Luật các tổ chức tín dụng hiện hành là luật nào? Luật này điều chỉnh những tổ chức nào?

Please follow and like us:

Luật các tổ chức tín dụng hiện hành là luật nào? Luật này điều chỉnh những tổ chức nào?
Luật các tổ chức tín dụng hiện hành là: LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG HỢP NHẤT (VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ 07/VBHN-VPQH NGÀY 12/12/2017) .
Luật này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:
1.Tổ chức tín dụng;
2.Chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
3.Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng;
4.Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *