Khái niệm và đặc điểm của chi phí kinh doanh

Please follow and like us:

– Khái niệm
Chi phí kinh doanh của một thời kỳ tính toán xác định là một bộ phận chi phí gắn
với kết quả của kỳ tính toán đó, được tính toán theo nguyên lý của tính chi phí
kinh doanh và làm cơ sở cho các quyết định quản trị
Đặc điểm cơ bản là:
– Gắn với kết quả của 1 kỳ tính toán xác định
– Phải được tính toán theo các nguyên lý của tính chi phí kinh doanh, chẳng hạn,
chi phí kinh doanh được tính toán theo nguyên lý bảo toàn tài sản về măt hiện vật,
nghĩa là việc tính toán dựa trên giá mua lại các yếu tố sản xuất đã hao phí
– Chỉ cung cấp thông tin cho các nhà quản trị có trách nhiệm ra các quyết định quản
trị

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *