Các loại chi phí kinh doanh không trùng với chi phí tài chính?

Please follow and like us:

Các loại chi phí kinh doanh không trình với chi phí tài chính:
– Chi phí kinh doanh khấu hao tài sản cố định
– Chi phí kinh doanh sử dụng vốn
– Chi phí kinh doanh thiệt hại rủi ro (theo từng nhóm loại như khâu dự trữ, khâu sử dụng tài sản cố định, khâu sản xuất, khâu nghiên cứu và phát triển, khâu tiêu thụ, khâu đưa ra quyết định quản trị)
– Chi phí kinh doanh thuê mượn tài sản (nhà xưởng, máy móc thiết bị, Phương tiện giao thông)
– Chi phí kinh doanh dịch vụ thuê ngoài (dịch vụ sửa chữa các loại, dịch vụ bưu chính viễn thông, dịch vụ vệ sinh môi trường, dịch vụ bảo hiểm các loại, dịch vụ tư vấn các loại)
– Chi phí kinh doanh các khoản nộp (thuế, phí, nộp cấp trên, nộp để quá trình kinh doanh có thể diễn ra).

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *