Hãy trình bày mối quan hệ biện chứng giữa con người và xã hội trong xã hội H học.

Please follow and like us:

Hãy trình bày mối quan hệ biện chứng giữa con người và xã hội trong xã hội học

Xã hội là 1 hệ thống các hoạt động và các quan hệ của con người có đời sống kinh tế,chính trị,văn hóa chung cùng cư trú trên 1 lãnh thổ ở 1 giai đoạn phát triển nhất định của lịch sử.

Mối quan hệ biện chứng:

Giữa Xã hội và con người có mối quan hệ biện chứng với nhau.Xã hội là 1 tập hợp người có những quan hệ kinh tế,chính trị,văn hóa chặt chẽ với nhau.Do đó Xã hội là 1 hệ thống các mối quan hệ của con người và các hoạt động của con người.
Con người với hành vi,hoạt động của mình tác động tới các vấn đề,yếu tố của Xã hội.Hành vi,hoạt động của con người có thể là hành vi tích cực và tiêu cực,có ảnh hưởng đến Xã hội.Trong Xã hội có 4 yếu tố: tổ chức Xã hội,quan hệ Xã hội,hoạt động Xã hội và tương tác Xã hội.4 yếu tố này thống nhất và tương tác với nhau 1 cách hợp lý bởi các quy định,sự đảm bảo tự do hợp lý.4 yếu tố Xã hội tương tác,thống nhất để điều chỉnh các hành vi của con người.Tác động vào những hành vi tiêu cực của con người.Từ đó làm cho hoạt động,hành vi của con người tác động vào Xã hội theo chiều hướng đúng đắn hơn,tích cực hơn.
Tổ chức Xã hội là 1 thành tố của cấu trúc Xã hội.Tổ chức Xã hội là 1 hệ thống các quan hệ,tập hợp liên kết các cá nhân nào đó đê hoạt động xã hội,nhằm đạt được mục đích nhất định.
Quan hệ Xã hội là quan hệ được thiết lập giữa các cộng đồng Xã hội và các cá nhân với tư cách là chủ thể của hoạt động Xã hội khác ở vị trí và chức năng đời sống Xã hội.Quan hệ Xã hội bao gồm 4 mặt: Quan hệ trong Sản xuất trực tiếp,Quan hệ trong phân phối,Quan hệ trong tiêu dùng,Quan hệ trong trao đổi.
Tương tác Xã hội là tổ hợp các hoạt động Xã hội,các Quan hệ Xã hội,các chủ thể Xã hội cùng các mối quan hệ ràng buộc giữa chúng và ngay trong nội tại bản thân chúng.
Hoạt động Xã hội là toàn thể hoạt động của nhóm Xã hội và các thành viên của nhóm nhằm đạt được mục đích nhu cầu về quyền lợi xã hội.Bao gồm 6 mặt cơ bản: Sản xuất của cải vật chất,Sản xuất của cải phi vật chất,tài sản sinh con người,các hoạt động quản lý,các hoạt động giao tiếp,các hoạt động đối ngoại.

 

 

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *