Nhiệm vụ của tính chi phí kinh doanh?

Please follow and like us:

Tính chi phí kinh doanh có 3 nhiệm vụ :
1. Cung cấp thông tin kinh tế bên trong làm cơ sở cho các quyết định quản trị
Nguyên lý là ra quyết định cần thông tin gì thì tính chi phí kinh doanh phải cung cấp thông
tin ấy.
2. Cung cấp thông tin kinh tế bên trong làm cơ sở cho các chính sách giá cả
2.1. Cung cấp thông tin xác định giới hạn dưới của giá bán
2.2. Cung cấp thông tin xác định giới hạn trên của giá mua
2.3. Cung cấp thông tin xác định giá nội bộ
3. Cung cấp thông tin kinh tế bên trong làm cơ sở đánh giá tính hiệu quả hoạt động
Kiểm tra là một chức năng cơ bản của hoạt động quản trị, trong đó có kiểm tra, đánh giá tính hiệu quả hoạt động.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *