Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học là gì?Tại sao nói đối tượng nghiên cứu của Xã hội học đã phản ánh đặc trưng cơ bản nhất của Xã hội?

Please follow and like us:

Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học là gì?Tại sao nói đối tượng nghiên cứu của Xã hội học đã phản ánh đặc trưng cơ bản nhất của Xã hội?

Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học:
– Theo cách tiếp cận thiên về con người: đối tượng nghiên cứu của Xã hội học là hành vi Xã hội hay hành đông Xã hội của con ngươi.Đó là các hành vi cá nhân,các cơ chế hình thành các hành vi đó.Do đó chúng ta chỉ cần chuẩn hóa các hoạt động Xã hội.
Ưu điểm: chỉ rõ hoạt động,hành vi của cá nhân trong từng tình huống Xã hội.
Nhược điểm: Không thấy được sự chi phối của Xã hội đối với hành động của con người.
– Theo cách tiếp cận thiên về Xã hội: Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học là cả Xã hội loài người,đó là tính chỉnh thể của tổ chức Xã hội,tính hệ thống của Xã hội trong mối quan hệ chi phối cá nhân.
Ưu điểm: thấy được tính thống nhất,sự chi phối của tổ chức Xã hội đối với cá nhân.
Nhược điểm: không thấy được hoạt động,hành vi của cá nhân trong Xã hội.
– Theo cách tiếp cận tổng hợp: Vừa nghiên cứu hành vi con người,vừa nghiên cứu hệ thống Xã hội.
Ưu điểm: Cho thấy cả 2 mặt: hành vi của cá nhân,hệ thống Xã hội như thế nào.
Vậy đối tượng nghiên cứu của Xã hội học là các quy luật và xu hướng của sự phát sinh,phát triển và biến đổi của các hoạt động Xã hội,các quan hệ xã hội,tương tác giữa các chủ thể Xã hội cùng các hình thái biểu hiện của chúng.
Nói đối tượng nghiên cứu của Xã hội học đã phản ánh đặc trưng cơ bản nhất của Xã hội vì:
– Đã chỉ ra các quy luật,xu hướng phát triển của 4 yếu tố Xã hội là đặc trưng của Xã hội đó là: tổ chức Xã hội,Quan hệ Xã hội,Hoạt động Xã hội,tương tác Xã hội từ đó chỉ ra đặc trưng của Xã hội.Qua đó thấy được hành vi của con người trong Xã hội và mối quan hệ tương tác của các chủ thể Xã hội,chỉ ra mối quan hệ biện chứng giữa con người và Xã hội  đặc trưng của Xã hội
– Chỉ ra biểu hiện cụ thể của các yếu tố trên giúp cho việc nghiên cú của Xã hội học thấy được đặc trưng cơ bản của Xã hội.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *