Các giai đoạn phát triển của tính chi phí kinh doanh

Please follow and like us:

* Các giai đoạn phát triển của tính chi phí kinh doanh:
+ Tính chi phí kinh doanh thực tế: tính mọi chi phí kinh doanh phát sinh trong thực tế không phân biệt tính chất ngẫu nhiên hay bình thường. Sử dụng kết quả chi phí kinh doanh này để ra quyết định quản trị, trong trường hợp ngoại lệ, sẽ dễ dẫn đến quyết định sai. Vì thế, tính chi phí kinh doanh đã phát triển sang tính chi phí kinh doanh thông thường.
+ Tính chi phí kinh doanh thông th ường xác định các chi phí kinh doanh phát sinh trong quá khứ nhưng đã loại bỏ các nhân tố ngẫu nhiên. Ra quyết định trên cơ sở thông tin này sẽ có cơ sở đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy cao hơn.
+ Tính chi phí kinh doanh kế hoạch tính toán và xác định các chi phí kinh doanh phát sinh theo trong thời kỳ kế hoạch tương lai. Theo quá trình phát triển này, tính chi phí kinh doanh ngày càng cung cấp thông tin với chất lượng tốt hơn để ra các quyết định kinh doanh cũng như thực hiện mục đích kiểm tra hiệu quả hoạt động của toàn doanh nghiệp cũng như từng bộ phận bên trong doanh nghiệp.
Ngày nay, để phục vụ cho mục đích ra quyết định kinh doanh của mình, doanh nghiệp có thể tính và sử dụng cả ba loại chi phí kinh doanh là chi phí kinh doanh thực tế, chi phí kinh doanh thông thường và chi phí kinh doanh kế hoạch.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *