Đáp án trắc nghiệm: Luật kinh tế Việt Nam 1 – EL19

Please follow and like us:

Luật kinh tế Việt Nam 1 – EL19

Để ủng hộ và duy trì mọi đóng góp xin liên hệ:
Tham gia nhóm Zalo chia sẻ tài liệu tại đây

Đáp án có chữ S là sai

Bộ luật kinh tế được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua năm?
Các nguồn dưới đây, nguồn nào không thể hình thành tài sản của hợp tác xã?
Chính sách nào dưới đây không phải là chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã?
Chọn câu phát biểu SAI về “Trong công ty TNHH một thành viên có chủ sỡ hữu là tổ chức:”

sai
Công ty TNHH 1 thành viên không được giảm vốn điều lệ
HTX được quyền chia, tách, hợp nhất, sát nhập, giải thể và yêu cầu tuyên bố phá sản

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế … theo pháp luật”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền … doanh nghiệp của mình. Khi đó, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Cổ đông sáng lập là cổ đông tham gia xây dựng, … và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của công ty cổ phần”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Công ty hợp danh có ít nhất bao nhiêu thành viên là chủ sở hữu công ty …”.
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Công ty … không phải loại hình công ty đối vốn”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Công ty … phải có ít nhất hai thành viên … là cá nhân”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Công ty TNHH, công ty cổ phần có thể … bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty cùng loại; chuyển đổi một phần quyền và nghĩa vụ của công ty sang công ty mới thành lập mà không chấm dứt sự tồn tại”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế … kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại …”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một … làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”.
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Doanh nghiệp tư nhân là do … làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng … của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”.
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Góp vốn là việc đưa … vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển đến trình độ cao hơn thì sẽ hình thành … của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã”.
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… là việc các chủ thể thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, một số hoặc toàn bộ các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm trên thị trường nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi doanh nghiệp”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… là yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Loại hình … không thể chuyển đổi thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên”.
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật …”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Mọi người có quyền ………về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Sáng lập viên hợp tác xã là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện cam kết sáng lập, … thành lập hợp tác xã”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của … không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, công nghệ, bí quyết kỹ thuật và …”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh được pháp luật bảo hộ và …”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Tên doanh nghiệp không được đặt trùng hoặc nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong phạm vi …”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải làm thủ tục … tài sản góp vốn cho công ty”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào … của doanh nghiệp tư nhân”.
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Trong thời hạn hai năm kể từ ngày thành viên hợp danh tự nguyện rút vốn khỏi công ty, thì người đó … đối với các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên”.
Chủ Doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm như thế nào về các khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp?
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất là 6 tháng hoặc 1tỷ lệ khác nhỏ hơn qui định tại điều lệ công ty thì có quyền:
Cổ đông sở hữu từ bao nhiêu tổng số cổ phần trở lên phải được đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền:
Công ty cổ phần A đăng ký doanh nghiệp tại Hà Nội nhưng có 1 chi nhánh tại Hải Phòng, 1 chi nhánh tại Đà Nẵng và 2 văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh. Như vậy, trụ sở chính của công ty phải đặt ở đâu?
Công ty cổ phần có ít nhất bao nhiêu thành viên?
Công ty nào trong các công ty sau bắt buộc giám đốc phải là thành viên của công ty?
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải thành lập ban kiểm soát trong trường hợp:
Công ty trách nhiệm hữu hạn được phép phát hành:
Cổ phần nào trong công ty cổ phần không được chuyển nhượng trong trường hợp thông thường:
Cơ quan nào có quyền quyết định cao nhất trong HTX?
Cơ quan nào có thẩm quyền tuyên bố phá sản HTX?
Doanh nghiệp tư nhân được phép chuyển đổi sang loại hình:
Doanh nghiệp tư nhân không có quyền:
Đại hội đại biểu thành viên HTX có trên 1000 thành viên phải có ít nhất bao nhiêu % tổng số đại biểu thành viên tham dự?
Đại hội đại biểu thành viên HTX có từ 100 đến 300 thành viên phải có ít nhất bao nhiêu % tổng số đại biểu thành viên tham dự?
Đại hội đại biểu thành viên HTX có từ 300 đến 1000 thành viên phải có ít nhất bao nhiêu % tổng số đại biểu thành viên tham dự?
Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần họp ít nhất:
Đặc điểm của hành vi kinh doanh là:
Đăng ký mã số thuế, kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật là
Địa chỉ nào bắt buộc phải có đối với việc đăng ký kinh doanh của một doanh nghiệp?
Đối tượng nào sau đây không đủ điều kiện trở thành thành viên HTX?
Đối với công ty Cổ Phần, cổ đông phổ thông phải thanh toán đủ số cổ phần cam kết trong thời hạn bao nhiêu ngày, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?
Đối với công ty Cổ Phần, cổ đông phổ thông phải thanh toán đủ số cổ phần cam kết trong thời hạn bao nhiêu ngày, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?
Hoạt động nào sau đây không được coi là sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã cho thành viên hợp tác xã?
Hoạt động thương mại là những hoạt động nhằm mục đích?
Hội đồng quản trị KHÔNG phải triệu tập họp bất thường đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau:
Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thì:
Hợp tác xã đăng ký kinh doanh ở cơ quan nào?
Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn là công ty bị:
Khi một số hoặc tất cả thành viên hợp danh cùng thực hiện một số công việc kinh doanh thì quyết định được thông qua theo nguyên tắc:
Khi một số hoặc tất cả thành viên hợp danh cùng thực hiện một số công việc kinh doanh thì quyết định được thông qua theo nguyên tắc:
Kiểm soát viên của công ty TNHH một thành viên có nhiệm kỳ:
Liên hiệp Hợp tác xã đăng ký kinh doanh ở cơ quan nào?
Loại giấy tờ nào sau đây không cần có trong hồ sơ đăng kí kinh doanh?
Mọi ưu đãi của cổ phần ưu đãi biểu quyết có thời hạn trong bao lâu?
Nếu điều lệ công ty không quy định, quyết định chấp nhận thành viên hợp danh rút khỏi công ty phải có ít nhất bao nhiêu trên tổng số thành viên hợp danh chấp nhận?
Nếu điều lệ công ty không quy định thì: “Quyết định thông qua báo cáo tài chính hàng năm, tổng số lợi nhuận được chia và số lợi nhuận chia cho từng thành viên” phải được tỉ lệ số thành viên hợp danh chấp thuận là bao nhiêu?
Nếu Điều lệ HTX không quy định, Hội đồng quản trị hợp tác xã họp định kỳ với thời gian là bao lâu?
Nhiệm kỳ của chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên diễn ra bao lâu?
Những loại hình Doanh nghiệp nào sau đây có thể chuyển đổi lẫn nhau?
Nội dung chính của quyền tự do kinh doanh bao gồm:
Nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện là:
Phần vốn góp là tỷ lệ vốn mà chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu chung của công ty góp vào:
Phương pháp điều chỉnh trong luật kinh tế là:
Quyết định chiến lược, kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty cổ phần là quyền và nhiệm vụ của cơ quan nào trong công ty cổ phần?
Số lượng thành viên tối thiểu của hợp tác xã là bao nhiêu?
Tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức chuyên nghiệp:
Tài sản nào không được coi là tài sản không chia của hợp tác xã?

Thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên không phải chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty thực hiện hành vi sau đây:

Chọn một câu trả lời:

Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên chỉ được chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong bao lâu kể từ ngày chào bán?
Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi:
Thành viên góp vốn không có quyền:
Thành viên hội đồng quản trị có thể được bầu lại với tối đa bao nhiêu nhiệm kỳ?
Theo Luật doanh nghiệp 2005, các cổ đông sáng lập phải đăng kí mua ít nhất bao nhiều % tổng số cổ phần phổ thông có quyền chào bán:
Theo Luật Doanh nghiệp 2005, đối với công ty TNHH một thành viên, khi tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm vốn của người khác, công ty phải đăng ký chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên trong bao lâu kể từ ngày thành viên mới cam kết góp vốn:
Theo Luật Doanh nghiệp 2005, mỗi doanh nghiệp có thể có nhiều nhất bao nhiêu con dấu?
Theo Luật Doanh nghiệp 2005, trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh,cơ quan đăng kí kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đó cho cơ quan thuế, thống kê:
Thông báo mời họp Hội đồng thành viên được gửi trực tiếp đến từng thành viên của Hội đồng thành viên, có thể bằng:
Thời hạn cam kết góp vốn tối đa của thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên là bao lâu?
Tổ chức kinh doanh nào không có tư cách pháp nhân?
Tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng kí kinh doanh là:
Tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của hợp tác xã thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý liên hiệp hợp tác xã là mô hình gì?
Trong các loại hình tổ chức sau, loại hình tổ chức nào không cần thiết phải có giám đốc:
Trong công ty cổ phần, cổ tức có thể được chi trả bằng:
Trong công ty Cổ Phần, phần trăm tổng số cổ phần phổ thông đã bán mà công ty có quyền mua lại không quá:
Trong công ty cổ phần, quyền quyết định cao nhất thuộc về cơ quan nào?
Trong công ty Hợp danh, thành viên hợp danh là:
Trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên, cuộc họp hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất bao nhiêu vốn điều lệ?
Trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên, nếu Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo yêu cầu của thành viên thì nhóm thành viên sở hữu ít nhất 25% vốn điều lệ không có quyền:
Trong công ty TNHH một thành viên, Chủ tịch hội đồng thành viên do ai chỉ định?
Trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp khi:
Trong HTX, mỗi thành viên không được góp vốn quá bao nhiêu % vốn điều lệ?
Trong quá trình cho thuê doanh nghiệp, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân như thế nào?
Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải xem xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận kinh doanh cho HTX?
Trong trường hợp điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ cụ thể, Quyết định của hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên đại diện ít nhất là bao nhiêu % vốn điều lệ chấp thuận?
Trong trường hợp điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên không quy định một tỷ lệ khác cụ thể, thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu bao nhiêu phần trăm vốn điều lệ có quyền yêu cầu triệu tập họp hội đồng thành viên?
Trong trường hợp nào HTX bắt buộc phải có Ban Kiểm soát:
Trường hợp nào Hội đồng quản trị triệu không phải tập đại hội thành viên bất thường?
Trường hợp nào sau đây được phép thành lập doanh nghiệp tư nhân?
Trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết định thời hạn khác, sau thời hạn bao lâu, kể từ ngày được chấp thuận, Thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn mới phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty?
Việc đăng ký doanh nghiệp của Doanh nghiệp chỉ cho phép ở cơ quan cấp:
Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ HTX được đại hội thành viên thông qua khi có ít nhất bao nhiều % tổng số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành?
Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để:

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *