Kinh tế Vi mô 2 – TXKHMI02

Please follow and like us:

Xem thêm: Tại đây

Anh Toàn có số tiền là 600 triệu đồng. Việc mở một cửa hàng bán đĩa nhạc hoặc cửa hàng bán đồ thể thao chi phí mất 300 triệu đồng. Lợi nhuận của mỗi cửa hàng trong kỷ nghỉ hè phụ thuộc vào thời tiết. Nếu thời tiết tốt, cửa hàng bán đĩa nhạc có thể kiếm được 40 triệu đồng và cửa hàng bán đồ thể thao có thể kiếm được 90 triệu đồng. Nếu thời tiết xấu, nhiều mưa, lợi nhuận tương ứng cho mỗi của hàng là 80 triệu đồng và 30 triệu đồng. Nếu anh Toàn là người có thái độ trung tính với rủi ro, và mở hai cửa hàng bán đồ thể thao, thì xác suất thời tiết đẹp:
Anh Toàn có số tiền là 600 triệu đồng. Việc mở một cửa hàng bán đĩa nhạc hoặc cửa hàng bán đồ thể thao chi phí mất 300 triệu đồng. Lợi nhuận của mỗi cửa hàng trong kỷ nghỉ hè phụ thuộc vào thời tiết. Nếu thời tiết tốt, cửa hàng bán đĩa nhạc có thể kiếm được 40 triệu đồng và cửa hàng bán đồ thể thao có thể kiếm được 90 triệu đồng. Nếu thời tiết xấu, nhiều mưa, lợi nhuận tương ứng cho mỗi của hàng là 80 triệu đồng và 30 triệu đồng. Nếu xác suất thời tiết xấu là 50%, anh Toàn là người ghét rủi ro, anh sẽ quyết định mở:
Biến Dummy được sử dụng trong mô hình phân tích dãy số thời gian nhằm:
Bước đầu tiên của phương pháp phân tích dãy số thời gian là:
Các hãng độc quyền tập đoàn cạnh tranh:
Cạnh tranh bằng giá trong độc quyền tập đoàn sẽ:

Dẫn đến làm giảm lợi nhuận của ngành.

Vì: Cạnh tranh về giá xảy ra sẽ làm giảm lợi nhuận toàn ngành.

Tham khảo: Mục 6.1.3. Mô hình đường cầu gãy khúc và tính cứng nhắc về giá cả (BG, tr. 69 – 70).

Cartel càng dễ thành công khi:

Cầu hàng hoá là không co giãn.

Vì: Cầu không co giãn vì ít có hàng hóa thay thế.

Tham khảo: Mục 6.2.1. Mô hình Cartel (BG, tr. 70 – 71).

Cân bằng Cournot xảy ra khi?

Các hãng ra quyết định cùng một lúc và mỗi hãng đều phải tính đến hành động của các hãng kia.

Vì: Cùng ra quyết định bằng cách xây dựng hàm phản ứng của mình dựa vào sản lượng đối thủ.

Tham khảo: Mục 6.1.1. Mô hình Cournot (BG, tr. 67 – 68).

Cân bằng Nash xảy ra khi?

Các hãng thực hiện điều tốt nhất có thể trên cơ sở hành vi của các đối thủ cạnh tranh.

Vì: Đây là cân bằng không hợp tác nên các hãng phải giả định hành vi đối thủ thế nào.

Tham khảo: Mục 6.1.1. Mô hình Cournot (BG, tr. 67).

Câu nào sau đây là luôn luôn đúng với ảnh hưởng thay thế khi giá hàng hóa tăng?
Chi phí tính toán tính giá trị của các nguồn lực theo?
Co giãn của cầu theo giá hàng hoá A là -0,4. Khi giá hàng hoá A tăng 2% thì tổng doanh thu sẽ:
Đặc điểm nào dưới đây được áp dụng cho ngành độc quyền tập đoàn?

Các hãng tương đối lớn so với quy mô của thị trường.

Vì: Độc quyền tập đoàn là cấu trúc thị trường chỉ có một số doanh nghiệp chiếm thị phần lớn.

Đặc điểm nào dưới đây được áp dụng cho ngành độc quyền tập đoàn?

Các hãng phải xem xét hành vi của các đối thủ do đối thủ của họ cũng tương đối lớn so với tòan ngành.

Vì: Luôn coi đối thủ là người chơi trong cuộc chơi không hợp tác.

Tham khảo: Mục 6.1. Mô hình cấu kết tập đoàn không cấu kết (BG, tr. 67 – 70).

Đặc điểm nào sau đây không đúng với độc quyền tập đoàn?

: Một số hãng kiểm soát toàn bộ hay phần lớn thị phần hàng hoá dịch vụ. .

Vì: Đây là trường hợp độc quyền.

Tham khảo: Bài giảng Text (tr. 67 – 72).

Để tối thiểu hoá chi phí cho cả Cartel, Cartel phân chia sản lượng sản xuất cho các thành viên sao cho:

Chi phí biên của mỗi hãng bằng chi phí biên của Cartel ở mức sản lượng tối ưu.

Vì: Tiêu thức quyết định của cartel MR=MC=MC1=…=MCn.

Tham khảo: Mục 6.2.1. Mô hình Cartel (BG, tr. 70 – 71).

Điều nào dưới đây là phương pháp lựa chọn của một người ghét rủi ro?
Điều nào sau đây được gọi là rủi ro trong kinh doanh?
Đường chi phí trung bình dài hạn:
Giá của rủi ro là khoản phải tăng thêm của thu nhập kỳ vọng để có được:
Giá của rủi ro trong việc đầu tư mua một cổ phiếu là:
Giả định General Motor có thể tăng gấp 3 sản xuất loại xe Cavaliers nhờ tăng gấp 3 phương tiện sản xuất. Đây là ví dụ về?
Giả định một nhà máy sản xuất kẹo có thể tăng gấp ba sản lượng nhờ tăng gấp đôi phương tiện sản xuất. Đây là ví dụ về:
Giang và Yến đang tiêu dùng cam với số lượng như nhau nhưng cầu của Giang về cam co giãn nhiều hơn cầu của Yến. Câu nào sau đây là đúng?
Giả sử giá của các hàng hóa tăng gấp đôi và thu nhập cũng tăng gấp đôi. Câu nào sau đây là đúng?
Giả sử giá của khoai tây giảm và lượng khoai tây tiêu thụ cũng giảm, chúng ta có thể kết luận gì?
Hai cách thường dùng để dự báo là:
Hàm cầu ước lượng có dạng Q= 25 – 5P + 0,32M + 12PR trong đó Q là lượng cầu hàng hóa, P là giá hàng hóa, M là thu nhập của người tiêu dùng và PR là giá hàng hóa liện quan. Hàng hóa đang xét và hàng hóa R sẽ là:
Hàm cầu ước lượng có dạng Q= 25 – 5P + 0,32M + 12PR trong đó Q là lượng cầu hàng hóa, P là giá hàng hóa, M là thu nhập của người tiêu dùng và PR là giá hàng hóa liện quan. Nếu giá hàng hóa giảm đi 4$ (các yếu tố khác giữ nguyên) thì lượng hàng hóa sẽ:
Hàm cầu ước lượng có dạng Q= 25 – 5P + 0,32M + 12PR trong đó Q là lượng cầu hàng hóa, P là giá hàng hóa, M là thu nhập của người tiêu dùng và PR là giá hàng hóa liện quan. Nếu thu nhập giảm xuống 1.000 (các yếu tố khác giữ nguyên) thì lượng hàng hóa sẽ
Hàm ích lợi của Phong là U = 10+3V, trong đó U là ích lợi và V là giá trị thu nhập nhận được. Phong sẽ thích nhận được 20 triệu đồng chắc chắn hơn là khả năng có xác suất 0,3 nhận được 9 triệu đồng và xác suất 0,7 nhận được:
Hãng độc quyền tập đoàn có:

Cản trở xâm nhập rất nhỏ, cản trở xâm nhập đáng kể và cản trở xâm nhập vô cùng lớn.

Vì: Tùy thuộc từng loại tập đoàn thì rào cản lớn hay nhỏ.

Hãng nào dưới đây KHÔNG có khả năng đạt được tính kinh tế của quy mô?
Hiệu suất giảm theo quy mô xảy ra khi tỷ lệ tăng của sản lượng như thế nào so với tỷ lệ tăng của quy mô các đầu vào?
Hiệu suất không đổi theo quy mô nghĩa là khi tất cả các đầu vào tăng lên,
Hiệu suất tăng theo quy mô (hoặc tính kinh tế của quy mô) là điều kiện kỹ thuật trong đó % thay đổi của sản lượng:
Hình sau đây biểu thị hàm ích lợi theo thu nhập của anh Đức. Câu nào dưới đây là đúng?
Hoa làm việc cho một của hàng bán đồ dụng cụ, nơi cô ta nhận được mức lương $300/tuần. Giá của quần áo là $10/bộ, của thức ăn là $5/ đơn vị. Một tuần Hoa mua 10 bộ quần áo và 40 đơn vị thức ăn. Sau đó, cô ta chuyển công việc đến của hàng bán quần áo với mức lương $250/ tuần, nhưng được khuyến mại quần áo. Với mỗi bộ quần áo cô ta chỉ phải trả $5. Chọn câu trả lời đúng nhất?
Ích lợi cận biên của thu nhập giảm càng nhanh thì cá nhân:
Khi chi phí trên một đơn vị sản phẩm giảm do sản xuất nhiều hơn, các nhà kinh tế học nói đến?
Khi chi phí trung bình dài hạn không đổi, chi phí cận biên dài hạn:
Khi chi phí trung bình dài hạn không đổi, chi phí cận biên dài hạn:
Khi một hàng hóa là cấp thấp, câu nào sau đây là đúng?
Khi tổng chi phí là tối thiểu, tỷ lệ sản phẩm cận biên của lao động so với sản phẩm cận biên của tư bản:
Khi tổng chi phí là tối thiểu, tỷ lệ sản phẩm cận biên của lao động so với sản phẩm cận biên của tư bản:
Kỹ thuật nào dưới đây không phải là dự báo định lượng?
Linh chơi trò chơi tung xúc xắc. Nếu được 2 chấm, Linh nhận được 60 nghìn đồng, nếu không được 2 chấm, Linh phải trả 10 nghìn đồng. Giá trị kỳ vọng của trò chơi này đối với Linh là:
Lợi ích cận biên của thu nhập giảm dần đối với người có thái độ:
Mai không chắc chắn về thu nhập của mình trong năm sau. Nếu ích lợi kỳ vọng của Mai thấp hơn ích lợi của thu nhập kỳ vọng, thì Mai là người
Mô hình đường cầu gẫy:

Giả định rằng các đối thủ sẽ đáp lại sự giảm giá và lờ đi sự tăng giá.

Vì: Các hãng chỉ phản ứng khi một hãng giảm giá mà không phản ứng với việc tăng giá.

Tham khảo: Mục 6.1.3. Mô hình đường cầu gãy khúc và tính cứng nhắc về giá cả (BG, tr. 69 – 70).

Một Cartel hình thành khi:

Các hãng tự nguyện, công khai cấu kết để đưa ra quyết định sản lượng và giá bán theo nguyên tắc tối đa hoá lợi nhuận cho cả Cartel.

Vì: Gia nhập tự nguyện và quyết định chung.

Tham khảo: Mục 6.2.1. Mô hình Cartel (BG, tr. 70 – 71).

Một người bình thường với rủi ro sẽ có đường bàng quan là:
Một người sẵn sàng bỏ 10.000 đồng ra chơi sổ số với giá trị kỳ vọng bằng 0 thì người này là:
Một nhà đầu tư dự đoán lợi tức kỳ vọng của dự án A là $180.000 với lợi ích kỳ vọng là 400; dự án B tương ứng là $120.000 và 450. Nhà đầu tư này sẽ lựa chọn như thế nào?
Một nhà quản lý có lợi ích ở các mức thu nhập tương ứng là U($20.000) = 20, U($40.000) = 40, U($60.000) = 70 thì nhà quản lý này là:
Nếu Chiến sẵn sàng trả 300 nghìn đồng bảo hiểm cho một tài sản có giá 8 triệu đồng với xác suất bị mất trộm là 4%, thì Chiến là người:
Nếu có ba kết quả có thể xảy ra, xác suất cho mỗi kết quả là 1/3 thì:
Nếu có nhiều cơ hội khác nhau thì người ra quyết định hợp lý luôn chọn cơ hội có:
Nếu giá của một hàng hóa thông thường tăng, ảnh hưởng thu nhập
Nếu hãng X đang sản xuất trong một ngành độc quyền tập đoàn, khi hãng tăng giá:

Hãng đối thủ Y sẽ tăng thị phần nếu hãng Y giữ giá không đổi.

Vì: Tăng giá sẽ đánh mất thị phần vào tay đối thủ.

Tham khảo: Mục 6.1.3. Mô hình đường cầu gãy khúc và tính cứng nhắc về giá cả (BG, tr. 69 – 70).

Nếu một người có lợi ích tăng gấp đôi khi thu nhập tăng gấp đôi thì người này là người như thế nào?
Nếu một người có thái độ trung tính với rủi ro, và nếu giá trị kỳ vọng của thông tin hoàn hảo là 10 triệu đồng, thì người này sẵn sàng trả mức giá sau đây để có được thông tin đó:
Nếu một người ứng xử như người ghét rủi ro với những phương án mang lại thu nhập vượt quá 100 triệu đồng, thì người đó
Nếu một người ứng xử như người ghét rủi ro với những phương án mang lại thu nhập vượt quá 100 triệu đồng, thì người đó:
Nhà quản lý doanh nghiệp tin rằng năm tới nền kinh tế sẽ suy thoái với xác suất là 30%. Anh ta cũng tin rằng lợi nhuận trong tình trạng suy thoái là $50.000 và nếu không suy thoái sẽ là $150.000, vậy giá trị lợi nhuận kỳ vọng của doanh nghiệp sẽ là:
Ông Minh là chủ của một nhà máy nhỏ. Tất cả các sáng thứ năm hàng tuần ông ta đều dạo qua các cửa hàng trên một chiếc xe tải. Người lái xe, tất nhiên vẫn được trả lương bình thường và bà Minh còn đưa thêm cho anh ta $5. Chi phí cơ hội là bao nhiêu nếu ông Minh tự lái chiếc xe đó?
Phần lớn các nhà đầu tư không ưa thích mạo hiểm. Vì vậy, những tài sản có lợi tức kỳ vọng cao hơn có:
Sản lượng sẽ tăng nhỏ hơn 10% khi tất cả các đầu vào tăng 10% nếu:
Sau khi mua bảo hiểm chống trộm, bạn quyết định mua ít hơn các thiết bị an ninh bảo vệ căn nhà của bạn. Đây là ví dụ về?
Theo lý thuyết đường cầu gẫy của độc quyền tập đoàn, mỗi hãng nghĩ rằng phần đường cầu dưới mức giá hiện tại là:

Dốc hơn, hay là ít co giãn hơn phần đường cầu phía trên mức giá hiện hành.

Vì: Các hãng sẽ cùng giảm giá để giữ thị phần nên cầu không co giãn.

Theo lý thuyết đường cầu gẫy của độc quyền tập đoàn, tại mức sản lượng tương ứng với điểm gẫy:

Đường doanh thu cận biên bị gián đoạn.

Vì: Đường cầu gãy nên doanh thu cận biên bị đứt đoạn.

Tham khảo: Mục 6.1.3. Mô hình đường cầu gãy khúc và tính cứng nhắc về giá cả (BG, tr. 69 – 70).

Tình huống mà người ra quyết định biết kết quả và xác suất xảy ra kết quả được gọi là gì?
Trạng thái cân bằng chiến lược trội là trạng thái:

Tồn tại chiến lược trội của tất cả người chơi.

Vì: Tất cả các hãng đều lựa chọn chiến lược tốt nhất cho mình với giả định đối phương phản ứng thế nào.

Tham khảo: Mục 6.1.3. Mô hình đường cầu gãy khúc và tính cứng nhắc về giá cả (BG, tr. 69 – 70).

Trạng thái cân bằng Stackelberg xảy ra khi?

Một hãng ra quyết định sản lượng trước dựa vào phản ứng của các hãng kia.

Vì: Đây là mô hình lợi thế đi trước tức là một hãng có lợi thế đi trước sẽ quyết định giá và sản lượng cho mình (nhưng biết hàm phản ứng của đối thủ).

Tham khảo: Mục 6.1.2. Mô hình Stackelberg (BG, tr. 68 – 69).

Trong độc quyền tập đoàn khi tất cả các hãng giảm giá thì:

Tất cả các hãng sẽ bị giảm lợi nhuận.

Vì: Cạnh tranh về giá xảy ra sẽ làm giảm lợi nhuận toàn ngành.

Tham khảo: Mục 6.1.3. Mô hình đường cầu gãy khúc và tính cứng nhắc về giá cả (BG, tr. 69 – 70).

Trong độc quyền tập đoàn mỗi hãng tin rằng nếu tăng giá thì:

Các hãng khác sẽ không tăng giá.

Vì: Các hãng chỉ phản ứng với việc giảm giá.

Trong mô hình chỉ đạo giá, các hãng nhỏ hoạt động giống như:

Các hãng cạnh tranh hoàn hảo.

Vì: Một hãng chỉ đạo giá và các hãng nhỏ khác tuân theo vì các hãng nhỏ chấp nhận giá hãng lớn.

Tham khảo: Mục 6.2.2. Mô hình hãng trội (BG, tr. 71 – 72).

Trong mô hình hãng trội:

Hãng lớn ra quyết định sản lượng theo nguyên tắc MRL = MCL.

Vì: Hãng lớn ra quyết định sản lượng và giá tối đa hóa lợi nhuận, các hãng nhỏ tuân theo giá hãng lớn.

Tham khảo: Mục 6.2.2. Mô hình hãng trội (BG, tr. 71 – 72).

Tỷ lệ lãi suất là 10%/năm. Nếu bạn đầu tư $50.000 của mình vào việc kinh doanh và thu $20.000 lợi nhuận tính toán sau 1 năm, lợi nhuận kinh tế là bao nhiêu? (ceteris paribus)
Tỷ lệ thay thế kỹ thuật cận biên giảm dần dọc theo đường đồng lượng nghĩa là tỷ lệ thay thế cận biên của:

Tỷ số giá giữa 2 hàng hóa X và Y là 2:1. Nếu Nga đang tiêu dùng số lượng hàng hóa X và Y ở mức:

MUX/ MUY = 1/2.

Vậy để tối đa hóa tổng ích lợi, Nga phải:

Ước lượng cầu người tiêu dùng thông qua câu hỏi chọn mẫu người tiêu dùng là phương pháp:
Xác suất của một kết cục có thể xảy ra là:
Anh Toàn có số tiền là 600 triệu đồng. Việc mở một cửa hàng bán đĩa nhạc hoặc cửa hàng bán đồ thể thao chi phí mất 300 triệu đồng. Lợi nhuận của mỗi cửa hàng trong kỷ nghỉ hè phụ thuộc vào thời tiết. Nếu thời tiết tốt, cửa hàng bán đĩa nhạc có thể kiếm được 40 triệu đồng và cửa hàng bán đồ thể thao có thể kiếm được 90 triệu đồng. Nếu thời tiết xấu, nhiều mưa, lợi nhuận tương ứng cho mỗi của hàng là 80 triệu đồng và 30 triệu đồng. Nếu xác suất thời tiết xấu là 50%, anh Toàn là người ghét rủi ro, anh sẽ quyết định mở:
Biến Dummy được sử dụng trong mô hình phân tích dãy số thời gian nhằm:
Bước đầu tiên của phương pháp phân tích dãy số thời gian là:
Câu nào sau đây là luôn luôn đúng với ảnh hưởng thay thế khi giá hàng hóa tăng?
Chi phí tính toán tính giá trị của các nguồn lực theo?
Co giãn của cầu theo giá hàng hoá A là -0,4. Khi giá hàng hoá A tăng 2% thì tổng doanh thu sẽ:
Điều nào dưới đây là phương pháp lựa chọn của một người ghét rủi ro?
Điều nào sau đây được gọi là rủi ro trong kinh doanh?
Đường chi phí trung bình dài hạn:
Giá của rủi ro là khoản phải tăng thêm của thu nhập kỳ vọng để có được:
Giá của rủi ro trong việc đầu tư mua một cổ phiếu là:
Giả định General Motor có thể tăng gấp 3 sản xuất loại xe Cavaliers nhờ tăng gấp 3 phương tiện sản xuất. Đây là ví dụ về?
Giả định một nhà máy sản xuất kẹo có thể tăng gấp ba sản lượng nhờ tăng gấp đôi phương tiện sản xuất. Đây là ví dụ về:
Giang và Yến đang tiêu dùng cam với số lượng như nhau nhưng cầu của Giang về cam co giãn nhiều hơn cầu của Yến. Câu nào sau đây là đúng?
Giả sử giá của các hàng hóa tăng gấp đôi và thu nhập cũng tăng gấp đôi. Câu nào sau đây là đúng?
Giả sử giá của khoai tây giảm và lượng khoai tây tiêu thụ cũng giảm, chúng ta có thể kết luận gì?
Hai cách thường dùng để dự báo là:
Hàm cầu ước lượng có dạng Q= 25 – 5P + 0,32M + 12PR trong đó Q là lượng cầu hàng hóa, P là giá hàng hóa, M là thu nhập của người tiêu dùng và PR là giá hàng hóa liện quan. Hàng hóa đang xét và hàng hóa R sẽ là:
Hàm cầu ước lượng có dạng Q= 25 – 5P + 0,32M + 12PR trong đó Q là lượng cầu hàng hóa, P là giá hàng hóa, M là thu nhập của người tiêu dùng và PR là giá hàng hóa liện quan. Nếu giá hàng hóa giảm đi 4$ (các yếu tố khác giữ nguyên) thì lượng hàng hóa sẽ:
Hàm cầu ước lượng có dạng Q= 25 – 5P + 0,32M + 12PR trong đó Q là lượng cầu hàng hóa, P là giá hàng hóa, M là thu nhập của người tiêu dùng và PR là giá hàng hóa liện quan. Nếu thu nhập giảm xuống 1.000 (các yếu tố khác giữ nguyên) thì lượng hàng hóa sẽ
Hàm ích lợi của Phong là U = 10+3V, trong đó U là ích lợi và V là giá trị thu nhập nhận được. Phong sẽ thích nhận được 20 triệu đồng chắc chắn hơn là khả năng có xác suất 0,3 nhận được 9 triệu đồng và xác suất 0,7 nhận được:
Hãng nào dưới đây KHÔNG có khả năng đạt được tính kinh tế của quy mô?
Hiệu suất giảm theo quy mô xảy ra khi tỷ lệ tăng của sản lượng như thế nào so với tỷ lệ tăng của quy mô các đầu vào?
Hiệu suất không đổi theo quy mô nghĩa là khi tất cả các đầu vào tăng lên,
Hiệu suất tăng theo quy mô (hoặc tính kinh tế của quy mô) là điều kiện kỹ thuật trong đó % thay đổi của sản lượng:
Hình sau đây biểu thị hàm ích lợi theo thu nhập của anh Đức. Câu nào dưới đây là đúng?
Hoa làm việc cho một của hàng bán đồ dụng cụ, nơi cô ta nhận được mức lương $300/tuần. Giá của quần áo là $10/bộ, của thức ăn là $5/ đơn vị. Một tuần Hoa mua 10 bộ quần áo và 40 đơn vị thức ăn. Sau đó, cô ta chuyển công việc đến của hàng bán quần áo với mức lương $250/ tuần, nhưng được khuyến mại quần áo. Với mỗi bộ quần áo cô ta chỉ phải trả $5. Chọn câu trả lời đúng nhất?
Ích lợi cận biên của thu nhập giảm càng nhanh thì cá nhân:
Khi chi phí trên một đơn vị sản phẩm giảm do sản xuất nhiều hơn, các nhà kinh tế học nói đến?
Khi chi phí trung bình dài hạn không đổi, chi phí cận biên dài hạn:
Khi chi phí trung bình dài hạn không đổi, chi phí cận biên dài hạn:
Khi một hàng hóa là cấp thấp, câu nào sau đây là đúng?
Khi ra quyết định trong trạng thái có nhiều hơn một kết quả có thể xảy ra mà không biết xác suất của kết quả được gọi là gì?

Không chắc chắn.

Vì: Không chắc chắn là biết kết quả nhưng không biết xác suất xảy ra kết quả.

Khi thu nhập thay đổi sẽ làm thay đổi phương trình ngân sách như thế nào?

Điểm cắt của đường ngân sách với trục tung và trục hoành nhưng không thay đổi độ dốc.

Vì: Thu nhập thay đổi chỉ làm dịch chuyển đường ngân sách song song ra ngoài hoặc vào trong.

Tham khảo: Giáo trình Kinh tế vi mô 2 (tr. 55).

Khi tổng chi phí là tối thiểu, tỷ lệ sản phẩm cận biên của lao động so với sản phẩm cận biên của tư bản:
Khi tổng chi phí là tối thiểu, tỷ lệ sản phẩm cận biên của lao động so với sản phẩm cận biên của tư bản:
Kỹ thuật nào dưới đây không phải là dự báo định lượng?
Linh chơi trò chơi tung xúc xắc. Nếu được 2 chấm, Linh nhận được 60 nghìn đồng, nếu không được 2 chấm, Linh phải trả 10 nghìn đồng. Giá trị kỳ vọng của trò chơi này đối với Linh là:
Lợi ích cận biên của thu nhập giảm dần đối với người có thái độ:
Mai không chắc chắn về thu nhập của mình trong năm sau. Nếu ích lợi kỳ vọng của Mai thấp hơn ích lợi của thu nhập kỳ vọng, thì Mai là người
Một người bình thường với rủi ro sẽ có đường bàng quan là:
Một người chơi cá độ bóng đá và tin rằng đội của anh ta sẽ thắng với xác suất 40%. Nếu thắng anh ta được $180, nếu thua anh ta mất $130. Nếu việc ra quyết định chỉ dựa vào giá trị kỳ vọng thì người này là:

Sẽ chơi nếu anh ta là người ghét rủi ro.

Vì: EV = 40% ´ 180 + 60% ´ 130 = 150

Một người sẵn sàng bỏ 10.000 đồng ra chơi sổ số với giá trị kỳ vọng bằng 0 thì người này là:
Một nhà đầu tư dự đoán lợi tức kỳ vọng của dự án A là $180.000 với lợi ích kỳ vọng là 400; dự án B tương ứng là $120.000 và 450. Nhà đầu tư này sẽ lựa chọn như thế nào?
Một nhà quản lý có lợi ích ở các mức thu nhập tương ứng là U($20.000) = 20, U($40.000) = 40, U($60.000) = 70 thì nhà quản lý này là:
Nếu Chiến sẵn sàng trả 300 nghìn đồng bảo hiểm cho một tài sản có giá 8 triệu đồng với xác suất bị mất trộm là 4%, thì Chiến là người:
Nếu có ba kết quả có thể xảy ra, xác suất cho mỗi kết quả là 1/3 thì:
Nếu có nhiều cơ hội khác nhau thì người ra quyết định hợp lý luôn chọn cơ hội có:
Nếu giá của một hàng hóa thông thường tăng, ảnh hưởng thu nhập
Nếu một người có lợi ích tăng gấp đôi khi thu nhập tăng gấp đôi thì người này là người như thế nào?
Nếu một người có thái độ trung tính với rủi ro, và nếu giá trị kỳ vọng của thông tin hoàn hảo là 10 triệu đồng, thì người này sẵn sàng trả mức giá sau đây để có được thông tin đó:
Nếu một người ứng xử như người ghét rủi ro với những phương án mang lại thu nhập vượt quá 100 triệu đồng, thì người đó:
Nếu một người ứng xử như người ghét rủi ro với những phương án mang lại thu nhập vượt quá 100 triệu đồng, thì người đó
Nhà quản lý doanh nghiệp tin rằng năm tới nền kinh tế sẽ suy thoái với xác suất là 30%. Anh ta cũng tin rằng lợi nhuận trong tình trạng suy thoái là $50.000 và nếu không suy thoái sẽ là $150.000, vậy giá trị lợi nhuận kỳ vọng của doanh nghiệp sẽ là:
Ông Minh là chủ của một nhà máy nhỏ. Tất cả các sáng thứ năm hàng tuần ông ta đều dạo qua các cửa hàng trên một chiếc xe tải. Người lái xe, tất nhiên vẫn được trả lương bình thường và bà Minh còn đưa thêm cho anh ta $5. Chi phí cơ hội là bao nhiêu nếu ông Minh tự lái chiếc xe đó?
Phần lớn các nhà đầu tư không ưa thích mạo hiểm. Vì vậy, những tài sản có lợi tức kỳ vọng cao hơn có:
Sản lượng sẽ tăng nhỏ hơn 10% khi tất cả các đầu vào tăng 10% nếu:
Sau khi mua bảo hiểm chống trộm, bạn quyết định mua ít hơn các thiết bị an ninh bảo vệ căn nhà của bạn. Đây là ví dụ về?
Tình huống mà người ra quyết định biết kết quả và xác suất xảy ra kết quả được gọi là gì?
Tỷ lệ lãi suất là 10%/năm. Nếu bạn đầu tư $50.000 của mình vào việc kinh doanh và thu $20.000 lợi nhuận tính toán sau 1 năm, lợi nhuận kinh tế là bao nhiêu? (ceteris paribus)
Tỷ lệ thay thế kỹ thuật cận biên giảm dần dọc theo đường đồng lượng nghĩa là tỷ lệ thay thế cận biên của:

Tỷ số giá giữa 2 hàng hóa X và Y là 2:1. Nếu Nga đang tiêu dùng số lượng hàng hóa X và Y ở mức:

MUX/ MUY = 1/2.

Vậy để tối đa hóa tổng ích lợi, Nga phải:

Ước lượng cầu người tiêu dùng thông qua câu hỏi chọn mẫu người tiêu dùng là phương pháp:
Xác suất của một kết cục có thể xảy ra là:
Nếu chính phủ qui định giá sàn cho một loại hàng hóa, thì:
Điều nào dưới đây thể hiện tốt nhất cân bằng dài hạn của một hãng cạnh tranh hoàn hảo?
Hàm cầu được xây dựng từ số liệu thực tế trên thị trường được gọi là:

hàm cầu thực nghiệm và Ước lượng được thông qua hồi quy.

Vì: Sử dụng số liệu thực tế để phân tích hồi quy.

Phương trình cầu ước lượng theo phương pháp dãy số thời gian là Qt=25,3+2,1t, vậy ước lượng cầu giai đoạn thời gian là 7 sẽ là:

40

Nếu một người ghét rủi ro thì sẽ chọn kết quả có:

độ lệch chuẩn nhỏ nhất.

Yếu tố nào sau đây đo mức độ rủi ro?

Hệ số biến thiên, độ lệch chuẩn và giá trị kỳ vọng.

Cho bảng sau:

http://eldata1.neu.topica.vn/images/TX KHMI02/image002.jpgCâu nào sau đây đúng?

Người ghét rủi ro sẽ thích A hơn B nhưng thích C hơn A, người bình thường với rủi ro sẽ thích C hơn A hoặc B và người thích rủi ro sẽ thích C hơn A hoặc B.

Vì: Vì căn cứ vào EV và độ lệch chuẩn sẽ biết được thái độ người ra quyết định

Một người mua bào hiểm y tế và luôn muốn có bệnh để đến viện điều trị nhiều hơn những người không mua bảo hiểm. Đây là ví dụ về?

Rủi ro đạo đức.

Khoản nào dưới đây thường KHÔNG phải là chi phí giao dịch?

Chi phí thời gian của người chủ doanh nghiệp.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *