Đặc điểm và nguyên tắc của bảo hiểm xã hội

Please follow and like us:
Đặc điểm và nguyên tắc của bảo hiểm xã hội
Đặc điểm:
  • Nội dung: có sự đảm bảo vật chất, có sự phục hòi sức khỏe và chăm sóc y tế
  • Đối tượng: người lao động. Đối tượng chủ yếu là NLĐ làm công ăn lương, trong trường hợp của nước ta đối tượng BHXH còn là cán bộ, công chức, viên chức và xã viên HTX. Còn có BHXH cho người LĐ tự do
  • Các chế độ bảo hiểm: NLĐ làm công ăn lương tham gia 2 loại hình: BHXH bắt buộc & BHXH thất nghiệp. NLĐ tự do thì miễn loại bắt buộc
  • Nguồn trợ cấp: do người LĐ, người SDLĐ đóng góp vào quỹ BHXH và có sự hỗ trợ của nn
  • Tính chất và mục đích của BHXHL : toàn diện, lâu dài. ổn định
 • Có ý nghĩa gắn liền với quá trình sống và lv của NLĐ. Góp phần đảm bảo vật chất tối thiểu cho NLĐ trong những TH rủi ro khác nhau. Góp phần đảm bảo an ninh xã hội cho đại bộ phận NLĐ. BHXH là phạm trù thuộc quyền con người và có tính pháp lý quốc tế.
Nguyên tắc:
  • Nhà nước thống nhất quản lý sự nghiệp BHXH: cụ thể:
   • Ban hành luật BHXH
   • Trong HP 92 có nói đến
   • Nn ban hành các VBQPPL về BHXH; kiểm tra, giám sát thực hiện. giải quyết yêu cầu, tố cáo, khiếu nại, xử lý vi phạm pl
   • Xây dwungj, tổ chức thực hiện chiến lược, chế độ chính sách BHXH.
   • Nn tổ chức thành lập cơ quan BHXH
   • Nn là 1 chủ thể tham gia đóng BHXH, hỗ trợ thêm quỹ BHXH khi cần thiết
   • Thực hiện hợp tác quốc tế trong lonhx vực BHXH cùng với các lĩnh vực KTXH khác.
  • Thực hiện chế độ bảo hiểm kết hợp “phân phối theo lao động” với “số đông bù số ít”
  • Đảm bảo tính thống nhất về hệ thống BHXH và tính liên tục về trong cách tính thời gian lv hưởng BH
  • Nhà nước quy định mức BHXH tối đa và tối thiếu.
 1. Đối tượng AD: Điều 2 BHXH
 2. Chế độ BHXH bắt buộc: điều 4 LBHXH và chương III LBHXH
 3. Bảo hiểm thất nghiệp:
 • Điều kiện: DD81 LBHXH
 • Riêng đối với Bh thất nghiệp thì có thêm NĐ 127/2008 tuy nhiên nghị định này nhiều sửa đổi bổ sung lắm

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *