Công ty, tập đoàn đa quốc gia có tư cách chủ thể của Luật quốc tế không?

Please follow and like us:

Công ty/ tập đoàn đa quốc gia không phải chủ thể luật quốc tế. Tuy nhiên trong trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, vai trò của các cá nhân, tập đoàn, công ty đa quốc gia, các hiệp hội phi chính phủ trong quan hệ quốc tế ngày càng tăng cho nên việc thừa nhận các chủ thể có sự tham gia vào một số quan hệ pháp luật quốc tế ở một số lĩnh vực nhất định, do đó có quan điểm cho rằng đây cũng là chủ thể của Luật Quốc tế.
Công ty, tập đoàn đa quốc gia không có tư cách chủ thể của Luật quốc tế. Công ty, tập đoàn đa quốc gia là các tổ chức kinh tế, có tư cách pháp nhân theo pháp luật quốc gia. Công ty, tập đoàn đa quốc gia không có lãnh thổ, dân cư, chủ quyền và chính phủ, do đó không đáp ứng các điều kiện để được coi là chủ thể của Luật quốc tế.
Tuy nhiên, công ty, tập đoàn đa quốc gia có thể tham gia vào quan hệ quốc tế với tư cách là đại diện của một quốc gia hoặc với tư cách là một bên trong một hợp đồng quốc tế. Trong trường hợp này, công ty, tập đoàn đa quốc gia sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật quốc gia và các quy định của hợp đồng quốc tế.
Ví dụ, một công ty đa quốc gia của Mỹ có thể tham gia vào một hợp đồng mua bán hàng hóa với một công ty của Việt Nam. Trong trường hợp này, công ty đa quốc gia của Mỹ sẽ có quyền và nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng mua bán hàng hóa.

Đáp án tham khảo

Xem thêm: Tại đây

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *