Đáp án trắc nghiệm: Luật Đất đai Việt Nam – EL22

Please follow and like us:

Luật Đất đai Việt Nam – EL22

Tham gia nhóm Zalo chia sẻ tài liệu tại đây

Đáp án có chữ S là sai

Ngành Luật Đất đai là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
Ngành Luật Đất đai điều chỉnh các quan hệ đất đai và tài sản gắn liền với đất đai.
Luật Đất đai 1987 là luật gắn chặt với cơ chế bao cấp.
Nguồn của ngành Luật Đất đai là các văn bản quy phạm có chứa đựng các quy phạm pháp luật đất đai.
Luật Đất đai 1993 là luật gắn chặt với cơ chế thị trường.
Luật Đất đai 2003 là luật gắn chặt với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xu thế hội nhập.

Đúng

Vì: Luật này ra đời gắn liền và phù hợp với mục tiêu của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, cùng với xu thế hội nhập. Theo đó, Luật đã có nhiều đổi mới ở các lĩnh vực

Đất đai ở Việt Nam thuộc sở hữu toàn dân.
Đất đai ở Việt Nam thuộc hình thức sở hữu nhà nước.
Đất đai ở Việt Nam thuộc hình thức đa sở hữu.
Đất đai ở Việt Nam thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lí.
Đất đai ở Việt Nam thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu.
Người sử dụng đất không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì khi thu hồi đất, nhà nước sẽ không bồi thýờng thiệt hại về đất?
Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó trong trường hợp mảnh đất bị thu hồi.
Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đợc xác định theo thẩm quyền giao đất, cho thuê đất?
Cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất được ủy quyền cho cơ quan quản lý đất đai cùng cấp.
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể uỷ quyền cho cơ quan quản lý đất đai chuyên ngành cùng cấp thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?
UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam.
Mọi tổ chức trong nước sử dụng đất đều phải thuê đất của nhà nước.
Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được ủy quyền cho cơ quan quản lý đất đai cùng cấp.
Khung giá đất ban hành kèm theo Nghị định 188/2004/ND-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ là căn cứ bắt buộc để tính giá trị quyền sử dụng đất khi người sử dụng đất thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhau.
Chính phủ là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cho thuê đất đối với các tổ chức nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam.
Cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất là các cơ quan hành chính nhà nớc có thẩm quyền chung.
Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định trước ngày 15.10.1993, không có tranh chấp, có một trong những giấy tờ theo quy định tại K1, K2, K5 điều 50 Luật Đất đai thì khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất.
Cơ quan có thẩm quyền giao loại đất nào thì có thẩm quyền thu hồi đối với loại đất đó.
Sở tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp được UBND cấp tỉnh ủy quyền.
Ngời Việt nam định c ở nước ngoài có nhu cầu sử dụng đất tại Việt nam để thực hiện các dự án đầu t thì phải thuê đất?
Mọi tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có nhu cầu sử dụng đất làm mặt bằng để thực hiện các hoạt động kinh doanh đều phải thuê đất của Nhà nước?
Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợc xác định theo thẩm quyền giao đất, cho thuê đất?
Hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp xã là yêu cầu bắt buộc.

Đáp án đúng là: Đúng

Vì: Điều 135 Luật Đất đai 2003.

Hòa giải tranh chấp đất đai chỉ mang tính khuyến khích, không mang tính bắt buộc.

Sai

Vì: Điều 135 Luật Đất đai 2003.

Mọi tranh chấp đất đai xảy ra đều thuộc thẩm quyền thụ lý và giải quyết của hệ thống Tòa án nhân dân.

Mọi tranh chấp về nhà và đất mà các bên đương sự không có bất kỳ loại giấy tờ nào thì đều thuộc thẩm quyền giải quyết của hệ thống UBND từ cấp huyện trở lên.

Chọn một câu trả lời:

Sai

Vì: Điều 136 Luật Đất đai 2003.

Người có hành vi vi phạm mà bị xử lí hành chính thì không phải bồi thường do hành vi vi phạm của mình gây ra.

Chọn một câu trả lời:

Sai

Vì: Điều 142 Luật Đất đai 2003.

Người sử dụng đất có hành vi vi phạm pháp luật đất đai thì bị xử lí hành chính theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.
Tranh chấp đất đai có liên quan đến địa giới hành chính do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Sai

Vì: Điều 137 Luật Đất đai 2003.

Chính phủ giải quyết các tranh chấp đất đai có liên quan đến yếu tố nước ngoài.
éể duy trỡ trật tự quản lớ ðất ðai, Nhà nớc khụng chấp nhận tất cả cỏc trýờng hợp tranh chấp về kiện ðũi lại ðất.

Sai

Vì: khoản 2 Điều 10 và Điều 116 Luật Đất đai 2003.

Bồi thường thiệt hại là một phương thức xử lí các hành vi vi phạm pháp luật đất đai.

Đúng

Vì: Điều 142 Luật Đất đai 2003.

Cán bộ quản lí nhà nớc về đất đai có hành vi vi phạm thì chịu trách nhiệm kỷ luật đối với hành vi vi phạm.
Ngưêi Việt Nam định cư ở nước ngoài đều có quyền thừa kế quyền sử dụng đất nh các cá nhân trong nước.

Sai

Vì: Điều 113 Luật Đất đai 2003.

Hộ gia đình, cá nhân được chuyển đổi quyền sử dụng đất ở cho nhau.
Ủy ban nh©n d©n x·, phưêng, thÞ trÊn cã thÈm quyÒn cho c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n thuª ®Êt n«ng nghiÖp t¹i ®Þa ph¬ng khi quü ®Êt nµy cha cã kÕ ho¹ch giao ai sö dông?

Sai

Vì: Điều 37 Luật Đất đai 2003.

Hộ gia đình cá nhân chỉ được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại nơi có đăng ký hộ khẩu thường trú.

Sai

Vì: Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2003 không quy định điều kiện này.

C¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®Òu ®îc Nhµ níc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt.
Các tổ chức, cá nhân nớc ngoài thực hiện các dự án đầu tư tại Việt nam có nhu cầu nhà ở thì được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không phải là đất thuê thì được dùng quyền sử dụng đất để thế chấp vay vốn cho mục đích kinh doanh và tiêu dùng.
Hộ gia đình, cá nhân sử dụng không phải là đất thuê có quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất để hợp tác kinh doanh với tổ chức, cá nhân trong nớc và ngoài nớc.
Tất cả các chủ thể thuê đất của Nhà nước đều được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Các tổ chức kinh tế có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu t thì đợc quyền lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền hoặc thuê đất để sử dụng.
Tất cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài đều được phép mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
Đất giao cho hộ gia đình, cho nên thành viên trong hộ gia đình khi chết có quyền để thừa kế quyền sử dụng ®Êt như c¸c c¸ nh©n.

Đúng

Vì: Điều 113 Luật Đất đai 2003.

Các tổ chức kinh tế sử dụng đất cho mục đích sản xuất nông nghiệp đều đưîc Nhµ nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Sai

Vì:Điều 34 và Điều 35 Luật Đất đai 2003.

Đất được giao cho hộ gia đình mà trong hộ có thành viên chết thì thành viên đó không được để thừa kế quyền sử dụng đất mà đương nhiên các thành viên khác trong hộ gia đình được quyền tiếp tục sử dụng đất đó.

Sai

Vì: Điều 113 Luật Đất đai 2003.

Mọi chủ thể sử dụng đất khi chuyển nhợng quyền sử dụng đất đều phải nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất.
Không áp dụng hình thức giao đất có thu tiền cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và Việt Kiều.
Mọi loại đất đều có thể đợc thế chấp tại các tổ chức tín dụng đưîc phép hoạt động tại Việt Nam để vay vốn.

Sai

Vì: đất được Nhà nước giao không thu tiền hoặc thuê đất trả tiền hàng năm không được phép thế chấp vay vốn.

Hạn mức giao đất và hạn mức sử dụng đất là những thuật ngữ chỉ chung về một quy định của Nhà nước.

Sai

Vì: Điều 70 Luật Đất đai 2003 và Nghị quyết 1126/2007/UBTVQH.

Hạn mức sử dụng đất chỉ đặt ra đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.
Thủ tướng Chính Phủ quyết định việc giao đất để trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.
Đất ở là một loại đất trong nhóm đất phi nông nghiệp.
Các chủ thể sử dụng đất có mặt nớc nuôi trồng thuỷ sản thì phải thuê đất của Nhà nước.
Tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nước của hộ gia đình, cá nhân.
Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất nếu thiếu vốn thì được quyền thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuê tại Ngân hàng để vay vốn.
UBND xã, phường, thị trấn có thẩm quyền lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong phạm vi xã, phường, thị trấn thuộc quyền quản lý của mình.
Thủ týớng Chớnh Phủ quyết ðịnh việc giao ðất, cho thuờ ðất ðể sử dụng trong khu cụng nghiệp, khu kinh tế và khu cụng nghệ cao.
Đất đồng cỏ sử dụng cho mục đích chăn nuôi là một loại đất trong nhóm đất nông nghiệp

Đúng

Vì: Điều 13 Luật Đất đai 2003

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *