Học thuyết về Hệ thống hai yếu tố của Frederic Herzberg

Please follow and like us:

Học thuyết về Hệ thống hai yếu tố của Frederic Herzberg

Học thuyết này dựa trên cơ sở quan điểm tạo động lực là kết quả của sự tác động của nhiều yếu tố. Trong đó có các yếu tố tạo nên sự thoả mãn và không thoả mãn. Bản thân mỗi yếu tố đều bao gồm cả hai mặt trên tuỳ thuộc vào việc nó được thực thi như thế nào, được đáp ứng như thế nào để thấy rõ bản chất của các yếu tố. Học thuyết này được phân ra làm hai yếu tố có tác dụng tạo động lực là:

Nhóm yếu tố thúc đẩy: Đó là các nhân tố tạo nên sự thoả mãn, sự thành đạt, sự thừa nhận thành tích, bản thân công việc của người lao động, trách nhiệm và chức năng lao động sự thăng tiến. Đây chính là năm nhu cầu cơ bản của người lao động khi tham gia làm việc. Đặc điểm nhóm này là nếu không được thoả mãn thì dẫn đến bất mãn, nếu được thoả mãn thì sẽ có tác dụng tạo động lực.

Nhóm yếu tố duy trì: Đó là các yếu tố thuộc về môi trường làm việc của người lao động, các chính sách chế độ quản trị của Doanh nghiệp, tiền lương , sự hướng dẫn công việc, các quan hệ với con người, các điều kiện làm việc. Các yếu tố này khi được tổ chức tốt thì nó có tác dụng ngăn ngừa sự không thoả mãn đối với công việc của người lao động.

Hiện tại tại công ty em đang làm việc: Công ty cổ phần truyền thông Orion media là đơn vị chuyên cung cấp dich vụ quảng cáo thông qua internet. Công ty sử dụng một số yếu tố để tạo động lực cho người lao động cụ thể như sau:

Tiền lương:  Để đảm bảo được quyền lợi cho người lao động trong công việc của người lao động đồng thời dựa trên chế độ chính sách về tiền lương do nhà nước quy định bên cạnh việc trả lương phụ cấp cho người lao động dựa trên cơ sở thới gian và khối lượng công việc mà người lao động hoàn thành công ty còn trích một số khoản theo lương như BHXH. BHTN và KPCĐ. Công ty áp dung hình thức trả lương theo thời gian và hiệu quả côn việc.

Tiền thưởng: Công ty thực hiện thưởng vào những ngày lễ tết trong năm.Thưởng theo hiệu quả kinh doanh, thưởng thường niên mức thưởng và hình thức thưởng đa dạng.

Với những công cụ cơ bản công ty đã góp phần kích thích tinh thần người lao động trong công ty tạo nên sự gắn kết của công ty với người lao động.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *