Các bước tính chi phí kinh doanh?

Please follow and like us:

Các bước tính chi phí kinh doanh:
• Bước tính chi phí kinh doanh theo loại:
 Tập hợp chi phí kinh doanh phát sinh theo từng loại;
 Là bước đầu tiên làm cơ sở cho các bước tiếp theo.
• Bước tính chi phí kinh doanh theo điểm:
 Tập hợp chi phí kinh doanh phát sinh theo từng điểm chi phí;
 Phân bổ và đánh giá tính hiệu quả hoạt động của từng điểm chi phí trên cơ sở các
kết quả đã có ở bước tính theo loại.
• Bước tính chi phí kinh doanh theo đối tượng:
 Tập hợp và tính chi phí kinh doanh phát sinh cho từng đối tượng – tính giá thành;
 Là bước cuối cùng của tính chi phí kinh doanh.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *