Hãy chỉ ra tầm quan trọng của dự trữ hàng hóa đối với doanh nghiệp thương mại?

Please follow and like us:

Hãy chỉ ra tầm quan trọng của dự trữ hàng hóa đối với doanh nghiệp thương mại?
Dự trữ hàng hóa quan trọng đối với doanh nghiệp thương mại vì: Dự trữ cần thiết:
+ Để bảo đảm có hàng bán ra liên tục cho khách hàng.
+ Để đáp ứng yêu cầu mở rộng kinh doanh.
+ Để có thời gian đổi mới chính bản thân dự trữ.
+ Là một phương tiện quan trọng để tăng khả nãng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.
+ Là một biện pháp tìm kiếm lợi nhuận trong kinh doanh.
+ Thực hiện được những nhiệm vụ chính trị xã hội của doanh nghiệp.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *