Kiểm soát – TX QTTH06

Please follow and like us:
Các tiêu chí đo lường của phiếu điểm cân bằng BSC là:
Các tiêu chí trong phiếu điểm cân bằng BSC phải đáp ứng yêu cầu sau:
Các tiêu chuẩn nào sau đây là tiêu chuẩn định lượng trong kiểm soát chiến lược?
Căn cứ để lựa chọn công cụ kiểm soát là:
Căn cứ để xác định một bộ phận trong một tổ chức thuộc loại trung tâm nào, phụ thuộc vào:
Chức năng dịch vụ của kiểm soát:
Chức năng phối hợp của kiểm soát:
Công cụ định tính thường được sử dụng trong hoạt động kiểm soát ở:

giai đoạn dài hạn.

Vì: Công cụ định tính thường chỉ sử dụng khi thực hiện kiểm soát chiến lược nên thường áp dụng cho giai đoạn dài hạn.

Tham khảo: Xem Bài 3, mục 3.2.1. Khái niệm, tr. 42, BG text.

Công cụ kiểm soát phụ thuộc vào:

đối tượng và tính chất của hoạt động kiểm soát.

Vì: Đối tượng và tính chất của hoạt động kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến việc lựa chọn công cụ kiểm soát.

Tham khảo: Xem Bài 3, mục 3.2.2. Nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn công cụ kiểm soát, tr. 42, BG text.

Công cụ kiểm soát trong doanh nghiệp nhằm:
Công việc nào KHÔNG thuộc chu trình tiêu thụ?
Doanh nghiệp tổ chức theo mô hình truyền thống thường dẫn đến qui mô của trung tâm kiểm soát:
Đánh giá trung tâm chi phí tự do thông qua:
Để hình thành trung tâm kiểm soát, doanh nghiệp cần tuân thủ theo quy trình:
Để hình thành trung tâm kiểm soát theo không gian hoạt động cần:
Để kiểm soát chiến lược, cần thực hiện các công việc sau trừ:
Để kiểm soát tốt hoạt động thu quỹ trong trường hợp bán hàng thu tiền ngay của khách hàng, vấn đề cơ bản là:
Để kiểm soát tốt khâu xét duyệt bán chịu trong chu trình tiêu thụ, vấn đề cơ bản là:

bộ phận xét duyệt bán chịu phải độc lập với nhân viên/bộ phận bán hàng.

Vì: Việc xét duyệt bán chịu là khâu kiểm soát rất quan trọng trong chu trình tiêu thụ, vì vậy xây dựng một chính sách bán chịu, cũng như sử dụng nhân viên có năng lực và đạo đức có tính chất quyết định đẻ bảo vệ tài sản. Đây là khâu có độ rủi ro cao nên bộ phận xét duyệt bán chịu phải độc lập với nhân viên/bộ phận bán hàng.

Tham khảo: Xem Bài 5, mục 5.2.3. Thủ tục kiểm soát chu trình tiêu thụ, tr. 81, BG text.

Để tránh tình trạng quên lập hóa đơn cho hàng hóa đã giao, khi lập hóa đơn cần căn cứ vào:

chứng từ vận chuyển đã được khách hàng ký nhận; đơn đặt hàng được đối chiếu với chứng từ vận chuyển và hợp đồng giao hàng. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: chứng từ vận chuyển đã được khách hàng ký nhận; đơn đặt hàng được đ

Để xây dựng các tiêu chuẩn kiểm soát, người ta cần:
Điều chỉnh sai lệch thông qua:
Định giá để chuyển giao nội bộ, có thể dùng phương pháp:
Đối tượng kiểm soát:

là các đối tượng trong doanh nghiệp cần được giám sát.

Vì: Hoạt động kiểm soát trong doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu: Cung cấp thông tin đáng tin cậy; Bảo vệ tài sản và sổ sách; Tăng tính hiệu quả trong hoạt động điều hành.

Giữa các tiêu chí của BSC có mối quan hệ:
Hạn chế nào trong các hạn chế dưới đây KHÔNG thuộc những hạn chế cố hữu của hệ thống kiểm soát?
Hệ thống kiểm soát được thiết lập nhằm:
Hệ thống kiểm soát giám sát hoạt động doanh nghiệp thông qua:
Hoạt động kiểm soát đạt được hiệu quả tốt nhất khi:
Hoạt động kiểm soát được thiết kế:

đạt được mục tiêu ở các hạng mục riêng rẽ nhau nhưng bổ trợ nhau.

Vì: Kiểm soát với tư cách một chức năng của hoạt động quản trị hoàn toàn không tách rời mà luôn luôn gắn liền với các chức năng quản trị khác.

Hoạt động kiểm soát là:
Hoạt động kiểm soát trong doanh nghiệp nhằm:
Khai khống chi phí khấu hao thuộc loại gian lận:
Khi giao hàng cho khách, bộ phận giao hàng thông thường lập chứng từ thành:
Kiểm soát chiến lược:
Kiểm soát chiến lược:
Kiểm soát chiến lược được thực hiện:
Kiểm soát chiến lược phải đáp ứng các yêu cầu sau đây, trừ:
Kiểm soát đang thực hiện là loại kiểm soát được tiến hành khi hoạt động:
Kiểm soát đặc biệt trong kiểm soát chiến lược được thực hiện:
Kiểm soát giả thiết là:

việc kiểm tra một cách có hệ thống và liên tục liệu các dự báo làm cơ sở cho xây dựng chiến lựơc còn đúng hay không.

Vì: Kiểm soát giả thiết (kiểm soát điều kiện tiền đề): kiểm tra một cách có hệ thống và liên tục liệu các dự báo làm cơ sở cho xây dựng chiến lựơc còn đúng hay không, Kiểm soát giả thiết thường liên quan tới kiểm tra điều kiện môi trường kinh doanh và các dự báo.

Tham khảo: Xem Bài 6, mục 6.1.2. Các yêu cầu đối với kiểm soát chiến lược, tr. 90, BG text.

Kiểm soát giả thuyết được thực hiện:
Kiểm soát gồm các chức năng cơ bản là:
Kiểm soát liên quan đến trách nhiệm của:
Kiểm soát lường trước nhằm mục tiêu:
Kiểm soát tác nghiệp:
Kiểm soát thực hiện chiến lược bao gồm các hoạt động:

đánh giá xem việc triển khai thực hiện có diễn ra đúng như nó cần phải diễn ra không.

Vì: Kiểm soát quá trình thực hiện: đánh giá xem việc triển khai thực hiện có diễn ra đúng như nó cần phải diễn ra không và các kết quả đạt được có dẫn tới cần một điều chỉnh chiến lược không.

Tham khảo: Xem Bài 6, mục 6.1.1. Bản chất của kiểm soát chiến lược, tr. 89, BG text.

Loại bằng chứng về thanh toán với người bán có ít tính thuyết phục nhất là:
Loại gian lận nhằm chiếm đoạt số nợ phải thu do khách hàng đã trả thường xảy ra khi:

cá nhân/bộ phận kiêm nhiệm nhiều chức năng.

Vì: Khi cá nhân/bộ phận kiêm nhiệm nhiều chức năng dẫn đến DN khó kiểm soát được số nợ phải thu cũng như đã thù và đây là cơ hội cho nhân viên thu nợ chiếm đoạt số nợ phải thu do khách hàng đã trả.

Một hệ thống kiểm soát được thiết kế hoàn hảo sẽ:
Mục tiêu hiệu quả trong chu trình kiểm soát mua hàng được hiểu:
Nhà quản lý trung tâm lợi nhuận và trung tâm đầu tư đều có đặc điểm:
Nhà quản lý trung tâm thu nhập chịu trách nhiệm:
Nhân tố ảnh hưởng đến thiết kế và vận hành hệ thống kiểm soát là:
Nhân tố nào KHÔNG ảnh hưởng đến việc lựa chọn công cụ kiểm soát?
Nhân tố quan trọng nhất trong môi trường kiểm soát:
Nhân viên bán hàng bán cho khách hàng không có khả năng thanh toán, loại gian lận thường xảy ra khi:
Nhân viên bán hàng biển thủ tiền khách hàng nợ bằng cách ghi sổ đây là khoản thu khó đòi. Hành vi đó là:
Những người nằm trong ban kiểm soát công ty cổ phần:
Nội dung nào dưới đây KHÔNG thuộc nội dung của hệ thống kiểm soát?
Nội dung, phương pháp tìm hiểu hệ thống kiểm soát KHÔNG bao gồm nội dung nào dưới đây?
Phát biểu nào sau đây về mối quan hệ nhân quả giữa các tiêu chí BSC là đúng?
Phân chia trách nhiệm đầy đủ trong chu trình mua hàng nhằm:
Phương pháp thường được áp dụng để xây dựng định mức lao động là phương pháp:
Phương pháp thường được áp dụng để xây dựng định mức nguyên vật liệu là:
Sai phạm nào có thể xảy ra trong quá trình đề nghị mua hàng?
Sai phạm nào có thể xảy ra trong quá trình xử lý đơn đặt hàng của khách?
Sử dụng công cụ phân tích chênh lệch so với dự toán linh hoạt cho phép:
Sử dụng công cụ phân tích chênh lệch với dự toán tổng thể giúp nhà quản trị:
Thành phần của hệ thống kiểm soát không bao gồm:
Thành phần là nền tảng cho các bộ phận khác trong hệ thống kiểm soát:

môi trường kiểm soát.

Vì: Môi trường kiểm soát là những yếu tố của công ty ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống kiểm soát và là các yếu tố tạo ra môi trường mà trong đó toàn bộ thành viên của công ty nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống kiểm soát.

Theo chức năng hoạt động, trung tâm kiểm soát có thể thiết kế thành:
Theo chức năng hoạt động, trung tâm nào KHÔNG thuộc trung tâm kiểm soát?
Theo kỹ thuật kiểm soát, trung tâm kiểm soát có thể thiết kế thành:
Theo lĩnh vực hoạt động, kiểm soát có thể phân thành:
Thiết kế trung tâm kiểm soát có vai trò quan trọng do:
Thông qua sử dụng công cụ hệ thống định mức, nhà quản trị có thể đánh giá việc sự dụng:
Thủ tục bất kiêm nhiệm trong thiết chế của hệ thống kiểm soát:
Thủ tục kiểm soát do nhà quản trị xây dựng dựa trên các nguyên tắc:
Thủ tục kiểm soát quá trình nhận đơn đặt hàng của khách, nhằm mục tiêu:

đảm bảo khả năng thu nợ từ khách.

Vì: Tiếp nhận đơn đặt hàng là khâu đầu tiên trong chu trình tiêu thụ, khâu này kiểm soát không tốt sẽ ảnh không tốt đến các bước còn lại của chu trình. Mặt khác nếu khâu này làm tốt sẽ giúp doanh nghiệp có khả năng thu hồi nợ của khách.

Tham khảo: Xem Bài 5, mục 5.2. Kiểm soát chu trình tiêu thụ, tr. 78, BG text.

Tiêu chuẩn kiểm tra tốt nhất và là thước đo sự thành công của các kế hoạch:
Tiêu chuẩn thực hiện chương trình thường được áp dụng trong:
Tính hiệu quả trong hình thành trung tâm kiểm soát thể hiện:
Tính linh hoạt của hoạt động kiểm soát thể hiện ở:
Tính phù hợp của hoạt động kiểm soát chiến lược thể hiện ở:
Tránh trường hợp giao hàng sai qui cách, phẩm chất và số lượng, thủ tục kiểm soát cần thiết là:

Đáp án đúng là: khi nhận hàng để giao, nhân viên giao hàng cần so sánh mặt hàng thực nhận với đơn đặt hàng của khách.

Vì: Nhằm tránh rủi ro trong quá trình giao hàng thì khi nhận hàng để giao, nhân viên giao hàng cần so sánh mặt hàng thực nhận với đơn đặt hàng của khách.

Tham khảo: Xem Bài 5, m

Tránh trường hợp nhân viên mua hàng có thể thông đồng với nhà cung cấp, thủ tục kiểm soát cần thiết:
Trong các bằng chứng sau đây, bằng chứng nào có độ tin cậy thấp nhất?
Trong chu trình mua hàng, đơn đặt hàng thông thường được lập thành:
Trong kiểm soát chiến lược người ta thường dùng các tiêu chuẩn định tính nào sau đây?
Trung tâm chi phí có thể trở thành trung tâm lợi nhuận nếu:
Trung tâm chi phí tự do có đặc điểm:
Trung tâm kiểm soát nghiên cứu và phát triển được hình thành khi:
Trung tâm kiếm soát soát nguyên vật liệu gắn với chức năng:
Trung tâm lợi nhuận có quyền quyết định về:
Vai trò của BSC trong kiểm soát chiến lược là:
Về mặt kết quả, trung tâm đầu tư được đánh giá tương tự như:
Việc đánh giá hoạt động của doanh nghiệp có những lúc khó thực hiện do:
Việc kiểm soát chiến lược để đánh giá xem các chính sách, giải pháp chiến lược có đang được thực hiện như đã hoạch định KHÔNG là nội dung của:
Với mỗi loại cơ cấu tổ chức khác nhau thì:
Xem xét mối quan hệ nhân quả giữa các tiêu chí của BSC để:
Yếu tố nào cấu thành hệ thống kiểm soát?

Kiểm soát tác nghiệp:

Chọn một câu trả lời
A) nội dung khác kiểm soát chiến lược. Đúng
B) nội dung giống kiểm soát chiến lược. Không đúng
C) đối tượng giống kiểm soát chiến lược. Không đúng
D) bản chất giống kiểm soát chiến lược. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: nội dung khác kiểm soát chiến lược.

Vì: Nội dung của kiểm soát chiến lược: kiểm soát môi trường kinh doanh đánh giá xem môi trường kinh doanh có thay đổi không? Kiểm tra hệ thống mục tiêu chiến lược.

Nội dung của kiểm soát tác nghiệp: Các chỉ tiêu kế hoạch tác nghiệp có còn phù hợp? Các khâu dự trữ có đảm bảo chủ động đối phó với biến động? Các phối hợp có được duy trì ở mức cần thiết.

Kiểm soát chiến lược được thực hiện:

Chọn một câu trả lời
A) ở giai đoạn cuối cùng của quy trình quản trị chiến lược. Không đúng
B) xuyên suốt trong quy trình quản trị chiến lược. Đúng
C) ở giai đoạn thực hiện chiến lược. Không đúng
D) ở giai đoạn xây dựng chiến lược. Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: xuyên suốt trong quy trình quản trị chiến lược.

Vì: Chiến lược được xác định cho một thời gian dài trong tương lai dựa trên những giả định mà trong khoảng thời gian chiến lược sẽ có nhiều những thay đổi diễn ra không giống với dự báo làm ảnh hưỏng tới sự thành công của chiến lược. Do vậy, kiểm soát chiến lược được thực hiện xuyên suốt trong mọi giai đoạn của quá trình quản trị chiến lược

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *