thủ tục phá sản thì:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Ngừng ngay mọi hoạt động
b. Có quyền hoạt động độc lập
c. Có quyền từ chối đòi nợ
d. Hoạt động dưới sự giám sát của thẩm phán và quản tài viên, doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Hoạt động dưới sự giám sát của thẩm phán và quản tài viên, doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản

Thỏa thuận trọng tài được lập bằng hình thức:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thỏa thuận miệng (lời nói)
b. Văn bản
c. Cả a và b đều đúng
d. Cả a và b đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Văn bản

Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại khi các bên không tự thương lượng, hoà giải được:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Cơ quan đăng ký kinh doanh
b. Toà án nhân dân
c. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
d. Công an
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Toà án nhân dân

Điều kiện để trung tâm trọng tài thụ lý giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Có đơn yêu cầu giải quyết của một bên
b. Có sự thoả thuận trọng tài của các bên và đơn khởi kiện của nguyên đơn
c. Có quyết định của toà án giao vụ việc cho trong tài giải quyết
d. Không cần điều kiện
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Có sự thoả thuận trọng tài của các bên và đơn khởi kiện của nguyên đơn

Mục đích của việc phúc thẩm các bản án hoặc quyết định cấp sơ thẩm, nhằm

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Sửa chữa sai lầm của toà cấp dưới từ khi bản án chưa có hiệu lực
b. Kiểm tra việc xét xử của toà cấp dưới
c. Thay đổi bản án sơ thẩm
d. Bảo vệ toà cấp dưới
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Sửa chữa sai lầm của toà cấp dưới từ khi bản án chưa có hiệu lực

Giải quyết tranh chấp kinh doanh theo tố tụng tại toà án, thì người có quyền kháng cáo là

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Viện kiểm sát cùng cấp toà án
b. Viện kiểm sát cấp trên
c. Các đương sự
d. Toà án cấp trên
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answer is: Các đương sự
Chủ nợ có đảm bảo là loại chủ nợ được đảm bảo bằng tài sản của DN, HTX mắc nợ hoặc của người thứ 3 trong đó:
A. Tài sản có đảm bảo có giá trị bằng hoặc cao hơn khoản nợ
B. Tài sản có đảm bảo có giá trị cao hơn khoản nợ
C. Tài sản có đảm bảo có giá trị bằng khoản nợ
D. Tài sản có đảm bảo có giá trị thấp hơn khoản nợ
The correct answer is: A. Tài sản có đảm bảo có giá trị bằng hoặc cao hơn khoản nợ

Nghĩa vụ bắt buộc đối với bên mua trong hợp đồng mua bán hàng hóa
A. Thanh toán
B. Kiểm tra số lượng
C. Có mặt nơi giao hàng
D. Kiểm tra chất lượng hàng hóa
The correct answer is: A. Thanh toán

Chủ donah nghiệp tư nhân có quyền trở thành
A.
B.
C.
D.
The correct answer is: D. Chủ sở hữu của doanh nghiệp khác, trừ doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh với tư cách thành viên hợp danh.

Theo luật doanh nghiệp 2014, người đại diện pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên là
The correct answer is: Giám đốc hoăc chủ tịch hội đồng thành viên

Nhận định nào sau đây là sai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu
The correct answer is: Một tổ chức chỉ có quyền thành lập một công ty

Hội đồng quản trị hợp tác xã được thành lập bằng cách:
The correct answer is: Đại hội thành viên bầu trực tiếp

Giám đốc công ty cổ phần:
The correct answer is:Phải sở hữu ít nhất 5% cổ phần phổ thông, nếu Điều lệ có qui định.

Cơ quan nhà nước:
The correct answer is: Không được thành lập doanh nghiệp trừ trường hợp sử dụng tài sản nhà nước, công quỹ để thu lợi chung.

Doanh nghiệp nào sau đây không có quyền có từ hai người đại diện theo pháp luật trở lên:
The correct answer is: Doanh nghiệp tư nhân

Chủ thể không có quyền nộp đơn yêu cầu tòa án mở thủ tục phá sản:
The correct answer is: Chủ nợ có đảm bảo tài sản

Nhận định nào sau đây là sai đổi với hợp tác xã
The correct answer is: Hợ tác xã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

Đối tượng được tham gia hợp tác xã là:
The correct answer is: Công ty thành lập theo luật doanh nghiệp

Quyết định của hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty trong công ty tnhh 1 thành viên:
The correct answer is: Có giá trị pháp lý kể từ ngày quyết định được thông qua đối với quyết định của hội đồng thành viên và kể từ ngày chủ sở hữu công ty phê chuẩn đối với quyết định của chủ tịch công ty, trừ trường hợp điều lệ quy định khác.

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên là:
The correct answer is: Người được quy định tại điều lệ công ty

Mỗi thành viên được quyền góp vốn tối đa là
The correct answer is: 20% trên vốn điều lệ của hợp tác xã

DN phải đảm bảo ít nhất có một người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
The correct answer is: Cư trú tại Việt Nam

Liên hiệp hợp tác xã được thành lập từ
The correct answer is: Ít nhất 4 hợp tác xã

Tên riêng của hộ kinh doanh không được trùng với:
The correct answer is: Tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong cùng huyện

Bên bán không chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ đói với hàng hóa mua bán trong trường hợp:
The correct answer is: Hàng hóa được làm theo những công thức thiết kế do bên mua cung cấp

Những trường hợp nào sau đây không được xem là hình thức tổ chức lại doanh nghiệp:
The correct answer is: Phá sản doanh nghiệp

Nhận định nào sau đây là sai đối với công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ sở hữu:
The correct answer is: Công ty có quyền tăng giảm vốn điều lệ theo quyết định của chủ sở hữu trong mọi trường hợp.

Nghị quyết của đại hội cổ công được thông qua tại cuộc họp khi được sự tán thành của:
The correct answer is: Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua khi có trên 50% số thành viên dự họp tán thành hoặc số thành viên dự họp sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty phải được ít nhất 75% số thành viên dự họp tán thành hoặc số thành viên dự họp sở hữu từ 75% tổng số phiếu biểu quyết trở lên tán thành. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày ghi tại nghị quyết, quyết định đó, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Đối tượng nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã là:
The correct answer is: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *