Các tố chất cá nhân của nhà lãnh đạo

Please follow and like us:

Tố chất của nhà lãnh đạo được hiểu theo nghĩa rộng là những phẩm chất cá nhân của nhà lãnh đạo, có giá trị, được đánh giá cao theo các chuẩn mực đạo đức và là yếu tố cơ bản giúp nhà lãnh đạo thành công.
Phân nhóm tố chất:
Tố chất tích cực
Sự hiểu biết (Wisdom)
Lòng can đảm (Courage)
Tính nhân bản (Humanity)
Sự vượt trội (Transcendence)
Sự kiềm chế (Temperance)
Sự công bằng (Justice)
Tác giả: Peterson và Seligman (2004)

Tố chất tiêu cực

Tự cao tự đại (Narcissism)
Ngạo mạn (Hubris)
Tư tưởng thống trị (Social dominance)
Thủ đoạn xảo quyệt (Machiavellianism)
Tác giả: Judge, Piccolo và Kosalka (2009)

Tác giả/Năm công bố
Lòng can đảm Tính nhân bản Sự vượt trội Sự kiềm chế Sự hiểu biết Tố chất khác
Judge, Piccolo, Kosalka (2009) X X X (1)
Sarros, Cooper và Hartican (2006) X x X
Chun, Yammarino, Dionne, Sosik, Moon (2009) X x x
Bright, Cameron và Caza (2006) X x X x
Peterson và Seligman (2004) X X X X X X(2)
Sankar (2003) x x x (3)
Shanahan và Hyman (2003) x x X x
Judge, Bono, Illies và Gerhardt (2002) x x X X x (4)
Big Five Traits Theory X X X (5)

Ví dụ
Xem thêm : Tại đây

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *