Đáp án trắc nghiệm: Kế toán quản trị – EG33

Please follow and like us:

Kế toán quản trị – EG33

 Trọn bộ tài liệu trắc nghiệm các ngành: Quản trị kinh doanh, luật kinh tế, kế toán, CNTT, Luật dân sự… 3 triệu/ Bộ/ ngành! Bạn, anh chị nào có nhu cầu liên hệ em nhé. FACEBOOK :
tại đây

Đáp án có chữ S là sai

Báo cáo của kế toán quản trị có yêu cầu gì?
Báo cáo sản xuất có mấy phương pháp lập?
Báo cáo sản xuất được lập với phương pháp xác định chi phí nào?
Báo cáo sản xuất lập theo phạm vi nào?
Báo cáo sản xuất lập theo phương pháp bình quân so với theo phương pháp FIFO thì:
Biến phí toàn bộ gồm:
Các bước phân tích thông tin thích hợp gồm mấy bước?
Cách tách chi phí hỗn hợp bằng phương pháp cực đại cực tiểu gồm mấy bước?
Các thước đo sử dụng trong kế toán quản trị là:
Căn cứ quan trọng cho định giá bán là
Căn cứ quan trọng nhất để thiết lập dự toán chi phí là:
Chi phí biến đổi còn được gọi là:
Chi phí chênh lệch luôn là:
Chi phí chìm luôn là :
Chi phí cơ hội luôn là :
Chi phí gốc là 500tr, tỷ lệ chi phí cộng thêm là 50%, vậy giá bán sẽ là:
Chi phí gốc trong định giá bán thông thường theo biến phí toàn bộ gồm:
Chi phí gốc trong định giá bán thông thường theo giá thành sản xuất gồm:
Chi phí không giống nhau giữa các phương án là:
Chi phí nào sau đây thuộc cách phân loại theo yêu cầu lựa chọn phương án?
Chi phí trong kế toán quản trị sử dụng trên khía cạnh nào?
Chỉ tiêu nào khó xác định nhất khi xây dựng dự toán tiêu thụ?
Chỉ tiêu nào thích hợp nghiên cứu C-V-P tại doanh nghiệp 1 mặt hàng?
Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống: “Chi phí hỗn hợp sẽ …. khi mức độ hoạt động tăng”.
Chọn phương án đùng điền vào chỗ trống: “Doanh nghiệp hòa vốn khi tổng lãi trên biến phí …..định phí”.
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Dự toán báo cáo kết quả được thiết lập …. so với dự toán Bảng cân đối”.
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Dự toán báo cáo kết quả được thiết lập …. so với dự toán Bảng cân đối”.
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Dự toán tiêu thụ được thiết lập … so với dự toán sản lượng sản xuất”.
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Dự toán tiêu thụ được thiết lập … so với dự toán sản lượng sản xuất”.
Chọn phương án đùng điền vào chỗ trống: “Tỷ suất lãi trên biến phí một mặt hàng sẽ….với mọi mức sản lượng”.
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Với doanh nghiệp có nhiều sản phẩm hòa vốn phải dựa vào … để tính”
Có mấy cách định giá bán sản phẩm thông thường?
Có mấy cách vẽ đồ thị hòa vốn?
Có mấy nguyên tắc hướng dẫn xây dựng định mức chi phí
Có mấy trường hợp đặc biệt trong định giá bán?

Công suất hòa vốn càng nhỏ thì:

Chọn một câu trả lời:

Doanh nghiệp có biến phí chiếm tỷ trọng cao trong kết cấu chi phí thì tỷ suất lãi trên biến phí là:
Doanh nghiệp có định phí chiếm tỷ trọng cao trong kết cấu chi phí thì tỷ suất lãi trên biến phí là:
Doanh thu giống nhau giữa các phương án là:
Doanh thu không chênh lệch luôn là:
Dự toán nào cần được thiết lập đầu tiên trong hệ thống?
Dự toán sản lượng sản xuất lập căn cứ vào:
Dự toán sản xuất kinh doanh có mấy tác dụng?
Đặc điểm của sản phẩm trong xác định chi phí theo đơn đặt hàng là:
Đặc điểm của sản phẩm trong xác định chi phí theo quá trình là:
Định giá bán dịch vụ không áp dụng với doanh nghiệp nào?
Định giá bán sản phẩm mới cần chú ý gì?
Định mức chi phí còn được gọi là:
Định mức chi phí dễ xây dựng nhất là:
Định mức chi phí nhân công trực tiếp được xác định trên cơ sở:
Định mức lượng vật liệu tiêu hao tính bởi nội dung nào?
Định mức mà doanh nghiệp mong muốn xây dựng nhất là:
Định phí bắt buộc sẽ:

Định phí sản xuất phân bổ vào giá thành sản xuất có phân bổ hợp lý chi phí cố định theo tiêu thức nào?

Chọn một câu trả lời:

Đòn bẩy kinh doanh còn được gọi là:
Đòn bẩy kinh doanh tính bởi công thức:
Đối tượng chủ yếu của kế toán quản trị là:
Đồ thị hòa vốn dạng tổng quát vẽ bởi đường nào?
Giá bán dịch vụ gồm:
Giá bán sản phẩm dịch vụ thông thường xác định bằng:
Giá bán trong trường hợp đặc biệt là:
Giá nhân công tính dựa trên chi phí nào?
Giá thành sản xuất theo biến phí gồm:
Giá thành toàn bộ theo biến phí gồm:
Giá thành toàn bộ và giá thành sản xuất toàn bộ là:
Hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh có mấy loại dự toán cơ bản?
Kế toán có ý nghĩa cần thiết nhất với:
Kế toán quản trị có mấy nhiệm vụ?
Kế toán quản trị có mấy nhóm đối tượng chính?
Kế toán quản trị ra đời khi nào?
Kế toán quản trị theo dõi đối tượng kế toán Tài sản và nguồn vốn …
Kế toán quản trị thường sử dụng mấy cách phân loại chi phí để phục vụ cho ra quyết định?
Kế toán tài chính và kế toán quản trị có điểm giống nhau là:
Kế toán tài chính và kế toán quản trị có điểm giống nhau là:
Khi biến phí đơn vị tăng thì sản lượng hòa vốn sẽ:
Khi doanh nghiệp không có hoạt động thì chi phí sản xuất biến đổi thường:
Khi doanh nghiệp không có hoạt động thì Định phí thường:
Khi giá bán đơn vị là 100.000, biến phí có tỷ lệ 60% giá bán thì lái trên biến phí là bao nhiêu?
Khi Giá trị dở dang đầu kỳ giảm 50.000, giá trị dở dang cuối kỳ giảm 50.000 thì giá thành sản xuất sẽ:
Khi Giá trị dở dang đầu kỳ tăng 50.000, giá trị dở dang cuối kỳ giảm 50.000 thì giá thành sản xuất sẽ:
Khi sản lượng tăng thì giá bán đơn vị hòa vốn sẽ:
Khi sản lượng tăng thì lãi trên biến phí đơn vị sẽ:
Lãi trên biến phí còn được gọi là:
Lãi trên biến phí tính cho:
Lập dự toán sản xuất kinh doanh nhằm giúp hoạt động sản xuất kinh doanh:
Lý do dự toán tiêu thụ đóng vai trò trung tâm là:
Lý do nào không phải lý do phân biệt thông tin không thích hợp và thích hợp?
Lý do phân biệt kế toán thành kế toán quản trị và kế toán tài chính là do:
Lý do phân biệt thông tin không thích hợp và thích hợp là:
Mô hình mô tả hoạt động của doanh nghiệp hiện nay có mấy mô hình?
Mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận gồm có mấy nhân tố?
Mối quan hệ CP- KL-LN nằm trong phương trình nào?
Mục đích lập báo cáo sản xuất nhằm đảm bảo:
Mục đích phân loại chi phí thành chi phí cơ bản và chi phí chung là:
Mục đích sử dụng chủ yếu của thông tin kế toán quản trị là:
Mục tiêu cơ bản của kế toán quản trị là gì?
Muốn tối đa hóa lợi nhuận thì:
Nguyên tắc định giá bán sản phẩm thông thường có bao nhiêu nguyên tắc?
Nguyên tắc lập dự toán là xuất phát từ:
Phân loại chi phí theo đối tượng chịu chi phí gồm có mấy loại?
Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động còn gọi là:
Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động gồm có:
Phân loại chi phí theo thời kỳ xác định lợi nhuận gồm:
Phần thị trường có thể diều chỉnh giảm khi thị trường bị thu hẹp gọi là gì?
Phương pháp của kế toán quản trị so với kế toán tài chính?
Phương pháp kế toán cơ bản nào sử dụng nhiều nhất trong kế toán quản trị?
Phương pháp nào sử dụng để tách chi phí hỗn hợp?
Phương pháp xác định chi phí nào cần phải lập phiếu tính giá thành riêng
Phương pháp xác định chi phí nào không cần phải lập phiếu tính giá thành riêng?
Phương thức xác định chi phí theo công việc còn gọi là xác định theo:
Quyết định ngắn hạn có mấy đặc điểm?
Quy trình ra quyết định trên cơ sở phân tích thông tin thích hợp gồm mấy bước?
Sản phẩm mới thuộc loại hàng thiết yếu thì định giá bán theo chiến lược nào?
Sản phẩm mới thuộc loại hàng xa xỉ thì định giá bán theo chiến lược nào?
Sản phẩm thông thường là sản phẩm:
Theo đối tượng sử dụng thông tin kế toán được chia thành:
Theo phương pháp FIFO khi lập báo cáo sản xuất cần tính những sản lượng nào?
Theo tài liệu lập thì định mức chi phí gồm mấy loại?
Thông tin để lập báo cáo kế toán quản trị được thu thập từ:
Thông tin không thích hợp là thông tin không thỏa mãn tiêu chuẩn:
Thông tin thích hợp được lựa chọn cho việc ra quyết định:
Thông tin thích hợp là thông tin:
Tiêu chuẩn chọn quyết định ngắn hạn là:
Tính chi phí cộng thêm trong trường hợp định giá bán theo biến phí toàn bộ sẽ dựa vào:
Tính chi phí cộng thêm trong trường hợp định giá bán theo giá thành sản xuất sẽ dựa vào:
Tính khấu hao thiết bị sản xuất là chi phí gì?
Tổ chức kế toán tập hợp chi phí theo quá trình sản xuất kinh doanh còn gọi là xác định chi phí theo:
Trình tự chung lập dự toán gồm có mấy bước?
Trong các chi phí sau chi phí nào không phải là chi phí cơ bản?
Trong cùng điều kiện như nhau nếu sản phẩm nào có tỷ suất lãi trên biến phí cao thì:
Trong kế toán quản trị chi phí bao gồm:
Ứng dụng mối quan hệ CP – Khối lượng – Lợi nhuận trong quyết định:

Vai trò của kế toán quản trị gắn với giai đoạn nào của quá trình quản lý?

Chọn một câu trả lời:

Với doanh nghiệp thương mại chi phí sản phẩm gồm:
Vùng an toàn được tính theo số nào?
Xét theo cơ sở số liệu tính giá thành có mấy loại giá thành:
Xét theo phạm vi tính toán chi phí có mấy loại giá thành?
Xét theo quá trình thực hiện thì kế toán quản trị gồm mấy nội dung?
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *