Đáp án trắc nghiệm: kinh tế vi mô 10.000 câu Phần 1

Please follow and like us:

Xem thêm: Tại đây

Bạn có biết? Cách tìm nhanh một câu hỏi trắc nghiệm trên quantri123.com?
Bạn mở trang chứa câu hỏi và đáp án trắc nghiệm trên quantri123.com
Sử dụng tổ hợp phím "Ctrl+F" hộp thoại tìm kiếm xuất hiện và bạn gõ từ khóa vào ô tìm kiếm đó. 
Lưu ý là gõ cả dấu tiếng Việt đầy đủ nhé, chúc bạn thành công
Khi các nhà kinh tế sử dụng từ “cận biên” họ ám chỉ:

Vừa đủ
Bổ sung Đáp án đúng
Cuối cùng
Đường biên

Điều nào dưới đây không được coi là bộ phận của chi phí cơ hội của việc đi học đại học

Học phí
Chi phí ăn uống Đáp án đúng
Thu nhập lẽ ra có thể kiếm được nếu không đi học
Tất cả các điều trên

Nếu giá hàng hóa B tăng lên gây ra sự dịch chuyển đường cầu đối với hàng hoá C sang phải thì

B và C là hai hàng hoá bổ sung trong tiêu dùng
B và C là hai hàng hoá thay thế trong tiêu dùng Đáp án đúng
B và C là hai hàng hoá thay thế trong sản xuất
B là hàng hoá thông thường

Cung một hàng hoá tăng lên được thể hiện thông qua:

Sự vận động dọc theo đường cung xuống dưới
Sự vận động dọc theo đường cung lên trên
Đường cung dịch chuyển sang phải Đáp án đúng
Đường cung dịch chuyển sang trái

Lam và Long làm việc cho cùng một công ty sản xuất và ghi đĩa hình. Lam nói rằng nếu tăng giá đĩa CD thì thu nhập sẽ tăng trong khi Long nói rằng thu nhập sẽ giảm nếu giảm giá đĩa CD. Có thể kết luận rằng:

Lam nghĩ cầu về đĩa CD co giãn theo giá bằng 0 và Long cho rằng bằng 1.
Lam nghĩ cầu về đĩa CD co giãn theo giá bằng 1 và Long cho rằng bằng 0.
Lam nghĩ cầu về đĩa CD là co giãn theo giá và Long cho rằng cầu là không co giãn.
Lam nghĩ cầu về đĩa CD là không co giãn theo giá và Long cho rằng cầu là co giãn. Đáp án đúng

Nếu co giãn của cầu theo giá là 0 giá giảm:

Tổng doanh thu không đổi.
Lượng cầu không đổi. Đáp án đúng
Lượng cầu giảm xuống bằng 0.
Tổng doanh thu ban đầu bằng 0 sau đó tăng.

Bảo tiêu dùng táo và chuối, táo được biểu diễn ở trục tung và chuối ở trục hoành. Giả sử thu nhập của Bảo tăng gấp đôi, giá của táo tăng gấp đôi, giá của chuối tăng gấp ba. Đường ngân sách của Bảo sẽ:

Dịch sang phải nhưng không thay đổi độ dốc
Dịch sang phải và dốc hơn
Dịch sang phải và thoải hơn
Dốc hơn Đáp án đúng

Nếu Mai tối đa hoá lợi ích và hai hàng hoá mà cô ta tiêu dùng có cùng lợi ích cận biên thì: Mai sẽ chỉ mua một trong 2 hàng hoá đó Mai sẽ mua 2 hàng hoá đó với số lượng bằng nhau Mai sẵn sàng trả giá như nhau cho 2 loại hàng hoá đó Mai thu được tổng lợi ích như nhau từ mỗi lợi hàng hoá 3
Tuyên bố nào dưới đây là đúng

Sản phẩm trung bình cao nhất đạt được khi sản phẩm trung bình lớn hơn sản phẩm cận biên
Khi đường sản phẩm trung bình đang tăng, sản phẩm cận biên thấp hơn sản phẩm trung bình
Đường tổng sản phẩm tối đa tại sản phẩm cận biên tối thiểu
Đường sản phẩm trung bình đạt giá trị cao nhất khi sản phẩm cận biên bằng sản phẩm trung bình Đáp án đúng
Đường tổng sản phẩm là đồ thị của

Chi phí tối thiểu để sản xuất một số lượng nhất định đầu ra sử dụng những công nghệ khác nhau Lợi nhuận tối đa đạt được từ mỗi đơn vị sản phẩm bán ra Sản lượng tối đa đạt được từ mỗi số lượng đầu vào biến đổi được sử dụng Sản lượng tối thiểu đạt được từ mỗi số lượng đầu vào biến đổi được sử dụng 3
Mức giá tối đa hoá lợi nhuận của nhà độc quyền sẽ giảm khi:

Chi phí cố định giảm xuống
Chi phí cận biên giảm Đáp án đúng
Tổng chi phí trung bình giảm
Chi phí cố định trung bình giảm

Trong dài hạn, hãng cạnh tranh độc quyền sẽ

Đối mặt với đường cầu hoàn toàn co giãn
Sản xuất một lượng ít hơn mức ứng với ATCmin Đáp án đúng
Sản xuất một lượng đúng tại mức có ATCmin
Thu được lợi nhuận kinh tế

Co giãn của cầu lao động trong dài hạn phụ thuộc vào

Co giãn của cầu theo giá trong dài hạn của hàng hóa dịch vụ đầu ra
Mức độ sử dụng lao động trong quá trình sản xuất
Khả năng thay thế cho lao động của các yếu tố đầu vào khác trong quá trình sản xuất

Tất cả các điều trên Đáp án đúng
ảnh hưởng thu nhập của một mức lương cao hơn được hiểu là

Mức thu nhập cao hơn của người lao động để họ làm việc nhiều hơn
Giá hàng hoá tiêu dùng tăng do tiền lương tăng
Cầu về hoạt động nghỉ ngơi tăng lên do tiền lương tăng Đáp án đúng
Sức mua hàng hoá tiêu dùng tăng do thu nhập của người lao động tăng

Để phân phối lại thu nhập cho công bằng hơn chính phủ sử dụng

Thuế thu nhập Đáp án đúng
Thay đổi tiền công cho đều nhau
Tịch thu tài sản của người giàu
Quy định lại quyền thừa kế

Thu nhập được coi là phân phối công bằng khi:

Tất cả mọi cá nhân đều lĩnh tiền lương như nhau
Tất cả mọi cá nhân có cùng lượng tiền trong tài khoản
Tất cả cá nhân có cùng diện tích đất sử dụng
Không câu nào đúng Đáp án đúng

Đường cầu và cung về hàng hoá A là (D): Q = 10 – P/2 và (S): Q = P – 5. Nếu đặt giá là 8 thì khi đó thị trường sẽ:

Thiếu hụt và sẽ làm tăng giá Đáp án đúng
Dư thừa và sẽ làm giảm giá
Dư thừa và sẽ làm tăng giá
Thiếu hụt và sẽ làm giảm giá

Thị trường sản phẩm A có hàm cung Q = P – 6 và hàm cầu Q = 22 – P. Nếu chính phủ ấn định giá là 16 thì thị trường sẽ:

Thiếu hụt 4
Dư thừa 4 Đáp án đúng
Thiếu hụt 10
Dư thừa 6

Cho hàm cung và cầu của hàng hoá A như sau:
P = 30 – 0,2Q và P = 2 + 0,2Q
Nếu nhà nước đánh thuế t= 4/sản phẩm bán ra thì giá và lượng cân bằng sẽ là:

Pe = 20 và Qe = 60
Pe = 18 và Qe = 70
Pe = 16 và Qe = 70
Pe = 18 và Qe = 60 Đáp án đúng

Thị trường sản phẩm A có hàm cung Q = P – 6 và hàm cầu Q = 22 – P
Thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất tại mức giá 12 là:

CS =36; PS = 42
CS =18; PS = 42
CS =18; PS = 84
CS =42; PS = 18 Đáp án đúng

Giả sử lượng cầu về bia tươi giảm từ 103.000 lít / tuần xuống 97.000 lít/tuần do giá tăng 10%. Co giãn của cầu theo giá là:

-0,6 Đáp án đúng
-1,97
-6
Co giãn

Một công ty ước lượng được hàm cầu đối với sản phẩm của mình như sau: Qx = 100 – 0,5Py (trong đó Qx là lượng cầu hàng hoá X do công ty đó kinh doanh, Py là giá hàng hoá Y liên quan đến hàng hoá X). Hệ số co giãn chéo của cầu hàng hoá X theo giá của hàng h

Exy=- 0,25 Đáp án đúng
Exy=- 0,35
Exy=- 0,45
Exy=- 0,55

Giả sử một người tiêu dùng có thu nhập bằng tiền là I = 60 đô la dùng để mua 2 hàng hoá X và Y với giá tương ứng là Px = 3 đô la và Py = 1 đô la, cho biết hàm tổng lợi ích TU = XY
Để lợi ích thu được là lớn nhất (TUmax) lượng hàng hoá X, Y mà người tiêu

X=10, Y= 20
X=30, Y= 30
X=30, Y= 10
X=10, Y= 30 Đáp án đúng

Giả sử một người tiêu dùng có thu nhập bằng tiền là I = 1.000.000 đồng dùng để mua 2 hàng hoá X và Y với giá tương ứng là Px = 20.000 đồng và Py = 5.000 đồng , cho biết hàm tổng lợi ích của việc tiêu dùng hai hàng hoá là

TU(X,Y) = (X-2)Y
Để lợi ích thu
X=86 Y= 36
X=36, Y= 86
X=26, Y= 96 Đáp án đúng
X=96, Y= 26

Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí là TC=2Q*Q +4Q +200. Hãng đóng cửa sản xuất khi:

P=2
P=8
P=10
P=4 Đáp án đúng

Hàm tổng chi phí của một hãng cạnh tranh hoàn hảo là: TC=Q*Q+Q+144
Nếu giá thị trường là 29, để tối đa hoá lợi nhuận hãng sẽ sản xuất tại mức sản lượng là:

10
12
28
14 Đáp án đúng

Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí là TC= Q*Q + Q+ 169
Nếu giá thị trường là P=61, lợi nhuận tối đa mà hãng có thể thu được là bao nhiêu?

731 Đáp án đúng
551
561
721

Một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí
TC = Q*Q+Q+100. Nếu giá thị trường là 19$ thì doanh nghiệp sẽ:

Đóng cửa sản xuất vì lỗ 19$
Tiếp tục sản xuất với Q = 9 Đáp án đúng
Tiếp tục sản xuất với Q = 10
Không điều nào ở trên

Một nhà độc quyền có hàm chi phí bình quân là ATC =100 và đối diện với hàm cầu Q = 400 – 2P. Chi phí cận biên là: MC = 100 MC = 100Q MC = 0 MC = 10 1
Một nhà độc quyền có hàm cầu về sản phẩm của mình là Q= 50 – P và hàm chi phí biến đổi bình quân là AVC = Q+ 2

Giá và sản lượng để nhà độc quyền tối đa hoá lợi nhuận là:
Q= 15; P= 35
Q= 14; P= 36
Q= 12; P= 38 Đáp án đúng
Q= 13; P= 37

Một nhà độc quyền có hàm tổng chi phí TC = Q*Q + 2Q + 100 và đối diện với hàm cầu P = 122 – Q
Phần mất không mà nhà độc quyền gây ra đối với xã hội là (DWL)

DWL = 130
DWL = 140
DWL = 150 Đáp án đúng
DWL = 160

Một nhà độc quyền có hàm tổng chi phí là TC = 0,5Q*Q + 10Q + 100 và đường cầu đối với sản phẩm của nhà độc quyền là P = 70 – Q. Nếu chính phủ đánh thuế t=30$/1 đơn vị sản phẩm sản xuất ra thì nhà độc quyền sẽ quyết định.

P = 10, Q = 60, lợi nhuận = 500$.
P = 60, Q = 10, lợi nhuận = 50$.
P = 10, Q = 60, lợi nhuận = 350$.
  P = 60, Q = 10, lợi nhuận = 350$. Đáp án đúng

Giá của dầu hiện nay là $10/ thùng, lượng cầu là 35.000 triệu thùng/ngày. Nếu ước tính co giãn của cầu về dầu là 0,8. OPEC hạn chế cung dầu làm cho giá của dầu tăng lên đến $30, lượng cầu về dầu lúc đó sẽ giảm bằng

80% và tổng doanh thu sẽ tăng Đáp án đúng
8%, và tổng doanh thu sẽ tăng
80%, và tổng doanh thu sẽ giảm
8%, và tổng doanh thu sẽ giảm

Việc đánh thuế xuất khẩu một hàng hoá sẽ làm cho:

Làm tăng số lượng tiêu dùng trong nước đối với hàng hoá đó
Giá hàng hoá đó ở trong nước tăng lên
Giá hàng hoá đó ở trong nước giảm xuống
Cả phương án 1 và 3      Đáp án đúng

Nếu lợi ích cận biên của đơn vị hàng hóa X cuối cùng gấp đôi lợi ích cận biên từ đơn vị hàng hóa Y cuối cùng, thì một người tiêu dùng sẽ đạt được cân bằng khi:

Mua số lượng hàng hóa X gấp đôi số lượng hàng hóa Y
Mua số lượng hàng hóa Y gấp đôi số lượng hàng hóa X
Mua nhiều hàng hóa Y hơn X, nhưng không biết là nhiều hơn bao nhiêu
Giá của hàng hóa X gấp đôi so với giá của hàng hóa Y Đáp án đúng

Giang và Nga đang tiêu dùng cam với số lượng như nhau nhưng cầu của Giang về cam co giãn hơn cầu của Nga. Câu nào sau đây đúng?

Thặng dư tiêu dùng của Giang lớn hơn của Nga
Thặng dư tiêu dùng của Giang bằng của Nga
Thặng dư tiêu dùng của Nga lớn hơn của Giang  Đáp án đúng
Không thể so sánh thặng dư tiêu dùng của những người tiêu dùng với nhau

Lan bỏ một công việc với mức lương 18.000$/năm và đầu tư 300.000$ của mình vào kinh doanh. Trong năm đầu tiên cô không trả lương cho mình và thu được 52.000$ lợi nhuận tính toán. Cô hy vọng rằng tình hình sẽ tiếp tục như năm đầu tiên. Lựa chọn câu đúng nhất

Nếu lãi suất là 10%, cô sẽ thu lợi nhuận kinh tế âm
Nếu tỷ lệ lãi suất là 20%, cô sẽ thu lợi nhuận kinh tế dương
Cho dù việc làm chủ doanh nghiệp đem lại cho cô lợi nhuận dương thì cô vẫn nên bán lại hãng của mình và tiếp tục làm công việc trước đây, nếu tỷ lệ lãi suất là 10%
Cô vẫn nên tiếp tục tự kinh doanh nếu tỷ lệ lãi suất là 10% Đáp án đúng

Sản phẩm doanh thu cận biên của lao động càng lớn thì:

cung của những lao động này càng lớn
cầu của những lao động này càng lớn Đáp án đúng
chi phí cận biên của quá trình sản xuất càng lớn
việc sử dụng những lao động này càng nhiều

Một nhà độc quyền sẽ đóng cửa trong ngắn hạn khi

Giá không đủ bù đắp doanh thu cận biên
Giá không đủ bù đắp tổng chi phí trung bình
Lợi nhuận nhỏ hơn lợi nhuận thông thường
Giá không bù đắp được chi phí biến đổi trung bình Đáp án đúng

Trong mô hình đường cầu gẫy của độc quyền tập đoàn, mỗi hãng cho rằng phần đường cầu dưới mức giá hiện tại là:

Thoải hơn, hay là ít co giãn hơn phần đường cầu phía trên mức giá hiện hành
Thoải hơn, hay là co giãn hơn phần đường cầu phía trên mức giá hiện hành
Dốc hơn, hay là ít co giãn hơn phần đường cầu phía trên mức giá hiện hành Đáp án đúng
Dốc hơn, hay là co giãn hơn phần đường cầu phía trên mức giá hiện hành

Tuyên bố thực chứng là:

Tuyên bố về điều cần phải có
Tuyên bố về đó là cái gì
Tuyên bố có thể đánh giá đúng hoặc sai bởi các quan sát và cách xác định
Phương án 2 và 3 Đáp án đúng

Khi không có sự khan hiếm

Vẫn cần thiết lựa chọn trong số các phương án khác nhau
Tất cả các hàng hoá sẽ là miễn phí
Thị trường là không cần thiết
Cả phương án 2 và 3 Đáp án đúng

Thiên tai gây ra mưa lũ liên tục có thể sẽ:

Gây ra cầu tăng làm cho giá lúa gạo cao hơn.
Làm cho cầu đối với lúa gạo giảm xuống.
Làm cho đường cung đối với lúa gạo dịch chuyển sang bên trái. Đáp án đúng
Gây ra sự vận động dọc theo đường cung lúa gạo tới mức giá cao hơn.

Lượng cung một hàng hoá giảm được thể hiện thông qua việc:

Vận động dọc theo đường cung xuống dưới Đáp án đúng
Vận động dọc theo đường cung lên trên
Đường cung dịch chuyển sang phải
Đường cung dịch chuyển sang trái

Co giãn chéo giữa 2 hàng hóa bất kỳ được định nghĩa là:

Phần trăm thay đổi trong lượng cầu của hàng hóa này chia cho phần trăm thay đổi trong giá hàng hóa kia. Đáp án đúng
Sự thay đổi trong co giãn của cầu hàng hóa này chia cho sự thay đổi trong co giãn của cầu hàng hóa kia.
Phần trăm thay đổi trong lượng cầu của hàng hóa này chia cho phần trăm thay đổi trong giá của hàng hóa đó.
Phần trăm thay đổi trong lượng cầu của hàng hóa chia cho phần trăm thay đổi trong thu nhập.

Nếu thu nhập giảm 4% (giá không đổi) làm cho lượng cầu về hàng hóa B giảm 2% thì:

Co giãn của cầu theo thu nhập về hàng hóa B là âm.
B là hàng hóa thiết yếu. Đáp án đúng
B là hàng hóa cao cấp.
B là hàng hóa cấp thấp.

Khi giá của hàng hóa được biểu diễn trên trục hoành thay đổi sẽ làm thay đổi phương trình ngân sách như thế nào?

Độ dốc và điểm cắt của đường ngân sách với trục tung thay đổi
Độ dốc và điểm cắt của đường ngân sách với trục hoành thay đổi Đáp án đúng
Điểm cắt của đường ngân sách với trục tung và trục hoành thay đổi nhưng không thay đổi độ dốc
Chỉ làm thay đổi độ dốc

Nếu Mai tối đa hoá lợi ích và hai hàng hoá mà cô ta tiêu dùng có cùng lợi ích cận biên thì:

Mai sẽ chỉ mua một trong 2 hàng hoá đó
Mai sẽ mua 2 hàng hoá đó với số lượng bằng nhau
Mai sẵn sàng trả giá như nhau cho 2 loại hàng hoá đó    Đáp án đúng
Mai thu được tổng lợi ích như nhau từ mỗi lợi hàng hoá

Sản phẩm trung bình của lao động được đo lường bởi

Độ dốc của một đường thẳng từ gốc tọa độ đến một điểm trên đường tổng sản phẩm Đáp án đúng
Độ dốc của đường tổng sản phẩm
Độ dốc của đường sản phẩm cận biên
Thay đổi trong tổng sản phẩm chia cho thay đổi trong lượng lao động

Tổng chi phí sản xuất 4 sản phẩm là 20$ và tổng chi phí sản xuất 6 sản phẩm là 36$. Giữa mức sản lượng 4 và 6 chi phí cận biên

Nhỏ hơn tổng chi phí trung bình
Bằng tổng chi phí trung bình
Bằng chi phí biến đổi trung bình
Lớn hơn tổng chi phí trung bình Đáp án đúng
Nếu doanh thu cận biên của một hãng cạnh tranh hoàn hảo nhỏ hơn chi phí cận biên, hãng
Đang bị thua lỗ
Đang thu lợi nhuận kinh tế
Nên giảm sản lượng Đáp án đúng
Nên tăng sản lượng

Một điểm khác biệt giữa độc quyền tập đoàn và cạnh tranh độc quyền là

Ngành cạnh tranh độc quyền có số lượng hãng ít hơn ngành độc quyền tập đoàn
Trong độc quyền tập đoàn, sản phẩm giữa các hãng có chút ít sự khác biệt còn trong cạnh tranh độc quyền sản phẩm giữa các hãng là giống hệt nhau
Cạnh tranh độc quyền có rào cản gia nhập còn độc quyền tập đoàn thì không
Ngành độc quyền tập đoàn có ít hãng hơn so với cạnh tranh độc quyền Đáp án đúng

Cung của một yếu tố sản xuất tăng

Sẽ tăng thu nhập của yếu tố sản xuất đó nếu co giãn của cầu nhỏ hơn 1
Giảm thu nhập của yếu tố sản xuất đó nếu co giãn của cầu nhỏ hơn 1 Đáp án đúng
Sẽ tăng thu nhập của yếu tố sản xuất đó nếu co giãn của cung nhỏ hơn 1
Thu nhập của yếu tố sản xuất đó luôn luôn giảm

Điều gì sau đây là đúng ở trạng thái cân bằng tối đa hóa lợi nhuận?

Doanh thu cận biên bằng sản phẩm cận biên
Doanh thu cận biên nhân sản phẩm cận biên của một yếu tố lớn hơn chí phí cận biên của yếu tố đó
Sản phẩm cận biên lớn hơn chi phí cận biên của yếu tố đó
Sản phẩm doanh thu cận biên của một yếu tố bằng với chi phí cận biên của yếu tố đó. Đáp án đúng

Hàng hóa nào dưới đây có tính không loại trừ trong tiêu dùng

Xe buýt công cộng
Viện bảo tàng
Phòng tranh triển lãm mất phí
Ngọn đèn hải đăng Đáp án đúng

Điều nào sau đây được hiểu là ngoại ứng:

Chính sách hạn chế xuất khẩu cafe của Brazil làm cho giá cafe ở Mỹ tăng và do đó làm cho giá chè ở Mỹ cũng tăng lên
Việc thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao làm cho các doanh nghiệp nội địa của Trung quốc học hỏi được nhiều kiến thức về công nghệ và quản lý. Đáp án đúng
Việc gia nhập vào Tổ chức thương mại quốc tế (WTO) làm cho các doanh nghiệp Viêt nam gặp phải sức cạnh tranh lớn hơn.
Tất cả các điều trên

Cho cung và cầu thị trường về sản phẩm X như sau:
(D): P ($) = 18 – 0,1Q
(S): P ($) = 2 + 0,1Q
Trạng thái cân bằng thị trường xảy ra tại:

P = 10, Q = 80 Đáp án đúng
P = 80, Q = 10
P = 12, Q = 60
Không điều nào ở trên
Thị trường sản phẩm X có hàm cung và hàm cầu như sau:
D: P ($) = 20 – 0,1Q
S: P ($) = 5 + 0,2Q

Giá và sản lượng cân bằng trên thị trường là:

P=15, Q= 50 Đáp án đúng
P=50, Q=15
P=15, Q=40
P=15, Q=55
1
Thị trường sản phẩm A có hàm cung và cầu như sau:
Q = P – 10 và Q = 100 – P

Thặng dư sản xuất và thặng dư tiêu dùng tại mức giá P=80 là:

CS = 1200 và PS = 200
CS = 200 và PS = 1200 Đáp án đúng
CS = 100 và PS = 1200
CS = 400 và PS = 2400
2

Thị trường sản phẩm X có hàm cung và hàm cầu như sau:
D: P ($) = 20 – 0,1Q
S: P ($) = 5 + 0,2Q
Nếu chính phủ đánh thuế 3$/sản phẩm bán ra thì giá và lượng cân bằng sẽ là:

Q = 50, P = 15
Q = 16, P = 40
P = 16, Q = 40 Đáp án đúng
Không điều nào ở trên
3

Một công ty ước lượng được hàm cầu đối với sản phẩm của minh như sau: Qx = 1.000 – 0,6Py. Trong đó Qx là lượng cầu đối với hàng hoá X mà công ty kinh doanh, Py là giá của hàng hoá Y có liên quan. Hệ số co giãn chéo của 2 hàng hoá này là bao nhiêu khi Py n

0,023.
0,075.
– 0,057. Đáp án đúng
– 0,032.
3

Một công ty ước lượng được hàm cầu đối với sản phẩm của mình như sau: Qx = 100 – 0,5Py (trong đó Qx là lượng cầu hàng hoá X do công ty đó kinh doanh, Py là giá hàng hoá Y liên quan đến hàng hoá X). Hệ số co giãn chéo của cầu hàng hoá X theo giá của hàng h

Exy=-0,25
Exy=-0,77
Exy=-0,67 đáp án đúng
Exy=-0,55
3
Giả sử một người tiêu dùng có thu nhập bằng tiền là I = 60000 đồng dùng để mua 2 hàng hoá X và Y với giá tương ứng là Px = 3000 đồng và Py = 1000 đồng
Đường ngân sách của người tiêu dùng là:
Y = 60 – 3X đáp án đúng
Y = 60 – 2X
Y = 60 – X
Y = 30 – 2X
1

Lượng cầu về hàng hóa A được cho ở bảng sau, nếu giá thực tế là $7, tổng thặng dư tiêu dùng là:
Giá ($/đơn vị)                 Lượng cầu
10                                    1
9                                     2
8

$3
$4
$6 Đáp án đúng
$12
3

Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí TC=0,2Q*Q+2Q+5. Đường cung ngắn hạn của hãng là:

Ps = 0,2Q+2
Ps = 0,2Q+4
Ps = 0,4Q+2 Đáp án đúng
Ps = 0,4Q+4
3
Hàm tổng chi phí của một hãng cạnh tranh hoàn hảo là: TC=Q*Q+Q+144
Nếu giá thị trường là 29, để tối đa hoá lợi nhuận hãng sẽ sản xuất tại mức sản lượng là:
10
12
28
14 Đáp án đúng
4

Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí là  TC=Q*Q + Q+ 169
Hãng hoà vốn khi giá bằng

25
26
27 Đáp án đúng
28
3

Một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí TC = Q*Q+Q+100. Doanh nghiệp này sẽ hoà vốn tại:

P = 1
P = 21, Q = 10 Đáp án đúng
P = 10, Q = 21
Không điều nào ở trên
2

Một nhà độc quyền có hàm chi phí bình quân ATC =100 và đối diện với hàm cầu  Q = 400 – 2P. Để tối đa hoá lợi nhuận thì sản lượng và giá bán của nhà độc quyền là:

Q=100; P= 150 Đáp án đúng
Q=150; P= 100
Q=100; P= 100
Q=150; P= 150
1

Một nhà độc quyền có hàm cầu về sản phẩm của mình là Q= 50 – P
và hàm chi phí biến đổi bình quân là AVC = Q+ 2
Giá và sản lượng để nhà độc quyền tối đa hoá lợi nhuận là:

Q= 15; P= 35
Q= 14; P= 36
Q= 12; P= 38 Đáp án đúng
Q= 13; P= 37
3

Một nhà độc quyền có đường cầu P = 12 – Q và có hàm tổng chi phí là TC=Q*Q+4. Nếu chính phủ đánh thuế t=4/sản phẩm, để tối đa hoá lợi nhuận thì giá và sản lượng của nhà độc quyền là:

P= 2; Q=10
P=10; Q=2 Đáp án đúng
P=8; Q=4
P=6; Q=6
2

Một doanh nghiệp độc quyền có hàm cầu P ($) = 20 – 0,1Q hàm chi phí biến đổi VC ($) = 0,5Q*Q + 2Q. Nếu chính phủ đánh thuế 3$/1 đơn vị sản phẩm bán ra thì nhà độc quyền sẽ quyết định:
Không thay đổi so với trước khi đánh thuế.

P = 15, Q = 50.
P = 14, Q = 60.
Không điều nào ở trên. Đáp án đúng
4

Nếu chính phủ trợ cấp cho một hàng hóa, thì

chính phủ trả chi phí và chỉ người sản xuất được lợi
chính phủ trả chi phí và chỉ người tiêu dùng được lợi
người sản xuất trả chi phí và người tiêu dùng được lợi
chính phủ trả chi phí và cả người tiêu dùng lẫn người sản xuất được lợi Đáp án đúng
4

Tỷ số giá giữa 2 hàng hóa X và Y là 2:1. Nếu Nga đang tiêu dùng số lượng hàng hóa X và Y ở mức MUx/ MUy = 1:2. Vậy để tối đa hóa tổng lợi ích, Nga phải

Tăng X và giảm Y
Không thay đổi quyết định tiêu dùng hiện tại
Tăng Y và giảm X Đáp án đúng
Tăng gấp đôi số lượng X và giảm một nửa số lượng Y
3

Thọ có thể tiêu dùng táo hoặc cam. Anh ta thích 2 loại hàng hoá này như nhau và đang ở điểm cân bằng tiêu dùng. Nếu giá của cam tăng lên trong khi thu nhập vẫn giữ nguyên thì mức tiêu dùng mới của anh ta thay đổi như thế nào?

Tăng số lượng cam, giảm số lượng táo
Tăng số lượng cam, tăng số lượng táo
Giảm số lượng cam, tăng số lượng táo  Đáp án đúng
Giảm số lượng cam, số lượng táo được tiêu dùng có thể tăng có thể giảm          3

Các hãng muốn tối đa hóa lợi nhuận thì họ nên thuê đến số lượng lao động mà

Không còn lao động dư thừa tại mức tiền công trên thị trường
Họ có thể cho thuê lao động này với giá không nhiều hơn giá họ trả cho người lao động đó.
Tiền lương trả cho người lao động bằng chi phí cận biên của quá trình sản xuất.
Chi phí thuê thêm lao động bằng doanh thu gia tăng do lao động này tạo ra Đáp án đúng
4

Nếu giá sản phẩm đầu ra giảm, một hãng cạnh tranh hoàn hảo sẽ thuê

ít lao động làm cho tiền lương giảm xuống
ít lao động làm cho sản phẩm cận biên lao động tăng Đáp án đúng
ít lao động làm cho sản phẩm cận biên của lao động giảm
Nhiều lao động làm cho sản phẩm cận biên của lao động tăng
2

Giả sử một hãng đang cố quyết định liệu có nên đóng cửa hay không để tối thiểu hóa thua lỗ. Nếu giá bằng chi phí biến đổi trung bình của sản xuất thì

tổng doanh thu bằng tổng chi phí cố định và thua lỗ bằng tổng chi phí biến đổi
tổng doanh thu bằng tổng chi phí biến đổi và thua lỗ bằng tổng chi phí cố định Đáp án đúng
tổng chi phí cố định bằng 0
tổng chi phí biến đổi bằng tổng chi phí cố định
2

Cạnh tranh bằng giá trong độc quyền tập đoàn sẽ

Gây thiệt hại cho khách hàng
Phá vỡ hiệu quả kỹ thuật
Tăng lợi nhuận của ngành nếu cầu là không co giãn
Dẫn đến làm giảm lợi nhuận của ngành Đáp án đúng
4

Nhân tố nào sau đây không phải là yếu tố sản xuất?

Các tài nguyên thiên nhiên
Tài năng kinh doanh
Chính phủ Đáp án đúng
Đất đai
3
Vấn đề nào sau đây không thuộc đối tượng nghiên cứu của kinh tế học vi mô?
Sự thay đổi công nghệ
Tiền công và thu nhập
Sự khác biệt thu nhập của quốc gia Đáp án đúng
Tiêu dùng
3
Chi phí đầu vào để sản xuất ra hàng hoá X tăng lên sẽ làm cho:
Đường cầu X dịch chuyển lên trên
Đường cung X dịch chuyển lên trên    Đáp án đúng
Cả đường cung và cầu X đều dịch chuyển lên trên
Đường cung X dịch chuyển xuống dưới   2
Nếu giá của thịt bò đang ở điểm cân bằng thì:
Thịt bò là hàng hoá thông thường
Người sản xuất muốn bán nhiều hơn tại mức giá hiện tại
Người tiêu dùng muốn mua nhiều hơn tại mức giá hiện tại
Lượng cân bằng bằng với lượng cầu Đáp án đúng
4
Nếu nước Arap Saudi nói rằng cung về dầu của OPEC giảm sẽ làm tăng tổng doanh thu về dầu thì nước này phải tin rằng, cầu về dầu là:
Không co giãn theo thu nhập.
Co giãn theo thu nhập.
Co giãn theo giá.
Không co giãn theo giá. Đáp án đúng
4
Nếu cầu về hàng hoá X là ít co dãn (Edp<1) thì một sự thay đổi trong giá (Px) sẽ làm:
Lượng cầu hàng hoá X thay đổi rất lớn.
Thay đổi tổng doanh thu (TR) theo hướng ngược lại với sự thay đổi của giá
Thay đổi tổng doanh thu (TR) theo hướng thay đổi của giá Đáp án đúng
Không làm thay đổi tổng doanh thu.
3

Đường bàng quan là:

Sắp xếp các giỏ hàng hóa được ưa thích
Đường giới hạn khả năng tiêu dùng
Tập hợp các giỏ hàng hóa mang lại cùng một mức thỏa mãn cho người tiêu dùng Đáp án đúng
Tập hợp các kết hợp hàng hóa được tiêu dùng mà tại đó người ta bàng quan với cả việc có thêm nhiều hàng hóa để tiêu dùng
3

Giả sử X được biển diễn ở trục hoành và Y ở trục tung. Tỷ lệ thay thế cận biên được định nghĩa là:

Giá tương đối của hàng hóa X so với hàng hóa Y
Giá tương đối của hàng hóa Y so với hàng hóa X
Tỷ lệ mà một người tiêu dùng sẵn sàng từ bỏ hàng hóa Y để có thêm hàng hóa X trong khi vẫn thu được sự thỏa mãn như cũ Đáp án đúng
Tỷ lệ mà một người tiêu dùng sẵn sàng từ bỏ hàng hóa X để có thêm hàng hóa Y trong khi vẫn thu được sự thỏa mãn như cũ
3

Nếu ATC giảm thì MC phải:

Tăng
Giảm
Nhỏ hơn ATC Đáp án đúng
Lớn hơn ATC
3

Một hãng sẽ muốn tăng quy mô của nhà máy nếu

Hãng liên tục sản xuất ở phần đi lên của đường tổng chi phí trung bình ngắn hạn Đáp án đúng
Hãng liên tục sản xuất ở phần đi xuống của đường tổng chi phí trung bình ngắn hạn
Hãng đang sản xuất dưới mức công suất
Chi phí cận biên nhỏ hơn tổng chi phí trung bình

1
Doanh thu cận biên của một hãng độc quyền bán là

Sự thay đổi tổng doanh thu khi bán thêm một đơn vị sản phẩm Đáp án đúng
Giá mà nhà độc quyền đặt cho sản phẩm
Lợi nhuận nhà độc quyền thu được vượt hơn so với lợi nhuận của một hãng trong ngành cạnh tranh
Thường lớn hơn giá

1
Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm của độc quyền tập đoàn

Mỗi hãng đối diện với một đường cầu nằm ngang
Các hãng tối đa hóa doanh số bán
Lượng bán của một hãng sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến hãng khác Đáp án đúng
Ngành chỉ gồm một hãng

3
Đối với các hãng thuê lao động trong thị trường lao động cạnh tranh hoàn hảo

Họ phải bán giá thấp để bán được nhiều sản phẩm
Họ có thể bán được nhiều sản phẩm hơn chỉ khi trả lương thấp hơn cho lao động
Họ không cần thiết phải trả tiền lương cao hơn để thuê nhiều lao động Đáp án đúng
Họ phải tăng sản lượng để có thể bù đắp được khoản tiền lương mà họ phải trả cao hơn cho người lao động
3

Điều kiện thuê mua một yếu tố sản xuất để tối đa hoá lợi nhuận: cho đến khi sản phẩm doanh thu cận biên của yếu tố đó bằng với chi phí tài nguyên cận biên của nó chỉ đúng khi:

Cả 2 thị trường hàng hoá và yếu tố sản xuất là cạnh tranh hoàn hảo
Chỉ cần thị trường hàng hoá là cạnh tranh hoàn hảo
Chỉ cần thị trường yếu tố sản xuất là cạnh tranh hoàn hảo
Trong mọi trường hợp Đáp án đúng
4

Khoản mất không do giá tăng khi đánh thuế là phần mất đi của

Thặng dư tiêu dùng
Thặng dư sản xuất
Cả thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất Đáp án đúng
Tổng thu thuế
3

Tổn thất vô ích trong trường hợp có ngoại ứng tiêu cực được khắc phục hoàn toàn nếu:

Chính phủ trợ cấp cho hoạt động gây ra ngoại ứng tiêu cực
Trợ cấp cho những người phải chịu ngoại ứng tiêu cực
Đánh thuế vào hoạt động gây ra ngoại ứng tiêu cực bằng đúng chi phí ngoại ứng cận biên tại mức sản lượng tối ưu. Đáp án đúng
Không điều nào ở trên
3

Thị trường sản phẩm A có hàm cung và cầu như sau:
Ps = 10 + Qs và Pd = 100 – Qd
Giá và sản lượng lượng cân bằng là:

Pe = 55 và Qe = 45 Đáp án đúng
Pe = 50 và Qe = 45
Pe = 55 và Qe = 40
Pe = 45 và Qe = 55
1

Cho hàm cung và cầu của hàng hoá A như sau:
Pd = 30 – 0,2Qd và Ps = 2 + 0,2Qs
Nếu nhà nước ấn định giá P=18, thì thị trường sẽ:

Dư thừa 20 Đáp án đúng
Dư thừa 30
Thiếu hụt 20
Thiếu hụt 30
1

Thị trường sản phẩm A có hàm cung và cầu như sau:
Q = P – 10 và Q = 100 – P
Nếu nhà nước đánh thuế t = 10/sản phẩm bán ra thì giá và sản lượng cân bằng sẽ là:

Pe = 60 và Qe = 40 Đáp án đúng
Pe = 65 và Qe = 40
Pe = 60 và Qe = 45
Pe = 65 và Qe = 45
1

Cho hàm cung và cầu của hàng hoá A như sau:
P = 30 – 0,2Q và P = 2 + 0,2Q
Nếu nhà nước đánh thuế t= 4/sản phẩm bán ra thì phần thuế người tiêu dùng phải chịu là:

2 Đáp án đúng
3
4
5
1

Một công ty ước lượng được hàm cầu đối với sản phẩm của mình như sau: Qx = 1000 – 0,6Py. Trong đó Qx là lượng cầu đối với hàng hoá X mà công ty kinh doanh, Py là giá của hàng hoá Y có liên quan.Tại Py=80 thì hệ số co giãn chéo của 2 hàng hoá này xấp xỉ bằng

0,05.
– 0,05. Đáp án đúng
0,25.
– 0,25.
2

Cho hàm cầu về một loại hàng hoá A là Q= 18 -P
Tại mức giá P = 8 muốn tăng tổng doanh thu doanh nghiệp nên:

Tăng giá Đáp án đúng
Giảm giá
Không thay đổi giá
Tất cả các điều trên
1

Giả sử một người tiêu dùng có thu nhập bằng tiền là I = 60 đô la dùng để mua 2 hàng hoá X và Y với giá tưng ứng là Px = 3 đô la và Py = 1 đô la, cho biết hàm tổng lợi ích TU = XY. Tỷ lệ thay thế biên MRSx,y là:

Y/X Đáp án đúng
X/Y
X
Y
1

Lan có mức thu nhập $500 để mua sách, rau qủa, và các hoạt động giải trí. Giá của sách là $40/quyển, của rau quả là $25/kg, của hoạt động giải trí là $10/giờ. Số giờ lớn nhất dành cho hoạt động giải trí mà Lan có thể có được là bao nhiêu với mức thu nhập

12,5 giờ
20 giờ
50 giờ Đáp án đúng
35 giờ
3

Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí biến đổi bình quân là AVC=2Q+4. Đường cung ngắn hạn của hãng là:

Ps = 2Q+4
Ps = 4Q+2
Ps = 2Q+2
Ps = 4Q+4 Đáp án đúng
4

Hàm tổng chi phí của một hãng cạnh tranh hoàn hảo là: TC=Q*Q+Q+144. Giá đóng cửa sản xuất của hãng là:

P=1 Đáp án đúng
P=2
P=3
P=4
1

Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí là TC=2Q*Q +4Q +200. Hãng hoà vốn khi giá bằng:

P=40
P=44 Đáp án đúng
P=48
P=50
2

Một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí TC = Q*Q+Q+100. Doanh nghiệp này sẽ hoà vốn tại:

P = 1
P = 21, Q = 10 Đáp án đúng
P = 10, Q = 21
Không điều nào ở trên
2

Một nhà độc quyền có đường cầu Q = 12 – P và có hàm chi phí biến đổi bình quân là AVC= Q. Để tối đa hoá doanh thu nhà độc quyền sản xuất và bán hàng hoá tại mức sản lượng và giá là:

Q= 6; P=6 Đáp án đúng
Q=7; P=5
Q=8; P=4
Q=9; P=3
1

Một nhà độc quyền có hàm chi phí cận biên MC = 2Q + 2 và đối diện với hàm cầu Q = 122 – P. Doanh thu bình quân là: AR=122-Q AR=122-2Q AR=122-P AR=122-2P 1
Một nhà độc quyền có hàm tổng chi phí TC =100Q và đối diện với hàm cầu P = 200 – 0,5Q

Chỉ số sức mạnh độc quyền là:
L= 0,33 Đáp án đúng
L= 0,53
L= 0,43
L = 0,13
1

Nhà độc quyền có hàm cầu về sản phẩm của mình là P= 500 – Q
Hàm tổng chi phí TC = Q*Q + 4Q + 8000
Chỉ số sức mạnh độc quyền (L) là:

L= 0,30
L= 0,33 Đáp án đúng
L= 0,24
L = 0,20
2

Câu nào dưới đây là tuyên bố của kinh tế chuẩn tắc?

Người tiêu dùng mua ít hàng hoá hơn khi giá của hàng tăng, ceteris paribus.
Ngoài các yếu tố khác, đường cung đối với hàng hoá còn phụ thuộc vào giá của yếu tố đầu vào.
Giá khám bệnh tư nhân hiện nay là quá cao.Đáp án đúng
Việc học đại học sẽ làm tăng thu nhập của bạn.
3

Nếu thuế trên từng đơn vị đánh vào hàng hoá có cầu không co giãn, theo lý thuyết cung và cầu, ai là người chịu thuế nhiều hơn?

phần lớn thuế là người tiêu dùng chịu Đáp án đúng
phần lớn thuế là người sản xuất chịu
không phải người sản xuất cũng như người tiêu dùng chịu thuế
người tiêu dùng và người sản xuất chịu thuế như nhau
1

Tỷ số giá giữa 2 hàng hóa X và Y là 2:1. Nếu Nga đang tiêu dùng số lượng hàng hóa X và Y ở mức MUx/ MUy = 1:2. Vậy để tối đa hóa tổng lợi ích, Nga phải

Tăng X và giảm Y
Không thay đổi quyết định tiêu dùng hiện tại
Tăng Y và giảm X Đáp án đúng
Tăng gấp đôi số lượng X và giảm một nửa số lượng Y
3

Tại điểm cân bằng tiêu dùng, tỷ lệ lợi ích cận biên/giá của hàng hoá thiết yếu so với hàng hoá xa xỉ có xu hướng:

Tăng khi giá của hàng hoá thiết yếu tăng
Giảm khi giá của hàng hoá xa xỉ giảm
Tăng khi thu nhập tăng
Giữ nguyên mặc dù giá và thu nhập thay đổi Đáp án đúng
4

Khi giá của yếu tố đầu vào cố định tăng lên sẽ làm cho:

Đường chi phí biến đổi bình quân dịch chuyển lên trên.
Đường tổng chi phí bình quân dịch chuyển lên trên Đáp án đúng
Đường tổng chi phí bình quân dịch chuyển xuống dưới
Đường chi phí cân biên dịch chuyển lên trên
2

Một hãng tối đa hóa lợi nhuận sẽ tiếp tục thuê thêm đầu vào biến đổi cho đến khi

Chi phí cận biên bằng sản phẩm cận biên.
Chi phí cận biên bằng sản phẩm doanh thu bình quân.
Chi phí bình quân bằng sản phẩm doanh thu cận biên.
Chi phí cận biên bằng sản phẩm doanh thu cận biên. Đáp án đúng
4

Trong một ngành cạnh tranh hoàn hảo, giá thị trường là 10$. Một hãng đang sản xuất mức sản lượng tại đó MC=ATC=15$. AVC ở mức sản lượng đó là 10$. Hãng nên làm gì để tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn

đóng cửa
tăng sản lượng
thu hẹp sản lượng Đáp án đúng
giữ sản lượng không đổi
3

Mô hình đường cầu gẫy

Nói rằng giá sẽ không đổi cho dù có sự dao động của cầu
Cho biết mức giá hiện hành được xác định như thế nào
Giả định rằng doanh thu cận biên đôi khi tăng cùng với sản lượng
Giả định rằng các đối thủ sẽ đáp lại sự giảm giá và bỏ qua sự tăng giá Đáp án đúng
4

Khi chính phủ quyết định sử dụng nguồn lực để xây dựng một con đê, nguồn lực đó sẽ không còn để xây đường cao tốc. Điều này minh họa khái niệm:

Cơ chế thị trường
Kinh tế vĩ mô
Chi phí cơ hội Đáp án đúng
Kinh tế vi mô
3

Điều nào dưới đây là tuyên bố thực chứng

Tiền thuê nhà thấp sẽ hạn chế cung nhà ở Đáp án đúng
Lãi suất cao là không tốt đối với nền kinh tế
Các chủ nhà nên được tự do đặt giá tiền thuê nhà
Chính phủ cần kiểm soát các mức tiền thuê do chủ nhà đặt
1

Nếu A và B là hai hàng hoá bổ sung trong tiêu dùng và chi phí nguồn lực để sản xuất ra hàng hoá A giảm xuống thì giá của:

Cả A và B đều tăng
Cả A và B đều giảm
A sẽ giảm và B sẽ tăng  Đáp án đúng
A sẽ tăng và B sẽ giảm
3

Thực tế cho thấy khi giá của hàng hoá tăng làm người sản xuất tăng sản lượng sản xuất ra, điều đó thể hiện:

Quy luật cung Đáp án đúng
Quy luật cầu
Thay đổi công nghệ
Thay đổi cung
1

Cầu co giãn đơn vị khi:

Tỷ số thay đổi của lượng cầu trên sự thay đổi của giá bằng 1.
Tỷ số phần trăm thay đổi của lượng cầu trên phần trăm thay đổi của giá bằng 1. Đáp án đúng
Tỷ số thay đổi của giá trên sự thay đổi của lượng cầu bằng 1.
Đường cầu là đường nằm ngang
2

Cầu co giãn khi:

Tỷ số thay đổi của lượng cầu trên sự thay đổi của giá bằng 1.
Tỷ số phần trăm thay đổi của lượng cầu trên phần trăm thay đổi của giá lớn hơn 1. Đáp án đúng
Tỷ số thay đổi của giá trên sự thay đổi của lượng cầu nhỏ hơn 1.
Đường cầu là đường thẳng đứng
2

Khi thu nhập thay đổi sẽ làm thay đổi ngân sách như thế nào?

Độ dốc và điểm cắt của đường ngân sách với trục tung
Độ dốc và điểm cắt của đường ngân sách với trục hoành
Điểm cắt của đường ngân sách với trục tung và trục hoành thay đổi nhưng không thay đổi độ dốc Đáp án đúng
Chỉ làm thay đổi độ dốc
3

Câu nào sau đây là đúng khi nói về đường bàng quan của 2 hàng hóa thay thế hoàn hảo?

Đường bàng quan là một đường thẳng có độ dốc âm Đáp án đúng
Đường bàng quan có dạng hình chữ L
Tỷ lệ thay thế cận biên bằng 0
Đường bàng quan là một đường thẳng có độ dốc dương
1

Chi phí biến đổi trung bình đạt cực tiểu cùng mức sản lượng tại đó

Sản phẩm trung bình đạt cực đại Đáp án đúng
Sản phẩm cận biên đạt cực đại
Sản phẩm trung bình đạt cực tiểu
Sản phẩm cận biên đạt cực tiểu
1

Đơn giá tiền lương chia cho sản phẩm cận biên của lao động là

Chi phí cận biên khi đầu vào lao động không đổi
Chi phí trung bình khi đầu vào lao động không đổi
Chi phí cận biên khi đầu vào vốn không đổi Đáp án đúng
Chi phí trung bình khi đầu vào vốn không đổi
3

Điều nào dưới đây không phải là một trong những quyết định mà một hãng cạnh tranh hoàn hảo phải đưa ra.

Nên ở lại hay rời bỏ ngành
Nên sản xuất hay ngừng sản xuất tạm thời
Nếu quyết định sản xuất thì sản xuất bao nhiêu
Nên đặt giá nào cho sản phẩm Đáp án đúng
4

Đặc điểm nào dưới đây không phải của độc quyền tập đoàn

Mỗi hãng đối diện với một đường cầu gẫy khúc
Các hãng là những người tối đa hóa lợi nhuận
Lượng bán của một hãng sẽ không có ảnh hưởng đáng kể đến các hãng khác Đúng
Ngành có nhiều hơn một hãng
3

Chi phí tài nguyên cận biên được xác định là

Mức tiền lương phải trả cho người lao động
Tiền lương lao động cộng giá trị của những phúc lợi khác
Chi phí lao động bình quân ở mỗi mức sản lượng
Các chi phí lao động tăng thêm do thuê thêm một đơn vị đầu vào lao động Đáp án đúng
4

Khi tiền lương tăng, hộ gia đình sẽ có đường cung lao động vòng về phía sau nếu

ảnh hưởng thu nhập tác động cùng chiều với ảnh hưởng thay thế
ảnh hưởng thay thế lấn át ảnh hưởng thu nhập
ảnh hưởng thu nhập lấn át ảnh hưởng thay thế Đáp án đúng
Nghỉ ngơi là một hàng hoá thứ cấp
3

Việc sản xuất qúa nhiều hàng hóa có ngoại ứng tiêu cực là ví dụ về

Sự tự chủ của người sản xuất
Sự tự chủ của người tiêu dùng
Thất bại của chính phủ
Thất bại của thị trường Đáp án đúng
4

Trong trường hợp ngoại ứng tích cực, thị trường luôn đưa ra giải pháp tại đó:

Chí phí xã hội cận biên cao hơn so với chi phí tư nhân cận biên
Lợi ích xã hội cận biên nhỏ hơn chi phí xã hội cận biên
Lợi ích xã hội cận biên lớn hơn lợi ích tư nhân cận biên
Cả phương án 2 và 3 Đáp án đúng
4

Đường cầu và cung về hàng hoá A là (D): Q = 25 – P/4 và (S): Q = P/2 – 20. Nếu đặt giá là 80 thì khi đó thị trường sẽ:

Dư cầu 15 đơn vị
Dư cung 15 đơn vị Đáp án đúng
Dư cầu 20 đơn vị
Không câu nào đúng
2

Thị trường sản phẩm A có hàm cung và cầu như sau:
Q = P – 10 và Q = 100 – P
Thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất tại điểm cân bằng là:

CS = 1012,5; PS = 2025
CS = 1012,5; PS = 1012,5 Đáp án đúng
CS = 2025; PS = 1012,5
CS = 2025; PS = 2025
2

Thị trường sản phẩm A có hàm cung Q = P – 6 và hàm cầu Q = 22 – P
Nếu nhà nước đánh thuế t=2/sản phẩm bán ra thì phần thuế người tiêu dùng phải chịu sẽ là:

2
1 Đáp án đúng
3
4
2

Hàm cầu sản phẩm A được cho bởi phương trình P=100 -Q
Hệ số co giãn của cầu theo giá trong khoảng P = 40 đến P=80 là:

Ep = -1,5 Đáp án đúng
Ep = -2,5
Ep = -3,5
Ep = -0,5
1

Cho hàm cầu về một loại hàng hoá A là Q= 18 -P
Hệ số co giãn của cầu theo giá trong khoảng P = 10 đến P=12 là:

Ep = -1,6 Đáp án đúng
Ep = -2,6
Ep = -3,6
Ep = -0,6
1

Giả sử một người tiêu dùng có thu nhập bằng tiền là I = 60000 đồng dùng để mua 2 hàng hoá X và Y với giá tương ứng là Px = 3000 đồng và Py = 1000 đồng , cho biết hàm tổng lợi ích của việc tiêu dùng hai hàng hoá là
TU = 100.X. Y
Tỷ lệ thay thế biên MRSx

Y/X Đáp án đúng
X/Y
X
Y
1

Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí là TC= Q*Q + Q+ 169
Hãng sẽ đóng cửa sản xuất khi giá bằng

3
1 Đáp án đúng
2
4
2

Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí là Q*Q + Q+ 169
Nếu giá thị trường là P=61 thì hãng sẽ sản xuất tại mức sản lượng tối đa hoá lợi nhuận là;

Q=26
Q=28
Q=29
Q=30 Đáp án đúng
4

Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí là TC=2Q*Q +4Q +200. Nếu giá bán sản phẩm là 84, Lợi nhuận tối đa mà hãng có thể thu được là bao nhiêu:

400
500
600 Đáp án đúng
700
3

Một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí biến đổi bình quân là: AVC ($)=Q. Nếu giá thị trường là 24$ thì doanh nghiệp bị lỗ vốn 56$. Vậy với giá thị trường là 36$ lợi nhuận của doanh nghiệp là:

100$
124$ Đáp án đúng
224$
Không điều nào ở trên.
2

Một nhà độc quyền có đường cầu Q = 12 – P và có hàm chi phí biến đổi bình quân là AVC=Q. Doanh thu bình quân của hãng độc quyền là:

AR= 12-Q  Đáp án đúng
AR=12-2Q
AR=12-P
AR=12-2P
1

Một doanh nghiệp độc quyền có hàm cầu Q = 200 – 10P và hàm chi phí biến đổi bình quân AVC = 0,5Q + 2. Doanh thu cận biên là

MR= 20 – 0,1Q
MR= 20 – 0,2Q  Đáp án đúng
MR= 200 – 20P
MR= 10 – 0,2Q
2

Một nhà độc quyền có đường cầu P = 12 – Q và có hàm tổng chi phí là TC=Q*Q+4. Tổn thất xã hội do độc quyền gây ra (DWL) là:

DWL = 3
DWL = 4
DWL = 1,5 Đáp án đúng
DWL = 2
3

Nhà độc quyền có hàm cầu về sản phẩm của mình là P= 500 – Q
Hàm tổng chi phí TC = Q*Q + 4Q + 8000
Phần mất không mà nhà độc quyền gây ra đối với xã hội là

DWL = 2562,46 Đáp án đúng
DWL = 2500,17
DWL = 2300,17
DWL = 2200,17
1

Mô hình kinh tế tốt bao gồm:

Càng nhiều thông tin càng tốt
Số lượng ít nhất các thông tin cần thiết để trả lời các câu hỏi đề cập trong mô hình Đáp án đúng
Trả lời tất cả các vấn đề kinh tế
Không có điều nào ở trên
2

Khi tiến hành lựa chọn, chúng ta gọi giá trị của cơ hội tốt nhất bị bỏ qua là

Lựa chọn hoàn toàn
Chi phí rõ ràng
Chi phí kế toán
Không phải điều nào ở trên Đáp án đúng
4

Điều nào sau đây gây ra sự dịch chuyển của đường cung:

Cầu hàng hoá thay đổi
Thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi
Công nghệ sản xuất thay đổi  Đáp án đúng
Sự xuất hiện của người tiêu dùng mới
3

Với giả định các yếu tố khác không thay đổi, luật cung cho biết:

Giá dầu giảm làm lượng cung về dầu giảm Đáp án đúng
Giá dầu tăng làm lượng cung về dầu giảm
Cung dầu tăng sẽ làm giá dầu giảm
Chi phí sản xuất dầu giảm sẽ làm cung dầu tăng
1

Nếu cầu về nước cam ép là co giãn theo giá, thời tiết băng giá làm mất mùa cam sẽ gây ra:

Giá cân bằng giảm nhưng tổng chi tiêu về nước cam tăng.
Lượng cân bằng giảm và tổng chi tiêu về nước cam cũng giảm.Đáp án đúng
Cả giá và lượng cân bằng về nước cam đều giảm.
Giá cân bằng cũng như tổng chi tiêu về nước cam tăng.
2

Độ lớn của cả độ co giãn của cầu và cung theo giá phụ thuộc vào:

Sự dễ dàng thay thế giữa các hàng hóa.
Tỷ lệ của thu nhập chi cho hàng hóa đang xét.
Khoảng thời gian kể từ khi giá thay đổi. Đáp án đúng
Điều kiện về công nghệ sản xuất.
3

Nếu giá của hàng hóa được biểu diễn ở trục tung tăng thì đường ngân sách sẽ:

Dốc hơn
Dịch chuyển sang trái và dốc hơn
Dịch chuyển sang phải và song song với đường ngân sách ban đầu
Thoải hơn Đáp án đúng
4

Quy luật năng suất cận biên giảm dần nói rằng

Khi một hãng sử dụng ngày càng nhiều một đầu vào biến đổi, với lượng các đầu vào cố định cho trước, sản phẩm cận biên của đầu vào biến đổi cuối cùng sẽ giảm xuống Đáp án đúng
Khi một hãng sử dụng ngày càng nhiều một đầu vào biến đổi, với lượng các đầu vào cố định cho trước, sản phẩm trung bình của đầu vào biến đổi cuối cùng sẽ giảm xuống
Khi một hãng sử dụng ngày càng nhiều một đầu vào cố định, với lượng các đầu vào biến đổi cho trước, sản phẩm cận biên của đầu vào biến đổi cuối cùng sẽ giảm xuống
Khi quy mô của nhà máy tăng lên, sản phẩm cận biên của nó sẽ giảm
1

Đang cập nhật….. Hãy quay trở lại sau ít phút nữa

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *