Bảo hiểm là một biện pháp đối phó với rủi ro.

Please follow and like us:

1. Bảo hiểm là một biện pháp đối phó với rủi ro.

2. Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển được người mua bảo hiểm mua ngay cả khi chưa có lợi ích bảo hiểm.

3. Tổn thất chung là tổn thất toàn bộ thực sự.

4. Phạm vi bảo hiểm theo các điều kiện bảo hiểm của các công ty là giống nhau.

5. Đơn bảo hiểm là hình thức duy nhất của hợp đồng bảo hiểm.
Đáp án mang tính chất tham khảo.

Xem thêm: Tại đây

1. Bảo hiểm là một biện pháp đối phó với rủi ro.
=>> ĐÚNG.
Bản chất của bảo hiểm là phân chia tổn thất của một hoặc một số người cho tất cả những người cùng tham gia bảo hiểm.
Đây là biện pháp chuyển nhượng rủi ro.

2. Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển được người mua bảo hiểm mua ngay cả khi chưa có lợi ích bảo hiểm.
=>>ĐÚNG
Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển là một hợp đồng bảo hiểm hàng hóa mang tính chất tín nhiệm.
Phải có lợi ích bảo hiểm (insurable interest) mới được ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, trong hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, lợi ích bảo hiểm không nhất thiết phải có khi ký kết hợp đồng nhưng nhất thiết phải có khi xảy ra tổn thất.

3. Tổn thất chung là tổn thất toàn bộ thực sự.
=>>SAI
Tổn thất chung là những hi sinh hay chi phí đặc biệt được tiến hành một cách
cố ý và hợp lý nhằm mục đích cứu tàu, hàng hóa và cước phí chở trên tàu thoát khỏi một sự nguy hiểm chung, thực sự đối với chúng.
Chỉ những mất mát, hư hỏng và chi phí là hậu quả trực tiếp của hành động gây ra tổn thất chung mới được tính vào tổn thất chung.

4. Phạm vi bảo hiểm theo các điều kiện bảo hiểm của các công ty là giống nhau.
=>>SAI
Điều kiện bảo hiểm là những điều quy định về phạm vi trách nhiệm của người
bảo hiểm đối với rủi ro, tổn thất của hàng hóa của người được bảo hiểm.
Điều kiện bảo hiểm vạch ra phạm vi bảo hiểm của người bảo hiểm. Mà điều kiện bảo hiểm của các công ty là không giống nhau, suy ra phạm vi bảo hiểm cũng sẽ khác nhau.

5. Đơn bảo hiểm là hình thức duy nhất của hợp đồng bảo hiểm.
=>>SAI
Ngoài đơn bảo hiểm thì Giấy chứng nhận bảo hiểm cũng là 1 hình thức của hợp đồng bảo hiểm.
Đơn bảo hiểm và giấy chứng nhận bảo hiểm có giá trị pháp lý như nhau chỉ khác nhau về hình thức và cách sử dụng và được gọi chung là chứng từ bảo hiểm. Trong thực tiễn, chứng từ bảo hiểm có thể thay thế cho hợp đồng bảo hiểm, làm căn cứ để điều chỉnh trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm nên nội dung của chứng từ thường có nội dung tương tự hợp đồng bảo hiểm

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *